Philips 42PFL7696H/12 User Manual

Product codes
Page of 90
EN Note
The feature to hide and unhide 
channels is not available in TVs 
shipped after February 2012.
BG 
Забележка
Функцията за скриване и 
показване на канали не е налична 
при телевизори, пуснати на 
пазара след февруари 2012 г.
CS Poznámka
Funkce skrývání a rušení skrývání 
kanálů není u televizorů dodaných 
po únoru 2012 dostupná.
DA Note
Funktionen til at skjule/vise kanaler 
er ikke tilgængelig i tv’er, der leveres 
efter februar 2012.
DE Hinweis
Die Funktion für das Ausblenden 
und Einblenden von Sendern ist bei 
Fernsehern nicht verfügbar, die nach 
Februar 2012 ausgeliefert werden.
EL 
Σημείωση
Η δυνατότητα απόκρυψης 
και εμφάνισης καναλιών δεν 
διατίθεται στις τηλεοράσεις που 
στάλθηκαν μετά τον Φεβρουάριο 
του 2012.
ES Nota
La función para ocultar y mostrar 
canales no está disponible en los 
televisores distribuidos a partir de 
febrero de 2012.
ET Märkus
Kanalite varjamise ja näitamise 
funktsioon pole saadaval pärast 
2012. aasta veebruari tarnitud 
teleritele.
FI Huomautus
Kanavien piilotus- ja 
esiintuontitoiminto ei ole 
käytettävissä televisioissa, jotka on 
toimitettu helmikuun 2012 jälkeen.
FR Remarque
La fonction de masquage et 
d’affi chage des chaînes n’est pas 
disponible sur les téléviseurs 
commercialisés après février 2012.
GA Nóta
Níl an ghné chun cainéil a fholú 
agus a dhífholú ar fáil i dteilifíseáin a 
seoladh tar éis Feabhra 2012.
HR Napomena
Značajka sakrivanja i otkrivanja 
kanala nije dostupna na televizorima 
isporučenim nakon veljače 2012.
HU Megjegyzés
A 2012 februárját követően 
szállított televíziókészülékek nem 
rendelkeznek a csatornákat elrejtő-
megmutató funkcióval.
IT Nota
La funzione mostra/nascondi canali 
non è disponibile nei televisori 
consegnati dopo febbraio 2012.
KK 
Ескерту
2012 жылдың ақпанынан кейін 
жіберілген теледидарларда 
арналарды жасыру және көрсету 
мүмкіндігі жоқ.
LV Piezīme
Kanālu slēpšanas un slēpto kanālu 
parādīšanas funkcija nav pieejama 
televizoros, kas ir piegādāti pēc 
2012. gada februāra.

Summary of Contents of user manual for Philips 42PFL7696H/12

 • Page 1

  EN Note FI Huomautus The feature to hide and unhide Kanavien piilotus- ja channels is not available in TVs esiintuontitoiminto...

 • Page 2

  LT Pastaba SL Opomba Televizoriuose, kurie buvo išsiųsti po Funkcija za skrivanje in razkrivanje 2012 m. vasario mėn., nėra funkcijos,...

 • Page 3

  Register your product and get support at www.philips.com/welcome 55PFL76x6H 47PFL76x6H 42PFL76x6H 37PFL76x6H 32PFL76x6H 55PFL76x6K 47PFL76x6K 42PFL76x6K 37PFL76x6K 32PFL76x6K 55PFL76x6T 47PFL76x6T...

 • Page 4

  Мазмҡндар кестесі 1 Теледидарды пайдалану 3 6 Ақаулықтарды жою 72 Теледидарды шолу 3 Philips компаниясына хабарласу 72 Маңызды 6 Теледидар...

 • Page 5: 1 Теледидарды пайдалану

  1 Теледидарды пайдалану Қазақ Теледидарды шолу Іздеу мәзірін ашу немесе жабу. Іздеу мәзірінде арналар тізіміне кіріңіз. Қашықтан басқару пульті Реттеу...

 • Page 6

  Қҡрылғылар жалғау Бұдан бұрынғы мәзір бетіне оралу немесе теледидар функциясынан шығу. Теледидарды ҕайта кӛру үшін басып тұрыңыз. Ҕызыл мәзір...

 • Page 7

  Ҕұрылғыларды ҕосу туралы ҕосымша мәліметтерді Теледидарды қосу > Қҡрылғыларды қосу бӛлімінен алуға болады. Қазақ Айқындығы жоғары теледидар Айқындығы жоғары бейне...

 • Page 8

  Желі Электр тоғыныҝ соғу немесе ӛрт шығу қаупі бар!  Теледидарды жаңбырға немесе суға шығармаңыз. Теледидардың жанына ваза сияҕты сұйыҕтыҕ...

 • Page 9

  Қысқа жҟйе немесе ӛрт қауіпі! Балалардыҝ жарақаттану қаупі бар!  Ҕашыҕтан баҕылау немесе Теледидардың балалар үстіне ҕұлап, батареяларды жаңбырға, суға...

 • Page 10

  Есту қабілеті зақымдану қауіпі! 3D денсаулыққа зияндығын  Ҕұлаҕҕапты жоғары дауыс деңгейінде ескерту немесе ұзаҕ уаҕыт пайдаланудан саҕтаныңыз.  Сіз...

 • Page 11

   3D кӛзілдірігін тікелей күн сәулесіне,  Ажыратқыш: Ажыратҕыштың ыстыҕҕа, отҕа немесе суға кӛмегімен теледидарды толығымен шығармаңыз. Ол ӛнімнің жұмыс...

 • Page 12

  Бұйымдағы сызылған дӛңгелекшелі ҕоҕыс жәшігінің белгісі кӛрінсе, ол бұйымдың Теледидарды орналастыру Еуропалыҕ 2002/96/EC нұсҕауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және Орналастыру...

 • Page 13

  Ескерту: теледидар тіреуішімен бірге 47 дюйм мен 55 дюйм арасындағы берілген нҡсқаулардыҝ барлығын теледидарлар ҟшін: орындаҝыз. Koninklijke Philips Electronics Қазақ...

 • Page 14

  Теледидарды блоктау Philips компаниясына хабарласу Теледидардың тӛменгі жағында Егер кӛмек алғыңыз келсе, еліңіздегі Philips Кенсингтон ҕауіпсіздік слоты бар. компаниясының клиенттерге...

 • Page 15: 2 Теледидарды пайдалану

  2 Теледидарды кӛрсеткіштер пайдалану Қазақ Басқару элементтері Теледидардыҝ басқару элементтері 1. Жарық сенсоры / қашықтан басқару сенсоры. Жарыҕ сенсоры тек...

 • Page 16

  13. +/- (Дауысы): Дыбыс деңгейін реттеу. 14. (Дауыссыз): Дыбысты ӛшіру немесе ҕалпына келтіру. 15. 0-9 (Санды тҟймелер): Арналарды таңдау....

 • Page 17

  Батареяның түрі ҕашыҕтан басҕару CR2032 (3 В) батареялары бар ҕашыҕтан пультінің үлгісіне ҕарай ӛзгереді: басҕару ҕұралы үшін: Қазақ AAA батареялы...

 • Page 18

  Смартфонды басқару Теледидарды қосу  Теледидардың астыңғы жағындағы Смартфонды ҕосымша ҕашыҕтан басҕару ҕуат ҕосҕышын ON күйіне басыңыз. пульті, тіпті пернетаҕта...

 • Page 19

  Теледидардыҝ дыбыс деҝгейін дҡрыстау Қазақ Теледидардыҝ дыбыс деҝгейін жоғарылату немесе тӛмендету  Ҕашыҕтан басҕару ҕұралындағы +/- түймесін басыңыз.  Теледидардың...

 • Page 20

  Аналогтық немесе сандық телеарналарды Ескертпе: Егер бағдарламалыҕ нұсҕауды ғана кӛру алғаш рет ҕарап жатсаңыз, нұсҕауды Арналар тізімін тек аналогтыҕ немесе...

 • Page 21

   [Ойын]: Ойындар үшін ең ҕолайлы  [Автотолтыру]: Экранды толтыратын параметрлер. етіп суретті реттейді (субтитрлер  [Қуат ҟнемдеу]: Энергияны жаҕсы...

 • Page 22

   Ҕосҕышты таңдаңыз. Бейнені кӛру Ескерту: Теледидар ҕосылымын таңдау Бейне файлын таңдау үшін, Жылжу ұсынылса, осы ҕұрылғы пайдаланатын тҟймелері түймесін...

 • Page 23

  Музыканы тыҝдау 3D бастау Музыка жолын таңдау үшін, алдымен Жылжу тҟймелері түймесін, одан кейін 3D фильмін немесе бағдарламасын кӛру Қазақ...

 • Page 24

  Жақсы 3D кӛру Не қажет  Ең тиімді Ambilight әсерін ҕамтамасыз ету үшін теледидарды ҕабырғадан 25 см ҕашыҕтыҕта орнатыңыз. ...

 • Page 25

  Параметрлерді ӛзгерту Бӛлме жарығын қолдану Ambilight мәзірінде, ҕосымша Ambilight Теледидар күту режимінде тұрған кезде, Қазақ параметрлерін таңдауға болады. бӛлме жарығы...

 • Page 26

  Windows Media Player 11 немесе одан  Егер ҕажет болса, баҕыланатын жоғарыраҕ нұсҕасымен мультимедианы ҕалталардың тізімін кӛрсету үшін ортаҕ пайдалану...

 • Page 27

  6. Егер файлдарыңыз басҕа ҕалталарда 4. [Компьютер.шолу] таңдап, одан кейін болса, Ҡйымдастыру ҕойындысын OK түймесін басыңыз. Егер желіні орнату таңдаңыз...

 • Page 28

  Кӛре алмаған телебағдарламаларды кӛру Ескертпелер: үшін теледидардың ҕайталау функциясын  Желілік теледидар бағдарламаларын пайдаланыңыз. Теледидардың ҕайталау (Apps) 4 сандыҕ пин-кодпен...

 • Page 29

  6. Блоктау үшін 4 сандыҕ кодты енгізіп, Желілік теледидардың жадын толығымен OK түймесін басыңыз. тазалауға болады, соның ішінде, 7. 4...

 • Page 30

  Бетті қайта жҟктеу Егер бет дұрыс жүктелмесе, оны ҕайта жүктеңіз. OPTIONS түймесін басып, [Бетті қайта жҟктеу] параметрін таңдаңыз. Қауіпсіздік ақпараты...

 • Page 31

  Тӛлем Дүкен сізден тіркелуді сұрайды немесе Ойындар егер жоҕ болса, жаңа есепшот ашуды Қазақ сұрайды. Кіру аты электрондыҕ пошта Ойын...

 • Page 32

  Екі ойыншы ойынын бастау Екі ойыншы ойынын тоқтату Екі ойыншы бӛлінген экран кӛрінісін Кейбір ойындар кӛп ойыншы немесе тоҕтату үшін...

 • Page 33: 3 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

  3 Теледидардыҝ Ескерту.  USB ҕұрылғысына ҕолдау қосымша кӛрсетілмеуіне, сондай-аҕ, ондағы Қазақ деректердің заҕымдануына немесе жоғалуына Philips компаниясы жауап мҟмкіндіктерін...

 • Page 34

  Абайлаҝыз: Ескертпе: Жазу орындалуы кезінде Форматтау үрдісі біраз уаҕыт алуы мүмкін. теледидар таратуын кідірту мүмкін емес. Бұл үрдіс аяҕталғанша теледидарды...

 • Page 35

  Не қажет Ескерту.  USB ҕұрылғысына ҕолдау Теледидар бағдарламасын жазу үшін кӛрсетілмеуіне, сондай-аҕ, ондағы Қазақ тӛмендегіні орындаңыз: деректердің заҕымдануына немесе...

 • Page 36

  2. Теледидарды және егер ҕажет болса, Ескертпелер: сыртҕы ҕуат кӛзі болған жағдайда ҕатты  Жазу барысында теледидар дискіні ҕосыңыз. арналарын...

 • Page 37

  Уақыты белгіленген жазуды орнату Жазбаны кӛру Ешбір бағдарламаға байланыстырылмаған Жазбалар тізімінен жазба таңдап, OK жазуды ҕолмен орнату үшін: түймесін басыңыз....

 • Page 38

  HbbTV теледидарын HbbTV беттерін шарлау HbbTV беттерін шарлау ҟшін шарлау пайдалану түймелерін, түсті түймелерді, сандыҕ түймелерді және (артҕа) түймесін Не...

 • Page 39

   [Тіл]: Басҕа таңбалар жиынтығын Телемәтінді кӛру дұрыс кӛрсету үшін басҕа тіл тобына ауысу. Қазақ Бетті таҝдау 3. Шығу...

 • Page 40

  Сандық телемәтін Блоктау мен таймерлерді Кейбір сандыҕ телевизия таратушылары ӛздерінің BBC1 сияҕты сандыҕ теледидар орнату арналарында арнайы сандыҕ мәтін немесе...

 • Page 41

  Сағатты қолмен орнату Арналарды қҡлыптау немесе қҡлпын ашу Егер сағат [Қолмен] режиміне орнатылса, 1. балалардан ҕорғау мәзірінен [Арнаны күн мен...

 • Page 42

  Субтитрлерді кӛру Scenea функциясын пайдалану Аналогтық арналар 1. Теледидарды аналог телеарнасына Не істеуге болады ҕосыңыз. 2. TEXT түймесін басыңыз. Әдепкі...

 • Page 43

  Теледидардыҝ тҡсқағазын орнату Ескерту: Басҕа брендтер HDMI-CEC функциясын басҕаша сипаттайды. Мысалы, Сондай-аҕ, басҕа суретті тұсҕағаз ретінде Anynet (Samsung), Aquos Link...

 • Page 44

  Pixel Plus Link функциясын ҕосу үшін Қосу Теледидардыҝ қосымша мҟмкіндіктерін пайдалану > EasyLink функциясын EasyLink функциясын қосу немесе ӛшіру пайдалану>...

 • Page 45

  EasyLink тҟймелері 3. Келесі опциялардың біреуін таңдап, OK HDMI-CEC үйлесімді ҕұрылғыларын түймесін басыңыз:  [Ӛшірулі]: Теледидар динамиктерін Қазақ ҕашыҕтан басҕару...

 • Page 46

  Сурет сапасын сақтау Егер теледидарыңыздың сурет сапасына басҕа ҕұрылғылардың суретті ӛңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, Pixel Plus Link функциясын ҕосыңыз. Pixel...

 • Page 47: 4 Теледидарды орнату

  4 Теледидарды  [Реҝк]: Кескіннің түс балансын реттейді.  орнату [Пайдаланушы реҝкі]: Реңк Қазақ параметрін реттейді.  [Pixel Plus HD]/...

 • Page 48

  Қосымша дыбыс параметрлері  [Негізгі аудио] / [Кӛмекші аудио]: Бар дыбыс тілін таңдайды. 1. түймесін басыңыз. Бір мәзірде екінші тілді...

 • Page 49

   [Қосу]: Арнаны ҕажетті орынға Арналарды кӛрсету орналастыру. 1. Теледидарды кӛріп отырған кезде  [Алмас-у]: Басҕа арнамен орнын FIND түймесін...

 • Page 50

  Арналарды қолмен жаҝарту ҟшін Ескертпелер: 1. түймесін басыңыз.  Орнату кезінде сандыҕ ҕызмет 2. [Реттеу] > [Арналарды іздеу] > кӛрсететін...

 • Page 51

  Сандық және жер серігі арқылы Жерсерік арналарын орнату жҡмыс істейтін арналарды орнату Ескертпе: Тек кейбір үлгілерде бар. Қазақ [Жерсерік іздеу]...

 • Page 52

  Арналарды қайта орнату Арналар орнатылмаған теледидарға арналар тізімін кӛшіру НАЗАР АУДАРЫҜЫЗ: бұл мүмкіндік дилерлерге және ҕызмет кӛрсету 1. Бастапҕы орнатуды...

 • Page 53

  Мәзір тілі Кӛзге кӛрінетін зақым Кеҝес: Кӛру ҕабілеті тӛмен адамдарға Қазақ 1. Теледидарды кӛріп отырған кезде . арналған дыбыстың бар-жоғын...

 • Page 54

  Абайлаҝыз: ӛнімде ҕазіргі орнатылған Кӛру қабілеті шектеулі адамдар ҟшін нұсҕадан тӛменірек нұсҕаны орнатпаңыз. дыбыстық реакция Philips компаниясы бағдарламалыҕ Бұл...

 • Page 55

  Интернет арқылы жаҝарту жасау Экрандық анықтама Теледидардың бағдарламалыҕ ҕұралын Не қажет Қазақ тікелей интернеттен жаңарту үшін теледидарды интернетке жоғары Экрандыҕ...

 • Page 56

  Жаҝарту [Нҡсқаулық]  Жаңарту кезінде теледидарды ӛшірмеңіз және USB жад ҕұрылғысын ажыратпаңыз.  Жаңарту кезінде ҕуат жоғалып кетсе, USB жад...

 • Page 57: 5 Теледидарды қосу

  5 Теледидарды қосу Қазақ Кабельдер туралы Кабель сапасы Шолу Ҕұрылғыларды теледидарға ҕосудан бұрын ҕұрылғылардағы бар ҕосҕыштарды тексеріңіз. Ҕұрылғыны жоғары сапалы...

 • Page 58

  SCART VGA Бір SCART кабелі бейне және дыбыс Бұл байланысты компьютердегі мазмұнды сигналдарын біріктіреді. теледидарда кӛрсету үшін пайдаланыңыз. SCART ҕосҕыштары...

 • Page 59

  Blu-ray немесе DVD диск ойнатқышы Диск ойнатҕышын HDMI кабелі арҕылы теледидарға ҕосыңыз. Қазақ Диск ойнатҕышын компоненттік кабель (Y Pb Pr)...

 • Page 60

  Жер серігі арҕылы жұмыс істейтін немесе сандыҕ теледидарды HDMI кабелі арҕылы теледидарға ҕосыңыз. Жер серігі арҕылы жұмыс істейтін немесе сандыҕ...

 • Page 61

  Бейнемагнитофон Бейнемагнитофонды антенна кабелі арҕылы теледидарға ҕосыңыз. (SAT тек кейбір үлгілерде Қазақ болады) Бейнемагнитофонды SCART кабелі арҕылы теледидарға ҕосыңыз. Бейнемагнитофонды...

 • Page 62

  Ойын қҡрылғысы Ойын үшін ең жаҕсы жағдайларды алу үшін теледидарды ойын режиміне Ойын консоліне ең ҕолайлы ҕосҕыштар ҕойыңыз. теледидардың бүйірінде...

 • Page 63

  Ҟй кинотеатры жҟйесі Үй кинотеатрын HDMI кабелі және дыбыс кабелі арҕылы теледидарға ҕосыңыз. Қазақ Үй кинотеатрын SCART кабелі арҕылы теледидарға...

 • Page 64

  Сандық камера Сандыҕ камераны USB кабелі арҕылы теледидарға ҕосыңыз. Сандық шағын бейнекамера Сандыҕ камераны HDMI кабелі арҕылы теледидарға ҕосыңыз. Сандыҕ...

 • Page 65

  Қосымша қҡрылғыларды қосу Қазақ Сыртқы қатты диск Сыртҕы ҕатты дискіні USB кабелі арҕылы теледидарға ҕосыңыз. Компьютер Компьютерді HDMI кабелі арҕылы...

 • Page 66

  Компьютерді VGA кабелі және дыбыс кабелі арҕылы теледидарға ҕосыңыз.  Навигация пернелері : мәтін жолы Пернетақта және тінтуір шеңберінде навигациялау...

 • Page 67

  USB тінтуірін орнату ҟшін Net TV Теледидарды ҕосыңыз. USB тінтуірін Егер теледидарды интернет ҕосылымына теледидардың бүйіріндегі USB ие үй желісіне...

 • Page 68

   Компьютер желісі, соның ішінде:  Сымсыз ҕосылым жасау үшін ҕараңыз: a) әмбебап маршрутизаторы (UnPnP) Теледидар қосу > Компьютерлер және...

 • Page 69

   Ҕабылдау сапасы сымсыз Ҕажет маршрутизаторды таңдаңыз. WPS маршрутизатордың орнына, сонымен маршрутизаторын ҕосып жатсаңыз, бірге, жергілікті интернет теледидарда [WPS] пәрменін...

 • Page 70

  Сымсыз қосылым WPS - Wi-Fi Protected Setup протоколы Бҡл бӛлім тек PFL7666 және PDL7906 Егер маршрутизатор WPS (Wi-Fi сериясы сияқты...

 • Page 71

  Теҝшелетін Сымсыз USB адаптерінің бар-жоғын Шифрлау кілтін (ҕауіпсіздік кілті) ҕолмен жергілікті сатушылардан сұраңыз немесе онлайн желісінде www.philips.com/tv Қазақ енгізу үшін...

 • Page 72

  Теледидар желісініҝ аты  Windows XP, Vista, Windows 7 (тек Үй желіңізде бірнеше теледидар болса, компьютерге) бұл теледидар атын ӛзгертуге...

 • Page 73

  Қазақ 1. Теледидарды сӛндіріңіз. 2. CAM модулінде кӛрсетілген нұсҕауларды орындап, CAM модулін теледидардың бүйіріндегі Common Interface ұясына жалғаңыз. 3....

 • Page 74: 6 Ақаулықтарды жою

  6 Ақаулықтарды Қосылғанда, теледидар қашықтан басқару пультіне немесе алдыҝғы жағындағы басқару элементтеріне жауап жою бермейді Ҕосылу үшін теледидарға біраз уаҕыт...

 • Page 75

  Жалғаулы қҡрылғылардыҝ сурет сапасы Телеарна нашар:  Ҕұрылғылардың дұрыс ҕосылғандығын Қазақ Орнатылып қойған арналар арналар тексеріңіз. тізімінен кӛрінбейді: ...

 • Page 76

   Егер дыбыс әлсін-әлсін үзілсе, HDMI Дыбыс ҕұрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыстығын тексеріңіз. Сурет бар, бірақ теледидар  HDMI-DVI адаптері...

 • Page 77

  Желі Қазақ Net TV істемейді Егер маршрутизатор байланысы дұрыс орнатылған болса, маршрутизатордың интернетке ҕосылуын тексеріңіз. Browse PC немесе Browse Net...

 • Page 78: 7 Өнім ерекшеліктері

  7 Ӛнім Дисплей және дыбыс ерекшеліктері Сурет / Дисплей  Дисплей түрі: жиектік СКД фон жарығы Қуат және қабылдау ...

 • Page 79

  Компьютерлік пішімдер - VGA (Ажыратымдылық - жаҝарту деҝгейі) Мультимедиа Қазақ 640 x 480 - 60 Гц Қолдау кӛрсетілетін мультимедиялық 800...

 • Page 80

  Қолдау кӛрсетілетін DLNA ҟйлесімді Асты медиа-сервер бағдарламалық қҡралы  ЖЕЛІ: Ethernet LAN RJ-45  Windows Media Player (Microsoft  САНДЫҔ...

 • Page 81

  Теледидардың тіректі ҕоспағандағы салмағын жазып алу үшін, теледидар шартты белгісін ҕолданыңыз. Қазақ Теледидардың тіректі ҕосҕандағы салмағын жазып алу үшін, теледидар...

 • Page 82

  Теледидарыңыздың ҕалыңдығын (тіректі ҕосҕанда және ҕоспағанда) жазып алу үшін, теледидар шартты белгісін ҕолданыңыз. Анықтама нҡсқасы UMv 3139 137 04522 -...

 • Page 83: 8 Индекс

  8 Индекс S Scenea, іске ҕосу - 40 Қазақ 3 Scenea, экран саҕтағыш бӛлімін ҕараңыз - 41 3D - 21...

 • Page 84

  Б компьютер, дисплей ажыратымдылығы - 76 бағдарламалыҕ ҕұрал, интернеттен компьютер, ДК бӛлімін ҕараңыз - 65 жаңарту - 52 компьютер, жалғау...

 • Page 85

  Ӛ тұсҕағаз - 41 түнгі таймер - 39 ӛлшемдері - 78 Қазақ тіл, мәзір - 51 ӛнімді тіркеу - 12...

 • Page 86

  Ескерту 2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Барлық құқықтары қорғалған. Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V...

 • Page 87

  Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) Электр қорегі сақтандырғышы (тек үйлесімділігі Ұлыбритания үшін) Қ а з а қ ша Koninklijke Philips Electronics...

 • Page 88

  HDMI, HDMI logo және High-Definition Multimedia Interface — Америка Құрама Штаттарындағы және басқа елдердегі HDMI licensing LLC сауда белгілері. Kensington...

 • Page 89

  Contact information België/ Belgique Latvia Sverige 0800 80 190 Gratis/Gratuit 80002794 local 08 5792 9100 Lokalsamtal ß chat www.philips.com/support...

 • Page 90

  © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Барлыҕ ҕұҕыҕтары ҕорғалған. Ҕұжаттың тапсырыс нӛмірі 313913704522

downloadlike
ArtboardArtboardArtboard