Panasonic CS-E9GKEW User Manual

Page of 8
3
NORSK
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
INFORMASJON OM GJELDENDE FORSKRIFTER
Dette apparatet er ikke tiltenkt bruk av barn og unge, eller svekkede personer uten
overoppsyn. Barn og unge må veiledes slik at de ikke benytter apparatet som et
leketøy.
MILJØKRAV
Avhending av Batterier
Batteriene må gjenvinnes eller avhendes på rett måte som spesialavfall.
KASSERING
“Instruksjoner for sluttbrukere” for klimaanlegg:
Dette klimaanlegget bærer merket ovenfor. Merket indikerer at elektrisk utstyr
 ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Medlemsland i 
EU (*) har et eget dedikert innsamlingssystem for disse produktene. 
Ikke forsøk på demontering av enheten selv, da dette kan ha en skadelig 
helseeffekt, samt på miljøet hvis korrekt avfallshåndtering ikke følges.
 Demonteringen og avhendingen av kjølevesken, olje og de andre delene
må utføres av en kvalifisert installatør i henhold til relevante lokale og 
nasjonale regelverk. Klimaanlegg må behandles på spesielle 
behandlingsanlegg for resirkulering, gjenbruk og gjenvinning, og må ikke
 kastes i den felles avfallstrømmen. Ta kontakt med installatøren, 
din forhandler eller lokale myndigheter for mer informasjon.
Bøter kan også bli gitt for feilaktig avhending av avfallsprodukter i 
henhold til nasjonalt lovverk. *se nasjonale lover hos hvert medlemsland
Informasjon om avhending i andre land utenfor EU
Dette symbolet er kun gyldig innenfor EU. Hvis du ønsker å kassere dette 
produktet, må du ta kontakt medinstallatøren, forhandleren eller lokale 
myndigheter for korrekt avhendingsprosedyre.
Bruk dette klimaanlegget innenfor følgende temperaturområde
Temperatur (°C)
Innendørs                 Utendørs
*DBT: Temperatur tørr kolbe
*WBT: Temperatur fuktig kolbe
*DBT
*WBT
*DBT
*WBT
KJØLING
Maksimalt
32
23
43
26
Minimum
16
11
16
11
OPP-
VARMING
Maksimalt
30
24
18
Minimum
16
-5
-6
MERK: Denne modellen er ikke egnet for døgnkontinuerlig varmedrift i temperaturer 
under -5°C (24 timers drift). Dersom du benytter modellen kan utedelen fryse ned
og slutte å virke.
BRUKSBETINGELSER
INNHOLDSFORTEGNELSE
Merknad:
Illustrasjonene i denne veiledningen
er kun ment som eksempler,
og kan variere i forhold til den
reelle enheten. Spesifi                        kasjoner
og utseende kan endres uten
foregående varsel for fremtidige
forbedringer.
Takk for at du har kjøpt et
klimaanlegg fra
SIKKERHETSFOR-
ANSTALTNINGER
 
2
INFORMASJON OM
GJELDENDE FORSKRIFTER
 
3
PRODUKTOVERSIKT &
OPERASJONER
 
4~5
VEDLIKEHOLD OG RENHOLD
 
6
FEILSØKING
 
7
HURTIGGUIDE
Bakside