LG 65UH650V User Guide

Product codes
Page of 104
www.lg.com
Please read this manual carefully before operating your set and 
retain it for future reference.
Safety and Reference
OWNER’S MANUAL
LED TV*
* LG LED TV applies LCD screen with LED backlights.
*MFL69361112*
P/NO : MFL69361112(1601-REV00)
Printed in Korea

Summary of Contents of user guide for LG 65UH650V

 • Page 1

  OWNER’S MANUAL Safety and Reference LED TV* * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this...

 • Page 2

  Safety instructions Please read these safety precautions carefully before using the product. ENGLISH WARNING Make sure to connect Mains...

 • Page 3

  ENGLISH Do not drop the product or let it fall over when connecting external Do not drop metallic objects...

 • Page 4

  ENGLISH If any of the following occur, unplug the product immediately and Never Disassemble the AC adapter or power cord....

 • Page 5

  Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer. ENGLISH When connecting external devices such as video game consoles,...

 • Page 6

  ENGLISH Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as When moving the product, make sure you turn...

 • Page 7

  Viewing 3D imaging (Only 3D models) WARNING ENGLISH You may find different brightness and color of the panel depending...

 • Page 8

  CAUTION Preparing Viewing Environment NOTE t Viewing Distance t If the TV is turned on for the first time...

 • Page 9

  t Antenna Isolator Installation Guide (Depending on model) CAUTION - Use this to install TV in a place where...

 • Page 10

  Lifting and moving the TV Using the button Please note the following advice to prevent the TV from being...

 • Page 11

  Basic functions Securing the TV to a wall (This feature is not available for all models.) Power On (Press) Power...

 • Page 12

  Mounting on a wall Separate purchase(Wall mounting bracket) 43UH61** 49/55UH61** Attach an optional wall mount bracket at the rear...

 • Page 13

  CAUTION t When installing the wall mounting bracket, it is recommended to cover the stand hole using tape, in...

 • Page 14

  Connections (notifications) Antenna connection Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω). Connect...

 • Page 15

  Other connections Remote control Connect your TV to external devices. For the best picture and audio quality, connect the external...

 • Page 16

  B D 4 Views the information of the current programme and By pressing the AD button, audio descriptions function...

 • Page 17

  A (POWER) Turns the TV on or off. (STB POWER) You can turn your set-top box on or off by...

 • Page 18

  Registering magic remote Open source software How to register the magic remote notice information To use the Magic Remote,...

 • Page 19

  Troubleshooting Specifications Cannot control the TV with the remote control. Wireless module specification t Check the remote control sensor on...

 • Page 20

  CI Module (W x H x D) 100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm Operating 0 °C to...

 • Page 21

  HANDBOK Säkerhet och referens LED TV* * LG LED-TV har en LCD-skärm med LED-belysning. Läs den här handboken noggrant innan...

 • Page 22

  Säkerhetsföreskrifter Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten. VARNING Anslut nätkabeln till ett jordat uttag. (Med undantag för apparater...

 • Page 23

  Se till att inte tappa eller välta produkten när du ansluter externa Se till att metallföremål som mynt, hårnålar och...

 • Page 24

  Om något av följande inträffar kopplar du ur produkten och kontaktar Montera aldrig isär nätadaptern eller strömsladden. Det kan...

 • Page 25

  Använd endast tillbehör som angivits av tillverkaren. Se till att anslutningskablarna är tillräckligt långa vid anslutning av Kontakta en kvalificerad...

 • Page 26

  Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex. Se till att du stänger av strömmen innan du flyttar produkten....

 • Page 27

  Visa 3D-bilder (endast för 3D-modeller) VARNING Panelens ljusstyrka och färg kan se olika ut beroende på vilken vinkel du...

 • Page 28

  VARNING! Förberedelser Tittarmiljö Obs! t Tittaravstånd t Det kan ta några minuter att initiera TV:n den allra första gången...

 • Page 29

  t Installationsguide för antennisolator (Beroende på modell) VARNING! - Använd den här när du ska installera din tv och...

 • Page 30

  Lyfta och flytta TV:n Använda knappen Innan du lyfter eller flyttar TV:n bör du läsa följande så att den...

 • Page 31

  Grundläggande funktioner Säkra TV:n i en vägg (Denna funktion finns inte på alla modeller.) Ström På (Tryck på) Ström Av...

 • Page 32

  Montering på vägg Köps separat (väggmonteringsfäste) 43UH61** 49/55UH61** Sätt försiktigt fast ett valfritt väggmonteringsfäste på baksidan av 40/43UH62** 49/55UH62**...

 • Page 33

  VARNING! t Vid installation av väggmonteringsfästet rekommenderar vi att stativhålet stängs med tejp för att förhindra att damm och...

 • Page 34

  Anslutningar (information) Antennanslutning Anslut TV:n till ett antennuttag i väggen med en RF-kabel (75 Ω). Anslut olika externa enheter...

 • Page 35

  Andra anslutningar Fjärrkontroll Anslut TV:n till externa enheter. För att få bästa bild- och ljudkvalitet ska du ansluta den externa...

 • Page 36

  B D 4 Visar information om aktuellt program och skärmbild. När du trycker på AD-knappen aktiveras funktionen för (Beroende...

 • Page 37

  A (Strömknapp) Slår på eller stänger av TV:n. (STB STRÖM) Du kan stänga av eller sätta på digitalboxen C om...

 • Page 38

  Registrera den magiska Information om fjärrkontrollen programvara med öppen Så här registrerar du Magic Motion- källkod fjärrkontrollen På webbplatsen...

 • Page 39

  Felsökning Specifikationer Kan inte manövrera TV:n med fjärrkontrollen. Trådlös modul, Specifikationer t Kontrollera fjärrkontrollens sensor och försök igen. t Eftersom...

 • Page 40

  CI-modul 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm (bredd x höjd x djup) Driftstem- 0 °C till 40...

 • Page 41

  BRUKERHÅNDBOK Sikkerhet og referanse LED TV* * LED-TV fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys. Les gjennom manualen nøye før bruk...

 • Page 42

  Sikkerhetsinstruksjoner Les disse forholdsreglene nøye før du bruker produktet. ADVARSEL Sørg for at strømledningen kobles til en jordet stikkontakt....

 • Page 43

  Ikke slipp produktet i bakken, og pass på at det ikke velter når du kobler Ikke la metallgjenstander, for eksempel...

 • Page 44

  Hvis noe av det følgende oppstår, må du umiddelbart koble fra Ikke demonter strømadapteren eller strømledningen. Dette kan føre...

 • Page 45

  Bruk bare tilbehør/ekstrautstyr som angitt av produsenten. Når du skal koble til eksterne enheter som spillkonsoller, må du sørge Få...

 • Page 46

  Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, Når du skal flytte produktet, må du først slå av strømmen. Deretter...

 • Page 47

  Vise 3D-bilder (kun 3D-modeller) ADVARSEL Avhengig av hvor du befinner deg i forhold til skjermen, kan lysstyrken Visningsmiljø eller...

 • Page 48

  FORSIKTIG Forbereder Visningsmiljø MERK t Visningsavstand t Hvis TV-en slås på for første gang etter at den ble sendt...

 • Page 49

  t Innstalleringsveiledning for antenneisolator (Avhengig av modell) FORSIKTIG - Brukes ved installering av TV-en der det er spenningsforskjell mellom...

 • Page 50

  Løfting og flytt av tv Bruk knappen Hvis TV-en skal løftes eller flyttes, må du lese informasjonen nedenfor (Avhengig...

 • Page 51

  Grunnleggende funksjoner Feste TV-en på veggen (Denne funksjonen er ikke inkludert for alle modeller.) Slå På (Trykk på) Slå Av...

 • Page 52

  Veggmontering Kjøpes separat (veggmonteringsbrakett) 43UH61** 49/55UH61** Fest en veggmonteringsbrakett forsiktig på baksiden av TV-en, og 40/43UH62** 49/55UH62** installer braketten...

 • Page 53

  FORSIKTIG t Når du installerer veggmonteringsbraketten, anbefales det at du dekker over stativhullet med teip for å hindre at...

 • Page 54

  Tilkoblinger (merknader) Antennetilkobling Koble TV-en til en antennekontakt på veggen med en RF-kabel (75 Ω). Koble ulike eksterne enheter...

 • Page 55

  Andre tilkoblinger Fjernkontroll Koble TV-en til eksterne enheter. Koble den eksterne enheten til TV-en med HDMI-kabelen for best mulig bilde-...

 • Page 56

  B D 4 Viser informasjonen om det gjeldende programmet og Du kan deaktivere funksjonen for lydbeskrivelser ved å trykke...

 • Page 57

  A (STRØM) Brukes til å slå TV-en av eller på. (STRØM I STANDBY) Du kan slå digitalboksen av eller på...

 • Page 58

  Registrere den magiske Melding med informasjon fjernkontrollen om programvare med åpen Slik registrerer du Magic-fjernkontrollen kildekode Magic-fjernkontrollen må registreres...

 • Page 59

  Feilsøking Spesifikasjoner Kan ikke styre TV-en med fjernkontrollen. Trådløs modell Spesifikasjoner t Kontroller fjernkontrollsensoren på produktet, og prøv på nytt....

 • Page 60

  CI-modul (B x H x D) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm Driftstemperatur 0 til 40 °C Driftsfuktighet Mindre enn 80 % Omgivelser...

 • Page 61

  BRUGERVEJLEDNING Sikkerhed og Reference LED TV* * LG LED-TV anvender LCD-skærm med LED- baggrundsbelysning. Læs denne vejledning grundigt inden betjening...

 • Page 62

  Sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsmæssige forholdsregler grundigt, før du bruger produktet. ADVARSEL Sørg for at tilslutte strømkablet til en jordforbunden...

 • Page 63

  Tab ikke produktet og undgå, at det vælter ved tilslutning af eksterne Tab ikke metalgenstande som f.eks. mønter, hårnåle, spisepinde...

 • Page 64

  Hvis et af følgende forhold opstår, frakobel produktet øjeblikkeligt, og Adskil aldrig AC-adapteren eller strømkablet. Ellers kan det resultere...

 • Page 65

  Brug kun det tilbehør, der er angivet af producenten. Kontroller, at tilslutningskablerne er tilstrækkeligt lange, når der Kontakt en kvalificeret...

 • Page 66

  Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå at Kontroller, at strømmen er slukket, får produktet flyttes. Tag...

 • Page 67

  Visning af 3D-billeder (kun 3D-modeller) ADVARSEL Du kan muligvis finde forskellige lysstyrker og farver på panelet afhængigt af din...

 • Page 68

  FORSIGTIG Forbereder Omgivelserne BEMÆRK t Afstand til skærmen t Hvis tv’et er tændt for første gang siden det blev...

 • Page 69

  t Installationsguide til antenneisolator (Afhængigt af modellen) FORSIGTIG - Bruges til at installere et tv på et sted, hvor...

 • Page 70

  Løft og flytning af tv’et Sådan bruger du knappen Når du vil flytte eller løfte TV’et, skal du læse...

 • Page 71

  Grundlæggende funktioner Fastgørelse af TV’et til en væg (Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.) Tænd (Tryk) Sluk (Tryk...

 • Page 72

  Montering på en væg Separat ekstraudstyr (vægmonteringsbeslag) 43UH61** 49/55UH61** Fastgør forsigtigt et valgfrit vægmonteringsbeslag bag på TV’et, og 40/43UH62**...

 • Page 73

  FORSIGTIG t Ved montering af vægmonteringsbeslaget, anbefales det at undgå sokkelhullet med henblik på at forhindre tilgang af støv...

 • Page 74

  Forbindelser (meddelelser) Forbindelse med antenne Tilslut TV’et til et vægantennestik med et RF-kabel (75 Ω). Tilslut forskellige eksterne enheder...

 • Page 75

  Andre tilslutninger Fjernbetjening Slut dit tv til eksterne enheder. For at få den bedste billed- og lydkvalitet, skal du tilslutte...

 • Page 76

  B D 4 Viser oplysninger om det aktuelle program og skærmen. Når du trykker på AD-knappen, aktiveres funktionen til...

 • Page 77

  A (TÆND/SLUK) Tænder eller slukker for fjernsynet. (TÆND/SLUK STB) Du kan slå din set-top-boks til eller fra C ved at...

 • Page 78

  Registrering af den magiske Oplysninger om open fjernbetjening source-softwaremeddelelse Sådan registrer du Magic-fjernbetjeningen Du kan hente kildekoden til GPL,...

 • Page 79

  Fejlfinding Specifikationer TV’et kan ikke styres med fjernbetjeningen. Specifikationer for trådløst modul t Kontroller fjernbetjeningssensoren på produktet, og forsøg igen....

 • Page 80

  CI-modul (B x H x D) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm Driftstem- 0 – 40 °C...

 • Page 81

  KÄYTTÖOPAS Turvatoimet ja viittaukset LED TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus. Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä...

 • Page 82

  Turvatoimet Lue nämä turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. VAROITUS Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. (Ei koske maadoittamattomia laitteita.) Väärä kytkentä...

 • Page 83

  Älä pudota tuotetta tai anna sen kaatua, kun liität ulkoisia laitteita. Älä pudota laitteen sisälle metalliesineitä, kuten kolikoita, hiuspinnejä, Se...

 • Page 84

  Irrota tuote seuraavissa tilanteissa heti pistorasiasta ja ota yhteys Älä koskaan pura muuntajaa tai virtajohtoa. Se voi aiheuttaa tulipalon...

 • Page 85

  Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä kiinnitystelineitä ja lisävarusteita. Varmista, että liitettävien ulkoisten laitteiden, kuten videopelikonsolien, liitäntäkaapelit ovat tarpeeksi pitkiä. Kun asennat...

 • Page 86

  Suojaa virtajohtoa fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä, kuten Katkaise virta, ennen kuin siirrät tuotetta. Irrota sen jälkeen virtajohto, taipumiselta, vääntymiseltä,...

 • Page 87

  3D-kuvan katseleminen (vain 3D-mallit) VAROITUS Paneelin kirkkaus ja väri voi muuttua katselupaikan mukaan (vasen/ oikea/ylös/alas). Katseluympäristö Tämä johtuu paneelin...

 • Page 88

  VAARA Valmistelu Katseluympäristö HUOMAUTUS t Katseluetäisyys t Kun TV avataan ensimmäistä kertaa tehtaalta lähetyksen jälkeen, - Kun katselet 3D-kuvaa,...

 • Page 89

  t Antennin eristimen asennusopas (Mallin mukaan) VAARA - Käytä tätä television asentamisessa, jos televisiossa on eri jännite kuin GND-antennisignaalissa....

 • Page 90

  TV:n nostaminen ja Painikkeen käyttäminen siirtäminen (Mallin mukaan) Voit käyttää TV:n toimintoja helposti painamalla tai liikuttamalla Lue seuraavat ohjeet...

 • Page 91

  Perustoiminnot TV:n kiinnittäminen seinälle (Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.) Käynnistäminen (Paina) Sammuttaminen (Pidä painettuna)1 Äänenvoimakkuuden säätö Kanavien hallinta...

 • Page 92

  Kiinnittäminen seinälle Lisävaruste (seinäkiinnike) 43UH61** 49/55UH61** Kiinnitä valinnainen seinäkiinnike varovasti TV:n takapaneeliin ja 40/43UH62** 49/55UH62** asenna seinäkiinnike tukevalle seinälle,...

 • Page 93

  VAARA t Kun asennat seinäkiinnikkeen, on suositeltavaa peittää jalustan aukko teipillä, jotta sisään ei pääse pölyä tai hyönteisiä. (Mallin...

 • Page 94

  Yhteydet (ilmoitukset) Antennin kytkeminen Kytke TV antennipistorasiaan RF-kaapelilla (75 Ω). Kytke ulkoisia laitteita televisioon ja valitse ulkoinen laite vaihtamalla...

 • Page 95

  Muut liitännät Kauko-ohjain Ulkoisten laitteiden liittäminen televisioon: Saat laadukkaimman kuvan ja äänen, kun liität ulkoisen laitteen televisioon HDMI-kaapelilla. Tämän oppaan...

 • Page 96

  B D 4 Näyttää nykyisen ohjelman ja näytön tiedot. (Mallin Kuvan ääniselostustoiminnon voi ottaa käyttöön painamalla mukaan) AD-painiketta. 4...

 • Page 97

  A (VIRTA) Kytkee tai katkaisee virran. (VALMIUSTILAN VIRTA) Voit kytkeä tai katkaista C digisovittimen virran lisäämällä sen television yleiskaukosäätimeen. Numeronäppäimet...

 • Page 98

  Taikakauko- ohjaimen rekisteröinti Avoimen lähdekoodin Taikakaukosäätimen rekisteröinti ohjelmiston ilmoitustiedot Aloita käyttö muodostamalla pariliitos taikakaukosäätimen ja TV:n Voit hankkia tämän...

 • Page 99

  Vianmääritys Tekniset tiedot TV:tä ei voi ohjata kauko-ohjaimella. Langattoman moduulin Tekniset tiedot t Tarkista televisiossa oleva kauko-ohjaintunnistin ja yritä uudelleen....

 • Page 100

  CI-moduuli (L x K x S) 100,0 x 55,0 x 5,0 mm Käyt- 0 – 40 °C tölämpötila Ilmankos-...

 • Page 101

 • Page 102

 • Page 103

 • Page 104

  Record the model number and serial number of the TV. Refer to the label on the back cover and quote...

downloadlike
ArtboardArtboardArtboard