Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
8
Úpravy zobrazení
Pomocí tlačítek na předním ovládacím panelu zobrazte a upravte ovládací prvky 
OSD na obrazovce.
Pohotovo stní režim Zapnutí/vypnutí
Indikátor napájení
Modrá = Zapnuto
Oranžová = Snížená spotřeba
[1]
Zobrazí hlavní nabídku nebo ukončí okno s nastavením a uloží 
nastavení.
[2]
Zobrazí okno s nastavením pro vybraný ovládací prvek.
Rovněž slouží jako zástupce pro přepínání mezi analogovým a 
digitálním připojením.
▲/▼
Slouží k procházení položek nabídky a úpravě zobrazeného 
ovládacího prvku.
Úpravy zvuku (▼) / Kontrast (▲).
Postup úprav zobrazení monitoru:
1.  Stisknutím tlačítka [1] zobrazte hlavní nabídku.
POZNÁMKA: Všechny nabídky a okna s nastavením OSD se automaticky po 15 
sekundách zavřou. Tento interval lze upravit prostřednictvím nastavení časového 
limitu rozhraní OSD v nabídce nastavení.
2.  Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ procházejte hlavní nabídku a vyberte ovládací 
prvek, který chcete upravit.
3.  Po vybrání ovládacího prvku stiskněte tlačítko [2].
4.  Chcete-li uložit nastavení a ukončit nabídku, opakovaně stiskněte tlačítko [1], 
dokud nabídka OSD nezmizí.
Při optimalizaci zobrazení vám mohou pomoci následující tipy:
•  Upravte grafickou kartu počítače tak, aby podporovala doporučený režim 
časování (doporučené specifické nastavení pro váš displej LCD viz stránka 
„Technické údaje“). Pokyny pro „změnu obnovovací frekvence“ viz uživatelská 
příručka ke grafické kartě.
•  V případě potřeby provedte malé změny nastavení H. POSITION a V. 
POSITION, dokud nebo obraz na monitoru zcela viditelný. (Černé ohraničení 
okrajů obrazovky se musí lehce dotýkat osvětlené aktivní plochy monitoru LCD.)
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug