Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
81
SQW0034
Bildtagningsläge
Ta bilder när bländarvärdet och slutartiden ställts in 
Ta bilder efter automatisk inställning av bländarvärde och 
slutartid (läget [AE för program])
Ta bilder med användning av automatiska bländarvärden och slutartidsinställningar 
baserat på ett motivs ljusstyrka.
1
Vrid bländarringen till [A] (AUTO)
2
Vrid vridreglaget för slutartid till [A] (AUTO)
[AE för program]-läget ställs in och ikonen för bildtagningsläget 
ändras till [P].
3
Tryck ner avtryckaren halvvägs
 •Om bländarvärdet och slutartiden blinkar rött är exponeringen 
felaktig.
250
0
125
60
30
15
5.6
4.0
2.0
2.8
Programförskjutningsindikator
4
Vrid på vridreglaget för att ändra värdena med hjälp av Programväxling medan 
de numeriska värdena visas (under ca 10 sekunder) 
 •För att avsluta Programväxling slår du endera av kameran eller vrider på vridreglaget tills 
Programväxling släcks.
 •För att korrigera exponeringen använder du vridreglaget för exponeringskompensation för att 
justera kompensationsvärdet. 
Aktivera/avaktivera visning av exponeringsmätaren
 →   [Anpassad] → [Exp.mätare] → [ON] / [OFF]
 
Om du ställer in den här funktionen på [ON] 
visas en exponeringsmätare vid inställning av 
bländarvärde och slutartid, samt vid användning av 
programförskjutningsfunktionen.
 
Det går inte att få korrekt exponering i det rödmarkerade 
området.
 
Om exponeringsmätaren inte visas trycker du på 
[DISP.]-knappen för att ändra visningen av displayen. 
 
Exponeringsmätaren stängs av om ingen åtgärd utförs inom 
ca 4 sekunder.
Exponeringsmätare
250
0
125
60
30
15
5.6
4.0
2.0
2.8