Sony cyber-shot dsc-s85 User Manual

Page of 104
&OHDUWKHPHQXSDJH WKHQSUHVVWKHFRQWUROEXWWRQ
V
 7KH VHOIWLPHU
LQGLFDWRUDSSHDUVRQWKH/&'VFUHHQDQGDERXWVHFRQGVDIWHU\RXSUHVVWKHVKXWWHU
EXWWRQWKHVXEMHFWLVUHFRUGHG7KHVHOIWLPHUODPSIODVKHVDQGWKHEHHSVRXQGVDIWHU
\RXSUHVVWKHVKXWWHUEXWWRQXQWLOWKHVKXWWHULVUHOHDVHG7RFDQFHOWKHVHOIWLPHU
UHFRUGLQJSUHVVWKHFRQWUROEXWWRQ
V
 DJDLQ
7KHIDFWRU\VHWWLQJLVDXWRQRLQGLFDWRU,QWKLVPRGHWKHIODVKDXWRPDWLFDOO\
VWUREHVZKHQWKHVXUURXQGLQJVLVGDUN7RFKDQJHWKHIODVKPRGHFOHDUWKHPHQX
SDJH WKHQSUHVVWKH
FRQWUROEXWWRQv
UHSHDWHGO\VRWKDWWKHIODVKPRGH
LQGLFDWRUDSSHDUVRQWKH/&'VFUHHQ
(DFKWLPH\RXSUHVVWKHFRQWUROEXWWRQ
v
 WKHLQGLFDWRUFKDQJHVDVIROORZV
1RLQGLFDWRU
t
 
t
t
1RLQGLFDWRU
)RUFHGIODVK
7KHIODVKVWUREHVUHJDUGOHVVRIWKHVXUURXQGLQJEULJKWQHVV
1RIODVK
7KHIODVKGRHVQRWVWUREH
<RXFDQFKDQJHWKHEULJKWQHVVRIWKHIODVKZLWK> “@)/$6+/(9(/LQWKHPHQX
VHWWLQJVSDJH 
To reduce the red-eye phenomenon
6HW>5('(<(5('8&7,21@WR>21@LQWKHVHWXSVHWWLQJVWKHIODVKVWUREHVEHIRUH
UHFRUGLQJWRUHGXFHWKHUHGH\HSKHQRPHQRQSDJH :KHQ>21@LVVHOHFWHG
DSSHDUVRQWKH/&'VFUHHQ
1RWHV
‡ :KHQ>,62@LVVHWWR>$872@LQWKHPHQXVHWWLQJVWKHUHFRPPHQGHGVKRRWLQJGLVWDQFHXVLQJ
WKHEXLOWLQIODVKLV PWR P LQFKHVWR IHHW LQFKHV:KHQLWLVQRWVHWWR
>$872@WKHIODVKPD\EHLQHIIHFWLYHHYHQLIWKHIODVKOHYHOLVFKDQJHG
‡ $WWDFKLQJDFRQYHUVLRQOHQVQRWVXSSOLHGPD\EORFNWKHOLJKWIURPWKHIODVKRUFDXVHWKHOHQV
VKDGRZWRDSSHDU
‡ <RXFDQQRWXVHDQH[WHUQDOIODVKQRWVXSSOLHGDQGWKHEXLOWLQIODVKDWWKHVDPHWLPH
‡ 5HGH\HUHGXFWLRQPD\QRWSURGXFHWKHGHVLUHGHIIHFWVGHSHQGLQJRQLQGLYLGXDOGLIIHUHQFHVWKH
GLVWDQFHWRWKHVXEMHFWLIWKHVXEMHFWGRHVQRWVHHWKHSUHVWUREHRURWKHUFRQGLWLRQV
‡ 5HGH\HUHGXFWLRQHIIHFWVDUHDOVRGLIILFXOWWRREWDLQLI\RXVHWWKHVKXWWHUWRDVORZVSHHGLQWKH
VKXWWHUVSHHGSULRULW\PRGH
‡ 7KHIODVKHIIHFWLVQRWREWDLQHGHDVLO\ZKHQ\RXXVH IRUFHGIODVKLQDEULJKWORFDWLRQ
‡ :KLOHFKDUJLQJWKHIODVKWKH IODVKFKDUJHODPSIODVKHV$IWHUWKHFKDUJLQJLVFRPSOHWHWKH
ODPSJRHVRXW
5HFRUGLQJLPDJHVZLWKWKHIODVK
&RQWUROEXWWRQv
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug