Olympus PEN-F Instruction Manual

Page of 178
สารบัญ
ดัชนีการใชงานดวน 
1.
การเตรียมกลอง
2.
การถายภาพ
3.
ดูภาพ
4.
ฟงกชั่นเมนู
5.
การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน
6.
การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพ
7.
ขอควรระวัง
8.
ขอมูล
9.
ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย
  ขอขอบคุณที่ซื้อกลองดิจิตอล Olympus กอนเริ่มใชกลอง โปรดอานคําแนะนําเหลานี้โดยละเอียด เพื่อใหสามารถ
เพลิดเพลินไปกับประสิทธิภาพการทํางานที่ดีที่สุดและเพื่ออายุการใชงานที่ยาวนานยิ่งขึ้น เก็บคูมือนี้ไวในที่
ปลอดภัยเพื่อใชอางอิงในอนาคต
  เราขอแนะนําใหทานทดลองถายภาพเพื่อใหคุนเคยกับกลองกอนที่จะถายภาพสําคัญ
  ภาพประกอบสําหรับหนาจอและกลองที่ปรากฏในคูมือนี้ จัดทําขึ้นในระยะการพัฒนาและอาจแตกตางจาก
ผลิตภัณฑจริง
 หากมีการเพิ่มเติมและ/หรือปรับเปลี่ยนฟงกชั่นเนื่องจากมีการปรับปรุงเฟรมแวรสําหรับกลอง เนื้อหาจะแตกตางกัน 
สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus
คูมือแนะนําการใชงาน
กลองดิจิตอล

Summary of Contents of instruction manual for Olympus PEN-F

 • Page 1 สารบัญ ดัชนีการใชงานดวน 1. การเตรียมกลอง กลองดิจิตอล 2. การถายภาพ 3. ดูภาพ 4. ฟงกชั่นเมนู คูมือแนะนําการใชงาน 5. การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอร 6. และเครื่องพิมพ 7. ขอควรระวัง...
 • Page 2  คําประกาศนี้เกี่ยวของกับหนวยแฟลชที่ใหมาดวย และเปนคําประกาศสําหรับผูใชใน อเมริกาเหนือเปนหลัก Information for Your Safety IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using your photographic equipment, basic safety precautions...
 • Page 3: สารบัญ สารบัญ ดัชนีการใชงานดวน 8 การใหกลองเลือกการตั้งคาเอง (โหมด iAUTO)......................... 32 สารบัญ โหมดกําหนดเอง ชื่อชิ้นสวนตางๆ 10 (C1, C2, C3, C4) ..................... 33 การถายภาพดวยการทํางานแบบ การเตรียมกลอง...
 • Page 4 Zoom frame AF/zoom AF การใชฟลเตอรเอฟเฟกตกับภาพโมโน (AF เฉพาะจุดพิเศษ) ................. 49 โทน (ฟลเตอรสี) ....................... 67 การเรียกใชตัวเลือกตางๆ การปรับโทนสีของภาพโมโนโทน ในการถายภาพ ......................... 50 (สีโมโนโครม)...
 • Page 5การใชงานทัชสกรีน ................... 85 การใชเมนูแสดงภาพ ...............100 การเลือกภาพและการปองกันภาพ การหมุนภาพที่แสดงบนจอ ............................................. 85 (R) .................................... 100 การแกไขภาพนิ่ง ..................... 100 ฟงกชั่นเมนู 86 สารบัญ การยกเลิกการปองกันภาพทั้งหมด การใชงานเมนูขั้นพื้นฐาน...
 • Page 6 การรวมกันระหวางขนาดภาพ ขอควรระวัง 143 เคลื่อนไหวและอัตราการบีบอัด ... 126 การเลือกรูปแบบการแสดงผล แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ.......143 ชองมองภาพ .......................... 127 การใชงานอุปกรณชารจของทานใน การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวย ตางประเทศ ............................143 สารบัญ เซลฟ ................................... 128...
 • Page 7ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย 169 ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย .............................................169 สารบัญ ดัชนี 174 TH 7
 • Page 8: ดัชนีการใช้งานด่วน ดัชนีการใชงานดวน การถายภาพ g ดัชนีการใชงานดวน การถายภาพดวยการตั้งคาอัตโนมัติ iAUTO (A) 32 การเลือกสัดสวนภาพ สัดสวนภาพ 58 การจับคูการตั้งคากับฉากอยางรวดเร็ว โหมด Scene (SCN) 118 การถายภาพระดับมือโปรแบบงายๆ Live Guide...
 • Page 9การปรับจอภาพใหเหมาะสม/ การปรับความสวางจอภาพ/ 103/ ปรับสีจอภาพ Live View Boost 107 ฟงกชั่นพรีวิว 74 การตรวจสอบเอฟเฟกตที่ตั้งไวกอนถายภาพ ทดสอบภาพโดยไมบันทึก 75 ดัชนีการใชงานดวน การตรวจสอบการวางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน 23 แถบวัดระดับ กอนถายภาพ การถายภาพดวยการจัดวางองคประกอบที่ 107...
 • Page 10 ชื่อชิ้นสวนตางๆ ชื่อชิ้นสวนตางๆ 3 2 1 4 5 6 c d 7 e 8 9 f g 0 h a...
 • Page 11 1 2 8 ชื่อชิ้นสวนตางๆ 3 9 4 0 5 a 6 b 7 c f e d m g...
 • Page 12: การเตรียมกล้อง 1 การเตรียมกลอง แกะสิ่งที่บรรจุอยูในกลอง 1 รายการตอไปนี้ใหมาพรอมกับกลอง หากมีสิ่งใดขาดหายไปหรือเสียหาย ใหติดตอผูแทนจําหนายที่ทานซื้อกลองนี้มา การเตรียมกลอง กลอง ฝาปดตัวกลอง สายคลอง สาย USB CB-USB6 CD-ROM (คูมือแนะนําการใชงาน/ แฟลช แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เครื่องชารจแบตเตอรี่...
 • Page 13 การชารจและใสแบตเตอรี่ 1 การชารจแบตเตอรี่ เครื่องหมายบอกทิศทาง (C) ไฟแสดงสถานะการชารจ 1 เครื่องชารจแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน การเตรียมกลอง ติดสวางเปน กําลังชารจ สีสม 1 เตาเสียบไฟ AC 3 ติดผนัง การชารจ...
 • Page 14 ใสการด การดเมโมรี่ SD ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายทั่วไป) สามารถใชงานไดกับกลองนี้: SD, SDHC, SDXC และ Eye-Fi 1 การด Eye-Fi การเตรียมกลอง อาน "การดที่ใชงานได" (หนา 144)...
 • Page 15 การติดเลนสเขากับตัวกลอง 1 ถอดฝาปดทายเลนสและฝาปด ฝาปดทายเลนส กลอง 1 1 การเตรียมกลอง 1 2 2 2 จัดใหเครื่องหมายติดเลนส (สีแดง) ที่อยูบนกลองตรงกับเครื่องหมาย ติดเลนส (สีแดง) ที่อยูบนเลนส จากนั้นใสเลนสเขากับตัวกลอง...
 • Page 16 การใชงานจอภาพ ทานสามารถเปลี่ยนการวางแนวและมุมของจอภาพได 1 2 การเตรียมกลอง 1 3 มุมดานลาง/มุมดานบน ถายภาพตัวเอง • หมุนจอภาพคอยๆ ภายในขีดจํากัดที่แสดง หามใชกําลัง หากไมปฏิบัติตามอาจทําใหขั้วตอเสียหาย ได • หากทานใชเลนสเพาเวอรซูม เลนสจะยายไปยังมุมดานกวางโดยอัตโนมัติเมื่อจอภาพถูกกําหนดให อยูในตําแหนงเซลฟ...
 • Page 17 การเปดกลอง 1 หมุนสวิตช ON/OFF ไปที่ตําแหนง ON • เมื่อเปดสวิตชกลอง จอภาพจะติด 1 • สําหรับการปดกลอง ใหหมุนกลับไปที่ตําแหนง OFF การเตรียมกลอง  จอภาพ  ...
 • Page 18 การตั้งวันที่/เวลา ขอมูลวันที่และเวลาจะบันทึกไวบนการดรวมกับภาพถาย นอกจากนี้ยังมีชื่อไฟลพรอมขอมูลวันที่ และเวลากํากับไว ตรวจสอบวาไดตั้งคาวันที่และเวลาถูกตองแลวกอนใชงานกลอง บางฟงกชั่น 1 ใชงานไมไดหากไมไดตั้งคาวันที่และเวลาไว 1 แสดงเมนู การเตรียมกลอง • กดปุม MENU เพื่อแสดงเมนู ѯєьѬщѥѕѓѥё ҕ 1 1...
 • Page 19 การเตรียมกลอง 1 TH 19
 • Page 20: การถ่ายภาพ 2 การถายภาพ ขอมูลที่แสดงในขณะถายภาพ การแสดงผลบนจอภาพในขณะถายภาพ 2 การแสดงจอภาพขณะการถายภาพนิ่ง การถายภาพ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0a p b...
 • Page 211 เครื่องหมายแสดงการเขียนการด ..... หนา 14 i สัดสวนภาพ................................ หนา 58 2 การเชื่อมตอ LAN ไรสาย..... หนา 130 – 135 j โหมดบันทึก (ภาพนิ่ง)...
 • Page 22 การสลับการแสดงผลแบบตางๆ กลองนี้มาพรอมกับ Eye Sensor ซึ่งจะเปดใชงานชองมองภาพเมื่อสายตาของคุณอยูตรงชองมอง ภาพ เมื่อขยับตาของคุณออก เซ็นเซอรจะปดชองมองภาพลงและเปดจอภาพขึ้น 2 ตั้งสายตา ของคุณให อยูตรงชอง การถายภาพ มองภาพ จอภาพ ชองมองภาพ Wi-Fi S-IS AUTO...
 • Page 23การเปลี่ยนหนาจอแสดงขอมูล ทานสามารถเปลี่ยนขอมูลที่แสดงบนจอภาพระหวาง การถายภาพไดโดยใชปุม INFO ปุม INFO 2 การถายภาพ Wi-Fi S-IS AUTO INFO ISO-A 200 LN FHD F 60p 01:02:03 250...
 • Page 24 การถายภาพนิ่ง มารคบอกตําแหนง ไอคอนโหมด ใชปุมหมุนปรับโหมดในการเลือกโหมดถายภาพ ของแปนปรับโหมด จากนั้นจึงถายภาพ 2 การถายภาพ  ประเภทของโหมดถายภาพ  สําหรับวิธีการใชงานโหมดถายภาพตางๆ โปรดดูที่ดานลาง P ............................................... หนา 26 A ...............................................
 • Page 253 ปรับโฟกัส • แสดงวัตถุที่กึ่งกลางจอภาพ และกดปุมชัตเตอรเบาๆ ไปที่ตําแหนงแรก (กดปุมชัตเตอรลง ครึ่งหนึ่ง) เครื่องหมายยืนยัน AF (() จะแสดงขึ้น และกรอบสีเขียว (เปา AF) จะแสดงขึ้นที่ตําแหนงโฟกัส เครื่องหมายยืนยัน AF Wi-Fi 28mm...
 • Page 26 การใหกลองเลือกคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอรเอง (โหมดโปรแกรม P) โหมด P คือโหมดถายภาพที่กลองจะปรับคาเปดหนากลองและความเร็วชัตเตอรโดยอัตโนมัติตาม ความสวางของวัตถุ เลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ P Wi-Fi S-IS AUTO 2 ISO-A 200 การถายภาพ LN FHD F...
 • Page 27การเลือกคาเปดหนากลอง (A โหมดกําหนดรูรับแสง) ในโหมด A ทานสามารถเลือกคาเปดหนากลองและใหกลองปรับความเร็วชัตเตอรอัตโนมัติเพื่อ ใหไดระดับแสงที่ดีที่สุด หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A แลวใชปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังเพื่อ เลือกคารูรับแสง คาเปดหนากลองกวาง (ตัวเลข F ตํ่า) จะลดระยะชัดลึก (พื้นที่ดานหนาหรือดานหลังจุดโฟกัสที่จะ ปรากฏในโฟกัส) ทําใหรายละเอียดฉากหลังดูนุมนวลขึ้น คาเปดหนากลองแคบ...
 • Page 28 การเลือกความเร็วชัตเตอร (โหมด S กําหนดชัตเตอร) ในโหมด S ทานสามารถเลือกความเร็วชัตเตอรและใหกลองปรับคาเปดหนากลองอัตโนมัติเพื่อ ใหไดระดับแสงที่ดีที่สุด หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ S แลวใชปุมหมุนดานหนาหรือดานหลังเพื่อ เลือกความเร็วชัตเตอร ความเร็วชัตเตอรที่เร็วสามารถทําใหฉากการเคลื่อนไหวเร็วหยุดนิ่ง โดยไมทําใหภาพเบลอ ความเร็วชัตเตอรที่ชาจะทําใหฉากการเคลื่อนไหวเร็วเบลอ การเบลอนี้จะใหความรูสึกเหมือนวัตถุ ในภาพกําลังเคลื่อนไหว 2 Wi-Fi...
 • Page 29การเลือกคารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร (โหมด M ปรับเอง) โหมด M คืือ โหมดถายภาพที่ทานสามารถเลือกคาเปดหนากลอง และความเร็วชัตเตอร สามารถถายภาพดวย Bulb/Time และการถายภาพแบบ Live Composite หมุนปุมหมุนปรับโหมด เปน M จากนั้นใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกคาเปดหนากลอง และใชปุมหมุนดานหลังเพื่อเลือก ความเร็วชัตเตอร...
 • Page 30 การถายภาพโดยเปดรับแสงนาน (BULB/TIME) ใชสําหรับทิวทัศนกลางคืนและดอกไมไฟ ในโหมด M ใหตั้งความเร็วชัตเตอรเปน [BULB] หรือ [LIVE TIME] ถายภาพโดยเปดหนากลองนาน (BULB): ชัตเตอรยังคงเปดอยูขณะที่กดปุมชัตเตอร การรับแสงสิ้นสุดลงเมื่อปลอยปุมชัตเตอร ถายภาพโดยกําหนดเวลา (TIME): การรับแสงเริ่มตนเมื่อกดปุมชัตเตอรลงจนสุด กดปุม 2...
 • Page 31การถายภาพ Live Composite (ภาพที่ประกอบขึ้นจากแสงมืดและ แสงสวาง) ทานสามารถบันทึกภาพคอมโพสิตที่ประกอบขึ้นจากภาพถายหลายๆ ภาพขณะสังเกตการ เปลี่ยนแปลงของแสงที่สวางวาบ เชน ดอกไมไฟและดาว โดยไมเปลี่ยนความสวางของพื้นหลัง 1 ตั้งคาเวลาการเปดรับแสงเพื่อใชอางอิงใน [การตั้งคาคอมโพสิต] (หนา 109) 2 ในโหมด M ตั้งความเร็วชัตเตอรเปน...
 • Page 32 การใหกลองเลือกการตั้งคาเอง (โหมด iAUTO) กลองจะปรับการตั้งคาเองเพื่อใหเขากับฉาก คุณแคเพียงกดปุมชัตเตอรเทานั้น ใหใช Live Guide เพื่อปรับพารามิเตอร เชน สี ความสวาง และความพรามัวของพื้นหลัง 1 เลื่อนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ A 2 แตะที่แถบเพื่อแสดง Live...
 • Page 33• [ไมสามารถตั้งคา ฉากหลังเบลอ] และ [วัตถุเคลื่อนที่เร็ว] ในเวลาเดียวกันได • หากไดเลือก [RAW] ไวสําหรับคุณภาพของภาพ คุณภาพของภาพจะถูกตั้งคาไปที่ [YN+RAW] โดยอัตโนมัติ • การตั้งคา Live Guide ใชไมไดกับสําเนาแบบ RAW •...
 • Page 34 การถายภาพดวยการทํางานแบบทัชสกรีน แตะ T เพื่อไลดูการตั้งคาทัชสกรีน T แตะที่วัตถุเพื่อโฟกัสและลั่นชัตเตอรอัตโนมัติ ฟงกชั่น นี้ใชงานไมไดในโหมด n U การทํางานของทัชสกรีนถูกปดใชงาน Wi-Fi 2 แตะเพื่อแสดงเปา AF และโฟกัสที่วัตถุในบริเวณที่ V เลือก ทานสามารถใชทัชสกรีนเพื่อเลือกตําแหนงและ...
 • Page 35 การบันทึกภาพเคลื่อนไหว ใหใชปุม R ในการบันทึกภาพยนตร อยางไรก็ตาม จะไมสามารถบันทึกภาพยนตรได เมื่อแปน ปรับโหมด ปรับไวที่ C3 ถามีการกําหนดฟงกชั่น Photo Story ไวที่ C3 1 กดปุม R เพื่อเริ่มการบันทึก...
 • Page 36 การใชงานโหมดภาพเคลื่อนไหว (n) ในโหมดภาพเคลื่อนไหว (n) ทานสามารถสรางภาพเคลื่อนไหวที่ใชประโยชนจากเอฟเฟกตที่ มีอยูในโหมดถายภาพนิ่ง ทานยังสามารถประยุกตใชเอฟเฟกตภาพตามติด (After-image) หรือซูมเขาในบริเวณของภาพ ระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว  การเพิ่มเอฟเฟกตในภาพเคลื่อนไหว [เอฟเฟคภาพเคลื่อนไหว]  2 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n 1 กดปุม...
 • Page 37เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว 1 สัมผัสที่ไอคอนเพื่อแสดงกรอบการซูม • ทานสามารถเปลี่ยนตําแหนงของกรอบการซูมไดโดยสัมผัสที่หนาจอหรือใช FGHI • กด Q คางไวเพื่อยายกรอบการซูมกลับไปที่ตําแหนงกึ่งกลางจอภาพ 2 สัมผัส Mหรือกดปุม a (ขยายภาพ) เพื่อซูมเขาไปยังพื้นที่ในกรอบการซูม • สัมผัส N หรือกดปุม...
 • Page 38 การปรับคุณภาพของภาพ ใหใชปุมออกแบบภาพ (แปนหมุน Creative) เพื่อเลือกตัวเลือกการปรับคุณภาพของภาพ หมุนปุมหมุนเพื่อจัดดัชนีใหตรงกับโหมดที่ตองการ • ปุมออกแบบภาพจะสามารถใชงานไดเมื่อหมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ P, A, S, M หรือ C1 ถึง C4 เทานั้น • จะไมสามารถใชงานคุณลักษณะบางอันได...
 • Page 39การปรับสีแตละสี (การควบคุมโปรไฟลสี) สามารถปรับสิบสองสีที่ตางกันไดถึง ±5 • การตั้งคาจะถูกเก็บไวในโปรไฟลสี ([โปรไฟลสี 1], [โปรไฟลสี 2] หรือ [โปรไฟลสี 3]) 1 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ COLOR Color • การควบคุมโปรไฟลสีจะปรากฏขึ้น 2...
 • Page 40 การปรับการตั้งคาโมโนโครม (การควบคุมโปรไฟลโมโนโครม) • การตั้งคาจะถูกเก็บไวในโปรไฟลโมโนโครม ([โปรไฟลโมโนโครม 1], [โปรไฟลโมโนโครม 2] หรือ [โปรไฟลโมโนโครม 3]) 1 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ MONO Color Filter ѯўјѪѠк • การควบคุมโปรไฟลโมโนโครมจะปรากฏขึ้น...
 • Page 41การปรับสีทั้งหมด (สรางสี) สามารถปรับโทนสีไดทั้งหมด 30 โทนสี และความอิ่มสี 8 ระดับ 1 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ CRT Color • ตัวสรางสีจะปรากฏขึ้น ViVid±0 2 RESET การถายภาพ 2 ตั้งคาโทนสีโดยใชปุมหมุนดานหนา...
 • Page 42 การใชอารทฟลเตอร การใชอารทฟลเตอรจะชวยใหทานสนุกกับการใชเอฟเฟกตศิลปะไดงายๆ  ประเภทของอารทฟลเตอร  ปอปอารต I/II* สรางภาพที่เนนความงดงามของสี ภาพนุม สรางภาพที่แสดงบรรยากาศโทนสีนุมนวล 2 สรางภาพที่แสดงแสงอบอุนโดยกระจายแสงทั้งหมดและทําใหภาพมี สีซีดจาง I/II* แสงจาขึ้นเล็กนอย การถายภาพ โทนแสงออน สรางภาพคุณภาพสูงโดยทําใหแสงเงาและแสงจานุมนวลขึ้น ภาพเกรนแตก...
 • Page 431 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ ART • เมนูฟลเตอรอารทจะปรากฏขึ้น ใหเลือกฟลเตอรดวยปุมหมุน ดานหลัง • ใหใช FG เพื่อเลือกเอฟเฟกต เอฟเฟกตที่ใชงานไดจะแตก ตางกันตามฟลเตอรที่ไดเลือก (ภาพนุม กลองรูเข็ม ใสกรอบ ART 13 ขอบสีขาว แสงดาว...
 • Page 44 การเปลี่ยนความสวางของภาพที่สวางจาหรือมีเงามืด ใช [ควบคุมแสงจาและเงามืด] เพื่อปรับความสวางของภาพที่สวางจาหรือมีเงามืด 1 ใชกาน Lever เพื่อแสดงผล [ควบคุมแสงจาและ HighLight+2 เงามืด] 2 ѱъьдјѥк Shadow+2 RESET การถายภาพ 2 ใชปุมดานหลังเพื่อปรับเงามืด และปุมหมุนดานหนาเพื่อปรับแสงสวางจา...
 • Page 45 การใชงานตัวเลือกตางๆ ในการถายภาพ การควบคุมระดับแสง (ชดเชยแสง) หมุนปุมหมุนชดเชยแสงเพื่อเลือกการชดเชยแสง เลือกคาบวก ("+") เพื่อทําใหภาพสวางขึ้น เลือกคาลบ ("–") เพื่อทําใหภาพมืดลง สามารถปรับระดับแสงได ±3.0 EV • สามารถปรับคาแสงไดถึง ±5 EV ถาเลือก...
 • Page 46 การปรับสี (สมดุลแสงขาว) สมดุลแสงขาว (WB) สรางความมั่นใจวาวัตถุสีขาวในภาพที่บันทึกดวยกลองจะออกมาเปนสีขาว [AUTO] เหมาะสมกับสถานการณสวนใหญ แตคาอื่นๆก็สามารถเลือกไดตามแหลงกําเนิดเเสง เมื่อ [AUTO] ไมสามารถใหผลลัพธที่ตองการ หรือเมื่อตองการใหสีในภาพแปลกไป กดปุม F เพื่อแสดงตัวเลือก AUTO LOW 200 250...
 • Page 47การกําหนดเปา AF (พื้นที่ AF) เลือกวาจะใชเปาโฟกัสอัตโนมัติใดจาก 81 เปาสําหรับการโฟกัสอัตโนมัติ 1 กด H เพื่อแสดงเปา AF 2 ใช FGHI เพื่อเปลี่ยนการแสดงเปาเดียวและเลือกตําแหนง AF เปาทั้งหมด เปาเดียว เปาทั้งหมด...
 • Page 48 AF โฟกัสเนนใบหนา/AF คนหาดวงตา กลองจะคนหาใบหนาและปรับโฟกัสและ ESP ดิจิตอล 1 กด H เพื่อแสดงเปา AF 2 กดปุม INFO • ทานสามารถเปลี่ยนวิธีการเลือกเปา AF 2 3...
 • Page 49Zoom frame AF/zoom AF (AF เฉพาะจุดพิเศษ) ทานสามารถซูมเขามายังบางสวนของเฟรมภาพขณะปรับโฟกัส การเลือกอัตราซูมสูงชวยใหทาน ใชโฟกัสอัตโนมัติเพื่อโฟกัสบริเวณที่เล็กกวาซึ่งเปา AF มักจะครอบคลุมไมถึง ทานยังสามารถ กําหนดตําแหนงเปาการโฟกัสไดแมนยํายิ่งขึ้นดวย • สามารถใชงาน AF เฉพาะจุดพิเศษเมื่อเลือก [mode2] สําหรับ [โหมดขยายภาพ...
 • Page 50 การเรียกใชตัวเลือกตางๆ ในการถายภาพ สามารถใชแผงควบคุมพิเศษ LV เพื่อดูและปรับการตั้งคาถายภาพ รวมถึงการตั้งคาที่ยังไมไดถูก กําหนดในตัวควบคุมใดของกลอง ปรับการตั้งคาในแผงควบคุมพิเศษ LV เวลาที่คุณไมใช Live View ในโหมดเนื้อเรื่องภาพยนตรและภาพถาย คุณสามารถใช Live Control เพื่อปรับการตั้ง คาขณะที่ดูตัวอยางของผลที่ได กดปุม...
 • Page 51Live control 2 หนาจอ Live control การถายภาพ M-IS 1 P j WB AUTO ฟงกชั่น S-AF P FHD F โปรแกรมอัตโนมัติ 60p...
 • Page 52 การเลือกโหมดโฟกัส (AF โหมด) เลือกวิธีการโฟกัส (โหมดโฟกัส) ทานสามารถเลือกวิธีการโฟกัสแยกกันสําหรับโหมดภาพนิ่งและโหมด n AF โหมด 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV • ในโหมดภาพยนต Live control จะปรากฏขึ้น...
 • Page 53การเลือกวิธีที่กลองวัดความสวาง (การวัดแสง) เลือกวาจะใหกลองวัดความสวางของวัตถุอยางไร 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV њ Ѥчзҕѥ แตะการวัดแสง ISO WB 2 AUTO AUTO NORM AUTO ใชปุมหมุนดานหนาเพื่อเลือกตัวเลือก i...
 • Page 54 การปรับสมดุลแสงขาวแบบละเอียด (การชดเชยสมดุลแสงขาว) ทานสามารถตั้งคาและปรับคาชดเชยโดยละเอียดสําหรับทั้งสมดุลแสดงขาวอัตโนมัติและสมดุล แสงขาวที่ตั้งไวลวงหนา การชดเชยสมดุลแสงขาว 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV 2 แตะสมดุลแสงขาวและเลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่คุณ Ѡ Ѥшѱьє Ѥшѧ 2 ตองการดวยปุมหมุนดานหนา ISO AUTO...
 • Page 55การลดอาการกลองสั่น (ปองกันภาพสั่น) ทานสามารถลดอาการกลองสั่นที่เกิดขึ้นขณะถายภาพในสภาพแสงนอยหรือถายดวยกําลังขยาย สูง ระบบปองกันภาพสั่นเริ่มทํางานเมื่อทานกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV ѷѤ юҖѠкд Ѥьѓѥёѝь • ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น (หนา 51)...
 • Page 56 ถายภาพตอเนื่อง/การใชงานระบบตั้งเวลา กดปุมชัตเตอรคางไวจนสุดเพื่อถายภาพหลายๆ ภาพติดตอกัน หรืออีกวิธีหนึ่ง ทานสามารถ ถายภาพดวยระบบตั้งเวลา 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV зікѯчѨ Ѥҟ ѕњ • ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น...
 • Page 57• เมื่อใช S กลองจะไมแสดงภาพยืนยันขณะถายภาพ แตจะแสดงภาพอีกครั้งหลังถายเสร็จแลว เมื่อ ใช T กลองจะถายภาพทันทีกอนแสดงภาพ • ความเร็วของการถายภาพตอเนื่องแตกตางกันไปตามเลนสที่ใชงานและโฟกัสของเลนสซูม • ในระหวางการถายภาพตอเนื่อง หากระดับคงเหลือแบตเตอรี่กะพริบเนื่องจากแบตเตอรี่ตํ่า กลองจะ หยุดถายภาพและเริ่มจัดเก็บภาพที่ถายไวลงในการด กลองอาจจัดเก็บภาพไมไดทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู กับระดับแบตเตอรี่ที่เหลืออยู •...
 • Page 58 การถายภาพนิ่งใหมีความละเอียดสูงขึ้น (ถายภาพความละเอียดสูง) เมื่อถายภาพวัตถุที่ไมเคลื่อนไหว ทานสามารถถายภาพใหมีความละเอียดสูงขึ้นได ภาพความ ละเอียดสูงจะบันทึกโดยการถายภาพหลายครั้งขณะเลื่อนเซนเซอรภาพ โปรดถายภาพโดยยึด กลองกับขาตั้งหรือวัตถุอื่นที่คลายกัน ทานสามารถเปลี่ยนเวลาระหวางการกดปุมชัตเตอรลงจนสุดและการลั่นชัตเตอรใน [ถายภาพความละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 ตั้งไปที่ [ปด] เพื่อซอนรายการการตั้งคานี้ หลังจากตั้งคาภาพความละเอียดสูง ทานสามารถเลือกคุณภาพของภาพถายความละเอียดสูงไดโดยใช...
 • Page 59การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพนิ่ง) ทานสามารถตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพสําหรับภาพนิ่ง เลือกคุณภาพที่เหมาะสําหรับการใชงาน (เชน สําหรับการประมวลผลใน PC และการใชงานในเว็บไซต เปนตน) 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV D แตะโหมดคุณภาพของภาพนิ่ง ISO WB 2 AUTO...
 • Page 60 การเลือกคุณภาพของภาพ (โหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหว) ตั้งคาโหมดคุณภาพของภาพเคลื่อนไหวที่เหมาะสําหรับการใชงานตามตองการ 1 ตั้งปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n 2 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control แลวเลือกโหมด M-IS 1 คุณภาพของภาพเคลื่อนไหวโดยใชปุมหมุนดานหลัง j P WB...
 • Page 61การใชงานแฟลช (การถายภาพโดยใชแฟลช) ทานสามารถปรับตั้งคาแฟลชเองตามตองการ สามารถใชแฟลชเพื่อถายภาพในสภาวะการถาย ภาพที่หลากหลาย 1 ถอดฝาครอบฐานเสียบแฟลชออกจากแฟลชและติดแฟลชเขากับตัวกลอง • เลื่อนแฟลชเขาไปจนสุด และหยุดเมื่อแฟลชสัมผัสกับดานหลังของฐานเสียบและติดแนนกับที่ 2 การถายภาพ ฝาครอบฐานเสียบแฟลช การเปลี่ยนการวางแนวแฟลช ทานสามารถเปลี่ยนการวางแนวแฟลชในแนวตั้งและแนวนอน และยังสามารถถายภาพแบบเบาซไดเชนกัน • การถายแบบสะทอนแสงอาจไมทําใหวัตถุสวางขึ้นไดเพียงพอ การถอดแฟลช สวิตช...
 • Page 62 3 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV ѱўєчѰђјн แตะโหมดแฟลช ISO WB 4 AUTO AUTO NORM AUTO i U 4:3 AEL/AFL 01:02:03...
 • Page 63โหมดแฟลชที่สามารถตั้งคาไดตามโหมดถายภาพ ขีดจํากัด โหมด แผงควบคุม จังหวะ เงื่อนไขสําหรับ โหมดแฟลช ความเร็ว ถายภาพ พิเศษ LV ยิงแฟลช การยิงแฟลช ชัตเตอร #AUTO แฟลชออโต ยิงแฟลชอัตโนมัติใน 1/30 วินาที –...
 • Page 64 ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดภาพ) เลือกโหมดภาพและทําการปรับแยกสําหรับคอนทราสต ความคมชัด และตัวแปรอื่นๆ (หนา 64) ความเปลี่ยนแปลงในแตละโหมดภาพนิ่งจะถูกจัดเก็บ โหมดภาพ 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV • ในโหมดภาพยนตร Live control จะปรากฏขึ้น...
 • Page 65การปรับคอนทราสตแบบละเอียด (ความตางสี) ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถปรับเฉพาะรายละเอียดคอนทราสตและจัดเก็บ การเปลี่ยนแปลง • ตัวเลือกนี้ใชงานไมไดกับการตั้งคาปุมออกแบบภาพบางชนิด (หนา 38) ความตางสี 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV 2 แตะความตางสี...
 • Page 66 เพิ่มเอฟเฟคฟลมหยาบในโปรไฟลโมโนโครม (เอฟเฟคฟลมหยาบ) สามารถเพิ่มเอฟเฟกตที่ใกลเคียงกับความหยาบในฟลมขาวดําไปยังโหมดรูปภาพโปรไฟล โมโนโครม (หนา 64) สําหรับไวใชในครั้งตอไป เอฟเฟคฟลมหยาบ 1 ใหหมุนปุมออกแบบภาพไปที่ MONO 2 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV ѯѠђѯђзђѧ јҙєўѕѥэ ISO...
 • Page 67การใชฟลเตอรเอฟเฟกตกับภาพโมโนโทน (ฟลเตอรสี) ในการตั้งคาโมโนโทนในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ทานสามารถเพิ่มและจัดเก็บ ฟลเตอรเอฟเฟกตลวงหนาได วิธีนี้จะสรางภาพโมโนโทนซึ่งสีที่ตรงกับสีฟลเตอรจะสวางขึ้นและ สีตรงขามมืดลง ฟลเตอรสี 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV 2 แตะโหมดถายภาพ ђѧ јѯшѠіҙѝ...
 • Page 68 การตั้งคา รูปแบบการทําสําเนาหรือการสรางสี (พื้นที่สี) ทานสามารถเลือกรูปแบบ เพื่อใหแนใจวาจะแสดงสีตางๆ อยางถูกตองเมื่อสรางภาพบนจอภาพ หรือโดยการใชเครื่องพิมพ ตัวเลือกนี้เทียบเทากับ [พื้นที่สี] ใน c เมนูกําหนดเอง X พื้นที่สี 1 กดปุม Q เพื่อแสดงแผงควบคุมพิเศษ LV...
 • Page 69ตัวเลือกเสียงภาพเคลื่อนไหว (บันทึกเสียงกับภาพเคลื่อนไหว) ทานสามารถตั้งคาเสียงที่บันทึกเมื่อถายภาพเคลื่อนไหว 1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n ISO R AUTO i 2 กดปุม Q เพื่อแสดง Live Control และเลือกเสียง R ภาพยนตรดวยปุมหมุนดานหลัง ่ื...
 • Page 70 การถายภาพ "My Clips" ทานสามารถสรางไฟลภาพยนตร My Clips หนึ่งไฟลรวมทั้งภาพยนตรสั้นหลายๆ ชุด (คลิป) นอกจากนี้ทานยังสามารถเพิ่มภาพนิ่งไปยังภาพเคลื่อนไหว My Clips  การถายภาพ 1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n 2 2...
 • Page 71การแกไข "My Clips" ทานสามารถสรางไฟลภาพยนตรหนึ่งไฟลจาก My Clips คลิปสั้นๆ จะถูกจัดเก็บไวใน My Clips ทานสามารถเพิ่มคลิปภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งไปยัง My Clips นอกจากนี้ทานยังสามารถเพิ่มเอฟเฟกตการเปลี่ยนหนาจอและเอฟเฟกตอารทฟลเตอร 1 กด q แลวหมุนปุมดานหลังเพื่อดูภาพ My Clips...
 • Page 72 6 เมื่อทําการแกไขเสร็จแลว เลือก [เริ่มสงออก] แลวกด Q • อัลบั้มรวมภาพจะถูกจัดเก็บไวเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียว • การสงออกภาพเคลื่อนไหวอาจใชเวลาครูหนึ่ง • ความยาวสูงสุดของ My Clips คือ 15 นาทีและขนาดไฟลสูงสุดคือ 4 GB...
 • Page 73 การบันทึกภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง การบันทึกภาพเคลื่อนไหวชา ฟลมภาพยนตรที่ถายดวยอัตราเฟรม 120 fps สามารถดู ภาพเคลื่อนไหวไดดวยอัตราเฟรม 30 fps ซึ่งคุณภาพเทียบเทากับ [SD] 1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ n 2 กด Q เพื่อแสดง Live...
 • Page 74 การกําหนดฟงกชั่นใหกับปุมตางๆ (ฟงกชันปุม) ในการตั้งคาเริ่มตน ปุมทั้งหมดจะถูกกําหนดไวที่ฟงกชั่นตอไปนี้ ปุม คาเริ่มตน ปุม คาเริ่มตน ปุม U AEL/AFL ปุม I # ปุม V u ปุม G...
 • Page 75MF กดปุมเพื่อเลือกโหมดปรับโฟกัสเอง กดปุมอีกครั้งเพื่อเรียกคืนโหมด AF ที่เลือกไวกอนหนานี้ RAWK กดปุมเพื่อสลับระหวางโหมดบันทึก JPEG และ RAW+JPEG K TEST (ทดสอบภาพ ภาพที่ถายขณะกดปุมจะแสดงบนจอภาพแตไมไดบันทึกลงการด โดยไมบันทึก) หนวยความจํา b (เทเลคอนเวอรเตอร กดปุมเพื่อ [เปด]...
 • Page 76 • ไมสามารถเปลี่ยนฟงกชั่นที่กําหนดไวที่ปุม R ในโหมด n • ในการใชตัวเลือก [I ฟงกชั่น] และ [G ฟงกชั่น] อันดับแรก คุณตองเลือก [ฟงกชันโดยตรง] สําหรับ [n ฟงกชั่น] กอน...
 • Page 77การใชงานฟงกชั่นที่เลือกไว กดปุมที่มีการกําหนดมัลติฟงกชั่นไว กลองโตตอบการเลือกตัวเลือกจะปรากฏขึ้น ขอตอไปนี้ จะเขาใจวา [ฟงกชันปุม] > [หลายฟงกชัน] ไดถูกกําหนดใหกับปุม Fn2 [a] ที่กําหนดไวที่ปุม Fn2 กด Q/ Fn2คางไว Fn2 Fn2 2 การถายภาพ...
 • Page 78: ดูภาพ 3 ดูภาพ การแสดงขอมูลระหวางการดูภาพ ขอมูลภาพที่แสดง การแสดงอยางงาย 1 2 34 5 6 7 89 3 Wi-Fi ×10 ดูภาพ 3D 4:3 L...
 • Page 791 ระดับคงเหลือแบตเตอรี่................. หนา 17 e วันที่และเวลา ............................. หนา 18 2 การเชื่อมตอ LAN ไรสาย..... หนา 130 – 135 f กรอบอัตราสวน ..............................
 • Page 80 การดูภาพถายและภาพเคลื่อนไหว 1 กดปุม q • ภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ถายลาสุดจะปรากฏขึ้น • เลือกภาพถายหรือภาพเคลื่อนไหวที่ตองการ โดยใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือแปนลูกศร • กดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับสูโหมดถายภาพ ปุมหมุนดานหนา 3 Wi-Fi ดูภาพ แสดงเฟรม แสดงเฟรม...
 • Page 81การแสดงดัชนีภาพ/การแสดงภาพบนปฏิทิน • จากการดูภาพแบบเฟรมเดียว หมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ G เพื่อดูภาพแบบดัชนี หมุนไปเรื่อยๆ เพื่อ ดูภาพ My Clips และดูภาพบนปฏิทิน • หมุนปุมหมุนดานหลังไปที่ a เพื่อกลับสูการดูภาพแบบเฟรมเดียว q q q 2016.1...
 • Page 82 สไลดโชว ฟงกชั่นนี้แสดงภาพที่เก็บไวในการดทีละรูปอยางตอเนื่อง JPEG 1 กด Q ระหวางการดูภาพแลวเลือก [m] m คำสั่งพิมพ์ ลบ กลับ ตั้งค่า 2 ปรับการตั้งคา 3 เริ่ม เริ่มสไลดโชว ภาพจะแสดงตามลําดับ...
 • Page 83การดูภาพเคลื่อนไหว ภาพเคลอ ่ื นไหว เลือกภาพเคลื่อนไหวแลวกดปุม Q เพื่อแสดงเมนูดูภาพ เลือก [ดูภาพเคลื่อนไหว] แลวกดปุม Q เพื่อเริ่มการดูภาพ กรอเดินหนา ดภ ู าพเคลอ ่ื นไหว และถอยหลังดวย H/I...
 • Page 84 การเลือกภาพ ([0], [ลบภาพที่เลือก], [เลือกคําสั่งแบงปน]) ทานสามารถเลือกหลายภาพสําหรับ [0], [ลบภาพที่เลือก] หรือ [เลือกคําสั่งแบงปน] ได กดปุม H ในหนาจอแสดงดัชนีภาพ (หนา 81) เพื่อเลือกภาพ ไอคอน v จะปรากฏขึ้นบนภาพ...
 • Page 85 การใชงานทัชสกรีน ทานสามารถใชแผงควบคุมแบบทัชสกรีนเพื่อจัดการภาพถายได  ดูภาพเต็มเฟรม การดูภาพเพิ่มเติม • เลื่อนนิ้วไปทางซายเพื่อดูเฟรมตอๆ ไป เลื่อนไปทางขวาเพื่อดู เฟรมกอนหนา 3 แสดงภาพซูม ดูภาพ • สัมผัสที่หนาจอเบาๆ เพื่อแสดงแถบเลื่อนและ P • เลื่อนแถบเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อซูมเขาหรือซูมออก...
 • Page 86: ฟังก์ชั่นเมนู 4 ฟงกชั่นเมนู การใชงานเมนูขั้นพื้นฐาน เมนูประกอบดวยตัวเลือกการถายภาพและดูภาพที่ไมไดแสดงดวย Live Control และชวยใหทาน กําหนดการตั้งคาของกลองเพื่อการใชงานที่งายขึ้น W ขอกําหนดเบื้องตนและตัวเลือกการถายภาพขั้นพื้นฐาน X ตัวเลือกการถายภาพขั้นสูง 4 q ตัวเลือกการดูภาพและปรับแตงภาพ c กําหนดคาการตั้งคากลอง (หนา 104)...
 • Page 87 การใชเมนูถายภาพ 1/เมนูถายภาพ 2 ѯєьщ Ѭ ѥѕѓѥё ҕ 1 1 шкзҕѤҟ ѥдѥіҙч іѨѯоѶ шѯјѪѠдѱўєчдѼѥўьчѯѠк 2 ѱўєчщҕѥѕѓѥё j D єєѫ єѠкѓѥё...
 • Page 88 การกลับสูการตั้งคาเริ่มตน (รีเซ็ต) สามารถคืนคาตางๆ ของกลองกลับสูการตั้งคาเริ่มตนไดโดยงาย 1 เลือก [รีเซ็ต/เลือกโหมดกําหนดเอง] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด Q іѨѯоѶ шѯјѪѠдѱўєчдѼѥўьчѯѠк 2 เลือก [รีเซ็ต] แลวกด...
 • Page 89ตัวเลือกการประมวลผล (โหมดถายภาพ) ทานสามารถทําการปรับแยกสําหรับคอนทราสต ความคมชัด และตัวแปรอื่นๆ ในการตั้งคา [โหมดถายภาพ] (หนา 64) ความเปลี่ยนแปลงในแตละโหมดภาพนิ่งจะถูกจัดเก็บ ѯєьѬщѥѕѓѥё 1 1 เลือก [โหมดถายภาพ] ใน W เมนูถายภาพ 1 และกด...
 • Page 90 ดิจิตอล ซูม (ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร) เทเลคอนเวอรเตอรดิจิตอลใชสําหรับการซูมไกลกวาอัตราซูมปจจุบัน กลองจะบันทึกการครอบตัด ตรงกึ่งกลาง การซูมเพิ่มขึ้นประมาณ 2× 1 เลือก [เปด] สําหรับ [ดิจิตอลเทเลคอนเวอรเตอร] ใน W เมนูถายภาพ 1 2 ภาพในจอภาพจะขยายใหญขึ้นสองเทา...
 • Page 91การถายภาพอัตโนมัติดวยชวงเวลาคงที่ (i การถายภาพแบบ Time Lapse) ทานสามารถตั้งคาใหกลองถายภาพโดยอัตโนมัติตามชวงเวลาที่กําหนดไว นอกจากนี้ ยังสามารถ บันทึกเฟรมที่ถายหลายๆ เฟรมเปนภาพเคลื่อนไหวชุดเดียวไดดวย การตั้งคานี้ใชงานไดในโหมด P, A, S และ M เทานั้น 1 เลือก [j/Y/i]...
 • Page 92 • การถายภาพแบบ Time Lapse จะถูกยกเลิกหากมีการใชงานปุมใดปุมหนึ่งดังตอไปนี้ ปุมหมุน ปรับโหมด ปุม MENU ปุม q ปุมปลดเลนส หรือเชื่อมตอสาย USB • หากทานปดสวิตชกลอง การถายภาพแบบ Time Lapse...
 • Page 93AE BKT (ถายครอม AE) กลองจะเปลี่ยนแปลงระดับแสงของแตละภาพที่ถาย สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนไดจาก 0.3 EV, 0.7 EV หรือ 1.0 EV ในโหมดถายภาพแบบเฟรมเดียว กลองจะถายหนึ่งภาพทุกครั้งที่กดปุมชัตเตอรลง จนสุด ขณะที่ในโหมดถายภาพตอเนื่อง กลองจะถายภาพตอไปเรื่อยๆ ตามลําดับขณะที่กดปุมชัตเตอรลง จนสุด:...
 • Page 94 ISO BKT (ถายครอม ISO) กลองจะเปลี่ยนแปลงความไวแสงในภาพสามภาพที่ถายขณะกําหนดความเร็วชัตเตอรและคาเปด หนากลองคงที่ สามารถเลือกจํานวนการปรับเปลี่ยนไดจาก 0.3 EV, 0.7 EV หรือ 1.0 EV แตละครั้งที่ กดปุมชัตเตอร กลองจะถายสามภาพดวยความไวแสงที่ตั้งคาไว (หรือใชการตั้งคาความไวแสงที่ดีที่สุด หากเลือกความไวแสงอัตโนมัติ)...
 • Page 95การถายภาพ HDR (ชวงไดนามิกสูง) กลองจะถายภาพหลายภาพ และนําภาพเหลานั้นมารวมกันโดยอัตโนมัติใหเปนภาพ HDR นอกจากนี้ ทานยังสามารถถายภาพหลายภาพ และใชการถายภาพ HDR บนคอมพิวเตอรได (การถายภาพครอม HDR) การชดเชยแสงสามารถเลือกไดระหวาง [HDR1] และ [HDR2] ใน โหมด P,...
 • Page 96 การบันทึกภาพซอนในภาพเดียว (ถายภาพซอน) บันทึกภาพซอนในภาพเดียว โดยใชตัวเลือกปจจุบันที่เลือกสําหรับคุณภาพของภาพ 1 เลือก [ชดเชยแสงหลายคา] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q 2 ปรับการตั้งคา ชดเชยแสงหลายค่า เฟรม ปิ ด...
 • Page 97การแกไขรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูในภาพและควบคุมทัศนมิติ หรือ perspective (ชดเชยคียสโตน) ใชการแกไขรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูในภาพ สําหรับภาพถายของตึกสูงจากดานลาง หรือแกไข ผลของทัศนมิติ (Perspective) ที่เกินจริง การตั้งคานี้ใชงานไดในโหมด P, A, S และ M เทานั้น 1 เลือก [On]...
 • Page 98 การตั้งคาการถายภาพแบบปองกันการสั่น/ไรเสียง (ปองกันการสั่นz/ เงียบ[♥]) การตั้งคาการถายภาพแบบปองกันการสั่น/ไรเสียงไว ชวยใหทานสามารถเลือกการถายภาพแบบ ปองกันการสั่นหรือแบบไรเสียงเมื่อใชการถายภาพตอเนื่องหรือตั้งเวลา (หนา 56) 1 เลือก [ปองกันการสั่นz/เงียบ[♥]] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q 2 เลือกรายการที่ทานตองการตั้งคา...
 • Page 99การตั้งคาถายภาพความละเอียดสูง (ถายภาพความละเอียดสูง) เมื่อตั้งคาถายภาพความละเอียดสูง รายการจะถูกทําเครื่องหมาย h ในโหมดถายภาพตอเนื่อง/ ตั้งเวลา (หนา 56) 1 เลือก [ถายภาพความละเอียดสูง] ใน X เมนูถายภาพ 2 แลวกด Q 2 เลือกรายการที่ทานตองการตั้งคา...
 • Page 100 การใชเมนูแสดงภาพ เมนูดูภาพ m (หนา 82) เมนูแสดงภาพ m R (หนา 100) 1 R เปิด 2 แก้ไข แกไข (หนา 100) คำสั่งพิมพ์...
 • Page 101 เลือกจากตัวเลือกตอไปนี้ [ปรับเงาแสง]: เพิ่มแสงวัตถุยอนแสงที่มืด [แกตาแดง]: ลดการเกิดตาแดงในขณะถายภาพโดยใชแฟลช [P]: ใชปุมหมุนดานหนา (r) หรือดานหลัง (o)เพื่อเลือกขนาดการตัดขอบภาพและใช FGHI เพื่อกําหนดตําแหนงการตัดขอบ O ตั้งคา แกไข JPEG [มุมภาพ]: เปลี่ยนสัดสวนภาพจาก 4:3...
 • Page 102 การซอนภาพ ภาพ RAW ถายดวยกลองสามารถซอนไดสูงสุด 3 เฟรมและจัดเก็บเปนภาพแยกตางหาก ภาพจะถูกจัดเก็บไวโดยมีการตั้งโหมดบันทึกไวขณะที่จัดเก็บภาพ (หากเลือก [RAW] ไว สําเนาภาพจะ ถูกจัดเก็บในรูปแบบ [YN+RAW]) 1 เลือก [แกไข] ใน q เมนูแสดงภาพ...
 • Page 103 การใชเมนูตั้งคา ใชเมนูตั้งคา d เพื่อตั้งคาฟงกชั่นพื้นฐานของกลอง ѯєьѬшкз Ѥҟ ҕѥ 1 X --.--.-- --:-- W ѳъѕ 2 j±0 k±0 чѬѓѥёэ Ѥьъѩд 0.5њѧьѥъѨ...
 • Page 104 การใชงานเมนูกําหนดเอง สามารถกําหนดการตั้งคากลองไดโดยใช c เมนูกําหนดเอง เมนูกําหนดเอง R AF/MF (หนา 104) ѯєьѬдѥ Ѽ ўьчѯѠк R AF/MF S ปุม/หมุน (หนา 105) 1...
 • Page 105R AF/MF MENU c R ตัวเลือก คําอธิบาย g แผนกําหนดเปา AF ถาเลือก [เปด] เปาหมาย AF กําหนดตําแหนงไดโดยแตะบน หนาจอในระหวางที่ทําการถายรูปโดยชองมองภาพ แตะหนาจอและ เลื่อนนิ้วไปยังตําแหนงเปา AF —...
 • Page 106 T กดถาย/j/ปองกันภาพสั่น MENU c T ตัวเลือก คําอธิบาย g Rls ลําดับ S หากเลือก [เปด] ไว จะสามารถลั่นชัตเตอรไดแมเมื่อกลองไมอยูใน โฟกัส สามารถตั้งคาตัวเลือกนี้แยกกันสําหรับโหมด S-AF (หนา...
 • Page 107U Disp/8/PC MENU c U ตัวเลือก คําอธิบาย g K/ตั้งคาควบคุม เลือกการควบคุมที่แสดงในโหมดถายภาพแตละโหมด โหมดถายภาพ การควบคุม P/A/ SCN A S/M (C4) Live Control (หนา...
 • Page 108 U Disp/8/PC MENU c U ตัวเลือก คําอธิบาย g โหมดขยายภาพ LV [mode1]: การซูมถูกยกเลิกเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง 49 [mode2]: การซูมไมถูกยกเลิกเมื่อกดปุมชัตเตอรลงครึ่งหนึ่ง zล็อค หากเลือก [เปด] ไว...
 • Page 109V Exp/p/ISO MENU c V ตัวเลือก คําอธิบาย g ฟวลเตอรนอยส เลือกจํานวนการลดจุดรบกวนเมื่อตั้งความไวแสง ISO ไวที่สูง — ISO ตั้งคาความไวแสง ISO 45 ระดับ ISO เลือกการเพิ่มขึ้นที่มีสําหรับการเลือกความไวแสง...
 • Page 110 X K/สี/WB MENU c X ตัวเลือก คําอธิบาย g K ตั้งคา ทานสามารถเลือกโหมดคุณภาพของภาพ JPEG จากการผสมผสาน ขนาดภาพสามขนาดและอัตราการบีบอัดสี่ขนาด D ตั้งคา 1) ใช HI...
 • Page 111Y บันทึก/ลบ MENU c Y ตัวเลือก คําอธิบาย g ลบภาพ เลือกการดําเนินการเมื่อภาพถายที่บันทึกดวยการตั้งคา RAW+JPEG RAW+JPEG ถูกลบในการดูภาพแบบเฟรมเดียว (หนา 83) [JPEG]: ลบสําเนาภาพ JPEG เทานั้น [RAW]:...
 • Page 112 Z ภาพเคลื่อนไหว MENU c Z ตัวเลือก คําอธิบาย g nโหมด เลือกโหมดบันทึกภาพเคลื่อนไหว สามารถเลือกตัวเลือกนี้ไดโดย 36 ใช Live Control ภาพเคลื่อนไหวR เลือก [ปด] เพื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบไรเสียง...
 • Page 113Z ภาพเคลื่อนไหว MENU c Z ตัวเลือก คําอธิบาย g โหมดภาพเคลื่อนไหว เลือกวิธีถายภาพระหวางการบันทึกภาพเคลื่อนไหว +ภาพนิ่ง [mode1]: ถายภาพระหวางบันทึกภาพเคลื่อนไหวโดยไมหยุด บันทึก [mode2]: หยุดบันทึกเพื่อถายภาพนิ่ง การบันทึกภาพเคลื่อนไหว จะเริ่มขึ้นหลังถายภาพแลว 37 ใน...
 • Page 114 b EVF ในตัว MENU c b ตัวเลือก คําอธิบาย g S-OVF เลือก [เปด] สําหรับชองมองภาพใหแสดงเหมือนกับชองมองภาพ แบบออพติคอล เลือก [S-OVF] ทําใหเห็นรายละเอียดของเงามืด ไดงายขึ้น —...
 • Page 115AEL/AFL MENU c R [AEL/AFL] S-AF AEL/AFL สามารถปรับโฟกัสอัตโนมัติและวัดแสงไดโดยกดปุมซึ่งกําหนด mode1 AEL/AFL ไว เลือกโหมดสําหรับโหมดโฟกัสแตละโหมด ครึ่งทาง AEL/S-AF เต็ม ค่ารับแสง AEL AFL AEL กลับ...
 • Page 116 ฟงกชั่นของแปนเลือกโหมด MENU c S [ฟงกชันแปนเลือกโหมด] สามารถกําหนดใหโหมด Photo Story และโหมด Scene ไปที่ตําแหนง C3 และ C4 บนปุมหมุน ปรับโหมด กําหนดใหโหมด Photo Story...
 • Page 1174 ถายภาพสําหรับเฟรมแรก • ภาพที่ทานถายไวจะแสดงในเฟรมแรก ISO-A 200 1 250 F5.0 0.0 1023 • หากตองการสิ้นสุดการถายภาพกอนที่จะถายครบทุกเฟรม กดปุม MENU แลวเลือกวิธีการจัด เก็บภาพ [บันทึก]: จัดเก็บภาพในการด SD...
 • Page 118 การเริ่มถายภาพที่กําลังดําเนินอยูตอ 1 หมุนปุมหมุนปรับโหมดไปที่ C3 ใช FG เพื่อเลือกงานที่กําลังดําเนินการอยู Q 2016.01.01 12:30 2 • ขอมูลที่จัดเก็บไวบางสวนจะแสดงในดัชนี • Q จะปรากฏบนขอมูลที่จัดเก็บไวบางสวน 3 เลือกขอมูลที่ตองการเริ่มถายตอโดยใชแปนลูกศร แลว...
 • Page 119• เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากโหมดScene การตั้งคาฟงกชั่นถายภาพบางรายการจะถูกปดใชงาน • ในโหมด [ภาพบุคคล HDTV] ภาพสองภาพจะถูกบันทึก คือ ภาพที่ไมไดแกไขและภาพที่สองซึ่งนํา เอฟเฟกต [ภาพบุคคล HDTV] มาใช การบันทึกอาจใชเวลาครูหนึ่ง นอกจากนี้ เมื่อโหมดคุณภาพของ ภาพอยูที่ [RAW] ภาพจะถูกบันทึกเปนรูปแบบ...
 • Page 120 การถายภาพพาโนรามา หากทานไดติดตั้งซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ใหมาดวย ทานสามารถใชซอฟตแวรนี้ตอภาพเขาดวยกันเพื่อ สรางเปนภาพพาโนรามา g "การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร" (หนา 136) 1 เลือก [พาโนรามา] ในเมนู Scene และกด Q 2 ใช FGHI เพื่อเลือกทิศทางการหันกลอง...
 • Page 121การดูภาพจากกลองบนทีวี MENU c U [HDMI], [วีดีโอเอาท] ใชสายที่แยกจําหนายกับกลองเพื่อดูภาพที่บันทึกไวบนทีวีของทาน ฟงกชั่นนี้ใชงานไดขณะ ถายภาพ เชื่อมตอกลองกับทีวี HD ดวยสาย HDMI เพื่อดูภาพคุณภาพสูงบนจอทีวี เมื่อเชื่อมตอ ทีวีโดยใชสาย AV อันดับแรกใหตั้งคา [วีดีโอเอาท] ของกลอง...
 • Page 122 • สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแหลงสัญญาณเขาของทีวี โปรดดูคูมือการใชงานของทีวี • ภาพและขอมูลที่แสดงอาจถูกตัดขอบ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาทีวี • หากเชื่อมตอกลองโดยใชทั้งสาย AV และ HDMI กลองจะกําหนดความสําคัญใหกับสาย HDMI • หากเชื่อมตอกลองดวยสาย HDMI ทานจะสามารถเลือกประเภทสัญญาณวิดีโอดิจิตอล เลือกรูปแบบ ที่ตรงกับรูปแบบสัญญาณเขาที่เลือกดวยทีวี...
 • Page 123การเลือกหนาจอแสดงแผงควบคุม (K/ตั้งคาควบคุม) MENU c U [K/ตั้งคาควบคุม] ตั้งคาใหแสดงหรือไมแสดงแผงควบคุมสําหรับการเลือกตัวเลือกในโหมดถายภาพแตละโหมด ในแตละโหมดถายภาพ กด Q เพื่อใสเครื่องหมายถูกในแผงควบคุมที่ตองการแสดง วิธีการแสดงแผงควบคุม • กดปุม Q ในขณะที่แผงควบคุมปรากฏขึ้น จากนั้นกดปุม INFO เพื่อสลับการแสดงผล •...
 • Page 124 การเพิ่มการแสดงขอมูล MENU c U [G/ตั้งคาคําแนะนํา] LV-Info (หนาจอแสดงขอมูลถายภาพ) ใช [LV-Info] เพื่อเพิ่มหนาจอแสดงขอมูลถายภาพตอไปนี้ หนาจอที่เพิ่มเขามาจะแสดงขึ้นโดยกดปุม INFO หลายๆ ครั้งระหวางการถายภาพ ทานสามารถเลือกไมแสดงหนาจอแสดงผลที่ปรากฏในการตั้งคา เริ่มตนไดเชนกัน แสดงแสงสวางจาและเงามืด พื้นที่ซึ่งเกินขีดจํากัดบนของความสวางสําหรับภาพจะแสดงเปนสีแดง และพื้นที่ซึ่งตํ่ากวาขีดจํากัดลางจะ...
 • Page 125Gการตั้งคา (การแสดงภาพแบบดัชนี/บนปฏิทิน) ทานสามารถเพิ่มการแสดงดัชนีภาพที่มีจํานวนเฟรมตางกันและการแสดงภาพบนปฏิทินไดโดยใช [Gการตั้งคา] สามารถแสดงหนาจอเพิ่มเติมไดโดยหมุนปุมหมุนดานหลัง Wi-Fi q q 2016.01.01 12:30 20 L N 100-0020 p p 2016.01.01 12:30 20 2016.01.01...
 • Page 126 ความเร็วชัตเตอรเมื่อแฟลชทํางานอัตโนมัติ MENU c W [# X-Sync.] [# คาชาสุด] ทานสามารถกําหนดเงื่อนไขความเร็วชัตเตอรสําหรับกรณีเมื่อแฟลชทํางาน โหมด จังหวะยิงแฟลช (ถายภาพดวยชัตเตอร) สูงสุด ตํ่าสุด ถายภาพ P คาที่ชากวา 1/(ความยาวโฟกัสของเลนส×2) การตั้งคา...
 • Page 127การเลือกรูปแบบการแสดงผลชองมองภาพ MENU c b [รูปแบบ EVF ในตัว] รูปแบบ 1/2: แสดงเฉพาะรายการหลัก เชน ปุมชัตเตอรและคาเปดหนากลอง รูปแบบ 3: แสดงเหมือนกับในจอภาพ S-IS AUTO j ISO 400...
 • Page 128 การถายภาพตัวเองโดยใชเมนูชวยเซลฟ MENU c k [ชวยถายเซลฟ] เมื่อจอภาพอยูในตําแหนงเซลฟ ทานสามารถแสดงเมนูสัมผัสที่ใชงานสะดวก 1 เลือก [เปด] สําหรับ [ชวยถายเซลฟ] ในแถบ c เมนูกําหนดเอง k 2 หันกลองเขาหาตัว 4:3...
 • Page 129ขอมูลเลนสที่บันทึก MENU c k [การตั้งคาขอมูลเลนส] บันทึกขอมูลเลนสไดถึงสิบเลนสซึ่งไมไดใหขอมูลกับกลองโดยอัตโนมัติ 1 เลือก [สรางขอมูลเลนส] สําหรับ [การตั้งคาขอมูลเลนส] ในเมนูกําหนดเอง และ แตะ k 2 เลือก [ชื่อเลนส] และปอนชื่อเลนส หลังจากปอนชื่อเลนส...
 • Page 130: การเชื่อมต่อกล้องเข้ากับสมาร์ท โฟน 5 การเชื่อมตอกลองเขากับสมารทโฟน เมื่อเชื่อมตอกลองกับสมารทโฟนผานฟงกชั่น LAN ไรสายของกลองนี้และใชแอพที่ระบุ ทาน สามารถใชคุณสมบัติอื่นๆ ไดยิ่งมากขึ้นระหวางถายภาพ สิ่งที่สามารถทําไดดวยแอพที่ระบุ OLYMPUS Image Share (OI.Share) • ถายโอนภาพในกลองไปยังสมารทโฟน ทานสามารถโหลดภาพในกลองไปยังสมารทโฟน • ถายภาพระยะไกลจากสมารทโฟน ทานสามารถสั่งงานกลองจากระยะไกลและถายภาพโดยใชสมารทโฟน...
 • Page 131 การเชื่อมตอกับสมารทโฟน เชื่อมตอกับสมารทโฟน เปดแอพ OI.Share ที่ติดตั้งอยูในสมารทโฟนของทาน 1 เลือก [การเชื่อมตอกับสมารทโฟน] ใน q เมนูแสดงภาพ แลวกด Q • ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ 2 ทําการตั้งคา...
 • Page 132 การถายโอนภาพไปยังสมารทโฟน ทานสามารถเลือกภาพในกลองและโหลดไปยังสมารทโฟน นอกจากนี้ทานยังสามารถใชกลอง เลือกภาพที่ตองการแชรลวงหนาไดดวย g "การตั้งคาลําดับการโอนภาพ ([คําสั่งแบงปน])" (หนา 84) 1 เชื่อมตอกลองกับสมารทโฟน (หนา 131) • ทานยังสามารถเชื่อมตอโดยสัมผัส w บนหนาจอ Wi-Fi Wi-Fi...
 • Page 133 การเพิ่มขอมูลตําแหนงลงไปในภาพ ทานสามารถใสแท็ก GPS ลงในภาพที่ถายขณะกําลังบันทึกแฟมบันทึก GPS ดวยการถายโอน แฟมบันทึก GPS ที่บันทึกในสมารทโฟนไปยังกลอง สามารถใชงานไดใน [สวนบุคคล] เทานั้น 1 กอนจะเริ่มถายภาพ เปด OI.Share แลวเปดสวิตชบนปุมเพิ่มขอมูลตําแหนง เพื่อ เริ่มบันทึกแฟมบันทึก...
 • Page 134 การเปลี่ยนวิธีการเชื่อมตอ การเชื่อมตอกับสมารทโฟนมีสองวิธี เมื่อเลือก [สวนบุคคล] จะใชการตั้งคาเดียวกันในการเชื่อมตอ ทุกครั้ง เมื่อเลือก [ครั้งหนึ่ง] จะใชการตั้งคาตางกันในการเชื่อมตอแตละครั้ง ทานอาจพบวาการใช [สวนบุคคล] อาจชวยใหสะดวกขณะเชื่อมตอกับสมารทโฟนของทาน และการใช [ครั้งหนึ่ง] ชวย ใหสะดวกขณะถายโอนภาพไปยังสมารทโฟนของเพื่อน เปนตน การตั้งคาเริ่มตนคือ [สวนบุคคล]...
 • Page 135 การยกเลิกลําดับการแชร ยกเลิกลําดับการแชรที่ตั้งคาไวกับภาพ 1 เลือก [การตั้งคา Wi-Fi] ใน d เมนูตั้งคา แลวกด Q 2 เลือก [รีเซ็ตคําสั่งแบงปน] แลวกด I 3 เลือก [ใช]...
 • Page 136: การเชื่อมต่อกล้องกับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ การเชื่อมตอกลองกับเครื่องคอมพิวเตอร 6 และเครื่องพิมพ การเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร ปลายดานที่เล็กกวา มองหา เครื่องหมายนี้ ขั้วตอมัลติคอน เนคเตอร ชองตอ USB สาย USB 6 • หากไมมีอะไรปรากฏขึ้นมาบนหนาจอกลอง แมทําการเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องคอมพิวเตอร แลว แบตเตอรี่อาจจะหมด...
 • Page 137• ถาคุณกําลังใช Windows Photo Gallery ใหเลือก [MTP] ในขั้นตอนที่ 3 • ไมรับประกันการถายโอนขอมูลในสภาพแวดลอมตอไปนี้ ถึงแมวาเครื่องคอมพิวเตอรของทานจะมี ชองตอ USB คอมพิวเตอรที่มีการเพิ่มชองตอ USB ดวยการดเสริม ฯลฯ คอมพิวเตอรที่ไมไดมี OS...
 • Page 138 4 ติดตั้ง OLYMPUS Viewer 3 • ตรวจสอบความตองการของระบบ กอนเริ่มทําการติดตั้ง สภาพแวดลอมใชงาน Windows Vista SP2/Windows 7 SP1/ ระบบปฏิบัติการ Windows 8/Windows 8.1/Windows 10...
 • Page 139 พิมพโดยตรง (PictBridge) ทานสามารถพิมพภาพที่บันทึกไวโดยตรง โดยเชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพที่สนับสนุน PictBridge ดวยสาย USB 1 เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB ที่ใหมาดวย แลวเปดสวิตชกลอง ปลายดานที่เล็กกวา มองหา เครื่องหมายนี้ ขั้วตอมัลติคอน เนคเตอร ชองตอ USB...
 • Page 140 พิมพภาพแบบกําหนดเอง 1 เชื่อมตอกลองเขากับเครื่องพิมพดวยสาย USB ที่ใหมาดวย แลวเปดสวิตชกลอง • เมื่อเปดสวิตชกลอง กรอบตัวเลือกโฮสตจะปรากฏขึ้นมาบนหนาจอใหทานเลือก หากไมปรากฏ ขึ้นมา ใหตั้ง [โหมด USB] (หนา 108) ในเมนูกําหนดเองของกลอง เปน [อัตโนมัต]...
 • Page 141 ตั้งคาขอมูลการพิมพ เลือกวาตองการพิมพขอมูลการพิมพ เชน วันที่และเวลา หรือชื่อไฟล เมื่อทําการพิมพภาพหรือไม เมื่อตั้งโหมดพิมพเปน [พิมพทั้งหมด] และเลือก [เลือกตั้งคา] เอาไว ตัวเลือกตอไปนี้จะปรากฏ <× ตั้งจํานวนพิมพ วันที่ พิมพวันที่และเวลาที่บันทึกลงบนภาพ ชื่อไฟล พิมพชื่อไฟลที่บันทึกลงบนภาพ ตัดขอบภาพเพื่อพิมพ...
 • Page 142 3 เลือกรูปแบบวันที่และเวลา แลวกด Q X ไม ภาพจะถูกพิมพโดยไมมีวันที่และเวลา ไม่ วันที่ วันที่ ภาพจะถูกพิมพโดยมีวันที่ถายภาพ เวลา เวลา ภาพจะถูกพิมพโดยมีเวลาถายภาพ กลับ ตั้งค่า • ในขณะพิมพภาพจะไมสามารถเปลี่ยนการตั้งคาสําหรับ แตละภาพได...
 • Page 143: ข้อควรระวัง7 ขอควรระวัง แบตเตอรี่และอุปกรณชารจ • กลองใชแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Olympus กอนเดียว หามใชแบตเตอรี่อื่นนอกเหนือจาก แบตเตอรี่ของแทจาก OLYMPUS • อัตราการใชพลังงานของกลอง ขึ้นอยูกับลักษณะการใชงาน และเงื่อนไขอื่น ๆ • เนื่องจากการทํางานตางๆตอไปนี้ใชพลังงานอยางมาก ถึงแมจะไมมีการถายภาพ แบตเตอรี่ก็จะ หมดเร็ว...
 • Page 144 การดที่ใชงานได คูมือเลมนี้เรียกอุปกรณบันทึกขอมูลตางๆรวมกันวา "การด" การดเมโมรี่ SD ชนิดตอไปนี้ (มีจําหนายทั่วไป) สามารถใชงานไดกับกลองนี้: SD, SDHC, SDXC และ Eye-Fi สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus สวิตชปองกันการเขียนการด SD ตัวการด SD...
 • Page 145 โหมดบันทึกและขนาดไฟล/จํานวนภาพนิ่งที่บันทึกได คาขนาดไฟลในตาราง เปนคาโดยประมาณสําหรับไฟลที่มีสัดสวนภาพ 4:3 จํานวนพิกเซล รูปแบบ จํานวนภาพนิ่งที่ โหมดบันทึก บีบอัด ขนาดไฟล (MB) (นับพิกเซล) ไฟล บันทึกได* 10368×7776 ไมบีบอัด ORF ประมาณ 125.2...
 • Page 146 เลนสที่สามารถถอดเปลี่ยนได เลือกเลนสตามบรรยากาศ และความตองการสรางสรรคของทาน ใชเลนสที่ ออกแบบมาเฉพาะสําหรับระบบ Micro Four Thirds และมีฉลาก M.ZUIKO DIGITAL หรือเครื่องหมายที่แสดงทางดานขวา หากใชตัวแปลงชวย ทานสามารถใชเลนสของระบบ Four Thirds และระบบ OM ไดอีกดวย...
 • Page 147 ชุดแฟลชภายนอกที่กําหนดใหสามารถใชงานกับกลองนี้ได ทานสามารถใชแฟลชภายนอกที่มีจําหนายตางหากกับกลองนี้ เพื่อใหไดภาพแฟลชที่ตรงตาม ความตองการของทาน แฟลชภายนอกสามารถสื่อสารกับกลองได ทานจึงสามารถควบคุมโหมด การทํางานของแฟลช จากหลากหลายโหมดควบคุมแฟลชที่มีอยู เชน TTL-AUTO และแฟลช Super FP ได แฟลชภายนอกที่ระบุวาใชงานกับกลองรุนนี้ไดเหลานี้สามารถตอเขากับกลองไดที่ ฐานติดแฟลชบนตัวกลอง ทานยังสามารถติดแฟลชกับ Flash bracket...
 • Page 148 3 ปรับการตั้งคาสําหรับแตละกลุมในแผงควบคุมพิเศษ LV กลุม คาความเขมแสงแฟลช แฟลชปกติ/แฟลช Super FP • เลือกโหมดควบคุมแฟลช และ • เลือกสลับระหวางแฟลชปกติ ปรับความเขมแสงแฟลชแยก และแฟลช Super FP A Mode...
 • Page 149 อุปกรณเสริมหลัก สายรีโมท (RM–UC1) ใชในกรณีที่การสั่นไหวของกลองแมเพียงเล็กนอยจะทําใหภาพเบลอ เชน ในการถายภาพมาโคร หรือถายภาพ bulb สายรีโมทนี้เชื่อมตอผานทางขั้วตอมัลติคอนเนคเตอรของกลอง (หนา 11) เลนส Converter ติด Converter เขากับเลนสของกลอง สําหรับการถายภาพในแบบ มาโคร หรือ...
 • Page 150 แผนผังแสดงระบบ แหลงจายไฟ กริป BLN-1 แบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน ECG-4 กริป BCN-1 อุปกรณชารจแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออน 7 การใชงานรีโมท RM-UC1 ขอควรระวัง สายรีโมท สาย USB/ สายเชื่อมตอ...
 • Page 151 : ผลิตภัณฑที่ใชงานไดกับ PEN-F : ผลิตภัณฑที่มีจําหนายทั่วไป สามารถดูขอมูลลาสุดไดจากเว็บไซต Olympus เลนส เลนส Converter*2 M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm f1.8 Fisheye PRO M.ZUIKO DIGITAL...
 • Page 152 การทําความสะอาดและจัดเก็บกลอง การทําความสะอาดกลอง ปดสวิตชกลองแลวถอดแบตเตอรี่ออกกอนทําความสะอาดกลอง ผิวภายนอก: • เช็ดเบาๆดวยผานุม ถาหากกลองสกปรกมาก ใหแชผาในนํ้าสบูออนๆแลวบิดใหแหง เช็ดกลองดวย ผาชื้น และเช็ดแหงดวยผาแหง ถาหากทานใชงานกลองบริเวณหาดทราย ใชผาชุบนํ้าสะอาดบิดให แหง จอภาพ: • เช็ดเบาๆดวยผานุม เลนส: •...
 • Page 153พิกเซลแมบปง - ตรวจสอบฟงกชั่นประมวลผลภาพ ระบบพิกเซลแมบปง ชวยใหกลองสามารถตรวจสอบและปรับอุปกรณรับภาพและฟงกชั่นประมวล ผลภาพ หลังจากถายภาพมาอยางตอเนื่องหรือใชงานหนาจอ รออยางนอยหนึ่งนาทีกอนใชงาน ระบบพิกเซลแมบปง เพื่อใหไดผลที่ถูกตอง 1 เลือก [พิกเซลแมบปง] ในแถบ c เมนูกําหนดเอง (หนา 114) k 2...
 • Page 154: ข้อมูล 8 ขอมูล เคล็ดลับถายภาพและขอมูลเพิ่มเติม กลองไมเปดทํางาน ถึงแมจะใสแบตเตอรี่แลว แบตเตอรี่ไมไดชารจจนเต็ม • ชารจแบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจ แบตเตอรี่ใชงานไมไดชั่วคราวเนื่องจากความเย็น • ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงที่อุณหภูมิตํ่า ถอดแบตเตอรี่ออก ทําใหอุนโดยใสไวในกระเปา ของทานสักพัก กลองไมถายภาพแมกดปุมชัตเตอรแลว กลองปดสวิตชตัวเองโดยอัตโนมัติไปแลว • ถาหากการรักษาพลังงานยังใชงานอยู กลองจะเขาโหมดพักดวน...
 • Page 155ระบบลดจุดรบกวนกําลังทํางาน • เมื่อถายภาพกลางคืน ความเร็วชัตเตอรจะชาลงและมีแนวโนมวาจะเกิดจุดรบกวนบนภาพ กลองจะเริ่ม กระบวนการลดจุดรบกวนหลังถายภาพดวยความเร็วชัตเตอรชา ในระหวางนี้ จะถายภาพไมได ทาน สามารถตั้ง [ลดนอยส] ไปที่ [ปด] g [ลดนอยส] (หนา 108) จํานวนเปา AF ลดลง...
 • Page 156 รหัสขอผิดพลาด ตัวแสดงบนหนาจอ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข ไมไดเสียบการดไว หรือไมรูจักการด เสียบการด หรือเสียบการดอื่น ไมมีการด เสียบการดใหมอีกครั้ง หากปญหา ยังคงอยู ใหฟอรแมทการด หาก มีปญหาเกี่ยวกับการด ฟอรแมทการดไมได แสดงวาใชงาน การดขัดของ การดนี้ไมได...
 • Page 157ตัวแสดงบนหนาจอ สาเหตุที่เปนไปได วิธีการแกไข ปดสวิตชกลอง รอใหอุณหภูมิภายใน m เย็นลง อุณหภูมิภายในของกลองสูงขึ้น รอสักครูเพื่อใหกลองปดสวิตชตัวเอง เนื่องจากการถายภาพอยางตอเนื่อง โดยอัตโนมัติ ความรอนในตัวกลอง ปลอยใหอุณหภูมิภายในของกลอง สูงมากกรุณารอให เย็นลง กอนใชงานตอ เย็นลงกอนใชงาน แบตเตอรี่หมดประจุ ตองชารจแบตเตอรี่ แบตเตอรี่หมด...
 • Page 158 รายการเมนู *1: สามารถเพิ่มลงใน [เลือกโหมดกําหนดเอง] *2: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [ทั้งหมด] ใน [รีเซ็ต] *3: สามารถกลับคืนสูคาเริ่มตนไดโดยเลือก [พื้นฐาน] ใน [รีเซ็ต] K เมนูถายภาพ แถบ ฟงกชั่น คาเริ่มตน...
 • Page 159 แถบ ฟงกชั่น คาเริ่มตน *1 *2 *3 g X ถายภาพความ ถายภาพความละเอียดสูง h0วินาที   99 ละเอียดสูง #เวลาชารจ 0 วินาที #...
 • Page 160 แถบ ฟงกชั่น คาเริ่มตน *1 *2 *3 g c R AF/MF ขยาย ปด   MF ชวยปรับ พีคกิ้ง ปด ...
 • Page 161แถบ ฟงกชั่น คาเริ่มตน *1 *2 *3 g c U Disp/ 8/PC HDMI Out 1080p  HDMI ควบคุมHDMI ปด  106...
 • Page 162 แถบ ฟงกชั่น คาเริ่มตน *1 *2 *3 g c V Exp/ p/ISO ระดับคา EV 1/3EV    108 ลดนอยส...
 • Page 163แถบ ฟงกชั่น คาเริ่มตน *1 *2 *3 g c Y บันทึก/ลบ ลบเร็ว ปด    110 ลบภาพ RAW+JPEG RAW+JPEG ...
 • Page 164 แถบ ฟงกชั่น คาเริ่มตน *1 *2 *3 g c k Kยูติลิตี่ พิกเซลแมบปง — p ปรับคารับ J ±0   แสง...
 • Page 165 สีเริ่มตนและโปรไฟลโมโนโครม โปรไฟลสี 1 2 และ 3 และ โปรไฟลโมโนโครม 1 2 และ 3 แตละอัน ซึ่งสามารถใชงานไดเมื่อ เลือกการควบคุมโปรไฟลสีหรือโมโนโครมดวยปุมออกแบบภาพ สามารถตั้งคาลวงหนาไปยังคา เริ่มตนได โปรไฟลสี 1...
 • Page 166 ขอมูลจําเพาะ  กลอง ชนิดของผลิตภัณฑ ชนิดของผลิตภัณฑ กลองดิจิตอลเปลี่ยนเลนสไดระบบ Micro Four Thirds เลนส เลนส M.Zuiko Digital ระบบ Micro Four Thirds เมาทเลนส เมาท...
 • Page 167บันทึก หนวยความจํา SD, SDHC, SDXC และ Eye-Fi ใชงานไดกับ UHS-II ระบบบันทึก บันทึกแบบดิจิตอล, JPEG (ตามมาตรฐาน Design rule for Camera File system (DCF)),...
 • Page 168  แฟลช FL-LM3 กําลังสองสวาง (Guide number) 9.1 (ISO100 •ม.) 12.7 (ISO200 •ม.) มุมการยิงแฟลช ครอบคลุมมุมภาพของเลนส 12 มม. (เทียบเทา 24 มม.ของรูปแบบ...
 • Page 169: ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย9 ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ขอควรระวังเพื่อความปลอดภัย ขอควรระวัง เสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต หามเปด ขอควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาชอต หามถอดฝาดานหนา (หรือดานหลัง) ออก ไมมีชิ้นสวนที่ผูใชสามารถซอมแซมเองไดอยูภายใน ใหชางของ OLYMPUS ที่ไดรับการรับรองเปนผูใหบริการ เครื่องหมายอัศเจรียในกรอบสามเหลี่ยมจะเตือนใหทราบถึงคําแนะนําในการใชงาน และการดูแลรักษาที่สําคัญในเอกสารที่ใหมาพรอมกับผลิตภัณฑ ถาใชผลิตภัณฑโดยไมไดอานขอมูลที่ใหไวขางใตสัญลักษณนี้ อาจทําใหได คําเตือน...
 • Page 170 • กลืนแบตเตอรี่ การด หรือชิ้นสวนเล็กอื่นๆ • กลองนี้ใชแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ออกแบบ โดยไมไดตั้งใจ มาเฉพาะสําหรับ Olympus ชารจแบตเตอรี่ดวย • ยิงแฟลชไปที่ดวงตาของเด็กเองหรือตาเด็ก อุปกรณชารจที่ระบุ อยาใชอุปกรณชารจอื่นๆ คนอื่นๆ โดยไมไดตั้งใจ • อยาเผา หรือทําแบตเตอรี่ใหรอน...
 • Page 171 • แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนของ Olympus ถูก • ขณะสะพายกลอง ใหถอดอุปกรณเสริมที่ไมใชยี่หอ ออกแบบมาใหใชเฉพาะสําหรับกลองดิจิตอล Olympus ของแทออกใหหมด เชน ขาตั้งกลอง Olympus อยาใชแบตเตอรี่กับอุปกรณอื่นๆ (แยกจําหนาย) • อยาปลอยใหเด็กหรือสัตว/สัตวเลี้ยงเลนหรือ • หามทํากลองหลนหรือกระทบกระแทก หรือสั่น...
 • Page 172 • การใชแบตเตอรี่ที่หมดแลวอาจทําใหกลองปด กฎหมายและประกาศอื่นๆ การทํางานโดยไมมีการแสดงการเตือนระดับ • Olympus จะไมรับผิดชอบหรือรับประกันความเสีย แบตเตอรี่ตํ่า หายหรือผลประโยชนใดๆ ที่คาดหวังจากการใช • ถาขั้วของแบตเตอรี่เปยกหรือมีคราบนํ้ามัน อาจ ผลิตภัณฑนี้โดยชอบดวยกฎหมายหรือ การเรียก ทําใหไมสามารถจายไฟใหกับกลองได ใหเช็ด รองใดๆ จากบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากการใชงาน...
 • Page 173สําหรับลูกคาในประเทศไทย ซอฟตแวรในกลองรุนนี้อาจมีอยูในซอฟตแวรจากผูผลิต รายอื่น ซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมีเงื่อนไขและ เครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณนี้ มีความสอดคลอง ขอตกลงที่กําหนดขึ้น โดยเจาของหรือผูออกใบอนุญาต ตามขอกําหนดของ กทช. ของซอฟตแวรดังกลาวที่มีมาให ขอตกลงและประกาศซอฟตแวรจากผูผลิตรายอื่นอาจมี เครื่องหมายการคา อยูในไฟล PDF ประกาศซอฟตแวรที่บันทึกอยูในแผน • Microsoft และ...
 • Page 174: ดัชนี ดัชนี สัญลักษณ AF ตลอดเวลา .................................. 104 AF ตอเนื่อง ........................................52 # โหมด RC .................................... 147 AF ติดตาม .........................................52 W ...................................................
 • Page 175M การตั้งคาคอมโพสิท ........................... 109 การตั้งคาพีคกิ้ง ................................. 108 M (โหมดกําหนดเอง) ..........................29 การตั้งคาฮิสโตแกรม .......................... 107 MF ...................................................75 การถายภาพ .......................................24 MF ชวยปรับ ..............................104,...
 • Page 176 ช ท ชดเชยคียสโตน ...................................97 ทั้งหมด > ................................... 110 ชดเชยเงาแสง .................................. 110 ทีวี.................................................. 121 ชดเชยแฟลช ......................................63 เทเลคอนเวอรเตอรภาพเคลื่อนไหว ..........37 ชวงไดนามิกสูง (HDR)...
 • Page 177ภ ว ภาพเคลื่อนไหว R ....................... 69, 112 วงแหวนโฟกัส................................... 104 ภาพเคลื่อนไหวความเร็วสูง .............. 60, 73 วัดคา ................................................53 ภาพเคลื่อนไหวชา ......................... 72, 73 วีดีโอเอาท...
 • Page 178วันที่ออกเอกสาร 2015.11. WC965201