AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 45
Język polski
49
Specjalne Środki Ostrożności
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! 
•  Nie używać urządzenia w bezpośredniej bliskości
wody, jeśli zasilacz jest podłączony (np. wanna, umy-
walka lub inny zbiornik z wodą).
•  Należy korzystać z dostarczonego zasilacza. Zasila
on urządzenie prądem o niskim napięciu.
•  W razie awarii proszę nie naprawiać urządzenia same-
mu lecz skorzystać z pomocy autoryzowanego spe-
cjalisty. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ule-
gnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u 
producenta lub w specjalnym zakładzie naprawczym 
albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia 
zagrożenia.
•  Urządzenie to może być używane przez
dzieci w 
wieku lat 8 lub starsze, osoby z obniżoną sprawnością 
fizyczną, zmysłową lub umysłową, osoby z brakiem 
doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub 
gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządze-
nia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z 
istniejących niebezpieczeństw.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard