Fujifilm FUJIFILM X-S1 Owner's Manual

Product codes
Page of 142
DIGITAL CAMERA 
X-S1
Podręcznik użytkownika
Dziękujemy za zakup tego produktu. 
W niniejszym podręczniku opisano, jak 
używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i 
dołączonego do niego oprogramowa-
nia. Przed rozpoczęciem użytkowania 
aparatu dokładnie i ze zrozumieniem 
przeczytaj podręcznik oraz ostrzeżenia 
z rozdziału „Dla własnego bezpieczeń-
stwa” (
P ii).
Aby uzyskać informacje o produktach pokrewnych, 
odwiedź naszą witrynę internetową znajdującą się pod adresem
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html
Przed rozpoczęciem
Pierwsze kroki
Podstawy fotografowania 
i odtwarzania
Więcej o fotografowaniu
Więcej o odtwarzaniu
Filmy
Połączenia
Menu
Uwagi techniczne
Rozwiązywanie problemów
Załącznik
BL01604-E03
PL

Summary of Contents of owner's manual for Fujifilm FUJIFILM X-S1

 • Page 1: Dołączone akcesoria

  BL01604-E03 PL DIGITAL CAMERA Przed rozpoczęciem X-S1 Pierwsze kroki Podręcznik użytkownika Podstawy fotografowania Dziękujemy za zakup tego produktu. i...

 • Page 2: Części aparatu

  Dla własnego bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj poniższe uwagi OSTRZEŻENIE Należy uważać, aby do aparatu nie dostała się ciecz...

 • Page 3

  Dla własnego bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE PRZESTROGA Nie przegrzewaj, nie modyfikuj ani nie demontuj akumulatora. Nie upuszczaj akumula- Przechowuj aparat w...

 • Page 4: 38 Czujnik oka

  Dla własnego bezpieczeństwa Źródło zasilania i akumulator ogrzania, a następnie włożyć go • Nie wolno ładować w pełni nała-...

 • Page 5: 26 Monitor

  Dla własnego bezpieczeństwa • Nie wolno wystawiać akumulato- są zimne. Normalna wydajność jest ca. Aby zapobiec temu problemowi, rozładowywaniu...

 • Page 6

  Dla własnego bezpieczeństwa • Zasilacza sieciowego nie używaj fotografa) spowodowanych błęda- • Jeśli ciekłe kryształy zostaną po- ■ Uwagi...

 • Page 7: Ostrzeżenie dotyczące temperatury 27 Histogram

  Dla własnego bezpieczeństwa UWAGI Deklaracja zgodności WE Aby uniknąć pożaru lub ryzyka porażenia prądem, chroń urządzenie przed My deszczem...

 • Page 8: Osłona przeciwsłoneczna obiektywu

  Informacje o tym podręczniku Przed rozpoczęciem użytkowania aparatu, przeczytaj ten podręcznik i ostrzeżenia na stronach ii–vii. Aby uzyskać informacje...

 • Page 9: Ładowanie akumulatora

  Spis treści Dla własnego bezpieczeństwa.................................................. ii Więcej o fotografowaniu Uwagi dotyczące bezpieczeństwa .......................................... ii Tryb fotografowania ....................................................................22 Informacje o tym...

 • Page 10: 28 Pokrywa komory baterii

  Spis treści n Rozpoznawanie twarzy........................................................54 Połączenia Dodawanie nowych twarzy .....................................................54 Wyświetlanie zdjęć na telewizorze .......................................69 Wyświetlanie, edycja i usuwanie...

 • Page 11

  Spis treści R INTELIGENTNY ZOOM CYFROWY ....................................86 Menu ustawień ...............................................................................98 Z ZAAW.F.PRZEC.ROZM. ........................................................86 Używanie menu ustawień ........................................................98 b WYKRYCIE TWARZY ..............................................................86...

 • Page 12: Wkładanie karty pamięci

  Spis treści k TRYB BLOK. AE/AF .............................................................. 104 Uwagi techniczne v PRZ.BLOK.AE/AF ................................................................. 104 Akcesoria opcjonalne ................................................................107 j RAW ......................................................................................... 104...

 • Page 13

  Wstęp Symbole i konwencje W niniejszym podręczniku zastosowano następujące symbole: 3 : Z tą informacją należy zapoznać się przed rozpoczęciem...

 • Page 14

  Wstęp Części aparatu Aby uzyskać więcej informacji, patrz strona, której numer podano na prawo od elementu. 1 Pokrętło główne...

 • Page 15: Włączanie i wyłączanie aparatu

  Wstęp 26 Monitor ............................................................. 5 35 Przycisk ISO (czułość)...................................49 27 Gniazdo statywu Przycisk info..................................................61 28 Pokrywa komory baterii ......................10...

 • Page 16: Podstawy konfiguracji

  Wstęp Elektroniczny wizjer (EVF) Elektroniczny wizjer przedstawia te same informacje co monitor i można go używać, kie- dy jasne...

 • Page 17: Fotografowanie

  Wstęp Wskaźniki aparatu Podczas fotografowania i odtwarzania pojawiać mogą się następujące wskaźniki. Wyświetlane wskaźniki różnią się w zależności od...

 • Page 18: Pierścień zmiany ogniskowej

  Wstęp ■ Tryb wyświetlania • Fotografowanie (elektroniczny wizjer) Naciśnij DISP/BACK, aby zmienić tryb wyświetlania jak za- prezentowano poniżej: •...

 • Page 19

  Wstęp • Odtwarzanie Histogramy 100-0001 Histogramy przedstawiają rozkład ilościowy elementów 3:2 F o różnej jasności w zdjęciu. Jasność jest...

 • Page 20: 31 Kontrolka

  Podłączanie akcesoriów Pasek Aby nie zgubić pokrywki obiektywu, przełóż dołą- Przymocuj pasek do dwóch uch paska zgodnie z ilu- czoną...

 • Page 21: Przycisk b (usuń)

  Ładowanie akumulatora W momencie dostawy akumulator nie jest nałado- wany. Naładuj akumulator przed użyciem. 2 Podłącz ładowarkę do gniazda zasilania....

 • Page 22: F3.3 9 Wskaźnik pamięci wewnętrznej * 24 Tryb fotografowania

  Wkładanie akumulatora Włóż baterie do aparatu zgodnie z opisem poniżej. 2 Włóż akumulator Włóż akumulator do komory akumulatora 1...

 • Page 23: P: PROGRAM AE

  Wkładanie akumulatora 3 Zamknij pokrywę komory akumulatorów. Naciskaj pokrywę w dół, aż 3 Akumulatory • Oczyść styki akumulatora miękką,...

 • Page 24: A: PREF. PRZYSŁO

  Wkładanie karty pamięci Aparat może zapisywać zdjęcia w pamięci we- 3 wnętrznej, ale do zapisania większej ilości zdjęć •...

 • Page 25: M: RĘCZNY

  Wkładanie karty pamięci 3 Zamknij pokrywę gniazda karty pamięci. Wyjmowanie karty pamięci Po sprawdzeniu, że aparat jest wyłączony, naciśnij...

 • Page 26: C1/C2/C3: NIESTANDARDOWE

  Wkładanie karty pamięci ■ KKompatybilne ompatybilne karty pamięci • Adaptery miniSD lub microSD większe lub mniejsze od Karty pamięci...

 • Page 27: 9 Tryb E

  Włączanie i wyłączanie aparatu Obróć przełącznik ON/OFF w położenie ON, aby włą- b Wyłączenie automatyczne czyć aparat fotograficzny. Aparat fotograficzny...

 • Page 28: Adv. ADVANCED (ZAAWANSOWANY)

  Podstawy konfiguracji Po pierwszym włączeniu aparatu pojawi się okno dialogowe wyboru języka. Przeprowadź konfigurację apa- ratu zgodnie z opisem...

 • Page 29

  Fotografowanie W tym rozdziale opisano podstawowe informacje dotyczące fotografowania. 1 Wybierz tryb. Po przekręceniu pokrętła wyboru trybu na pozycję EXR...

 • Page 30

  Fotografowanie 2 Wykadruj zdjęcie. Wykadruj zdjęcie na wy- Trzymanie aparatu Trzymaj aparat stabilnie obiema świetlaczu, używając pier- rękami i...

 • Page 31

  Fotografowanie 3 Ustaw ostrość. Aby ustawić ostrość, naciśnij spust 2 Spust migawki Spust migawki ma dwa położenia. Naciśnięcie spustu...

 • Page 32: 3 Wskaźnik usuwania efektu 11 Poprawa portretu

  Fotografowanie Tryb dyskretny Kontrolka W sytuacjach gdy dźwięk lub światło aparatu mogą być niepożądane, przytrzymaj przycisk DISP/BACK wciśnięty, aż...

 • Page 33

  Przeglądanie zdjęć Zdjęcia można wyświetlać na monitorze. W przypadku wykonywania ważnych zdjęć, wykonaj zdjęcie prób- ne i sprawdź rezultat na monitorze....

 • Page 34: Ramka ostrości

  Tryb fotografowania Wybierz tryb fotografowania w zależności od sceny lub rodzaju fotografowa- nego obiektu. Aby wybrać tryb fotografowania, przekręć...

 • Page 35: Wskaźnik blokady AE

  Tryb fotografowania P: PROGRAM AE Przesunięcie programu Obracaj pokrętłem sterowania, aby wybrać żądaną kom- W tym trybie aparat automatycznie...

 • Page 36: Tryb makro (zbliżenia)

  Tryb fotografowania S: PREF. CZASU A: PREF. PRZYSŁO Wybierz czas otwarcia migawki pokrę- Wybierz przysłonę pokrętłem sterowania, tłem sterowania,...

 • Page 37: Tryb lampy błyskowej

  Tryb fotografowania M: RĘCZNY Wskaźnik ekspozycji Wskaźnik ekspozycji pokazuje, o W tym trybie użytkownik wybiera zarów- ile zdjęcie będzie...

 • Page 38

  Tryb fotografowania C1/C2/C3:: NIESTANDARDOWE C1/C2/C3 Menu/usta- Ustawienia zapisane wienie W trybach P, S, A, M oraz we wszystkich N...

 • Page 39: Wskaźnik samowyzwalacza

  Tryb fotografowania E AUTO/ EXR ((E AUTO/EE Priorytet) Funkcja umożliwia optymalizację ustawień dla bieżącego obiektu, poprawianie czystości, zakresu dynamiki,...

 • Page 40: Tryb zdjęć seryjnych

  Tryb fotografowania Zaawansowana funkcja przeciwdziałania rozmyciu ■ E Priorytet Kiedy wyświetla się n, aparat zarejestruje serię ekspo- Wybierz ten...

 • Page 41

  Tryb fotografowania ■ r PAN. RUCHU 360 1 Postępuj zgodnie z polece- Fotografowanie zakończy się po naciśnięciu spustu mi-...

 • Page 42

  Tryb fotografowania z ■ i KONTROLA OSTROŚCI Wybierz z, aby uzyskać płynne panoramy 360°, które Aparat robi do trzech...

 • Page 43

  Tryb fotografowania ■ j TRYB MAŁO ŚWIATŁA KONTROLA OSTROŚCI/TRYB MAŁO ŚWIATŁA Przy każdym naciśnięciu spustu Aby zachować nieprzetworzone kopie...

 • Page 44: Wskaźnik ekspozycji

  Tryb fotografowania SP PROGRAM Aparat oferuje wybór „programów”, z których każdy jest przystosowany do określonych warun- ków fotografowania lub...

 • Page 45: Pomiar światła

  Tryb fotografowania T PIES/m KOT Aparat ustawia ostrość na pyskach psów lub kotów ustawionych pyskiem do aparatu, a menu...

 • Page 46: Pierścień regulacji ostrości

  Blokada ostrości Aby skomponować kadr z obiektami znajdującymi się poza centrum kadru: 1 Ustaw obiekt w ramce ostrości. Autofocus...

 • Page 47

  Przycisk AE/AF LOCK Przyciskiem AE/AF LOCK można blokować ustawienie ekspozycji lub ostrości. Blokowanie ekspozycji 3 Skomponuj kadr ponownie. 1 Dokonaj...

 • Page 48: 34 Przycisk AF (autofokus)

  F Tryby makro i super makro (zbliżenia) Aby wykonać zbliżenie, naciśnij wybierak w lewo (F), aby wybrać jedną z...

 • Page 49: Czułość

  N Używanie lampy błyskowej (Super inteligentna lampa błyskowa) Kiedy używana jest lampa błyskowa, system Super inteligentnej lampy błyskowej aparatu momentalnie...

 • Page 50: Balans bieli

  N Używanie lampy błyskowej (Super inteligentna lampa błyskowa) 3 Lampa błyskowa może błyskać kilka razy przy każdym zdjęciu. Nie...

 • Page 51

  J Korzystanie z samowyzwalacza Aby użyć samowyzwalacza, naciśnij wybierak w dół (h) i wybierz spośród następujących opcji: OFF OFF Opcja...

 • Page 52: Podświetlanie wspomagające AF 103 12 Przycisk Fn1 (funkcyjny 1)

  Zdjęcia seryjne (tryb serii/Seria (bracketing)) Ten tryb umożliwia uchwycenie ruchu obiektu lub automatyczną zmianę ustawień w serii wykonywanych zdjęć....

 • Page 53: b Inteligentne wykrywanie twarzy

  Zdjęcia seryjne (tryb serii/Seria (bracketing)) ■ I PIERWSZE ■ P NAJLEPSZE ZDJĘCIE Aparat robi zdjęcia po naciśnięciu i przytrzymaniu...

 • Page 54: Dodawanie nowych twarzy

  Zdjęcia seryjne (tryb serii/Seria (bracketing)) 3 wybierak Wyróżnij liczbę zdjęć i wciśnij w prawo. Naciskaj Zdjęcia na serię 5...

 • Page 55

  Zdjęcia seryjne (tryb serii/Seria (bracketing)) ■ O BKT Z AE ■ X BKT Z SYMULACJĄ FILMU Naciskaj wybierak w...

 • Page 56: 42 Przycisk RAW

  d Kompensacja ekspozycji Używaj kompensacji ekspozycji do fotografowania obiektów bardzo jasnych, bardzo ciemnych lub obiek- tów o wysokim kontraście. Naciśnij...

 • Page 57: 7 Podarowane zdjęcie

  Pomiar światła Aby ustawić sposób pomiaru ekspozycji, naciśnij przycisk AE, a następnie wybierz jedną z następujących opcji. FOTOMETRIA MULTI PUNKTOWY...

 • Page 58: odtwarzania)

  Tryb ustawiania ostrości Sposób ustawiania ostrości przez aparat jest wybierany przy użyciu pokrętła trybu ostrości. Dostępne są następujące opcje:...

 • Page 59: Przeglądanie wielu zdjęć

  Tryb ustawiania ostrości 2 Ręczne ustawianie ostrości • Zalecamy stosowanie statywu. Jeśli aparat fotograficzny się poruszy, zdjęcie może być...

 • Page 60: A Usuwanie zdjęć

  Opcje ramki ostrości Po wyborze opcji t STREFA dla F TRYB AF w Podczas kadrowania zdjęć na wyświetlaczu LCD...

 • Page 61: Przycisk info

  Czułość Wrażliwość aparatu na światło można regulować naciskając przycisk ISO a na- stępnie obracając pokrętłem sterowania, aż żądana wartość czułości...

 • Page 62: Wyszukiwanie zdjęć

  Balans bieli Aby uzyskać naturalne kolory, naciśnij przycisk WB i wybierz ustawienia odpo- wiednie dla źródła światła. Opcja Opis...

 • Page 63: 4 Tryb prof. ostrość, tryb prof. słabe 13 Pomoc fotoksiążki

  Balans bieli 1 • Balans bieli jest dostosowywany do oświetlenia błyskowego tylko w trybie AUTO. Podczas korzystania z innych...

 • Page 64: Edycja i usuwanie fotoksiążek.

  Przycisk Fn Funkcje przycisku Fn1/Fn2 można wybierać za pomocą opcji F PRZYCISK Fn w menu ustawień (P 102). Dostępne są...

 • Page 65: Przeglądanie panoram

  b Inteligentne wykrywanie twarzy Inteligentne wykrywanie twarzy pozwala na automatyczne wykrywanie przez aparat twarzy ludzkich i usta- wianie ostrości oraz...

 • Page 66: 39 Przycisk ● (nagrywanie fi lmów)

  n Rozpoznawanie twarzy Aparat może przechowywać informacje dotyczące twarzy i dane osobowe (nazwisko, charakter relacji 3 Wprowadź dane rozpoznawania...

 • Page 67: Rozmiar klatki filmu (rozdzielczość)

  n Rozpoznawanie twarzy Wyświetlanie, edycja i usuwanie istniejących Rozpoznawanie twarzy Aparat może przechowywać dane dla maksymalnie danych ośmiu twarzy....

 • Page 68: a Wyświetlanie filmów

  Fotografowanie w formacie RAW Aparat wykonuje także zdjęcia w formacie RAW. Przycisk RAW Zdjęcia w formacie RAW stanowią nieprzetworzone...

 • Page 69: Złącze kabla HDMI

  Opcje odtwarzania Aby obejrzeć ostatnie zdjęcie na ekranie, naciśnij Zdjęcia seryjne przycisk a. W przypadku zdjęć zrobionych w trybie zdjęć...

 • Page 70

  Opcje odtwarzania Zoom podczas odtwarzania Inteligentne wykrywanie twarzy Zdjęcia wykonane z użyciem funkcji Inteligentnego wy- Naciśnij k, aby powiększać...

 • Page 71: Drukowanie wybranych zdjęć

  Opcje odtwarzania Przeglądanie wielu zdjęć Aby zmienić liczbę wyświetlanych zdjęć, naciśnij Przy użyciu wybieraka podświetl zdjęcia i naciśnij n...

 • Page 72: Wskaźnik wydruku DPOF

  A Usuwanie zdjęć Aby usunąć pojedyncze zdjęcia, wiele wybranych zdjęć lub wszystkie zdję- MENU ODTWARZANIA KASUJ cia, naciśnij MENU/OK,...

 • Page 73

  Wyświetlanie informacji o zdjęciach Informacje o zdjęciu można wyświetlić, naciskając a przycisk info. • Użyj pokrętła sterowania, aby wyświetlić inne...

 • Page 74: Tworzenie zamówienia drukowania DPOF

  Wyszukiwanie zdjęć Wyszukiwanie zdjęć według różnych kryteriów. Wybierz b WYSZUKIWANIE ZDJĘĆ w menu 2 Wybierz kryteria wyszukiwania. Wyświetlone zo-...

 • Page 75

  X Pomoc fotoksiążki Twórz książki ze swoich ulubionych zdjęć. Tworzenie fotoksiążki Wybierz X  POMOC FOTOKSIĄŻKI w menu 5 Przewijaj zdjęcia...

 • Page 76

  k Pomoc fotoksiążki 8 nie Wciśnij MENU/OK. Nowa książka zosta- dodana do listy w menu pomocy Przeglądanie fotoksiążek. Wyróżnij...

 • Page 77: Windows: Instalacja programu MyFinePix Studio

  Przeglądanie panoram Jeśli podczas wyświetlania panoramy na pełnym ekranie naciśnie się wybierak w dół, aparat wyświetli zdjęcie od lewej do...

 • Page 78

  Nagrywanie filmów Naciśnij z, aby nagrać film. Podczas nagrywania wyświetlane będą następują- ce wskaźniki, a dźwięk będzie nagrywany przez...

 • Page 79: Macintosh: Instalacja programu FinePixViewer

  Nagrywanie filmów Fotografowanie podczas nagrywania filmu Rozmiar klatki filmu (rozdzielczość) Naciśnij spust migawki, aby zrobić zdjęcie podczas na- Przed...

 • Page 80

  a Wyświetlanie filmów Podczas odtwarzania (P 57) 100-006 Szybkość odtwarzania Strzałka filmy są wyświetlane na mo- Naciśnij wybierak w...

 • Page 81: Podłączanie aparatu

  Wyświetlanie zdjęć na telewizorze Podłącz aparat do telewizora, aby wyświetlać zdjęcia dla grupy widzów. 1 Wyłącz aparat. 2 Podłącz kabel...

 • Page 82

  Wyświetlanie zdjęć na telewizorze 3 kumentacji Ustaw telewizor na kanał wideo lub wejścia HDMI. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skorzystaj...

 • Page 83: N CZUŁOŚĆ ISO

  Drukowanie zdjęć przez USB Jeśli drukarka obsługuje standard PictBridge, aparat można podłączyć bezpośrednio do drukarki i drukować zdjęcia bez potrzeby ich...

 • Page 84: 11 Rozmiar zdjęcia/Jakość

  Drukowanie zdjęć przez USB 2 Drukowanie daty nagrania Drukowanie zamówienia drukowania DPOF Aby drukować datę nagrania na zdjęciach, naciskaj...

 • Page 85: Zakres dynamiczny

  Drukowanie zdjęć przez USB 4 Naciśnij MENU/OK, aby rozpocząć drukowanie. 1 • Zdjęcia można drukować z pamięci wewnętrznej lub...

 • Page 86: Inteligentny zoom cyfrowy

  Drukowanie zdjęć przez USB Tworzenie zamówienia drukowania DPOF Opcja K ZAMÓWIENIE (DPOF) z menu odtwarza- ■ Z DATĄ s/ BEZ...

 • Page 87: W TRYB FILMU

  Drukowanie zdjęć przez USB 5 Naciskaj wybierak w górę lub w dół, aby wybrać 6 Powtórz czynności 4–5, aby...

 • Page 88: g LAMPA ZEWNĘTRZNA

  Drukowanie zdjęć przez USB 1 ■ RESETUJ WSZYSTKIE • Wyjmij kartę pamięci, aby utworzyć lub zmodyfikować Aby anulować aktualne...

 • Page 89: 14 Poziom elektroniczny

  Przeglądanie zdjęć na komputerze Dołączonego oprogramowania można używać do kopiowania zdjęć do komputera, gdzie można je prze- chowywać, przeglądać, organizować...

 • Page 90: x KASUJ

  Przeglądanie zdjęć na komputerze 2 Uruchom komputer. Zaloguj się do konta z uprawnieniami administratora przed kontynuowaniem. 3 Zamknij wszystkie...

 • Page 91: Oznaczone do przesłania

  Przeglądanie zdjęć na komputerze Macintosh: Instalacja programu FinePixViewer 1 Sprawdź, czy komputer spełnia poniższe wymagania systemowe: Procesor PowerPC lub...

 • Page 92: j KONWERSJA RAW

  Przeglądanie zdjęć na komputerze 4 liwe, Wyjmij płytę instalacyjną CD z napędu CD-ROM. Zwróć uwagę, że wyjęcie płyty CD...

 • Page 93: czerwonych oczu

  Przeglądanie zdjęć na komputerze Podłączanie aparatu 1 dują Jeśli zdjęcia przeznaczone do kopiowania znaj- 3 Włącz aparat. Program MyFinePix...

 • Page 94: Chronione zdjęcie

  Przeglądanie zdjęć na komputerze 3 Odłączanie aparatu • Po włożeniu karty pamięci zawierającej dużą liczbę Po sprawdzeniu, że kontrolka...

 • Page 95: C OBRÓT ZDJĘCIA

  Używanie menu: Tryb fotografowania Aby skonfigurować ustawienia fotografowania, użyj Opcje menu fotografowania menu fotografowania. Dostępne opcje różnią się w Wartości...

 • Page 96: Wskaźnik notatki głosowej

  Używanie menu: Tryb fotografowania O ROZMIAR ZDJĘCIA [O [O 4 : 3] 3] T JAKOŚĆ ZDJĘCIA [FINE] Wybierz rozmiar i format,...

 • Page 97: J WSPÓŁ. PROPORCJI

  Używanie menu: Tryb fotografowania U ZAKRES DYNAMICZNY [AUTO] P SYMULACJA FILMU [c [c] Regulacja kontrastu. Wyższe wartości są zalecane Symulacja efektów...

 • Page 98: Używanie menu ustawień

  Używanie menu: Tryb fotografowania dPRZES. BAL. BIELI R INTELIGENTNY ZOOM CYFROWY [WYŁ.] Balans bieli podlega regulacji. Dostrój wybraną oś...

 • Page 99: o DYSKRETNY

  Używanie menu: Tryb fotografowania F TRYB AF [[t t] n ROZPOZNAWANIE TWARZY Wybierz sposób ustawiania przez aparat pola ostro- Dodawaj...

 • Page 100: A WYŚWIETLANIE

  Używanie menu: Tryb fotografowania a FOTOGRAFOWANIE W FILMIE g LAMPA ZEWNĘTRZNA [WYŁ.] [PRIORYTET FILMU] Używając opcjonalnej lampy błyskowej (nie doty-...

 • Page 101: F2.8 +1 1 3 6 Numer zdjęcia

  Używanie menu: Tryb fotografowania K UST. NIESTANDARD. v USTAW. SPECJ. WYŚ Zapisz ustawienia dla trybów P, S, A, M oraz...

 • Page 102: Tryb monit. światła słon.

  Używanie menu: Tryb odtwarzania Używanie menu odtwarzania Opcje menu odtwarzania 1 Naciśnij przycisk a, aby włączyć tryb odtwarzania. X POMOC...

 • Page 103: Tryb podwójnej stabilizacji

  Używanie menu: Tryb odtwarzania j OZN. DO PRZESŁ. ■ RESETUJ WSZYSTKIE: cofnięcie wyboru wszystkich zdjęć Wybierz zdjęcia do przesłania do...

 • Page 104: I KRĄG OSTROŚCI

  Używanie menu: Tryb odtwarzania I POKAZ SLAJDÓW [MOZAIKA] j KONWERSJA RAW Oglądanie zdjęć w formie automatycznego pokazu Tworzenie kopii JPEG...

 • Page 105: t ZAPISZ ORG. OBRAZ

  Używanie menu: Tryb odtwarzania Ustawienie Opis B USUWANIE CZRW OCZU Wybór kopii JPEG przy użyciu usta- Jeśli aktualnie wyświetlane...

 • Page 106: S WYCZYŚĆ NIESTANDARDOWE

  Używanie menu: Tryb odtwarzania D CHROŃ G KADROWANIE Chroni zdjęcia przed przypadkowym usunięciem. Utwórz przyciętą kopię bieżącego zdjęcia. 1 Wybierz D...

 • Page 107: Akcesoria opcjonalne

  Używanie menu: Tryb odtwarzania O ZMIEŃ ROZMIAR C OBRÓT ZDJĘCIA Utwórz pomniejszoną kopię bieżącego zdjęcia. Obróć zdjęcia zrobione w orientacji pionowej,...

 • Page 108: Akcesoria firmy FUJIFILM

  Używanie menu: Tryb odtwarzania E KOPIUJ F NOTATKA GŁOSOWA Kopiowanie zdjęć z pamięci wewnętrznej na kartę Dodaj notatkę głosową...

 • Page 109: Obchodzenie się z aparatem

  Używanie menu: Tryb odtwarzania n KASUJ ROZPOZN. TWARZY J WSPÓŁ. PROPORCJI [4 : 3] Usuń odnośniki do rozpoznawania twarzy...

 • Page 110: Rozwiązywanie problemów

  Menu ustawień Używanie menu ustawień 1 Wyświetl menu ustawień. 2 Dostosuj ustawienia. 1.1 Naciśnij MENU/OK, aby wyświetlić 2.1 Naciśnij...

 • Page 111

  Menu ustawień Opcje menu ustawień Opcja Opis Przełączenie na czas aktualnie wybrany Wartości domyślne są prezentowane w kwadrato- h...

 • Page 112

  Menu ustawień R RESETUJ A WYŚWIETLANIE [1,5 SEK] Przywróć wartości domyślne wszystkich ustawień, za Wybierz, jak długo zdjęcia są wyświetlane...

 • Page 113

  Menu ustawień B NUMERACJA ZDJĘĆ [CIĄGŁA] 1 • Jeśli numer zdjęcia osiągnie 999-9999, zwalnianie mi- Nowe zdjęcia są zapisywane Numer...

 • Page 114

  Menu ustawień I POZIOM DŹWIĘKU [7] 1 TRYB SZYBKI START [WYŁ.] Dostosuj poziom głośności odtwarzania filmów i Zaczekaj na ponowne uruchomienie...

 • Page 115: Komunikaty i ekrany ostrzegawcze

  Menu ustawień L PODWOJNA STAB. [L] [L B USUWANIE CZRW OCZU [WŁ.] Wybierz jedną spośród następujących opcji stabili- Wybierz WŁ., aby...

 • Page 116

  Menu ustawień k TRYB BLOK. AE/AF [P] I KRĄG OSTROŚCI [X [X W PRAWO] Po włączeniu opcji BL.AE/AF WŁ.PO NAC.,...

 • Page 117

  Menu ustawień z WSPOM. KADR. [F SIATKA 9] [F J PRZESTRZEŃ KOLORU [sRGB] Można wybrać typ siatki kadrowania dostępnej...

 • Page 118

  Menu ustawień m AUT. OBR. OBRAZU [WŁ.] Q SYSTEM VIDEO Wybierz WŁ., aby automatycznie obracać „piono- Wybierz tryb wideo...

 • Page 119: Liczba dostępnych zdjęć

  Akcesoria opcjonalne Aparat obsługuje bogaty asortyment akcesoriów firmy FUJIFILM i innych producentów. ■ Drukowanie DIGITAL CAMERA ■ FFotografowanie otografowanie z...

 • Page 120: Dane techniczne

  Akcesoria opcjonalne Akcesoria firmy FUJIFILM Dostępne są następujące akcesoria firmy FUJIFILM. Aby uzyskać najnowsze informacje o akcesoriach do- stępnych...

 • Page 121

  Obchodzenie się z aparatem Aby móc bez przeszkód korzystać z tego produktu, proszę przestrzegać poniższych zaleceń. Przechowywanie i użytkowanie ■...

 • Page 122

  Rozwiązywanie problemów Zasilanie i akumulator Problemy Rozwiązanie • Akumulator jest rozładowany: Naładuj akumulator lub włóż całkowicie naładowany zapasowy akumulator...

 • Page 123

  Rozwiązywanie problemów Menu i komunikaty na ekranie Problemy Rozwiązanie Menu i komunikaty na ekranie nie są wyświetlane Wybierz POLSKI...

 • Page 124

  Rozwiązywanie problemów Problemy Rozwiązanie • Twarz fotografowanej osoby jest zasłonięta okularami przeciwsłonecznymi, kapeluszem, długimi włosami lub inny- mi przedmiotami.:...

 • Page 125

  Rozwiązywanie problemów Problemy Rozwiązanie • Wybrano długi czas otwarcia migawki w wysokiej temperaturze: To normalne zjawisko i nie jest...

 • Page 126

  Rozwiązywanie problemów Połączenia/Inne Problemy Rozwiązanie • Aparat nie został podłączony poprawnie: Podłącz aparat poprawnie (P 69). • Kabel audio-wideo...

 • Page 127

  Komunikaty i ekrany ostrzegawcze Na monitorze LCD wyświetlane są następujące ostrzeżenia: Ostrzeżenie Opis Niski poziom naładowania akumulatora. Naładuj akumulator (P...

 • Page 128

  Komunikaty i ekrany ostrzegawcze Ostrzeżenie Opis Wyłącz aparat i poczekaj, aż ostygnie. Jeśli nie wykona się żadnych czynności, aparat...

 • Page 129

  Komunikaty i ekrany ostrzegawcze Ostrzeżenie Opis Numery klatek w aparacie zostały wyczerpane (numer aktualnej klatki to 999-9999). Sformatuj kartę...

 • Page 130

  Komunikaty i ekrany ostrzegawcze Ostrzeżenie Opis NIE MA KARTY W momencie wybrania E KOPIUJ w aparacie nie było karty...

 • Page 131

  Pojemność pamięci wewnętrznej/karty pamięci W poniższej tabeli przedstawiono możliwy czas nagrywania lub liczbę zdjęć możliwych do zapisania przy różnych ustawieniach...

 • Page 132

  Dane techniczne System Model Aparat cyfrowy X-S1 Ilość efektywnych pikseli 12 milionów Czujnik obrazu EXR CMOS o rozmiarach 2/3...

 • Page 133

  Dane techniczne System Czułość Standardowa czułość odpowiadająca ISO 100, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600,...

 • Page 134

  Dane techniczne System Lampa błyskowa Ręczne wysuwanie lampy błyskowej; skuteczny zasięg przy czułości ustawionej na AUTO (800) wynosi ok....

 • Page 135

  Dane techniczne Zasilanie/inne Źródła zasilania Akumulator NP-95 Żywotność baterii Typ akumulatora Szacunkowa liczba zdjęć Szacunkowa liczba zdjęć (szacunkowa liczba...

 • Page 136

  Dane techniczne Akumulator NP-95 Napięcie znamionowe Prąd stał 3,6 V Pojemność nominalna 1800 mAh Temperatura pracy 0 °C –...

 • Page 137

  Dane techniczne System kolorów telewizora NTSC (ang. National Television System Committee) to specyfikacja nadawania telewizji kolorowej stosowana głów- nie...

 • Page 138

  7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html W zakresie napraw oraz pomocy technicznej należy kontaktować się z lokalnym dystrybutorem....

 • Page 139

  Ograniczenia dotyczące ustawień aparatu Tryb fotografowania i ustawienia aparatu Poniżej wymieniono opcje dostępne w poszczególnych trybach fotografowania. E Adv. SP...

 • Page 140

  Ograniczenia dotyczące ustawień aparatu E Adv. SP R S T U B i j r P S A M...

 • Page 141

  Ograniczenia dotyczące ustawień aparatu E Adv. SP R S T U B i j r P S A M...

 • Page 142

  Ograniczenia dotyczące ustawień aparatu E Adv. SP R S T U B i j r P S A M...

downloadlike
ArtboardArtboardArtboard