Sony cyber-shot dsc-s85 User Manual

Page of 104
Recording three 
images with the 
exposure shifted 
(DSC-S85 only) (EXP 
BRKTG)
0RGHGLDO
6$06&1
7KHFDPHUDFRQWLQXRXVO\UHFRUGVWKUHH
LPDJHVZLWKHDFKH[SRVXUHYDOXH
VKLIWHG7KHH[SRVXUHFRPSHQVDWLRQ
YDOXHFDQEHVHWEHWZHHQ“(9IURP
WKHFRUUHFWH[SRVXUHYDOXHE\VWHS
6HWWKHPRGHGLDOWR6(783
7KHVHWXSVFUHHQDSSHDUV
6HOHFW>
@&$0(5$ZLWK
v
V
>%5$&.(767(3@ZLWK
B
v
V
WKHQSUHVV
B
6HOHFWWKHGHVLUHGEUDFNHW
VWHSYDOXHWKHQSUHVV
z
“(96KLIWVWKHH[SRVXUHYDOXH
E\SOXVRUPLQXV(9
“(96KLIWVWKHH[SRVXUHYDOXH
E\SOXVRUPLQXV(9
“(96KLIWVWKHH[SRVXUHYDOXH
E\SOXVRUPLQXV(9
6HWWKHPRGHGLDOWR
6$
0RU6&1
3UHVV0(18
7KHPHQXDSSHDUV
6HOHFW>02'(@5(&02'(
ZLWK
b
B
>(;3%5.7*@ZLWK
v
V
5HFRUGWKHLPDJH
2,3,6
5
1,4
7
To return to normal 
recording mode
6HOHFW>1250$/@ZLWK
v
V
LQVWHS
1RWHV
‡ <RXFDQQRWXVHWKHIODVKLQWKLVPRGH
‡ 'XULQJUHFRUGLQJWKHLPDJHLVQRW
GLVSOD\HGRQWKH/&'VFUHHQ0DNHWKH
FRPSRVLWLRQEHIRUHSUHVVLQJWKHVKXWWHU
EXWWRQ
‡ )RFXVDQGZKLWHEDODQFHDUHDGMXVWHGIRU
WKHILUVWLPDJHDQGWKHVHVHWWLQJVDUHDOVR
XVHGIRUWKHRWKHULPDJHV
‡ :KHQWKHH[SRVXUHLVPDQXDOO\DGMXVWHG
WKHDGMXVWHGYDOXHLVXVHGIRUWKHFHQWHU
YDOXH
‡ 7KHUHFRUGLQJLQWHUYDOLVDSSUR[LPDWH
 VHFRQG
‡ <RXFDQQRWVHOHFWDVKXWWHUVSHHGVORZHU
WKDQ´ZKHQUHFRUGLQJLPDJHV
FRQWLQXRXVO\
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug