AEG HSM/R 5638 520643 Benutzerhandbuch

Produktcode
520643
Seite von 43
Nederlands
14
Speciale voorzorgsmaatregelen
GEVAAR OP
ELEKTRISCHE SCHOKKEN! 
•  Het apparaat niet gebruiken in de nabijheid van
water (b.v. badkamer, aanrecht, of andere natte om-
gevingen) als de adapter is aangesloten.
•  Gebruik de meegeleverde voedingsadapter. De
adapter levert lage spanning voor dit apparaat.
•  Repareer het apparaat nooit zelf, maar breng het
naar een geautoriseerde vakman. Voorkom gevaren 
en laat een defecte kabel altijd alleen door de fabri-
kant, onze technische dienst of een eender gekwa-
lificeerde persoon vervangen door een soortgelijke 
kabel.
•  Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door
kinde-
ren vanaf 8 jaar, personen met verminderde fysieke, 
zintuiglijke of mentale vermogens, of personen met 
onvoldoende kennis en ervaring als zij begeleid wor-
den of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het 
apparaat en de gevaren begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard