Viewsonic TD2420 User Manual

Page of 25
i
Oświadczenia o zgodności z 
przepisami
UWAGA: W tej części znajdują się wszystkie powiązane wymagania i oświadczenia 
dotyczące przepisów. Potwierdzone odpowiednie aplikacje powinny odnosić się do 
etykiet z nazwą i odpowiednich oznaczeń na urządzeniu.
Oświadczenie o zgodności z FCC
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega 
następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych 
zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, 
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.
Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że spełnia ono 
ograniczenia dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Zasad FCC. 
Ograniczenia te określono w celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przed 
szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to generuje, 
wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i w przypadku 
instalacji oraz stosowania niezgodnie z instrukcjami może powodować uciążliwe 
zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie gwarantuje się, że zakłócenia nie 
wystąpią w danej instalacji.
Jeżeli urządzenie to powoduje uciążliwe zakłócenia odbioru radia i telewizji, co 
można sprawdzić poprzez włączenie i wyłączenie sprzętu, użytkownik może podjąć 
próbę usunięcia zakłóceń poprzez jeden lub więcej następujących środków:
•  Zmiana kierunku lub pooenia anteny odbiorczej.
•  Zwikszenie odstpu pomidzy urzdzeniem i odbiornikiem.
•  Podczenie urzdzenia do gniazda zasilanego z innego obwodu ni odbiornik.
•  Kontakt ze sprzedawc lub dowiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania 
pomocy.
Ostrzeżenie: Ostrzega się, zmiany lub modyfikacje wykonywane bez wyraźnej 
zgody strony odpowiedzialnej za zgodność, mogą spowodować unieważnienie 
prawa do używania tego urządzenia.
Oświadczenie Industry Canada
To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z przepisami kanadyjskimi ICES-003. 
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du 
Canada. 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug