MSI a6500 User Guide

Page of 103
 
1-12 
Pre
fa
ce 
 
üreticinin talimatlarına göre degerlendiriniz. 
(Greek) 
(Ελληνικά)
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία τοποθετηθεί λανθασμένα. Να αντικαθιστάτε μόνο  με 
τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο με αυτό που συνιστά ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. Να απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες 
μπαταρίες ως απορρίμματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
(Polish)
 (Polski)
 OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Zamianę można wykonać 
wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecaną przez producenta urządzenia. Zużyte baterie można 
wyrzucać zgodnie z instrukcjami producenta. 
(Hungarian) 
(Magyar)
 VIGYÁZAT: A nem megfelelő akkumul tor haszn lata robban svesz lyes. Kizárólag ugyanolyan, 
vagy a berendezés gyártója által ajánlott, egyenértékű típust használjon. Az elhasznált akkumulátorokat a gyártó 
utasításának megfelelően ártalmatlanítsák. 
(Czech)
  (Čeština)
 UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie.  Nahraďte pouze stejným nebo 
ekvivalentním typem doporučeným výrobcem zařízení.    Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce 
(Traditional Chinese )
  (繁體中文)
 注意:  若電池未正確更換,可能會爆炸。請用原廠建議之同款或同等級的電池來更換。
請依原廠指示處理廢棄電池。
 
(Simplified Chinese )
 (简体中文)
  注意:  若电池未正确更换,可能会爆炸。请用原厂建议之同款或同等级的电池来更换。请
依原厂指示处理废弃电池。
 
(Japanese) 
(日本語
)  警告:バッテリーの取り扱いを誤ると、液漏れや破裂などにより生命や財産に重大な影響を及ぼす
恐れがあります。指定された型番以外のバッテリーは使用しないでください。バッテリーを廃棄する場合は、各自治体
の規則に従って適切に処理して下さい。
 
(Korean) 
(한국어)
  주의:  배터리를  올바로  교체하지  않으면  폭발할  위험이  있습니다.  타입이  장치  제조업체에서