Cisco Cisco OptoStar II Driver Amplifier Installation Guide

Page of 74
ICIM 显示屏操作,续 
模块根目录
 
OptoStar II ICIM  显示的模块根目录如下图所示: 
 
由图可知,界面左侧显示了本地的所有模块,按“
►”键向后翻页可以看到其它导
槽对应的模块。界面右侧显示了机框
  8  个风扇的状态。 
按“▼”键使光标向下移动至
  Optical Amplifier(OptoStar II  光放大模块),按“SET”
键,进入光放大模块子目录,如下图所示:
 
 
 
 
续下页
 
 
 
OL-29654-02 
操作
 
3-5