Sony cyber-shot dsc-s85 User Manual

Page of 104
6HOHFWWKHDSHUWXUHYDOXH
LQGLFDWLRQZLWKWKHMRJGLDO
WKHQSUHVVWKHMRJGLDO
6HOHFWWKHDSHUWXUHYDOXHZLWK
WKHMRJGLDOWKHQSUHVVWKH
MRJGLDO
6HOHFWWKHVKXWWHUVSHHG
YDOXHLQGLFDWLRQZLWKWKHMRJ
GLDOWKHQSUHVVWKHMRJGLDO
6HOHFWWKHVKXWWHUVSHHG
YDOXHZLWKWKHMRJGLDOWKHQ
SUHVVWKHMRJGLDO
)RUGHWDLOVRQDYDLODEOHYDOXHVVHH
1RWH
,IWKHVHWWLQJLVQRWDSSURSULDWHLQDSHUWXUH
SULRULW\PRGHVKXWWHUVSHHGSULRULW\PRGH
RUPDQXDOH[SRVXUHPRGHWKHVHWWLQJYDOXH
LQGLFDWRURQWKH/&'VFUHHQIODVKHV<RX
FDQUHFRUGLQWKLVVHWWLQJZHKRZHYHU
UHFRPPHQGWKDW\RXDGMXVWWKHIODVKHG
YDOXHDJDLQ
Records images 
according to shooting 
conditions (SCENE 
SELECTION)
0RGHGLDO6&1
7KLVFDPHUDKDVSUHVHWWKUHH6&(1(
6(/(&7,21PRGHV(DFKPRGHLV
VXLWDEOHIRUWKHIROORZLQJVLWXDWLRQV
QLJKWVFHQHODQGVFDSHDQGSRUWUDLW
6HWWKHPRGHGLDOWR6(783
7KHVHWXSVFUHHQDSSHDUV
6HOHFW>
@&$0(5$ZLWK
v
V
>6&(1(6(/(&7,21@
ZLWK
B
v
V
WKHQSUHVV
B
6HOHFWWKHGHVLUHGVHWWLQJ
WKHQSUHVV
z
7:,/,*+7PRGH
$OORZV\RXWRUHFRUGEULJKW
VXEMHFWVLQGDUNSODFHVZLWKRXW
ORVLQJWKHGDUNDWPRVSKHUHRIWKH
VXUURXQGLQJV7KHVKXWWHUVSHHG
EHFRPHVVORZHUVRZH
UHFRPPHQGWKDW\RXXVHDWULSRG
WRSUHYHQWVKDNLQJ
/$1'6&$3(PRGH
)RFXVHVRQO\RQDGLVWDQWVXEMHFW
WRUHFRUGODQGVFDSHVHWF
32575$,7PRGH
6XLWVIRUSRUWUDLWUHFRUGLQJV
%DFNJURXQGVEOXUUHGDZD\DQG
WKHIURQWZDUGSHUVRQLVVKDUSHQHG
6HWWKHPRGHGLDOWR6&1
7KHVHOHFWHGVHWWLQJLVORDGHG
2,3
1,4
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug