LG 19LD320 User Guide

Page of 182
www.lg.com
KULLANIM KILAVUZU
LCD TV / LED LCD TV / 
PLAZMA TV
TV'nizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ile-
ride başvurmak için saklayın.
TÜRK
ÇE

Summary of Contents of user guide for LG 19LD320

 • Page 1: AKSESUARLAR TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU LCD TV / LED LCD TV / PLAZMA TV TV'nizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle...
 • Page 2 HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multimedya Arayüzü) HDMI Licensing LLC’ye ait marka veya kay›tl› markalard›r....
 • Page 3AKSESUARLAR Afla¤›daki aksesuarlar›n TV’nizle birlikte verildi¤inden emin olunuz. E¤er aksesuarlardan biri eksikse, lütfen TV’yi ald›¤›n›z sat›c› ile temas kurunuz. ■...
 • Page 4: ÖN PANO KONTROLLER‹ ‹Ç‹NDEK‹LER AKSESUARLAR ..............1 (D‹J‹TAL MODDA)............................ 68 MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI (ANALOG MODDA)....................................... 70 HAZIRLIK PROGRAM DÜZENLEME ............................ 72...
 • Page 5EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK PRO- I/II GRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA) - Stereo/Çift Al›m (Sadece Analog Modda) ...137 -...
 • Page 6 HAZIRLIK ÖN PANO KONTROLLER‹ ! NOT G Güç tüketimini azaltmak amac›yla TV bekleme moduna al›nabilir. Belirli bir süre boyunca...
 • Page 750/60PS80** HAZIRLIK PROGRAM SES SEV‹YES‹ TAMAM MENU Ak›ll› Sensör Görüntüyü çevresel G‹R‹fi koflullara göre ayarlar Uzaktan Kumanda Sensörü GÜÇ Güç/Bekleme...
 • Page 8 HAZIRLIK 42/50PQ35** HAZIRLIK Uzaktan Kumanda Sensörü Ak›ll› Sensör Görüntüyü çevresel koflullara göre ayarlar Güç/Bekleme Göstergesi • Bekleme modunda k›rm›z›...
 • Page 9 42PQ65**, 50PS65** HAZIRLIK P PROGRAM P SES SEV‹YES‹ TAMAM Uzaktan Kumanda OK Sensörü MENÜ Ak›ll› Sensör Görüntüyü çevresel MENU...
 • Page 10 HAZIRLIK LED LCD TV MODELLER‹ : 42/47LH90** HAZIRLIK P PROGRAM SES SEV‹YES‹ OK TAMAM MENU MENÜ INPUT G‹R‹fi GÜÇ...
 • Page 11LCD TV Modelleri : 19/22LU40** P PROGRAM HAZIRLIK SES SEV‹YES‹ OK TAMAM MENU INPUT MENU Güç/Bekleme G‹R‹fi Göstergesi • Bekleme...
 • Page 12 HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH70** P P P PROGRAM HAZIRLIK SES SEV‹YES‹ TAMAM Ak›ll› Sensör OK Görüntüyü çevresel...
 • Page 13LCD TV Modelleri : 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3*** (sadece 19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**) GÜÇ G‹R‹fi MEN TAMAM SES SEV‹YES‹ PROGRAM Ü HAZIRLIK INPUT...
 • Page 14 HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50** PROGRAM HAZIRLIK P SES SEV‹YES‹ TAMAM OK MENÜ MENU G‹R‹fi INPUT...
 • Page 15LCD TV Modelleri : 19/22/26LU50** (sadece 19/22LU50**) GÜÇ G‹R‹fi MENÜ TAMAM SES SEV‹YES‹ PROGRAM HAZIRLIK INPUT MENU OK P P...
 • Page 16: ARKA PANO B‹LG‹LER‹ HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 19/22LG31** G‹R‹fi MENÜ TAMAM SES SEV‹YES‹ PROGRAM HAZIRLIK INPUT MENU OK - + -...
 • Page 17LCD TV Modelleri : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51** HAZIRLIK P PROGRAM + SES SEV‹YES‹ - OK TAMAM MENU MENÜ...
 • Page 18 HAZIRLIK ARKA PANO B‹LG‹LER‹ ■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir. Plazma TV modelleri : 50/60PS70**, 50/60PS80** HAZIRLIK 10...
 • Page 19 HDMI VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO Plazma TV modelleri : 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** AV IN 3 R 10 HAZIRLIK...
 • Page 20 HDMI IN 2 HAZIRLIK VIDEO L/MONO AUDIO R LCD TV Modelleri : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31** (Sadece 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,...
 • Page 21 VIDEO L/MONO AUDIO R ON OFF H/P LCD TV Modelleri : 19/22LU40**, 19/22/26LU50** (Sadece 26LU50**) AV IN 3 H/P...
 • Page 22 HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH70** 2 12 HAZIRLIK 3 1 4 5 6 7 (RGB) 8 9 10...
 • Page 23 VIDEO L/MONO AUDIO HDMI HDMI IN 3 IN 3 USB IN VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO L/MONO AUDIO R...
 • Page 24 HAZIRLIK HDMI IN 4 VIDEO L/MONO AUDIO R LED LCD TV MODELLER‹ : 42/47LH90** 10 AV IN 3 HAZIRLIK...
 • Page 25: SEHPA KURULUMU H/P HDMI IN 2 VIDEO L/MONO AUDIO R LCD TV Modelleri : 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, (Sadece (Sadece 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3*** 32/37/42/47LH3***)...
 • Page 26 H/P HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 19/22LH20**, 19/22LD3** HAZIRLIK 11 1 12 2 3 4 10 H/P COMPONENT IN...
 • Page 27 SEHPA KURULUMU ■Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir. Masa tipi stand montaj›nda c›vatan›n tam olarak s›k›l›p s›k›lmad›¤›n› kontrol edin....
 • Page 28 HAZIRLIK Sadece 19/22LH20**, 19/22LD3** Sadece 50PS70**/50PS80**/ 42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65** 1 Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV 1 Ekran›n zarar görmesini önlemek...
 • Page 29: TV’yi bir masaya ba¤lamaSadece 19/22/26LU50** Sadece 19/22LG31** Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV 1 ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir 1 Ekran›n zarar...
 • Page 30: Dikkatli kurulum tavsiyesi HAZIRLIK Sadece 32/37/42LF25**, Sadece 19/22LU40** 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42LF51** 1 Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV ekra-n›n› dikkatli bir...
 • Page 31: Back Cover for Wire ArrangementSEHPANIN SÖKÜLMES‹ ■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir. Sadece 19/22LU40** Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV Sadece 19/22/26LU50** 1...
 • Page 32 HAZIRLIK TV’yi bir masaya ba¤lama (sadece EKRANINIZIN KONUMLANDIRILMASI 26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, (Sadece 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)...
 • Page 33DIKKATLI KURULUM TAVSIYESI DÖNER KA‹DE (için hariç 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LU40**, A TV’nin güvenli¤ini sa¤lamak ve duvara sabitle- 19/22/26LU50**,19/22LG31**) mek için...
 • Page 34: MASA T‹P‹ SEHPA KULLANMAMA HAZIRLIK KABLO DÜZENLEMES‹ ‹Ç‹N ARKA KAPAK ■ Gösterilen resim sizin TV’nizden farkl› olabilir. LCD TV modelleri : 19/22LH20**, LCD...
 • Page 35LCD TV modelleri : 32/37/42/47LH70** Plazma TV modelleri : 42/50PQ35**, Deli¤i, KABLO YÖNET‹C‹S‹ KL‹PS‹ üzerindeki 42PQ65**, 50PS65** 1 t›rnakla hizalay›n....
 • Page 36: ANTEN BA⁄LANTISI HAZIRLIK MASA T‹P‹ SEHPA KULLANMAMA (için hariç19/22LU40**, 19/22/26LU50**) ■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir Duvara montaj birimini kurarken...
 • Page 37: HD ALICI AYARLARI ■ TV bir duvara ya da masa üstüne vb. olmak üzere de¤iflik flekillerde kurulabilir. A ■ TV yatay yerlefltirilmek...
 • Page 38 HAZIRLIK ■ Hasar olmas›n› önlemek için cihazlar aras›ndaki tüm ba¤lant›lar yap›lana kadar ana flebeke prizine ba¤lamay›n›z. ANTEN BA⁄LANTISI ■...
 • Page 39: DVD AYARIHAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI ■ Cihazlar›n zarar görmesini önlemek için, tüm cihaz ba¤lant›lar›n› tamamlamadan asla hiç bir güç kablosunu prize sokmay›n›z....
 • Page 40 HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI HDMI kablosu ile set üstü kutu ba¤lama Dijital set üstü kutusunu, TV üzerindeki H D M...
 • Page 41DVD AYARI Bir bileflen kablosu ile ba¤lama 1 DVD’nin video ç›k›fllar›n› (Y, PB, PR), TV üzerindeki COMPONENT IN V‹DEO jaklar›na...
 • Page 42: VCR AYARI HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI Euro Skart kablosu ile ba¤lama 1 DVDnin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro skart soketine ba¤lay›n›z....
 • Page 43HDMI kablosunu ba¤lama 1 DVD’nin HDMI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki H D M I / D V I I N 1,...
 • Page 44: CI MODÜLÜNÜ EKLEME HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI VCR AYARI ■ TGörüntü gürültüsünü (parazitlerini) önlemek için, VCR ile TV aras›nda uygun bir mesafe b›rak›n›z....
 • Page 45: M‹KROFON KURULUMUEuro Skart kablosu ile ba¤lama VCR’nin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro skart 1 soketine ba¤lay›n›z. VCR cihaz›na bir video...
 • Page 46: D‹⁄ER A/V KAYNA⁄I AYARLARI HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI S-Video kablo ile ba¤lama (sadece 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) S-VIDEO VIDEO L R ANT...
 • Page 47: USB G‹R‹fi AYARLARID‹J‹TAL SES ÇIKIfiI AYARLARI Televizyonun ses sinyalini Dijital Ses Ç›k›fl› (Optik) ba¤lant› noktas› ile harici ses cihaz›na gönderme. 5.1 kanal...
 • Page 48: PC AYARI HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI D‹⁄ER A/V KAYNA⁄I AYARLARI (için hariç 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**) Video kamera Video Oyun...
 • Page 49USB G‹R‹fi AYARLARI (için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**) 1 HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI 1...
 • Page 50 HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI PC AYARI Bu TV, Tak ve Oynat olana¤› sa¤lar ki bu da PC'nin TV ayarlar›na otomatik...
 • Page 51HDMI - DVI kablosu ile ba¤lama 1 PC’nin DVI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki HDMI/DVI IN 1 jak›na ba¤lay›n›z. HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI...
 • Page 52: - Bilgisayar Modu Ekran Ayarlar› HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI Desteklenen Görüntü Çözünürlü¤ü Plazma TV modelleri RGB-PC, HDMI/DVI-PC modu HDMI/DVI-DTV modu Yatay Frekans Dikey Frekans Yatay...
 • Page 53! NOT Sabit bir görüntünün uzun süre cihaz›n ekran›n- ba¤lay›n›z. da kalmas›ndan kaç›n›n›z. Sabit görüntü ekran- PC’nin ses...
 • Page 54 HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI Bilgisayar Modu Ekran Ayarlar› Ekran S›f›rlamas› Konum, Boyut ve Faz ayarlar›n› fabrika ç›k›fl ayarlar›na döndürür. Bu...
 • Page 55Ekran ayarlamalar›: Konum, Boyut, Faz Otomatik ayardan sonra görüntü net de¤ilse, özellikle karakterler titriyorsa, görüntü faz›n› manuel olarak ayarlay›n. Bu...
 • Page 56: UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI Çözünürlük Seçme Normal bir görüntü görüntülemek için, RGB modu çözünürlü¤ü ile PC modu seçimini efllefltiriniz. Bu...
 • Page 57Otomatik Konfigürasyon (sadece RGB [PC] modunda) Otomatik olarak görüntü konumunu ayarlar ve görüntü karars›zl›¤›n› en aza indirir. Ayarland›ktan sonra görüntü...
 • Page 58 TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI (sadece 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**) Uzaktan kumanday›...
 • Page 59 VOLUME Ses seviyesini ayarlar. (Ses Seviyesi Yukar›/Afla¤›) MARK (‹flaretle) USB menüsündeki programlar› iflaretler ve iflareti kald›r›r. FAV (FAVOR‹LER) Seçilmifl...
 • Page 60 TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI (Sadece 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 42/50PQ35**) Uzaktan...
 • Page 61 VOLUME Ses seviyesini ayarlar. (Ses Seviyesi Yukar›/Afla¤›) MUTE (SESS‹Z) Sesi açar veya kapat›r. POWER Program Bir program› seçer. Yukar›/Afla¤›...
 • Page 62: SES SEV‹YES‹N‹N AYARLANMASI TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI (Sadece 42/47LH90**) Uzaktan kumanday› kullan›rken TV’nin uzaktan kumanda alg›lay›c›s›na do¤ru tutunuz. POWER...
 • Page 63: HIZLI MENÜ VOLUME Ses seviyesini ayarlar. POWER (Ses Seviyesi ON/OFF Yukar›/Afla¤›) FAV (FAVOR‹LER) Seçilmifl favori program› gösterir. TV/RAD MARK (‹flaretle) USB...
 • Page 64: EKRAN ÜSTÜ MENÜLER‹N‹N SEÇ‹M‹ VE AYARLANMASI TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ TELEV‹ZYONUN AÇILMASI - TV'niz aç›ld›¤›nda özelliklerini kullanabilirsiniz. 1 ‹lk önce güç kablosunu do¤ru olarak ba¤lay›n. TV...
 • Page 65: OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMAHIZLI MENÜ TV’nizin OSD’si (Ekran Üstü Gösterge) bu kullanma k›lavuzunda gösterilenlerden farkl› olabilir. Q.Menu (H›zl› Menü), kullan›c›lar›n s›k kulland›¤› özellikler...
 • Page 66 TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ EKRAN ÜSTÜ MENÜLER‹N‹N SEÇ‹M‹ VE AYARLANMASI TV’nizin OSD’si (Ekran Üstü Gösterim) bu kullanma k›lavuzunda gösterilenlerden farkl›...
 • Page 67OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA (Finlandiya ve ‹sveç d›fl›ndaki ülkeler için) (LCD TV Modellerinde Finlandiya ve ‹sveç d›fl›ndaki ülkeler için ve Plazma...
 • Page 68: (D‹J‹TAL MODDA) TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA (Sadece Finlandiya ve ‹sveç için) DVB-C Oto Ayarlama (DVB-C Otomatik Ayarlama), DVB kabloyu...
 • Page 69Kablolu yay›n› seçmek istedi¤inizde AYAR Kaydır Tamam AYAR Kaydır Tamam Lütfen TV Ba¤lant›n›z› seçin AutoAyarlama Oto Tuning Oto Ayarlama Auto...
 • Page 70: (ANALOG MODDA) TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI (D‹J‹TAL MODDA) Manuel Ayarlama, program listenize bir program› manuel olarak eklemenize...
 • Page 71(Finlandiya, ‹sveç veya “--” seçene¤inde Kablolu yay›n seçildi¤inde (DVB kablo modu) F DTV G AYAR Kaydır Tamam AYAR Kaydır Tamam...
 • Page 72: PROGRAM DÜZENLEME TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI (ANALOG MODDA) Manuel Ayarlama, istasyonlar› manuel olarak bulup istedi¤iniz s›rayla düzenlemenize...
 • Page 73 AYAR Kaydır Tamam AYAR Kaydır Tamam Oto Ayarlama Oto Ayarlama ManualAyarlama Manuel Tuning ManualAyarlama Manuel Tuning F TV G...
 • Page 74: GÜÇLEND‹R‹C‹ (D‹J‹TAL MODDA) TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ PROGRAM DÜZENLEME Bir program numaras› atland›¤›nda, TV görüntüsü varken P tufluyla bu program numaras›n› seçemezsiniz. Atlanm›fl...
 • Page 75: YAZILIM GÜNCELLEMES‹(DTV/RADYO MODUNDA) ■ Bir program numaras›n› atlamak • Programlar atland›¤›nda, atlanan prog-ram mavi 1 renkte görünür ve bu prog-ramlar TV...
 • Page 76: TANILAMA TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ GÜÇLEND‹R‹C‹ (D‹J‹TAL MODDA) (için hariç 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) Yay›n al›m› zay›fsa Booster (Güçlendirici)...
 • Page 77: CI [COMMON INTERFACE (ORTAM ARAB‹R‹M)] B‹LG‹LER‹YAZILIM GÜNCELLEMES‹ Yaz›l›m Güncelleme, yaz›l›m›n dijital karasal yay›n sistemi ile indirilebilmesi demektir. AYAR Kaydır Tamam AYAR Kaydır Tamam Oto Ayarlama...
 • Page 78: PROGRAM TABLOSUNUN SEÇ‹LMES‹ TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ TANILAMA Bu ifllev Üretici, Model/Tip, Seri Numaras› ve Yaz›l›m Sürümü bilgilerini görüntülemenize olanak tan›r. Ayarlanan *MUX’un...
 • Page 79: favori program ayar›CI [COMMON INTERFACE (ORTAM ARAB‹R‹M)] B‹LG‹LER‹ Bu ifllev, baz› flifreli servisleri (ödemeli servisler) izlemenize olanak tan›r. CI Modülünü ç›kar›rsan›z, ödemeli...
 • Page 80: G‹R‹fi L‹STES‹ TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ PROGRAM TABLOSUNUN SEÇ‹LMES‹ Program tablosunu görüntüleyerek bellekte hangi programlar›n kay›tl› oldu¤unu kontrol edebilirsiniz. Program Listesi Mini...
 • Page 81: G‹R‹fi ET‹KET‹favori program ayar› A Favori program seçimi Favori programlar, TV’nin aradaki tüm programlar› taramas›n› beklemek zorunda kalmadan tercih etti¤iniz programlar›...
 • Page 82: Basit Menü (BAS‹T KILAVUZ) TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ G‹R‹fi L‹STES‹ HDMI ve AV1, 2 (SKART) sadece bir tespit pimi ile tan›nabilir, dolay›s›yla sadece harici...
 • Page 83DATA SERVICE (VER‹ H‹ZMET‹) (Bu menü yaln›zca ‹rlanda’da çal›fl›r. ) Bu ifllev, her ikisi de ayn› anda sunuluyorsa, kullan›c›lar›n M...
 • Page 84 TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ Basit Menü (BAS‹T KILAVUZ) TV bilgilerine, basit k›lavuzu TV’de görüntüleyerek kolayca ve etkin biçimde eriflebilirsiniz. OPS‹YON...
 • Page 85Bu ifllev, sadece SIMPLINK logosuna sahip cihazlarla çal›fl›r. Lütfen SIMPLINK logosunu kontrol edin. Bu TV HDMI - CEC fonksiyonu olan...
 • Page 86: AV MODU TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ SIMPLINK logosu bulunan Ev Sinema Sistemine ba¤lanma. TV’nin arkas›ndaki H D M I / D V...
 • Page 87: (Orijinal fabrika ayarlar›na getirme) SIMPLINK ‹fllevleri Disk oynat›m› Ba¤l› AV cihazlar›n› , OK, G, A, l l, FF ve GG tufllar›na basarak kontrol...
 • Page 88 TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ AV MODU AV cihazlar›n› harici girifle ba¤larken optimum görüntü ve sesleri seçebilirsiniz. Kapal› AV MODUNU devre...
 • Page 89: BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ AYARLAMABafllang›ç Ayar›na Getirme (Orijinal fabrika ayarlar›na getirme) Bu ifllev bütün ayarlar› bafllatma durumuna getirir. Ancak, Picture Mode (Resim Modu) için...
 • Page 90: TV PIN KODUNU AYARLAMA BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N (sadece 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) Bluetooth Nedir? Bluetooth; bilgisayar, cep telefonu ve PDA gibi çeflitli...
 • Page 91BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ AYARLAMA Bluetooth kulakl›¤› kullanarak yay›nlanan sesi dinlemek istedi¤inizde veya harici bir ayg›ttan jpeg görüntüleri alarak bunlar› TV’de izlemek...
 • Page 92: iste¤inde bulunma BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N TV PIN KODUNU AYARLAMA Harici bir Bluetooth ayg›t› ba¤lant›s›n› onaylamak veya harici Bluetooth ayg›t›na ba¤lanmak...
 • Page 93: KAYITLI BLUETOOTH AYGITINI YÖNETMEBLUETOOTH KULAKLIK Bluetooth kulakl›¤› seçti¤inizde, kablosuz iletiflim arac›l›¤›yla Bluetooth kulakl›¤›yla TV sesini dinleyebilirsiniz. ‹lk kez kullanmadan önce ayg›t›, baflka bir...
 • Page 94 BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N Bluetooth kulakl›¤› kullan›mdayken ç›karma 1 MENU BLUETOOTH seçene¤ini 3 OK Bluetooth kulakl›¤› ç›kar›n. belirleyin. 2...
 • Page 95: Harici Bluetooth ayg›t›ndan Öüzik dinlemeKAYITLI BLUETOOTH AYGITINI YÖNETME Kay›tl› herhangi bir ayg›t yoksa, Registered B/T Device (Kay›tl› B/T Ayg›t›) menüsü devre d›fl› b›rak›l›r ve...
 • Page 96: USB cihaz›n› ba¤larken BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N BLUETOOTH B‹LG‹LER‹M Bu ifllev, kullan›c›ya My Bluetooth Information (Bluetooth Bilgilerim) bölümünde belirtilen ayr›nt›lar› sa¤lar. "Edit"...
 • Page 97: FOTO⁄RAF L‹STES‹HAR‹C‹ BLUETOOTH AYGITINDAN FOTO⁄RAF ALMA Harici Bluetooth ayg›t›ndan TV’ye foto¤raf (yaln›zca JPEG) gönderilmesiyle ilgili ayr›nt›lar için ilgili ayg›t›n kullan›c› k›lavuzuna...
 • Page 98 USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N G 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51** modellerinde USB ifllevini kullanmak...
 • Page 99 ! NOT ■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir. G USB bellek çubu¤unu kaybetmemek için USB kon- nektörünü (ayr›ca...
 • Page 100 USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N Foto¤raf Seçimi ve PopUp Menüsü Foto¤raf Listesi Sayfa 2/3 ‹flaretli Yok Sürücü1 Üst Klasör KR103...
 • Page 101: MÜZ‹K L‹STES‹Foto¤raflar›n görüntülenmesi Ayr›nt›l› ifllem talimatlar› tam boyutlu foto¤raf görüntüleme ekran›nda verilmektedir. Foto¤raf Listesi Sayfa 2/3 ‹flaretli Yok Sürücü1 Üst Klasör...
 • Page 102 USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N 6 Slide Göst., BGM, (Döndür, Sil, OK Opsiyon veya Gizle’› seçiniz • Önceki veya sonraki...
 • Page 103MÜZ‹K L‹STES‹ USB depolama ayg›t›ndaki müzik dosyalar›n› çalabilirsiniz. Sat›n al›nan müzik dosyalar› (*.MP3), telif hakk› k›s›tlamalar›na tabi olabilir. Bu model,...
 • Page 104: F‹LM listesi USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N Müzik Seçimi ve PopUp (Aç›l›r) Menü Göründü¤ü gibi, sayfa bafl›na en fazla 6 müzik parças›...
 • Page 105 ■ Oynat›m s›ras›nda bir süreli¤ine herhangi bir tufla basmazsan›z, oynat›m bilgi kutusu (afla¤›da gös- terildi¤i gibi) ekran koruyucu olarak...
 • Page 106 USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N F‹LM LISTESI (YALN›ZCA 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** IÇIN) USB depolama...
 • Page 107Ekran Bileflenleri 1 MENU 2 OK OK USB’yi seçiniz. Film Listesi’i seçin 2 3 1 Bir üst düzey dosyaya gider...
 • Page 108: DivX Kay›t Kodu USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N Film Seçimi ve Aç›lan Menü Film Listesi Sayfa 2/3 ‹flaretli Yok movie Bafllık Süre M003...
 • Page 109: Devreden Ç›karmaMovie List (Film Listesi) ifllevini kullanma, oynatma Resim Boyutu F Tam G Ses Dili 1 Altyaz› Dili Latince 1 ....
 • Page 110: Tufl ‹fllevi USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N DIVX KAY›T KODU (YYALN›ZCA 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** IÇIN) TV’nin...
 • Page 111: Tarih De¤ifltirme Modunda Tufl ‹flleviDEVREDEN Ç›KARMA (YYALN›ZCA 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** IÇIN) Devreden ç›karman›n amac›, kullan›labilir tüm ayg›tlar› web...
 • Page 112: Takvim Liste Modunda Tufl ‹fllevi EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA) EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL...
 • Page 113: RES‹M BOYUTU (EN BOY ORANI) KONTROLÜGünlük K›lavuz Modunda Tufl ‹fllevi Program Kılavuzu KIRMIZI EPG modunu de¤ifltirir. DTV 1 YLE TV1 E 6 Apr. 2007 15:09...
 • Page 114 EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA) Geniflletilmifl Aç›klama Kutusunda Tufl ‹fllevi DTV Bilgi Metin Yukar›/Afla¤›....
 • Page 115: Resim Sihirbaz›RES‹M KONTROLÜ RES‹M BOYUTU (EN BOY ORANI) KONTROLÜ Ekran› de¤iflik resim biçimlerinde izleyebilirsiniz; 16:9, Sadece Tarayın, Orilinal, 4:3, 14:9, Yakınlafltırma,...
 • Page 116: enerji tasarrufu RES‹M KONTROLÜ • 4:3 • Yakınlafltırma Bu seçim görüntüyü orijinal 4:3 en-boy oran›yla Bu seçim görüntüyü, oranda de¤ifliklik seyretmenizi...
 • Page 117: - Resim Modu-ÖnayarResim Sihirbaz› Bu özellik özgün görüntünün resim kalitesini ayarlaman›za izin verir. Black and Beyaz Seviyesi vb. özellikleri de¤ifltirerek ekran kalitesini...
 • Page 118: - Resim Modu-Kullan›c› seçene¤i RES‹M KONTROLÜ ENERJI TASARRUFU TV’nin güç tüketimini azalt›r. Enerji tasarrufu düzeyini ayarlayarak veya Resim Modu ayarlar›n› yaparak, ekran›n›z›n parlakl›¤›n›...
 • Page 119: RES‹M ‹Y‹LEfiT‹RME TEKNOLOJ‹S‹RES‹M KONTROLÜ ÖNCEDEN TANIMLANMIfi RES‹M AYARLARI Resim Modu-Önayar Canlı Kontrast, parlakl›k, renk ve keskinli¤i güçlendirerek canl› görüntüler sa¤lar. Standard En...
 • Page 120: Uzman Resim Kontrolü RES‹M KONTROLÜ MANUEL OLARAK GÖRÜNTÜ AYARI Resim Modu-Kullan›c› seçene¤i • Arka Iflık (sadece LCD TV/LED LCD TV) Ekran parlakl›¤›n›...
 • Page 121RES‹M ‹Y‹LEfiT‹RME TEKNOLOJ‹S‹ Ekran› her bir Resim Moduna göre tek tek ayarlayabilir veya özel video ekran›na göre video de¤erini belirleyebilirsiniz....
 • Page 122 RES‹M KONTROLÜ Uzman Resim Kontrolü Kategorileri Uzman 1 ve Uzman 2 fleklinde bölerek kullan›c›lar için optimum resim kalitesi sunan...
 • Page 123: LED Yerel karartmaBu özellik her modelde mevcut de¤ildir. Ton ■ Üç otomatik renk ayar›ndan birini seçin. K›rm›z› gibi s›cak renkleri zenginlefltirmek [Geliflmifl...
 • Page 124: GÜÇ GÖSTERGES‹ RES‹M KONTROLÜ Renk Gamı • Standard (Standart): Görüntü özelliklerinden ba¤›ms›z olarak, girifl sinyali (Genifl/Standard) standard›na göre özgün renk üretme...
 • Page 125: MINIMIZATION - ISM) YÖNTEM‹RES‹M SIFIRLAMA Seçilen resim modlar›n›n ayarlar› varsay›lan fabrika ayarlar›na döner. RES‹M Kaydır Tamam RES‹M E Kaydır Tamam E • Kontrast...
 • Page 126: Demo Modu (Tan›t›m modu) RES‹M KONTROLÜ GÜÇ GÖSTERGES‹ (için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,...
 • Page 127: Mod ayar›‹MGE YAPIfiMASINI EN AZA ‹ND‹RME (IMAGE STICKING MINIMIZATION - ISM) YÖNTEM‹ (SSadece PLASMA TV) Donmufl veya bir sabit görüntünün ekranda...
 • Page 128: OTOMAT‹K SES SEV‹YES‹ BEL‹RLEY‹C‹S‹ RES‹M KONTROLÜ DEMO MODU (TAN›T›M MODU) Bu TV’nin farkl› logolar›n› aç›klamak için slayt gösterisini görüntüleyin. Ev Kullanımı modunda Demo...
 • Page 129: Ses Temizleme IIMOD AYAR› Ev Kullanımı” moduna ayarlaman›z› öneririz. Ev ortam›n›za en uygun görüntü kalitesi için TV’yi “E Ma¤aza Demosu" modu, ma¤aza...
 • Page 130 SES VE D‹L KONTROLÜ OTOMAT‹K SES SEV‹YES‹ BEL‹RLEY‹C‹S‹ AVL, programlar› de¤ifltirdi¤inizde ayn› ses seviyesinde kal›r Her bir yay›n istasyonunun...
 • Page 131: SRS TRUSURROUND XTSes Temizleme II ‹nsan ses aral›¤›n› di¤erlerinden ayr›flt›rarak kullan›c›lar›n insan seslerini daha iyi duymalar›na yard›mc› olur. SES Kaydır Tamam SES...
 • Page 132: TELEV‹ZYON HOPARLÖRLER‹ AÇIK/KAPALI AYARI SES VE D‹L KONTROLÜ ÖNCEDEN TANIMLANMIfi SES AYARLARI – SES MODU Tercih etti¤iniz ses ayar›n› belirtebilirsiniz; Standard , Müzik,...
 • Page 133: DTV Ses ayar› (D‹J‹TAL MODDA)SES AYARLARINI DÜZENLEME - KULLANICI MODU SES Kaydır Tamam SES Kaydır Tamam Oto Ses : Kapal› Oto Ses : Kapal›...
 • Page 134: D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI’NI SEÇME SES VE D‹L KONTROLÜ Denge Hoparlörlerin ses dengesini tercih etti¤iniz seviyelere ayarlayabilirsiniz. SES Tamam Tamam SES Kaydır Tamam Oto...
 • Page 135: SES SIFIRLAMASIDTV Ses ayar› (D‹J‹TAL MODDA) (Bu menü yaln›zca ‹sveç’te çal›fl›r. ) Bir girifl sinyalinde farkl› ses türleri varsa, bu ifllev...
 • Page 136: Ses tan›m› (D‹J‹TAL MODDA) SES VE D‹L KONTROLÜ D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI’NI SEÇME Bu ifllev tercih etti¤iniz Dijital Ses Ç›k›fl›’n› seçmenize olanak tan›r. Kanal...
 • Page 137SES SIFIRLAMASI Seçilen Ses Modu’nun ayarlar› varsay›lan fabrika ayarlar›na döner. SES Kaydır Tamam SES Kaydır Tamam E E • SRS...
 • Page 138: - Hoparlör Ses Ç›k›fl Seçimi SES VE D‹L KONTROLÜ SES TAN›M› (D‹J‹TAL MODDA) Bu ifllev görme engellilere yöneliktir ve temel ses özelliklerine ek olarak,...
 • Page 139: EKRAN ÜSTÜ MENÜLER ‹Ç‹N D‹L/ÜLKE SEÇ‹M‹ I/II Stereo/Çift Al›m (Sadece Analog Modda) Bir program seçildi¤inde, istasyon ses bilgisi, program numaras› ve istasyon ad› ile birlikte görünür....
 • Page 140 SES VE D‹L KONTROLÜ NICAM Al›m› (Sadece Analog Modda) E¤er TV’de NICAM al›m› için al›c› bulunuyorsa, yüksek kaliteli NICAM...
 • Page 141: SAAT AYARIEKRAN ÜSTÜ MENÜLER ‹Ç‹N D‹L/ ÜLKE SEÇ‹M‹ TV ilk defa aç›ld›¤›nda ekranda kurulum rehberi ç›kar. 1 OK ‹stedi¤iniz dili seçiniz....
 • Page 142: AYARLAMA SES VE D‹L KONTROLÜ D‹L SEÇ‹M‹ (SADECE D‹J‹TAL MODDA) Ses ifllevi, tercih edilen dilin seçimine izin verir. Seçilen konuflma...
 • Page 143ZAMAN AYARI SAAT AYARI Dijital sinyal al›m› s›ras›nda saat otomatik olarak ayarlan›r (Sadece TV’de DTV sinyali yoksa saati manuel olarak...
 • Page 144 ZAMAN AYARI OTOMAT‹K AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICISINI AYARLAMA Kapanma saat› ifllevi, önceden ayarlanan zamanda TV’yi otomatik olarak bekleme moduna al›r. Açma...
 • Page 145: PROGRAM ENGELLEMEUYKU ZAMANLAYICISI AYARI Uyumadan önce TV’yi kapatmay› hat›rlamak zorunda de¤ilsiniz. Uyku zamanlay›c›s› önceden ayarlanan süre sonunda TV’yi otomatik olarak bekleme...
 • Page 146: MODDA) EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA fi‹FRE BEL‹RLEME VE S‹STEM K‹L‹TLEME fiifreyi giriniz, uzaktan kumanda ahizesinde ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’’a bas›n›z....
 • Page 147: Girifl engellemePROGRAM ENGELLEME Sizin veya çocuklar›n›z›n izlemesini istemedi¤iniz programlar› engeller. Bu ifllevi, Kilit Sistemi “Aç›k”› seçerek kullanabilirsiniz. Engellenen bir program› izlemek...
 • Page 148: Tufl Kilidi EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA EBEVEYN KONTROLÜ (SADECE D‹J‹TAL MODDA) Bu ifllev, yay›n yapan istasyondan gelen bilgiye göre çal›fl›r. Dolay›s›yla,...
 • Page 149: TOP TEXT (ÜST MET‹N)GIRIfl ENGELLEME Bir girifli engellemenizi sa¤lar. Bu ifllevi, Kilit Sistemi “Aç›k”› seçerek kullanabilirsiniz. AV1 F Kapal› G AV2 Kapal› K‹L‹T...
 • Page 150: ÖZEL TELETEKST ‹fiLEVLER‹ EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA Tufl Kilidi TV, kontrol edilmesi uzaktan kumanda aletini gerektirecek flekilde ayarlanabilir. ‹zinsiz seyret- meyi önlemek...
 • Page 151: D‹J‹TAL SERV‹STE TELETEKSTTELETEXT @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@(M?fI4@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Bu özellikler...
 • Page 152: SORUN G‹DERME TELETEXT FASTEXT (HIZLI MET‹N) Teletekst sayfalar› ekran›n alt k›sm›nda bir flerit boyunca renklerle kodlanm›flt›r ve sayfaya karfl›l›k gelen renkli...
 • Page 153D‹J‹TAL TELETEXT * Bu ifllev yaln›zca Birleflik Krall›k ve ‹rlanda’da çal›fl›r. TV, metin, grafik, vb. gibi farkl› aç›lardan oldukça gelifltirilmifl...
 • Page 154: BAKIM EK SORUN G‹DERME TV düzgün çal›flm›yor. ■ TV ile uzaktan kumanda aras›nda bir engel oluflturan bir nesne olup olmad›¤›n›...
 • Page 155: ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹ Ses fonksiyonu çal›flm›yor. ■ + veya – tufluna bas›n›z. ■ Ses susturulmufl mu? MUTE (Sessiz) tufluna bas›n›z. Görüntü var, ■...
 • Page 156 EK BAKIM Erken ar›zalar önlenebilir. Dikkatli ve düzenli temizlik, yeni TV’nizin ömrünü uzatabilir. Dikkat: Temizli¤e bafllamadan önce gücü kapatt›¤›n›zdan...
 • Page 157ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹ 32LH40** 37LH40** MODELLER 32LH4010-ZD 37LH4010-ZD 32LH4000-ZA 32LH4020-ZC 37LH4000-ZA 37LH4020-ZC 804,4 mm x 586,3 mm x 223,8 mm 804,4...
 • Page 158 EK 32LH50** 37LH50** MODELLER 32LH5010-ZD 37LH5010-ZD 32LH5000-ZB 32LH5020-ZE 37LH5000-ZB 37LH5020-ZE 815,0 mm x 583,8 mm x 223,8 mm 815,0...
 • Page 159 55LH50** MODELLER 55LH5000-ZB sehpa ile 1357,0 mm x 901,0 mm x 423,0 mm Boyutlar (Genifllik x Yükseklik x Derinlik)...
 • Page 160 EK 19LG31** 22LG31** 26LG31** MODELLER 19LG3100-ZA 22LG3100-ZA 26LG3100-ZA 458,8 mm x 391,0 mm x 189,2 mm 522,2 mm x...
 • Page 161 19LU50** 22LU50** 26LU50** MODELLER 19LU5000-ZA 22LU5000-ZA 26LU5000-ZA 19U5010-ZB 22U5010-ZB 26U5010-ZB 19LU5020-ZC 22LU5020-ZC 26LU5020-ZC 462,0 mm x 373,0 mm x...
 • Page 162 EK 19LH20** 22LH20** MODELLER 19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB 22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB 19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA 22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA sehpa ile 462,4...
 • Page 163 32LH3*** 37LH3*** 32LH3000-ZA 32LH3010-ZB/ 37LH3000-ZA 37LH3010-ZB/ MODELLER 32LH3020-ZD 32LH3030-ZE/ 37LH3020-ZD 37LH3030-ZE/ 32LH3800-ZD 32LH3040-ZG 37LH3800-ZD 37LH3040-ZG 32LH301C-ZA 37LH301C-ZA sehpa ile...
 • Page 164 EK 32LH70** 37LH70** MODELLER 32LH7000-ZA/32LH7010-ZD 37LH7000-ZA/37LH7010-ZD 32LH7020-ZC/32LH7030-ZE 37LH7020-ZC/37LH7030-ZE sehpa ile 803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm 903...
 • Page 165 32LH49** 37LH49** MODELLER 32LH4900-ZD 37LH4900-ZD 804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm 924,7 mm x 667,7 mm x...
 • Page 166 EK 32LF25** 37LF25** MODELLER 32LF2500-ZA 32LF2510-ZB 37LF2500-ZA 37LF2510-ZB sehpa ile 801,8 mm x 604,2 mm x 227,8 mm 801,8...
 • Page 167 32LG2*** 37LG2*** 42LG2*** MODELLER 32LG2100-ZA 37LG2100-ZA 42LG2100-ZA 32LG2200-ZA sehpa ile 801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm 919,6...
 • Page 168 EK 50PS70** 60PS70** MODELLER 50PS7000-ZA 60PS7000-ZA sehpa ile 1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm 1465,4 mm x...
 • Page 169: IR KODLARI 42PQ35** 50PQ35** MODELS MODELLER 42PQ3500-ZB 50PQ3500-ZB 1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm 1216,7 mm x 818,1 mm...
 • Page 170: HAR‹C‹ KONTROL C‹HAZI KURULUMU EK 42PQ65** 50PS65** MODELS MODELLER 42PQ6500-ZA 50PS6500-ZA 1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm 1228,8 mm x 824,6...
 • Page 171IR KODLARI * Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir. Kod (H.desimal) ‹fllev Not 95 Enerji tasarrufu R/C TUfiU 08 GÜÇ...
 • Page 172 EK HAR‹C‹ KONTROL C‹HAZI KURULUMU RS-232C Kurulumu @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?? RS-232C...
 • Page 173Kimlik ayar› (Set ID) Bu fonksiyonu, cihaz kimlik numaras›n› belirlemek için kullan›n›z. ‘Gerçek Veri Eflleme’ tablosuna baflvurunuz. sayfa 175...
 • Page 174 EK ‹letiflim Parametreleri ■ Baud h›z› : 9600 bps (UART) ■ Durdurma biti: 1 bit ■ Veri uzunlu¤u :...
 • Page 175 04. Ses Kapatma (Komut: k e) 01. Güç (Komut k a) TV’nin Açma/Kapama kontrolü içindir. Ses susturma...
 • Page 176 EK 09. Ton (Komut: k j) 13. Tiz (Komut: k r) Ekran tonunu ayarlamak için. G Sesin tizli¤ini...
 • Page 177 20. Ayar Komutu (Komut: m a) 17. ISM Metodu(Sadece Plasma TV) (Komut: j p) ISM yöntemini kontrol etmek...
 • Page 178 EK 22. Tufl (Komut: m c) 24. Girifl seçimi (Komut: x b) IR uzaktan kumanda tufl kodunu gönder-...
 • Page 179Aç›k kaynak yaz›l›m bildirimi Bu üründe kullan›lan GPL yürütülebilirleri ve LGPL/MPL kütüphanesi GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Lisans Anlaflmalar›’na tabidir: GPL YÜRÜTÜLEB‹L‹RLER‹: • Linux...
 • Page 180 EK Kullanım süresi 10 yıldır. ( Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi ). NAKL‹YE VE...
 • Page 181 YETK‹L‹ SERV‹S L‹STES‹ fiehir Yetkili Servis Adres Telefon ADANA TEKN‹K ELEKTRON‹K GÜZELYALI MAH. U⁄UR MUMCU BLV. TOHUMCUO⁄LU APT. NO:10/D...
 • Page 182TV’nin model ve seri numarasını kaydediniz. LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Arka kapaktaki etikete bakınız ve servis gerektiğinde bayinize bu bilgileri...
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug