Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
ii
Prohlášení o shodě CE pro evropské země
Toto zařízení vyhovuje směrnici o elektromagnetické slučitelnosti (EMC) 
2004/108/EC a směrnici o nízkém napětí 2006/95/EC.
Následující informace platí pouze pro státy EU:
Symbol uvedený vpravo se shoduje se směrnicí o likvidaci elektrických a 
elektronických výrobků 2002/96/EC (WEEE).
Výrobky označené tímto symbolem je ZAKÁZÁNO likvidovat jako netříděný 
komunální odpad a musí být odevzdány ve sběrně v souladu s místními 
zákony.
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug