LG 37LH3000 User Guide

Page of 182
KULLANIM KILAVUZU
PLAZMA TV MOD-
ELLER‹
5
50
0P
PS
S7
70
0****
6
60
0P
PS
S7
70
0** **
5
50
0P
PS
S8
80
0****
6
60
0P
PS
S8
80
0** **
4
42
2P
PQ
Q3
35
5****
5
50
0P
PQ
Q3
35
5****
4
42
2P
PQ
Q6
65
5****
5
50
0P
PS
S6
65
5****
LCD TV
PLAZMA TV
Lütfen TV’nizi çal›flt›rmadan önce bu k›lavuzu
dikkatle okuyunuz.
Gelecekte baflvurmak için saklay›n›z.
TV’nin model ve seri numaras›n› kaydediniz.
Arka kapaktaki etikete bak›n›z ve servis 
gerekti¤inde bayinize bu bilgileri iletiniz.
TÜRKÇE
LCD TV MODELLER‹
1
19
9LLU
U4
40
0****
2
22
2LLU
U4
40
0****
1
19
9LLU
U5
50
0****
2
22
2LLU
U5
50
0****
2
26
6LLU
U5
50
0****
1
19
9LLH
H2
20
0****
2
22
2LLH
H2
20
0****
2
26
6LLH
H2
20
0****
3
32
2LLH
H2
20
0****
3
37
7LLH
H2
20
0****
4
42
2LLH
H2
20
0****
3
32
2LLH
H3
3******
3
37
7LLH
H3
3******
4
42
2LLH
H3
3******
4
47
7LLH
H3
3******
3
32
2LLH
H4
40
0****
3
37
7LLH
H4
40
0****
4
42
2LLH
H4
40
0****
4
47
7LLH
H4
40
0****
3
32
2LLH
H5
50
0****
3
37
7LLH
H5
50
0****
4
42
2LLH
H5
50
0****
4
47
7LLH
H5
50
0****
5
55
5LLH
H5
50
0****
3
32
2LLH
H7
70
0****
3
37
7LLH
H7
70
0****
4
42
2LLH
H7
70
0****
4
47
7LLH
H7
70
0****
3
32
2LLFF2
25
5****
3
37
7LLFF2
25
5****
4
42
2LLFF2
25
5****
3
32
2LLH
H4
49
9****
3
37
7LLH
H4
49
9****
4
42
2LLH
H4
49
9****
4
47
7LLH
H4
49
9****
3
32
2LLG
G2
2******
3
37
7LLG
G2
2******
4
42
2LLG
G2
2******
1
19
9LLG
G3
31
1****
2
22
2LLG
G3
31
1****
2
26
6LLG
G3
31
1****
3
32
2LLG
G3
33
3****
3
37
7LLG
G3
33
3****
4
42
2LLG
G3
33
3****
3
32
2LLFF5
51
1****
4
42
2LLFF5
51
1****
4
47
7LLFF5
51
1****
1
19
9LLD
D3
3****
2
22
2LLD
D3
3****
2
26
6LLD
D3
3****
3
32
2LLD
D3
3****
LED LCD TV
LED LCD TV MOD-
ELLER‹
4
42
2LLH
H9
90
0** **
4
47
7LLH
H9
90
0** **

Summary of Contents of user guide for LG 37LH3000

 • Page 1: AKSESUARLAR

  TÜRKÇE LCD TV LED LCD TV PLAZMA TV KULLANIM KILAVUZU LCD TV MODELLER‹ LED LCD TV MOD- PLAZMA TV...

 • Page 2

  HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek Çözünürlük Multimedya Arayüzü) HDMI Licensing LLC’ye ait marka veya kay›tl› markalard›r....

 • Page 3

  AKSESUARLAR Afla¤›daki aksesuarlar›n TV’nizle birlikte verildi¤inden emin olunuz. E¤er aksesuarlardan biri eksikse, lütfen TV’yi ald›¤›n›z sat›c› ile temas kurunuz. ■...

 • Page 4: ÖN PANO KONTROLLER‹

  ‹Ç‹NDEK‹LER AKSESUARLAR ..............1 (D‹J‹TAL MODDA)............................ 68 MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI (ANALOG MODDA)....................................... 70 HAZIRLIK PROGRAM DÜZENLEME ............................ 72...

 • Page 5

  EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – ELEKTRONIK PRO- I/II GRAM K›LAVUZU) (D‹J‹TAL MODDA) - Stereo/Çift Al›m (Sadece Analog Modda) ...137 -...

 • Page 6

  HAZIRLIK ÖN PANO KONTROLLER‹ ! NOT G Güç tüketimini azaltmak amac›yla TV bekleme moduna al›nabilir. Belirli bir süre boyunca...

 • Page 7

  50/60PS80** HAZIRLIK PROGRAM SES SEV‹YES‹ TAMAM MENU Ak›ll› Sensör Görüntüyü çevresel G‹R‹fi koflullara göre ayarlar Uzaktan Kumanda Sensörü GÜÇ Güç/Bekleme...

 • Page 8

  HAZIRLIK 42/50PQ35** HAZIRLIK Uzaktan Kumanda Sensörü Ak›ll› Sensör Görüntüyü çevresel koflullara göre ayarlar Güç/Bekleme Göstergesi • Bekleme modunda k›rm›z›...

 • Page 9

  42PQ65**, 50PS65** HAZIRLIK P PROGRAM P SES SEV‹YES‹ TAMAM Uzaktan Kumanda OK Sensörü MENÜ Ak›ll› Sensör Görüntüyü çevresel MENU...

 • Page 10

  HAZIRLIK LED LCD TV MODELLER‹ : 42/47LH90** HAZIRLIK P PROGRAM SES SEV‹YES‹ OK TAMAM MENU MENÜ INPUT G‹R‹fi GÜÇ...

 • Page 11

  LCD TV Modelleri : 19/22LU40** P PROGRAM HAZIRLIK SES SEV‹YES‹ OK TAMAM MENU INPUT MENU Güç/Bekleme G‹R‹fi Göstergesi • Bekleme...

 • Page 12

  HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH70** P P P PROGRAM HAZIRLIK SES SEV‹YES‹ TAMAM Ak›ll› Sensör OK Görüntüyü çevresel...

 • Page 13

  LCD TV Modelleri : 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3*** (sadece 19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**) GÜÇ G‹R‹fi MEN TAMAM SES SEV‹YES‹ PROGRAM Ü HAZIRLIK INPUT...

 • Page 14

  HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50** PROGRAM HAZIRLIK P SES SEV‹YES‹ TAMAM OK MENÜ MENU G‹R‹fi INPUT...

 • Page 15

  LCD TV Modelleri : 19/22/26LU50** (sadece 19/22LU50**) GÜÇ G‹R‹fi MENÜ TAMAM SES SEV‹YES‹ PROGRAM HAZIRLIK INPUT MENU OK P P...

 • Page 16: ARKA PANO B‹LG‹LER‹

  HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 19/22LG31** G‹R‹fi MENÜ TAMAM SES SEV‹YES‹ PROGRAM HAZIRLIK INPUT MENU OK - + -...

 • Page 17

  LCD TV Modelleri : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42/47LF51** HAZIRLIK P PROGRAM + SES SEV‹YES‹ - OK TAMAM MENU MENÜ...

 • Page 18

  HAZIRLIK ARKA PANO B‹LG‹LER‹ ■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir. Plazma TV modelleri : 50/60PS70**, 50/60PS80** HAZIRLIK 10...

 • Page 19

  HDMI VIDEO L/MONO AUDIO R S-VIDEO Plazma TV modelleri : 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** AV IN 3 R 10 HAZIRLIK...

 • Page 20

  HDMI IN 2 HAZIRLIK VIDEO L/MONO AUDIO R LCD TV Modelleri : 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31** (Sadece 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**,...

 • Page 21

  VIDEO L/MONO AUDIO R ON OFF H/P LCD TV Modelleri : 19/22LU40**, 19/22/26LU50** (Sadece 26LU50**) AV IN 3 H/P...

 • Page 22

  HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 32/37/42/47LH70** 2 12 HAZIRLIK 3 1 4 5 6 7 (RGB) 8 9 10...

 • Page 23

  VIDEO L/MONO AUDIO HDMI HDMI IN 3 IN 3 USB IN VIDEO L/MONO AUDIO R VIDEO L/MONO AUDIO R...

 • Page 24

  HAZIRLIK HDMI IN 4 VIDEO L/MONO AUDIO R LED LCD TV MODELLER‹ : 42/47LH90** 10 AV IN 3 HAZIRLIK...

 • Page 25: SEHPA KURULUMU

  H/P HDMI IN 2 VIDEO L/MONO AUDIO R LCD TV Modelleri : 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, (Sadece (Sadece 26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3*** 32/37/42/47LH3***)...

 • Page 26

  H/P HAZIRLIK LCD TV Modelleri : 19/22LH20**, 19/22LD3** HAZIRLIK 11 1 12 2 3 4 10 H/P COMPONENT IN...

 • Page 27

  SEHPA KURULUMU ■Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir. Masa tipi stand montaj›nda c›vatan›n tam olarak s›k›l›p s›k›lmad›¤›n› kontrol edin....

 • Page 28

  HAZIRLIK Sadece 19/22LH20**, 19/22LD3** Sadece 50PS70**/50PS80**/ 42/50PQ35**/42PQ65**/50PS65** 1 Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV 1 Ekran›n zarar görmesini önlemek...

 • Page 29: TV’yi bir masaya ba¤lama

  Sadece 19/22/26LU50** Sadece 19/22LG31** Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV 1 ekra-n›n› dikkatli bir flekilde yumuflak bir 1 Ekran›n zarar...

 • Page 30: Dikkatli kurulum tavsiyesi

  HAZIRLIK Sadece 32/37/42LF25**, Sadece 19/22LU40** 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26LG31**, 32/42LF51** 1 Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV ekra-n›n› dikkatli bir...

 • Page 31: Back Cover for Wire Arrangement

  SEHPANIN SÖKÜLMES‹ ■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir. Sadece 19/22LU40** Ekran›n zarar görmesini önlemek için TV Sadece 19/22/26LU50** 1...

 • Page 32

  HAZIRLIK TV’yi bir masaya ba¤lama (sadece EKRANINIZIN KONUMLANDIRILMASI 26LG31**, 26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 26/32/37/42LH20**, 26/32LD3**, (Sadece 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**)...

 • Page 33

  DIKKATLI KURULUM TAVSIYESI DÖNER KA‹DE (için hariç 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LU40**, A TV’nin güvenli¤ini sa¤lamak ve duvara sabitle- 19/22/26LU50**,19/22LG31**) mek için...

 • Page 34: MASA T‹P‹ SEHPA KULLANMAMA

  HAZIRLIK KABLO DÜZENLEMES‹ ‹Ç‹N ARKA KAPAK ■ Gösterilen resim sizin TV’nizden farkl› olabilir. LCD TV modelleri : 19/22LH20**, LCD...

 • Page 35

  LCD TV modelleri : 32/37/42/47LH70** Plazma TV modelleri : 42/50PQ35**, Deli¤i, KABLO YÖNET‹C‹S‹ KL‹PS‹ üzerindeki 42PQ65**, 50PS65** 1 t›rnakla hizalay›n....

 • Page 36: ANTEN BA⁄LANTISI

  HAZIRLIK MASA T‹P‹ SEHPA KULLANMAMA (için hariç19/22LU40**, 19/22/26LU50**) ■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir Duvara montaj birimini kurarken...

 • Page 37: HD ALICI AYARLARI

  ■ TV bir duvara ya da masa üstüne vb. olmak üzere de¤iflik flekillerde kurulabilir. A ■ TV yatay yerlefltirilmek...

 • Page 38

  HAZIRLIK ■ Hasar olmas›n› önlemek için cihazlar aras›ndaki tüm ba¤lant›lar yap›lana kadar ana flebeke prizine ba¤lamay›n›z. ANTEN BA⁄LANTISI ■...

 • Page 39: DVD AYARI

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI ■ Cihazlar›n zarar görmesini önlemek için, tüm cihaz ba¤lant›lar›n› tamamlamadan asla hiç bir güç kablosunu prize sokmay›n›z....

 • Page 40

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI HDMI kablosu ile set üstü kutu ba¤lama Dijital set üstü kutusunu, TV üzerindeki H D M...

 • Page 41

  DVD AYARI Bir bileflen kablosu ile ba¤lama 1 DVD’nin video ç›k›fllar›n› (Y, PB, PR), TV üzerindeki COMPONENT IN V‹DEO jaklar›na...

 • Page 42: VCR AYARI

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI Euro Skart kablosu ile ba¤lama 1 DVDnin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro skart soketine ba¤lay›n›z....

 • Page 43

  HDMI kablosunu ba¤lama 1 DVD’nin HDMI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki H D M I / D V I I N 1,...

 • Page 44: CI MODÜLÜNÜ EKLEME

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI VCR AYARI ■ TGörüntü gürültüsünü (parazitlerini) önlemek için, VCR ile TV aras›nda uygun bir mesafe b›rak›n›z....

 • Page 45: M‹KROFON KURULUMU

  Euro Skart kablosu ile ba¤lama VCR’nin Euro skart soketini, TV’nin AV1 Euro skart 1 soketine ba¤lay›n›z. VCR cihaz›na bir video...

 • Page 46: D‹⁄ER A/V KAYNA⁄I AYARLARI

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI S-Video kablo ile ba¤lama (sadece 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) S-VIDEO VIDEO L R ANT...

 • Page 47: USB G‹R‹fi AYARLARI

  D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI AYARLARI Televizyonun ses sinyalini Dijital Ses Ç›k›fl› (Optik) ba¤lant› noktas› ile harici ses cihaz›na gönderme. 5.1 kanal...

 • Page 48: PC AYARI

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI D‹⁄ER A/V KAYNA⁄I AYARLARI (için hariç 19/22LU40**, 19/22LU50**, 19/22LH20**, 19/22LD3**, 19/22LG31**, 32/37/42LF25**) Video kamera Video Oyun...

 • Page 49

  USB G‹R‹fi AYARLARI (için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51**) 1 HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI 1...

 • Page 50

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI PC AYARI Bu TV, Tak ve Oynat olana¤› sa¤lar ki bu da PC'nin TV ayarlar›na otomatik...

 • Page 51

  HDMI - DVI kablosu ile ba¤lama 1 PC’nin DVI ç›k›fl›n›, TV üzerindeki HDMI/DVI IN 1 jak›na ba¤lay›n›z. HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI...

 • Page 52: - Bilgisayar Modu Ekran Ayarlar›

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI Desteklenen Görüntü Çözünürlü¤ü Plazma TV modelleri RGB-PC, HDMI/DVI-PC modu HDMI/DVI-DTV modu Yatay Frekans Dikey Frekans Yatay...

 • Page 53

  ! NOT Sabit bir görüntünün uzun süre cihaz›n ekran›n- ba¤lay›n›z. da kalmas›ndan kaç›n›n›z. Sabit görüntü ekran- PC’nin ses...

 • Page 54

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI Bilgisayar Modu Ekran Ayarlar› Ekran S›f›rlamas› Konum, Boyut ve Faz ayarlar›n› fabrika ç›k›fl ayarlar›na döndürür. Bu...

 • Page 55

  Ekran ayarlamalar›: Konum, Boyut, Faz Otomatik ayardan sonra görüntü net de¤ilse, özellikle karakterler titriyorsa, görüntü faz›n› manuel olarak ayarlay›n. Bu...

 • Page 56: UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI

  HAR‹C‹ C‹HAZ AYARLARI Çözünürlük Seçme Normal bir görüntü görüntülemek için, RGB modu çözünürlü¤ü ile PC modu seçimini efllefltiriniz. Bu...

 • Page 57

  Otomatik Konfigürasyon (sadece RGB [PC] modunda) Otomatik olarak görüntü konumunu ayarlar ve görüntü karars›zl›¤›n› en aza indirir. Ayarland›ktan sonra görüntü...

 • Page 58

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI (sadece 32/37/42/47LH40**, 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42PQ65**, 50PS65**) Uzaktan kumanday›...

 • Page 59

  VOLUME Ses seviyesini ayarlar. (Ses Seviyesi Yukar›/Afla¤›) MARK (‹flaretle) USB menüsündeki programlar› iflaretler ve iflareti kald›r›r. FAV (FAVOR‹LER) Seçilmifl...

 • Page 60

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI (Sadece 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 42/50PQ35**) Uzaktan...

 • Page 61

  VOLUME Ses seviyesini ayarlar. (Ses Seviyesi Yukar›/Afla¤›) MUTE (SESS‹Z) Sesi açar veya kapat›r. POWER Program Bir program› seçer. Yukar›/Afla¤›...

 • Page 62: SES SEV‹YES‹N‹N AYARLANMASI

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ UZAKTAN KUMANDA TUfi FONKS‹YONLARI (Sadece 42/47LH90**) Uzaktan kumanday› kullan›rken TV’nin uzaktan kumanda alg›lay›c›s›na do¤ru tutunuz. POWER...

 • Page 63: HIZLI MENÜ

  VOLUME Ses seviyesini ayarlar. POWER (Ses Seviyesi ON/OFF Yukar›/Afla¤›) FAV (FAVOR‹LER) Seçilmifl favori program› gösterir. TV/RAD MARK (‹flaretle) USB...

 • Page 64: EKRAN ÜSTÜ MENÜLER‹N‹N SEÇ‹M‹ VE AYARLANMASI

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ TELEV‹ZYONUN AÇILMASI - TV'niz aç›ld›¤›nda özelliklerini kullanabilirsiniz. 1 ‹lk önce güç kablosunu do¤ru olarak ba¤lay›n. TV...

 • Page 65: OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA

  HIZLI MENÜ TV’nizin OSD’si (Ekran Üstü Gösterge) bu kullanma k›lavuzunda gösterilenlerden farkl› olabilir. Q.Menu (H›zl› Menü), kullan›c›lar›n s›k kulland›¤› özellikler...

 • Page 66

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ EKRAN ÜSTÜ MENÜLER‹N‹N SEÇ‹M‹ VE AYARLANMASI TV’nizin OSD’si (Ekran Üstü Gösterim) bu kullanma k›lavuzunda gösterilenlerden farkl›...

 • Page 67

  OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA (Finlandiya ve ‹sveç d›fl›ndaki ülkeler için) (LCD TV Modellerinde Finlandiya ve ‹sveç d›fl›ndaki ülkeler için ve Plazma...

 • Page 68: (D‹J‹TAL MODDA)

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ OTOMAT‹K PROGRAM AYARLAMA (Sadece Finlandiya ve ‹sveç için) DVB-C Oto Ayarlama (DVB-C Otomatik Ayarlama), DVB kabloyu...

 • Page 69

  Kablolu yay›n› seçmek istedi¤inizde AYAR Kaydır Tamam AYAR Kaydır Tamam Lütfen TV Ba¤lant›n›z› seçin AutoAyarlama Oto Tuning Oto Ayarlama Auto...

 • Page 70: (ANALOG MODDA)

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI (D‹J‹TAL MODDA) Manuel Ayarlama, program listenize bir program› manuel olarak eklemenize...

 • Page 71

  (Finlandiya, ‹sveç veya “--” seçene¤inde Kablolu yay›n seçildi¤inde (DVB kablo modu) F DTV G AYAR Kaydır Tamam AYAR Kaydır Tamam...

 • Page 72: PROGRAM DÜZENLEME

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ MANUEL OLARAK PROGRAM ‹NCE AYARI (ANALOG MODDA) Manuel Ayarlama, istasyonlar› manuel olarak bulup istedi¤iniz s›rayla düzenlemenize...

 • Page 73

  AYAR Kaydır Tamam AYAR Kaydır Tamam Oto Ayarlama Oto Ayarlama ManualAyarlama Manuel Tuning ManualAyarlama Manuel Tuning F TV G...

 • Page 74: GÜÇLEND‹R‹C‹ (D‹J‹TAL MODDA)

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ PROGRAM DÜZENLEME Bir program numaras› atland›¤›nda, TV görüntüsü varken P tufluyla bu program numaras›n› seçemezsiniz. Atlanm›fl...

 • Page 75: YAZILIM GÜNCELLEMES‹

  (DTV/RADYO MODUNDA) ■ Bir program numaras›n› atlamak • Programlar atland›¤›nda, atlanan prog-ram mavi 1 renkte görünür ve bu prog-ramlar TV...

 • Page 76: TANILAMA

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ GÜÇLEND‹R‹C‹ (D‹J‹TAL MODDA) (için hariç 32/37/42/47LH70**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65**) Yay›n al›m› zay›fsa Booster (Güçlendirici)...

 • Page 77: CI [COMMON INTERFACE (ORTAM ARAB‹R‹M)] B‹LG‹LER‹

  YAZILIM GÜNCELLEMES‹ Yaz›l›m Güncelleme, yaz›l›m›n dijital karasal yay›n sistemi ile indirilebilmesi demektir. AYAR Kaydır Tamam AYAR Kaydır Tamam Oto Ayarlama...

 • Page 78: PROGRAM TABLOSUNUN SEÇ‹LMES‹

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ TANILAMA Bu ifllev Üretici, Model/Tip, Seri Numaras› ve Yaz›l›m Sürümü bilgilerini görüntülemenize olanak tan›r. Ayarlanan *MUX’un...

 • Page 79: favori program ayar›

  CI [COMMON INTERFACE (ORTAM ARAB‹R‹M)] B‹LG‹LER‹ Bu ifllev, baz› flifreli servisleri (ödemeli servisler) izlemenize olanak tan›r. CI Modülünü ç›kar›rsan›z, ödemeli...

 • Page 80: G‹R‹fi L‹STES‹

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ PROGRAM TABLOSUNUN SEÇ‹LMES‹ Program tablosunu görüntüleyerek bellekte hangi programlar›n kay›tl› oldu¤unu kontrol edebilirsiniz. Program Listesi Mini...

 • Page 81: G‹R‹fi ET‹KET‹

  favori program ayar› A Favori program seçimi Favori programlar, TV’nin aradaki tüm programlar› taramas›n› beklemek zorunda kalmadan tercih etti¤iniz programlar›...

 • Page 82: Basit Menü (BAS‹T KILAVUZ)

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ G‹R‹fi L‹STES‹ HDMI ve AV1, 2 (SKART) sadece bir tespit pimi ile tan›nabilir, dolay›s›yla sadece harici...

 • Page 83

  DATA SERVICE (VER‹ H‹ZMET‹) (Bu menü yaln›zca ‹rlanda’da çal›fl›r. ) Bu ifllev, her ikisi de ayn› anda sunuluyorsa, kullan›c›lar›n M...

 • Page 84

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ Basit Menü (BAS‹T KILAVUZ) TV bilgilerine, basit k›lavuzu TV’de görüntüleyerek kolayca ve etkin biçimde eriflebilirsiniz. OPS‹YON...

 • Page 85

  Bu ifllev, sadece SIMPLINK logosuna sahip cihazlarla çal›fl›r. Lütfen SIMPLINK logosunu kontrol edin. Bu TV HDMI - CEC fonksiyonu olan...

 • Page 86: AV MODU

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ SIMPLINK logosu bulunan Ev Sinema Sistemine ba¤lanma. TV’nin arkas›ndaki H D M I / D V...

 • Page 87: (Orijinal fabrika ayarlar›na getirme)

  SIMPLINK ‹fllevleri Disk oynat›m› Ba¤l› AV cihazlar›n› , OK, G, A, l l, FF ve GG tufllar›na basarak kontrol...

 • Page 88

  TELEV‹ZYON ‹ZLENMES‹/PROGRAM KONTROLÜ AV MODU AV cihazlar›n› harici girifle ba¤larken optimum görüntü ve sesleri seçebilirsiniz. Kapal› AV MODUNU devre...

 • Page 89: BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ AYARLAMA

  Bafllang›ç Ayar›na Getirme (Orijinal fabrika ayarlar›na getirme) Bu ifllev bütün ayarlar› bafllatma durumuna getirir. Ancak, Picture Mode (Resim Modu) için...

 • Page 90: TV PIN KODUNU AYARLAMA

  BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N (sadece 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**) Bluetooth Nedir? Bluetooth; bilgisayar, cep telefonu ve PDA gibi çeflitli...

 • Page 91

  BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ AYARLAMA Bluetooth kulakl›¤› kullanarak yay›nlanan sesi dinlemek istedi¤inizde veya harici bir ayg›ttan jpeg görüntüleri alarak bunlar› TV’de izlemek...

 • Page 92: iste¤inde bulunma

  BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N TV PIN KODUNU AYARLAMA Harici bir Bluetooth ayg›t› ba¤lant›s›n› onaylamak veya harici Bluetooth ayg›t›na ba¤lanmak...

 • Page 93: KAYITLI BLUETOOTH AYGITINI YÖNETME

  BLUETOOTH KULAKLIK Bluetooth kulakl›¤› seçti¤inizde, kablosuz iletiflim arac›l›¤›yla Bluetooth kulakl›¤›yla TV sesini dinleyebilirsiniz. ‹lk kez kullanmadan önce ayg›t›, baflka bir...

 • Page 94

  BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N Bluetooth kulakl›¤› kullan›mdayken ç›karma 1 MENU BLUETOOTH seçene¤ini 3 OK Bluetooth kulakl›¤› ç›kar›n. belirleyin. 2...

 • Page 95: Harici Bluetooth ayg›t›ndan Öüzik dinleme

  KAYITLI BLUETOOTH AYGITINI YÖNETME Kay›tl› herhangi bir ayg›t yoksa, Registered B/T Device (Kay›tl› B/T Ayg›t›) menüsü devre d›fl› b›rak›l›r ve...

 • Page 96: USB cihaz›n› ba¤larken

  BLUETOOTH ‹fiLEV‹N‹ KULLANMAK ‹Ç‹N BLUETOOTH B‹LG‹LER‹M Bu ifllev, kullan›c›ya My Bluetooth Information (Bluetooth Bilgilerim) bölümünde belirtilen ayr›nt›lar› sa¤lar. "Edit"...

 • Page 97: FOTO⁄RAF L‹STES‹

  HAR‹C‹ BLUETOOTH AYGITINDAN FOTO⁄RAF ALMA Harici Bluetooth ayg›t›ndan TV’ye foto¤raf (yaln›zca JPEG) gönderilmesiyle ilgili ayr›nt›lar için ilgili ayg›t›n kullan›c› k›lavuzuna...

 • Page 98

  USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N G 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 19/22/26/32LD3**, 32/37/42/47LH3***, 32/42/47LF51** modellerinde USB ifllevini kullanmak...

 • Page 99

  ! NOT ■ Afla¤›da gösterilen resimler TV’nizden farkl› olabilir. G USB bellek çubu¤unu kaybetmemek için USB kon- nektörünü (ayr›ca...

 • Page 100

  USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N Foto¤raf Seçimi ve PopUp Menüsü Foto¤raf Listesi Sayfa 2/3 ‹flaretli Yok Sürücü1 Üst Klasör KR103...

 • Page 101: MÜZ‹K L‹STES‹

  Foto¤raflar›n görüntülenmesi Ayr›nt›l› ifllem talimatlar› tam boyutlu foto¤raf görüntüleme ekran›nda verilmektedir. Foto¤raf Listesi Sayfa 2/3 ‹flaretli Yok Sürücü1 Üst Klasör...

 • Page 102

  USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N 6 Slide Göst., BGM, (Döndür, Sil, OK Opsiyon veya Gizle’› seçiniz • Önceki veya sonraki...

 • Page 103

  MÜZ‹K L‹STES‹ USB depolama ayg›t›ndaki müzik dosyalar›n› çalabilirsiniz. Sat›n al›nan müzik dosyalar› (*.MP3), telif hakk› k›s›tlamalar›na tabi olabilir. Bu model,...

 • Page 104: F‹LM listesi

  USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N Müzik Seçimi ve PopUp (Aç›l›r) Menü Göründü¤ü gibi, sayfa bafl›na en fazla 6 müzik parças›...

 • Page 105

  ■ Oynat›m s›ras›nda bir süreli¤ine herhangi bir tufla basmazsan›z, oynat›m bilgi kutusu (afla¤›da gös- terildi¤i gibi) ekran koruyucu olarak...

 • Page 106

  USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N F‹LM LISTESI (YALN›ZCA 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** IÇIN) USB depolama...

 • Page 107

  Ekran Bileflenleri 1 MENU 2 OK OK USB’yi seçiniz. Film Listesi’i seçin 2 3 1 Bir üst düzey dosyaya gider...

 • Page 108: DivX Kay›t Kodu

  USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N Film Seçimi ve Aç›lan Menü Film Listesi Sayfa 2/3 ‹flaretli Yok movie Bafllık Süre M003...

 • Page 109: Devreden Ç›karma

  Movie List (Film Listesi) ifllevini kullanma, oynatma Resim Boyutu F Tam G Ses Dili 1 Altyaz› Dili Latince 1 ....

 • Page 110: Tufl ‹fllevi

  USB C‹HAZINI KULLANMAK ‹Ç‹N DIVX KAY›T KODU (YYALN›ZCA 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** IÇIN) TV’nin...

 • Page 111: Tarih De¤ifltirme Modunda Tufl ‹fllevi

  DEVREDEN Ç›KARMA (YYALN›ZCA 32/37/42/47LH49**, 32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**, 50PS65** IÇIN) Devreden ç›karman›n amac›, kullan›labilir tüm ayg›tlar› web...

 • Page 112: Takvim Liste Modunda Tufl ‹fllevi

  EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA) EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL...

 • Page 113: RES‹M BOYUTU (EN BOY ORANI) KONTROLÜ

  Günlük K›lavuz Modunda Tufl ‹fllevi Program Kılavuzu KIRMIZI EPG modunu de¤ifltirir. DTV 1 YLE TV1 E 6 Apr. 2007 15:09...

 • Page 114

  EPG (ELECTRONIC PROGRAMME GUIDE – Elektronik program k›lavuzu) (D‹J‹TAL MODDA) Geniflletilmifl Aç›klama Kutusunda Tufl ‹fllevi DTV Bilgi Metin Yukar›/Afla¤›....

 • Page 115: Resim Sihirbaz›

  RES‹M KONTROLÜ RES‹M BOYUTU (EN BOY ORANI) KONTROLÜ Ekran› de¤iflik resim biçimlerinde izleyebilirsiniz; 16:9, Sadece Tarayın, Orilinal, 4:3, 14:9, Yakınlafltırma,...

 • Page 116: enerji tasarrufu

  RES‹M KONTROLÜ • 4:3 • Yakınlafltırma Bu seçim görüntüyü orijinal 4:3 en-boy oran›yla Bu seçim görüntüyü, oranda de¤ifliklik seyretmenizi...

 • Page 117: - Resim Modu-Önayar

  Resim Sihirbaz› Bu özellik özgün görüntünün resim kalitesini ayarlaman›za izin verir. Black and Beyaz Seviyesi vb. özellikleri de¤ifltirerek ekran kalitesini...

 • Page 118: - Resim Modu-Kullan›c› seçene¤i

  RES‹M KONTROLÜ ENERJI TASARRUFU TV’nin güç tüketimini azalt›r. Varsay›lan fabrika ayar›, Energy Star gereksinimleriyle uyumludur ve evde izlenmeye uygun...

 • Page 119: RES‹M ‹Y‹LEfiT‹RME TEKNOLOJ‹S‹

  RES‹M KONTROLÜ ÖNCEDEN TANIMLANMIfi RES‹M AYARLARI Resim Modu-Önayar Canlı Kontrast, parlakl›k, renk ve keskinli¤i güçlendirerek canl› görüntüler sa¤lar. Standard En...

 • Page 120: Uzman Resim Kontrolü

  RES‹M KONTROLÜ MANUEL OLARAK GÖRÜNTÜ AYARI Resim Modu-Kullan›c› seçene¤i • Arka Iflık (sadece LCD TV/LED LCD TV) Ekran parlakl›¤›n›...

 • Page 121

  RES‹M ‹Y‹LEfiT‹RME TEKNOLOJ‹S‹ Ekran› her bir Resim Moduna göre tek tek ayarlayabilir veya özel video ekran›na göre video de¤erini belirleyebilirsiniz....

 • Page 122

  RES‹M KONTROLÜ Uzman Resim Kontrolü Kategorileri Uzman 1 ve Uzman 2 fleklinde bölerek kullan›c›lar için optimum resim kalitesi sunan...

 • Page 123: LED Yerel karartma

  Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir. Ton ■ Üç otomatik renk ayar›ndan birini seçin. K›rm›z› gibi s›cak renkleri zenginlefltirmek [Geliflmifl...

 • Page 124: GÜÇ GÖSTERGES‹

  RES‹M KONTROLÜ Renk Gamı • Standard (Standart): Görüntü özelliklerinden ba¤›ms›z olarak, girifl sinyali (Genifl/Standard) standard›na göre özgün renk üretme...

 • Page 125: MINIMIZATION - ISM) YÖNTEM‹

  RES‹M SIFIRLAMA Seçilen resim modlar›n›n ayarlar› varsay›lan fabrika ayarlar›na döner. RES‹M Kaydır Tamam RES‹M E Kaydır Tamam E • Kontrast...

 • Page 126: Demo Modu (Tan›t›m modu)

  RES‹M KONTROLÜ GÜÇ GÖSTERGES‹ (için hariç 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 19/22/26LH20**, 19/22/26LD3**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG2***, 32/37/42LG33**, 19/22/26LG31**, 32/42/47LF51**, 50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,...

 • Page 127: Mod ayar›

  ‹MGE YAPIfiMASINI EN AZA ‹ND‹RME (IMAGE STICKING MINIMIZATION - ISM) YÖNTEM‹ (SSadece PLASMA TV) Donmufl veya bir sabit görüntünün ekranda...

 • Page 128: OTOMAT‹K SES SEV‹YES‹ BEL‹RLEY‹C‹S‹

  RES‹M KONTROLÜ DEMO MODU (TAN›T›M MODU) Bu TV’nin farkl› logolar›n› aç›klamak için slayt gösterisini görüntüleyin. Ev Kullanımı modunda Demo...

 • Page 129: Ses Temizleme II

  MOD AYAR› Ev Kullanımı” moduna ayarlaman›z› öneririz. Ev ortam›n›za en uygun görüntü kalitesi için TV’yi “E Ma¤aza Demosu" modu, ma¤aza...

 • Page 130

  SES VE D‹L KONTROLÜ OTOMAT‹K SES SEV‹YES‹ BEL‹RLEY‹C‹S‹ AVL, programlar› de¤ifltirdi¤inizde ayn› ses seviyesinde kal›r Her bir yay›n istasyonunun...

 • Page 131: SRS TRUSURROUND XT

  Ses Temizleme II ‹nsan ses aral›¤›n› di¤erlerinden ayr›flt›rarak kullan›c›lar›n insan seslerini daha iyi duymalar›na yard›mc› olur. SES Kaydır Tamam SES...

 • Page 132: TELEV‹ZYON HOPARLÖRLER‹ AÇIK/KAPALI AYARI

  SES VE D‹L KONTROLÜ ÖNCEDEN TANIMLANMIfi SES AYARLARI – SES MODU Tercih etti¤iniz ses ayar›n› belirtebilirsiniz; Standard , Müzik,...

 • Page 133: DTV Ses ayar› (D‹J‹TAL MODDA)

  SES AYARLARINI DÜZENLEME - KULLANICI MODU SES Kaydır Tamam SES Kaydır Tamam Oto Ses : Kapal› Oto Ses : Kapal›...

 • Page 134: D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI’NI SEÇME

  SES VE D‹L KONTROLÜ Denge Hoparlörlerin ses dengesini tercih etti¤iniz seviyelere ayarlayabilirsiniz. SES Tamam Tamam SES Kaydır Tamam Oto...

 • Page 135: SES SIFIRLAMASI

  DTV Ses ayar› (D‹J‹TAL MODDA) (Bu menü yaln›zca ‹sveç’te çal›fl›r. ) Bir girifl sinyalinde farkl› ses türleri varsa, bu ifllev...

 • Page 136: Ses tan›m› (D‹J‹TAL MODDA)

  SES VE D‹L KONTROLÜ D‹J‹TAL SES ÇIKIfiI’NI SEÇME Bu ifllev tercih etti¤iniz Dijital Ses Ç›k›fl›’n› seçmenize olanak tan›r. Kanal...

 • Page 137

  SES SIFIRLAMASI Seçilen Ses Modu’nun ayarlar› varsay›lan fabrika ayarlar›na döner. SES Kaydır Tamam SES Kaydır Tamam E E • SRS...

 • Page 138: - Hoparlör Ses Ç›k›fl Seçimi

  SES VE D‹L KONTROLÜ SES TAN›M› (D‹J‹TAL MODDA) Bu ifllev görme engellilere yöneliktir ve temel ses özelliklerine ek olarak,...

 • Page 139: EKRAN ÜSTÜ MENÜLER ‹Ç‹N D‹L/ÜLKE SEÇ‹M‹

  I/II Stereo/Çift Al›m (Sadece Analog Modda) Bir program seçildi¤inde, istasyon ses bilgisi, program numaras› ve istasyon ad› ile birlikte görünür....

 • Page 140

  SES VE D‹L KONTROLÜ NICAM Al›m› (Sadece Analog Modda) E¤er TV’de NICAM al›m› için al›c› bulunuyorsa, yüksek kaliteli NICAM...

 • Page 141: SAAT AYARI

  EKRAN ÜSTÜ MENÜLER ‹Ç‹N D‹L/ ÜLKE SEÇ‹M‹ TV ilk defa aç›ld›¤›nda ekranda kurulum rehberi ç›kar. 1 OK ‹stedi¤iniz dili seçiniz....

 • Page 142: AYARLAMA

  SES VE D‹L KONTROLÜ D‹L SEÇ‹M‹ (SADECE D‹J‹TAL MODDA) Ses ifllevi, tercih edilen dilin seçimine izin verir. Seçilen konuflma...

 • Page 143

  ZAMAN AYARI SAAT AYARI Dijital sinyal al›m› s›ras›nda saat otomatik olarak ayarlan›r (Sadece TV’de DTV sinyali yoksa saati manuel olarak...

 • Page 144

  ZAMAN AYARI OTOMAT‹K AÇMA/KAPAMA ZAMANLAYICISINI AYARLAMA Kapanma saat› ifllevi, önceden ayarlanan zamanda TV’yi otomatik olarak bekleme moduna al›r. Açma...

 • Page 145: PROGRAM ENGELLEME

  UYKU ZAMANLAYICISI AYARI Uyumadan önce TV’yi kapatmay› hat›rlamak zorunda de¤ilsiniz. Uyku zamanlay›c›s› önceden ayarlanan süre sonunda TV’yi otomatik olarak bekleme...

 • Page 146: MODDA)

  EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA fi‹FRE BEL‹RLEME VE S‹STEM K‹L‹TLEME fiifreyi giriniz, uzaktan kumanda ahizesinde ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’’a bas›n›z....

 • Page 147: Girifl engelleme

  PROGRAM ENGELLEME Sizin veya çocuklar›n›z›n izlemesini istemedi¤iniz programlar› engeller. Bu ifllevi, Kilit Sistemi “Aç›k”› seçerek kullanabilirsiniz. Engellenen bir program› izlemek...

 • Page 148: Tufl Kilidi

  EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA EBEVEYN KONTROLÜ (SADECE D‹J‹TAL MODDA) Bu ifllev, yay›n yapan istasyondan gelen bilgiye göre çal›fl›r. Dolay›s›yla,...

 • Page 149: TOP TEXT (ÜST MET‹N)

  GIRIfl ENGELLEME Bir girifli engellemenizi sa¤lar. Bu ifllevi, Kilit Sistemi “Aç›k”› seçerek kullanabilirsiniz. AV1 F Kapal› G AV2 Kapal› K‹L‹T...

 • Page 150: ÖZEL TELETEKST ‹fiLEVLER‹

  EBEVEYN KONTROLÜ / SINIFLANDIRMA Tufl Kilidi TV, kontrol edilmesi uzaktan kumanda aletini gerektirecek flekilde ayarlanabilir. ‹zinsiz seyret- meyi önlemek...

 • Page 151: D‹J‹TAL SERV‹STE TELETEKST

  TELETEXT @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@??@@(M?fI4@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Bu özellikler...

 • Page 152: SORUN G‹DERME

  TELETEXT FASTEXT (HIZLI MET‹N) Teletekst sayfalar› ekran›n alt k›sm›nda bir flerit boyunca renklerle kodlanm›flt›r ve sayfaya karfl›l›k gelen renkli...

 • Page 153

  D‹J‹TAL TELETEXT * Bu ifllev yaln›zca Birleflik Krall›k ve ‹rlanda’da çal›fl›r. TV, metin, grafik, vb. gibi farkl› aç›lardan oldukça gelifltirilmifl...

 • Page 154: BAKIM

  EK SORUN G‹DERME TV düzgün çal›flm›yor. ■ TV ile uzaktan kumanda aras›nda bir engel oluflturan bir nesne olup olmad›¤›n›...

 • Page 155: ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹

  Ses fonksiyonu çal›flm›yor. ■ + veya – tufluna bas›n›z. ■ Ses susturulmufl mu? MUTE (Sessiz) tufluna bas›n›z. Görüntü var, ■...

 • Page 156

  EK BAKIM Erken ar›zalar önlenebilir. Dikkatli ve düzenli temizlik, yeni TV’nizin ömrünü uzatabilir. Dikkat: Temizli¤e bafllamadan önce gücü kapatt›¤›n›zdan...

 • Page 157

  ÜRÜN ÖZELL‹KLER‹ 32LH40** 37LH40** MODELLER 32LH4010-ZD 37LH4010-ZD 32LH4000-ZA 32LH4020-ZC 37LH4000-ZA 37LH4020-ZC 804,4 mm x 586,3 mm x 223,8 mm 804,4...

 • Page 158

  EK 32LH50** 37LH50** MODELLER 32LH5010-ZD 37LH5010-ZD 32LH5000-ZB 32LH5020-ZE 37LH5000-ZB 37LH5020-ZE 815,0 mm x 583,8 mm x 223,8 mm 815,0...

 • Page 159

  55LH50** MODELLER 55LH5000-ZB sehpa ile 1357,0 mm x 901,0 mm x 423,0 mm Boyutlar (Genifllik x Yükseklik x Derinlik)...

 • Page 160

  EK 19LG31** 22LG31** 26LG31** MODELLER 19LG3100-ZA 22LG3100-ZA 26LG3100-ZA 458,8 mm x 391,0 mm x 189,2 mm 522,2 mm x...

 • Page 161

  19LU50** 22LU50** 26LU50** MODELLER 19LU5000-ZA 22LU5000-ZA 26LU5000-ZA 19U5010-ZB 22U5010-ZB 26U5010-ZB 19LU5020-ZC 22LU5020-ZC 26LU5020-ZC 462,0 mm x 373,0 mm x...

 • Page 162

  EK 19LH20** 22LH20** MODELLER 19LH2000-ZA / 19LH2010-ZB 22LH2000-ZA / 22LH2010-ZB 19LH2020-ZC / 19LH201C-ZA 22LH2020-ZC / 22LH201C-ZA sehpa ile 462,4...

 • Page 163

  32LH3*** 37LH3*** 32LH3000-ZA 32LH3010-ZB/ 37LH3000-ZA 37LH3010-ZB/ MODELLER 32LH3020-ZD 32LH3030-ZE/ 37LH3020-ZD 37LH3030-ZE/ 32LH3800-ZD 32LH3040-ZG 37LH3800-ZD 37LH3040-ZG 32LH301C-ZA 37LH301C-ZA sehpa ile...

 • Page 164

  EK 32LH70** 37LH70** MODELLER 32LH7000-ZA/32LH7010-ZD 37LH7000-ZA/37LH7010-ZD 32LH7020-ZC/32LH7030-ZE 37LH7020-ZC/37LH7030-ZE sehpa ile 803 mm x 632,9 mm x 284,8 mm 903...

 • Page 165

  32LH49** 37LH49** MODELLER 32LH4900-ZD 37LH4900-ZD 804,4 mm x 589,1 mm x 210,9 mm 924,7 mm x 667,7 mm x...

 • Page 166

  EK 32LF25** 37LF25** MODELLER 32LF2500-ZA 32LF2510-ZB 37LF2500-ZA 37LF2510-ZB sehpa ile 801,8 mm x 604,2 mm x 227,8 mm 801,8...

 • Page 167

  32LG2*** 37LG2*** 42LG2*** MODELLER 32LG2100-ZA 37LG2100-ZA 42LG2100-ZA 32LG2200-ZA sehpa ile 801,8 mm x 604,2 mm x 227,3 mm 919,6...

 • Page 168

  EK 50PS70** 60PS70** MODELLER 50PS7000-ZA 60PS7000-ZA sehpa ile 1228,8 mm x 835,8 mm x 309 mm 1465,4 mm x...

 • Page 169: IR KODLARI

  42PQ35** 50PQ35** MODELS MODELLER 42PQ3500-ZB 50PQ3500-ZB 1031,2 mm x 720,9 mm x 308,0 mm 1216,7 mm x 818,1 mm...

 • Page 170: HAR‹C‹ KONTROL C‹HAZI KURULUMU

  EK 42PQ65** 50PS65** MODELS MODELLER 42PQ6500-ZA 50PS6500-ZA 1040,8 mm x 725,8 mm x 308 mm 1228,8 mm x 824,6...

 • Page 171

  IR KODLARI * Bu özellik her modelde mevcut de¤ildir. Kod (H.desimal) ‹fllev Not 95 Enerji tasarrufu R/C TUfiU 08 GÜÇ...

 • Page 172

  EK HAR‹C‹ KONTROL C‹HAZI KURULUMU RS-232C Kurulumu @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?? @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ?? RS-232C...

 • Page 173

  Kimlik ayar› (Set ID) Bu fonksiyonu, cihaz kimlik numaras›n› belirlemek için kullan›n›z. ‘Gerçek Veri Eflleme’ tablosuna baflvurunuz. sayfa 175...

 • Page 174

  EK ‹letiflim Parametreleri ■ Baud h›z› : 9600 bps (UART) ■ Durdurma biti: 1 bit ■ Veri uzunlu¤u :...

 • Page 175

  04. Ses Kapatma (Komut: k e) 01. Güç (Komut k a) TV’nin Açma/Kapama kontrolü içindir. Ses susturma...

 • Page 176

  EK 09. Ton (Komut: k j) 13. Tiz (Komut: k r) Ekran tonunu ayarlamak için. G Sesin tizli¤ini...

 • Page 177

  20. Ayar Komutu (Komut: m a) 17. ISM Metodu(Sadece Plasma TV) (Komut: j p) ISM yöntemini kontrol etmek...

 • Page 178

  EK 22. Tufl (Komut: m c) 24. Girifl seçimi (Komut: x b) IR uzaktan kumanda tufl kodunu gönder-...

 • Page 179

  Aç›k kaynak yaz›l›m bildirimi Bu üründe kullan›lan GPL yürütülebilirleri ve LGPL/MPL kütüphanesi GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 Lisans Anlaflmalar›’na tabidir: GPL YÜRÜTÜLEB‹L‹RLER‹: • Linux...

 • Page 180

  EK Kullanım süresi 10 yıldır. ( Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi ). NAKL‹YE VE...

 • Page 181

  YETK‹L‹ SERV‹S L‹STES‹ fiehir Yetkili Servis Adres Telefon ADANA TEKN‹K ELEKTRON‹K GÜZELYALI MAH. U⁄UR MUMCU BLV. TOHUMCUO⁄LU APT. NO:10/D...

 • Page 182

  LG ELECTRONICS T‹CARET A.fi. Kaptanpafla Mah. Piyalepafla Bulvarı No : 73 Ortado¤u Plaza Kat : 7 fiiflli - ‹stanbul -...

downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug