Panasonic CS-E9GKEW User Manual

Page of 8
7
NORSK
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
Årsak
Symptom
Damp kommer fra den innvendige enheten.
  Kondensasjonseffekt på grunn av kjøleprosessen.
Lyd fra vannkretsen under drift.
  Kjølevæske inne i enheten.
Rommet har en spesiell lukt.
  Dette kan komme av at veggen, teppet, møbler eller klær er fuktig.
Viften innvendig stopper enkelte
ganger under innstilling av automatisk
viftehastighet.
  Dette hjelper til med å fjerne lukten.
Operasjonen er forsinket et par minutter
etter restart.
  Forsinkelsen er en beskyttelse for enhetens kompressor.
Den utvendige enheten avgir vann/damp.
  Kondenseringen eller fordampingen oppstår på rørene.
Tidsurindikatoren er alltid på.
  Tidsinnstillingene gjentar seg daglig når de er angitt.
Strømindikatoren blinker under drift og
innendørsviften har stoppet.
  Enheten er i opptiningsmodus, og den tinte væsken er tømt fra utendørsenheten.
Viften innvendig stopper enkelte ganger
under oppvarmingsdrift.
  For å unngå utilsiktet kjøleeffekt.
Strømindikatoren vil blinke før enheten er
slått på.
  Dette er et tidlig trinn i forberedelsene for bruk når tidsuret er slått PÅ.
FEILSØKING
Følgende symptomer indikerer ikke funksjonsfeil.
Kontroller
Symptom
Oppvarming/nedkjøling fungerer ikke
effektivt.
  Still inn riktig temperatur.
  Lukk alle dører og vinduer.
  Rengjør eller skift ut filtrene.
  Fjern eventuelle blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene.
Støyende under bruk.
  Kontroller om enheten har blitt installert skjevt.
  Lukk frontpanelet ordentlig.
Fjernkontrollen virker ikke.
  Sett batteriene inn riktig.
  Skift ut dårlige batterier.
Enheten virker ikke.
  Kontroller om strømbryteren er koblet ut.
  Kontroller om tidsuret er stilt inn.
Kontroller følgende før du kontakter service.
SLÅ AV STRØMTILFØRSEL og TILKALL autorisert
servicetekniker i følgende tilfeller:
• Unaturlige lyder under bruk.
• Vann/fremmede partikler i fjernkontrollen.
• Vannlekkaasje i innendørsenheten.
• Sikringene slår seg av fl ere ganger.
• Nettkabelen blir veldig varm.
• Brytere eller knapper fungerer ikke riktig.
KRITERIER HVOR SERVICE IKKE GIS
• Aktiver varmemodus i 2~3 timer for å tørke enheten ordentlig.
• Slå av strømforsyningen og trekk ut støpselet.
• Ta ut batteriene i fjernkontrollen.
FOR LENGRE TIDS INAKTIVITET
• Kontroller batteriene i fjernkontrollen.
• Ingen blokkeringer i luftinntakene og luftuttakene.
• Etter 15 minutter med drift er det normalt med følgende
temperaturforskjell mellom luftinntakene og luftuttakene:
Kjøling: ≥ 8°C
Oppvarming: ≥ 14°C
SESONGMESSIG INSPEKSJON ETTER
LENGRE TIDS INAKTIVITET
Enheten stopper og tidsurindikatoren
blinker.
Les av feilkoden på indikatoren
CHECK
TIMER
ON
SET 
OFF
CANCEL 
1
3
2
Trykkes ned til du hører
et pip. Deretter skriver
du ned feilkoden.
Dersom det ikke kommer noen feilkode på indikatoren
  Slå deretter av enheten og oppgi denne feilkoden til din nærmeste forhandler.
Merknad:
•  Enheten kan være operativ (med 4 pip) på en begrenset måte, avhengig av feilen.