Panasonic CS-E9GKEW User Manual

Page of 8
5
NORSK
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
QUIET
AKTIVERE ROLIG DRIFT
• Denne operasjonen reduserer lyden
av luftstrømmen.
JUSTERE VIFTEHASTIGHET
•  Det er 5 viftehastigheter, i tillegg til
automatisk*     
  *  For AUTO, blir innendørsviften auto-
matisk justert i henhold til operasjonsmodus.
Å OPPNÅ TEMPERATUR HURTIG
• Denne innstillingen sørger for at man raskt
oppnår ønsket temperatur.
• Driften POWERFUL er aktiv i 20 minutter
før den stopper automatisk.
FUNKSJONSBETJENING
AIR SWING
AUTO
AIR SWING
MANUAL
• Holder rommet ventilert.
• AIR SWING - AUTO
  • I varmemodus, blåser luften oppover
      en stund, og starter deretter å blåse
      horisontalt.
  • Det vertikale luftspjellet vil svinge 
      automatisk opp/ned.
• AIR SWING - MANUAL
  • Retningen på luftstrømen kan velges 
      etter eget ønske.
• Ikke juster det vertikale luftspjellet 
for hånd.
• Horisontalt luftspjell justeres for hånd.
JUSTERE LUFTSTRØMRETNING
●  Funksjonene 
 og 
er tilgjengelige i alle moduser og 
kan avbrytes ved å trykke på den samme knappen en gang til.
●  Operasjonene 
 og
      kan ikke bli aktivert
samtidig.
•  Når tidsuret for oppstart er stilt inn, kan det være 
at enheten slås på tidligere (opptil 30 minutter) før 
det faktiske innstilte tidspunktet for å oppnå ønsket 
temperatur.
•  Tidsurene gjentas daglig når de først er innstilt.
•  Hvis det inntreffer en strømfeil, kan du tilbakestille 
til forrige innstilling (når strømmen er tilbake) ved å 
trykke på 
.
•  Hvis tidsuret avbrytes, må du trykke 
 for å 
gjenopprette forrige innstilling.
●  Tidsuret er basert på klokken i fjernkontrollen.
●  Du kan stille inn ønsket AV- og PÅ-tidspunkt.
Velg ON 
eller OFF 
tidsur.
Angi
ønsket tid.
Bekreft
innstillingen.
For å avbryte tidsstyringen, må du 
trykke
 eller 
 , og deretter 
.
•  Når klimaanlegget skal slås automatisk PÅ eller AV 
på et gitt tidspunkt.
STILLE INN TIDSUR
Tips
■  Temperaturinnstilling på 1°C høyere i kjølemodus og 
2°C lavere i varmemodus enn ønsket temperatur fører 
til 10% strømsparing.
■  For å redusere strømforbruket i kjølemodus, bør du 
trekke for gardinene for å hindre at sollys og varme 
kommer inn.
■  For å angi 12- eller 24-timersvisning på klokken, trykk 
på og hold nede 
 i ca. 5 sekunder.
■  For å dempe skjermbelysningen på klimaanlegget:
  Trykk på og hold nede 
 i 5 sekunder.
  For å tilbakestille, trykk på og hold nede 
 igjen i 5 
sekunder.
■  For å veksle mellom en temperaturinnstilling i °C eller 
°F, trykk ned og hold 
 i omtrent 10 sekunder.
●  For å slå av klimaanlegget, trykk på 
.