Panasonic PT-AE3000E Operating Guide

Page of 60
2
V
ažne
 upute
Poštovani kupče Panasonic proizvoda:
U ovim Uputama za korištenje ćete naći sve neophodne informacije za korištenje projektora. Nadamo se da ćete 
na najbolji način iskoristiti Vaš novi uređaj i da ćete u potpunosti biti zadovoljni svojim novim Panasonic LCD 
projektorom. Serijski broj ovog uređaja se nalazi na donjoj strani uređaja. Upišite molimo taj broj u sljedeće polje i 
sačuvajte ove Upute  za daljnje korištenje. 
 
Broj modela:  
PT-AE3000E
 Serijski 
broj
 Važne upute za sigurnost
UPOZORENJE: OVAJ 
UREĐAJ SE MORA UZEMLJITI. 
UPOZORENJE:  
 Radi izbjegavanja oštećenja, koja mogu izazvati požar i električne udare, ovaj se uređaj 
ne smije izlagati vodi ili visokoj vlazi.
Odredba br. 3 o razini buke. GSGV, 18. siječnja 1991.: Razina buke na mjestu korištenju mjerena sukladno normi 
ISO 7779 iznosi maksimalno  70 dB (A).
UPOZORENJE:
1. Izvucite mrežni kabel iz utičnice, ukoliko duže vrijeme nećete koristiti uređaj. 
2.  Poklopac se ne smije skidati kako ne bi došlo do električnog udara. U unutrašnjosti uređaja se ne nalaze dijelo-
vi koje korisnik može popraviti. Popravke i održavanje uređaja smiju vršiti samo kvalifi cirani serviseri. 
3.  Kontakt za uzemljenje na mrežnom utikaču se ne smije ukloniti. Ovaj je uređaj isporučen s tropolnim mrežnim 
utikačem. Iz sigurnosnih se razloga utikač može uključiti samo u uzemljenu mrežnu utičnicu. Riječ je o mjeri 
predostrožnosti. Obratite se električaru ukoliko ne možete uključiti utikač u utičnicu. Uzemljenje utikača se ne 
smije zaobići.
OPREZ:    Slijedite priložene upute za montažu kako bi se zajamčilo pridržavanje sigurnosnih normi. U tu svrhu je 
potrebno koristiti isporučeni mrežni kabel i kabel za spajanje sučelja, ukoliko se priključuje računalo ili 
drugi periferni uređaj. Ukoliko koristite serijski priključak računala za vanjsko upravljanje projektorom, 
potrebno je koristiti serijski RS-232C-kabel za sučelje s feritnom jezgrom. U slučaju neovlaštenih pro-
mjena i modifi kacija ovog uređaja može prestati važiti jamstvo za korištenje. 
Obavijest za korisnike o prikupljanju i zbrinjavanju starih uređaja i potrošenih
baterija
Ova oznaka na proizvodu, ambalaži i/ili pratećim dokumentima označava da se korišteni električni i 
elektronički uređaji ne smiju zbrinjavati zajedno s otpadom iz domaćinstava. 
Radi pravile obrade, oporabe i recikliranja starih proizvoda i potrošenih baterija, molimo da ih odnesete 
u odgovarajuća prikupljališta, sukladno Vašem nacionalnom zakonodavstvom i Uredbama 2002/96/EZ 
i 2006/66/EZ.
Pravilnim zbrinjavanjem tih proizvoda i baterija čuvate vrijedne resurse i sprječavate negativne učinke 
po ljudsko zdravlje koji mogu nastati zbog nepravilnog rukovanja otpadom. Za detaljne informacije o 
prikupljanju i recikliranju starih proizvoda i rabljenih baterija molimo da se obratite Vašoj općini, službi 
za uklanjanje otpada ili prodavaču kod kojeg ste kupili proizvode. Nepravilno zbrinjavanje ovog otpada 
može imati za posljedicu prekršajnu odgovornost u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. 
Za poslovne korisnike u Europskoj uniji
Ukoliko želite zbrinuti električnu i elektroničku opremu, molimo da za detaljne obavijesti kontaktirate 
Vašeg prodavača ili dobavljača.
Podaci o odlaganju u drugim zemljama izvan Europske unije
Ovi su simboli važeći samo u Europskoj uniji. Ukoliko želite zbrinuti te uređaje, molimo kontaktirajte 
Vaša lokalna nadležna tijela ili dobavljača i raspitajte se o pravilnoj metodi odlaganja. 
Napomene o simbolima na bateriji (donja dva primjera simbola)
Ovaj se simbol može koristiti u kombinaciji s kemijskim simbolom. U tom slučaju je usklađen s zahtje-
vom navedenim u Uredbi za korištene kemikalije.