AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Język polski
48
Instrukcja użytkowania
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z urządzenia spra-
wi Państwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika są specjalnie wyróżnione. 
Koniecznie stosuj się do tych wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
 
OSTRZEŻENIE: 
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na potencjalne ryzyka obrażeń.
 
UWAGA: 
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub innych przedmiotów.
 
WSKAZÓWKA: 
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Uwagi ogólne
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. 
Proszę zachować ją wraz z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kar-
tonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując urządzenie innej osobie, oddaj jej także 
instrukcję obsługi.
•  Stosować urządzenie wyłącznie do celów prywatnych i zgodnie z jego przeznaczeniem.
Urządzenie nie jest przeznaczone do celów handlowych. 
•  Zasilacz jest przeznaczony wyłącznie do użytku w suchym środowisku.
•  Sprawdzić, czy napięcie wyjściowe, okres ważności i biegunowość zasilacza zgadzają
się ze specyfikacjami na tabliczce znamionowej!
•  Nie dotykać zasilacza mokrymi dłońmi!
•  Gdy urządzenie nie jest używane, podczas montażu akcesoriów, czyszczenia oraz jeśli
urządzenie działa niepoprawnie, należy odłączyć je od sieci.
•  Regularnie sprawdzać czy urządzenie i przewód zasilania nie posiadają oznak uszko-
dzenia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, urządzenia nie należy używać.
•  Stosować wyłącznie części oryginalne.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard