LG 43UH610V User Guide

Page of 104
www.lg.com
Please read this manual carefully before operating your set and 
retain it for future reference.
Safety and Reference
OWNER’S MANUAL
LED TV*
* LG LED TV applies LCD screen with LED backlights.
*MFL69361112*
P/NO : MFL69361112(1601-REV00)
Printed in Korea

Summary of Contents of user guide for LG 43UH610V

 • Page 1: EN_01_ENGOWNER’S MANUAL Safety and Reference LED TV* * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this...
 • Page 2 Safety instructions Please read these safety precautions carefully before using the product. ENGLISH WARNING Make sure to connect Mains...
 • Page 3 ENGLISH Do not drop the product or let it fall over when connecting external Do not drop metallic objects...
 • Page 4ENGLISH If any of the following occur, unplug the product immediately and Never Disassemble the AC adapter or power cord....
 • Page 5Only use the attachments / accessories specified by the manufacturer. ENGLISH When connecting external devices such as video game consoles,...
 • Page 6ENGLISH Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as When moving the product, make sure you turn...
 • Page 7 Viewing 3D imaging (Only 3D models) WARNING ENGLISH You may find different brightness and color of the panel depending...
 • Page 8 CAUTION Preparing Viewing Environment NOTE •  Viewing Distance •  If the TV is turned on for the first time...
 • Page 9 •  Antenna Isolator Installation Guide (Depending on model) CAUTION -- Use this to install TV in a place where...
 • Page 10 Lifting and moving the TV Using the button Please note the following advice to prevent the TV from being...
 • Page 11Basic functions Securing the TV to a wall (This feature is not available for all models.) Power On (Press) Power...
 • Page 12 Mounting on a wall Separate purchase(Wall mounting bracket) 43UH61** 49/55UH61** Attach an optional wall mount bracket at the rear...
 • Page 13 CAUTION •  When installing the wall mounting bracket, it is recommended to cover the stand hole using tape, in...
 • Page 14 Connections (notifications) Antenna connection Connect the TV to a wall antenna socket with an RF cable (75 Ω). Connect...
 • Page 15Other connections Remote control Connect your TV to external devices. For the best picture and audio quality, connect the external...
 • Page 16 B D 4 Views the information of the current programme and By pressing the AD button, audio descriptions function...
 • Page 17A C (POWER) Turns the TV on or off. (STB POWER) You can turn your set-top box on or off...
 • Page 18 Registering magic remote Open source software How to register the magic remote notice information To use the Magic Remote,...
 • Page 19Troubleshooting Specifications Cannot control the TV with the remote control. Wireless module specification •  Check the remote control sensor on...
 • Page 20 CI Module (W x H x D) 100.0 mm x 55.0 mm x 5.0 mm Operating 0 °C to...
 • Page 21: EN_02_SWEHANDBOK Säkerhet och referens LED TV* * LG LED-TV har en LCD-skärm med LED-belysning. Läs den här handboken noggrant innan...
 • Page 22 Säkerhetsföreskrifter Läs säkerhetsföreskrifterna noggrant innan du använder produkten. VARNING Anslut nätkabeln till ett jordat uttag. (Med undantag för apparater...
 • Page 23Se till att inte tappa eller välta produkten när du ansluter externa Se till att metallföremål som mynt, hårnålar och...
 • Page 24 Om något av följande inträffar kopplar du ur produkten och kontaktar Montera aldrig isär nätadaptern eller strömsladden. Det kan...
 • Page 25Använd endast tillbehör som angivits av tillverkaren. Se till att anslutningskablarna är tillräckligt långa vid anslutning av Kontakta en kvalificerad...
 • Page 26 Skydda nätsladden från fysisk eller mekanisk felanvändning, t.ex. Se till att du stänger av strömmen innan du flyttar produkten....
 • Page 27 Visa 3D-bilder (endast för 3D-modeller) VARNING Panelens ljusstyrka och färg kan se olika ut beroende på vilken vinkel du...
 • Page 28 VARNING! Förberedelser Tittarmiljö Obs! •  Tittaravstånd •  Det kan ta några minuter att initiera TV:n den allra första gången...
 • Page 29 •  Installationsguide för antennisolator (Beroende på modell) VARNING! -- Använd den här när du ska installera din tv och...
 • Page 30 Lyfta och flytta TV:n Använda knappen Innan du lyfter eller flyttar TV:n bör du läsa följande så att den...
 • Page 31Grundläggande funktioner Säkra TV:n i en vägg (Denna funktion finns inte på alla modeller.) Ström På (Tryck på) Ström Av...
 • Page 32 Montering på vägg Köps separat (väggmonteringsfäste) 43UH61** 49/55UH61** Sätt försiktigt fast ett valfritt väggmonteringsfäste på baksidan av 40/43UH62** 49/55UH62**...
 • Page 33 VARNING! •  Vid installation av väggmonteringsfästet rekommenderar vi att stativhålet stängs med tejp för att förhindra att damm och...
 • Page 34 Anslutningar (information) Antennanslutning Anslut TV:n till ett antennuttag i väggen med en RF-kabel (75 Ω). Anslut olika externa enheter...
 • Page 35Andra anslutningar Fjärrkontroll Anslut TV:n till externa enheter. För att få bästa bild- och ljudkvalitet ska du ansluta den externa...
 • Page 36 B D 4 Visar information om aktuellt program och skärmbild. När du trycker på AD-knappen aktiveras funktionen för (Beroende...
 • Page 37A C (Strömknapp) Slår på eller stänger av TV:n. (STB STRÖM) Du kan stänga av eller sätta på digitalboxen om...
 • Page 38 Registrera den magiska Information om fjärrkontrollen programvara med öppen Så här registrerar du Magic Motion- källkod fjärrkontrollen På webbplatsen...
 • Page 39Felsökning Specifikationer Kan inte manövrera TV:n med fjärrkontrollen. Trådlös modul, Specifikationer •  Kontrollera fjärrkontrollens sensor och försök igen. •  Eftersom...
 • Page 40 CI-modul 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm (bredd x höjd x djup) Driftstem- 0 °C till 40...
 • Page 41: EN_03_NORBRUKERHÅNDBOK Sikkerhet og referanse LED TV* * LED-TV fra LG har LCD-skjerm med LED-baklys. Les gjennom manualen nøye før bruk...
 • Page 42 Sikkerhetsinstruksjoner Les disse forholdsreglene nøye før du bruker produktet. ADVARSEL Sørg for at strømledningen kobles til en jordet stikkontakt....
 • Page 43Ikke slipp produktet i bakken, og pass på at det ikke velter når du kobler Ikke la metallgjenstander, for eksempel...
 • Page 44 Hvis noe av det følgende oppstår, må du umiddelbart koble fra Ikke demonter strømadapteren eller strømledningen. Dette kan føre...
 • Page 45Bruk bare tilbehør/ekstrautstyr som angitt av produsenten. Når du skal koble til eksterne enheter som spillkonsoller, må du sørge Få...
 • Page 46 Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, Når du skal flytte produktet, må du først slå av strømmen. Deretter...
 • Page 47 Vise 3D-bilder (kun 3D-modeller) ADVARSEL Avhengig av hvor du befinner deg i forhold til skjermen, kan lysstyrken Visningsmiljø eller...
 • Page 48 FORSIKTIG Forbereder Visningsmiljø MERK •  Visningsavstand •  Hvis TV-en slås på for første gang etter at den ble sendt...
 • Page 49 •  Innstalleringsveiledning for antenneisolator (Avhengig av modell) FORSIKTIG -- Brukes ved installering av TV-en der det er spenningsforskjell mellom...
 • Page 50 Løfting og flytt av tv Bruk knappen Hvis TV-en skal løftes eller flyttes, må du lese informasjonen nedenfor (Avhengig...
 • Page 51Grunnleggende funksjoner Feste TV-en på veggen (Denne funksjonen er ikke inkludert for alle modeller.) Slå På (Trykk på) Slå Av...
 • Page 52 Veggmontering Kjøpes separat (veggmonteringsbrakett) 43UH61** 49/55UH61** Fest en veggmonteringsbrakett forsiktig på baksiden av TV-en, og 40/43UH62** 49/55UH62** installer braketten...
 • Page 53 FORSIKTIG •  Når du installerer veggmonteringsbraketten, anbefales det at du dekker over stativhullet med teip for å hindre at...
 • Page 54 Tilkoblinger (merknader) Antennetilkobling Koble TV-en til en antennekontakt på veggen med en RF-kabel (75 Ω). Koble ulike eksterne enheter...
 • Page 55Andre tilkoblinger Fjernkontroll Koble TV-en til eksterne enheter. Koble den eksterne enheten til TV-en med HDMI-kabelen for best mulig bilde-...
 • Page 56 B D 4 Viser informasjonen om det gjeldende programmet og Du kan deaktivere funksjonen for lydbeskrivelser ved å trykke...
 • Page 57A C (STRØM) Brukes til å slå TV-en av eller på. (STRØM I STANDBY) Du kan slå digitalboksen av eller...
 • Page 58 Registrere den magiske Melding med informasjon fjernkontrollen om programvare med åpen Slik registrerer du Magic-fjernkontrollen kildekode Magic-fjernkontrollen må registreres...
 • Page 59Feilsøking Spesifikasjoner Kan ikke styre TV-en med fjernkontrollen. Trådløs modell Spesifikasjoner •  Kontroller fjernkontrollsensoren på produktet, og prøv på nytt....
 • Page 60 CI-modul (B x H x D) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm Driftstemperatur 0 til 40 °C Driftsfuktighet Mindre enn 80 % Omgivelser...
 • Page 61: EN_04_DANBRUGERVEJLEDNING Sikkerhed og Reference LED TV* * LG LED-TV anvender LCD-skærm med LED- baggrundsbelysning. Læs denne vejledning grundigt inden betjening...
 • Page 62 Sikkerhedsinstruktioner Læs disse sikkerhedsmæssige forholdsregler grundigt, før du bruger produktet. ADVARSEL Sørg for at tilslutte strømkablet til en jordforbunden...
 • Page 63Tab ikke produktet og undgå, at det vælter ved tilslutning af eksterne Tab ikke metalgenstande som f.eks. mønter, hårnåle, spisepinde...
 • Page 64 Hvis et af følgende forhold opstår, frakobel produktet øjeblikkeligt, og Adskil aldrig AC-adapteren eller strømkablet. Ellers kan det resultere...
 • Page 65Brug kun det tilbehør, der er angivet af producenten. Kontroller, at tilslutningskablerne er tilstrækkeligt lange, når der Kontakt en kvalificeret...
 • Page 66 Beskyt strømkablet mod fysisk eller mekanisk misbrug, og undgå at Kontroller, at strømmen er slukket, får produktet flyttes. Tag...
 • Page 67 Visning af 3D-billeder (kun 3D-modeller) ADVARSEL Du kan muligvis finde forskellige lysstyrker og farver på panelet afhængigt af din...
 • Page 68 FORSIGTIG Forbereder Omgivelserne BEMÆRK •  Afstand til skærmen •  Hvis tv’et er tændt for første gang siden det blev...
 • Page 69 •  Installationsguide til antenneisolator (Afhængigt af modellen) FORSIGTIG -- Bruges til at installere et tv på et sted, hvor...
 • Page 70 Løft og flytning af tv’et Sådan bruger du knappen Når du vil flytte eller løfte TV’et, skal du læse...
 • Page 71Grundlæggende funktioner Fastgørelse af TV’et til en væg (Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.) Tænd (Tryk) Sluk (Tryk...
 • Page 72 Montering på en væg Separat ekstraudstyr (vægmonteringsbeslag) 43UH61** 49/55UH61** Fastgør forsigtigt et valgfrit vægmonteringsbeslag bag på TV’et, og 40/43UH62**...
 • Page 73 FORSIGTIG •  Ved montering af vægmonteringsbeslaget, anbefales det at undgå sokkelhullet med henblik på at forhindre tilgang af støv...
 • Page 74 Forbindelser (meddelelser) Forbindelse med antenne Tilslut TV’et til et vægantennestik med et RF-kabel (75 Ω). Tilslut forskellige eksterne enheder...
 • Page 75Andre tilslutninger Fjernbetjening Slut dit tv til eksterne enheder. For at få den bedste billed- og lydkvalitet, skal du tilslutte...
 • Page 76 B D 4 Viser oplysninger om det aktuelle program og skærmen. Når du trykker på AD-knappen, aktiveres funktionen til...
 • Page 77A C (TÆND/SLUK) Tænder eller slukker for fjernsynet. (TÆND/SLUK STB) Du kan slå din set-top-boks til eller fra ved at...
 • Page 78 Registrering af den magiske Oplysninger om open fjernbetjening source-softwaremeddelelse Sådan registrer du Magic-fjernbetjeningen Du kan hente kildekoden til GPL,...
 • Page 79Fejlfinding Specifikationer TV’et kan ikke styres med fjernbetjeningen. Specifikationer for trådløst modul •  Kontroller fjernbetjeningssensoren på produktet, og forsøg igen....
 • Page 80 CI-modul (B x H x D) 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm Driftstem- 0 – 40 °C...
 • Page 81: EN_05_FINKÄYTTÖOPAS Turvatoimet ja viittaukset LED TV* * LG:n LED-TV:ssä on LCD-näyttö ja LED-taustavalaistus. Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen käyttämistä...
 • Page 82 Turvatoimet Lue nämä turvaohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. VAROITUS Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan. (Ei koske maadoittamattomia laitteita.) Väärä kytkentä...
 • Page 83Älä pudota tuotetta tai anna sen kaatua, kun liität ulkoisia laitteita. Älä pudota laitteen sisälle metalliesineitä, kuten kolikoita, hiuspinnejä, Se...
 • Page 84 Irrota tuote seuraavissa tilanteissa heti pistorasiasta ja ota yhteys Älä koskaan pura muuntajaa tai virtajohtoa. Se voi aiheuttaa tulipalon...
 • Page 85Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä kiinnitystelineitä ja lisävarusteita. Varmista, että liitettävien ulkoisten laitteiden, kuten videopelikonsolien, liitäntäkaapelit ovat tarpeeksi pitkiä. Kun asennat...
 • Page 86 Suojaa virtajohtoa fyysiseltä tai mekaaniselta väärinkäytöltä, kuten Katkaise virta, ennen kuin siirrät tuotetta. Irrota sen jälkeen virtajohto, taipumiselta, vääntymiseltä,...
 • Page 87 3D-kuvan katseleminen (vain 3D-mallit) VAROITUS Paneelin kirkkaus ja väri voi muuttua katselupaikan mukaan (vasen/ oikea/ylös/alas). Katseluympäristö Tämä johtuu paneelin...
 • Page 88 VAARA Valmistelu Katseluympäristö HUOMAUTUS •  Katseluetäisyys •  Kun TV avataan ensimmäistä kertaa tehtaalta lähetyksen jälkeen, -- Kun katselet 3D-kuvaa,...
 • Page 89 •  Antennin eristimen asennusopas (Mallin mukaan) VAARA -- Käytä tätä television asentamisessa, jos televisiossa on eri jännite kuin GND-antennisignaalissa....
 • Page 90 TV:n nostaminen ja Painikkeen käyttäminen siirtäminen (Mallin mukaan) Voit käyttää TV:n toimintoja helposti painamalla tai liikuttamalla Lue seuraavat ohjeet...
 • Page 91Perustoiminnot TV:n kiinnittäminen seinälle (Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikissa malleissa.) Käynnistäminen (Paina) Sammuttaminen (Pidä painettuna)1 Äänenvoimakkuuden säätö Kanavien hallinta...
 • Page 92 Kiinnittäminen seinälle Lisävaruste (seinäkiinnike) 43UH61** 49/55UH61** Kiinnitä valinnainen seinäkiinnike varovasti TV:n takapaneeliin ja 40/43UH62** 49/55UH62** asenna seinäkiinnike tukevalle seinälle,...
 • Page 93 VAARA •  Kun asennat seinäkiinnikkeen, on suositeltavaa peittää jalustan aukko teipillä, jotta sisään ei pääse pölyä tai hyönteisiä. (Mallin...
 • Page 94 Yhteydet (ilmoitukset) Antennin kytkeminen Kytke TV antennipistorasiaan RF-kaapelilla (75 Ω). Kytke ulkoisia laitteita televisioon ja valitse ulkoinen laite vaihtamalla...
 • Page 95Muut liitännät Kauko-ohjain Ulkoisten laitteiden liittäminen televisioon: Saat laadukkaimman kuvan ja äänen, kun liität ulkoisen laitteen televisioon HDMI-kaapelilla. Tämän oppaan...
 • Page 96 B D 4 Näyttää nykyisen ohjelman ja näytön tiedot. (Mallin Kuvan ääniselostustoiminnon voi ottaa käyttöön painamalla mukaan) AD-painiketta. 4...
 • Page 97A C (VIRTA) Kytkee tai katkaisee virran. (VALMIUSTILAN VIRTA) Voit kytkeä tai katkaista digisovittimen virran lisäämällä sen television yleiskaukosäätimeen. Numeronäppäimet...
 • Page 98 Taikakauko- ohjaimen rekisteröinti Avoimen lähdekoodin Taikakaukosäätimen rekisteröinti ohjelmiston ilmoitustiedot Aloita käyttö muodostamalla pariliitos taikakaukosäätimen ja TV:n Voit hankkia tämän...
 • Page 99Vianmääritys Tekniset tiedot TV:tä ei voi ohjata kauko-ohjaimella. Langattoman moduulin Tekniset tiedot •  Tarkista televisiossa oleva kauko-ohjaintunnistin ja yritä uudelleen....
 • Page 100 CI-moduuli (L x K x S) 100,0 x 55,0 x 5,0 mm Käyt- 0 – 40 °C tölämpötila Ilmankos-...
 • Page 101: back page
 • Page 102
 • Page 103
 • Page 104Record the model number and serial number of the TV. Refer to the label on the back cover and quote...