Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
152
Nastavenie uzávierky a režimu činnosti
Snímanie panoramatických snímok
n
  Prehliadanie panoramatických snímok
 
Panoramatické snímky môžete priblížiť ovládačom zoomu rovnako ako iné statické 
zábery. Ak panoramatické snímky prehrávate rovnakým spôsobom ako videozáznamy, 
panoramatické snímky sa automaticky posúvajú. 
•  Na rozdiel od prehrávania videozáznamu, počas automatického posúvania 
panoramatických snímok nemôžete vykonať zrýchlený posun smerom dopredu alebo 
dozadu. (Počas pozastavenia automatického posúvania môžete vykonať posun po 
jednotlivých snímkach smerom dopredu alebo dozadu.)
n
  Zrušenie
 
V kroku 
2
 zvoľte [
] ([Single] (Jednotlivé zábery)) alebo [
].
  Pozícia zoomu sa pevne nastaví na krajnú polohu širokouhlého záberu W.
  Funkcia [Stabilizer] (Optická stabilizácia obrazu) nie je účinná, keď je nastavená na [
] (Bežný režim).
  Keďže počas snímania panoramatických snímok sa hodnota clony a expozičný čas ovládajú 
automaticky, nastavenia vykonané clonovým krúžkom alebo ovládačom rýchlosti uzávierky sú 
deaktivované.
  Zaostrenie, expozícia a vyváženie bielej sa pevne nastavia na optimálne hodnoty pre prvý záber.
 
Ak sa zaostrenie alebo jas záberov nasnímaných ako súčasť panoramatickej snímky po prvom zábere 
výrazne odlišujú od zaostrenia alebo jasu prvého záberu, panoramatická snímka ako celok (po spojení 
všetkých záberov) nemusí mať jednotné zaostrenie a jas.
  Keď je nastavený obrazový efekt (filter), funkcia [White Balance] (Vyváženie bielej) sa pevne nastaví 
na možnosť [AWB] (Automatické vyváženie bielej).
  Keďže panoramatická snímka vznikne spojením viacerých záberov, niektoré snímané objekty môžu byť 
skreslené alebo môžu byť viditeľné spojenia po sebe nasnímaných záberov.
  Počet nasnímaných bodov (rozlíšenie) vo vodorovnom a zvislom smere panoramatickej snímky sa líši 
v závislosti od smeru snímania a počtu spojených záberov.
 
Maximálny počet obrazových bodov je nasledovný:
 
•  Snímanie záberov vo vodorovnom smere: približne 8176 × 1920
 
•  Snímanie záberov v zvislom smere: približne 2560 × 7680
  Funkcia [Shutter Type] (Typ uzávierky) je pevne nastavená na možnosť [AUTO] (Automaticky).
 
Nedostupné v nasledujúcich prípadoch:
  Panoramatickú snímku nie je možné nasnímať v nasledujúcich prípadoch:
 
•  keď je nastavená funkcia snímania sledu záberov na základe nastavenia vyváženia bielej,
 
•  keď je položka [Quality] (Kvalita snímky) nastavená na možnosť [
], [
] alebo [
],
 
•  keď je funkcia [HDR] (Vysoký dynamický rozsah) nastavená na [ON] (Zap.),
 
•  keď je nastavená funkcia [Multi Exp.] (Multiexpozícia),
 
•  počas snímania s nastavením T (čas),
 
•  pri použití funkcie [Time Lapse Shot] (Časozberné snímanie),
•  pri použití funkcie [Stop Motion Animation] (Animácia pomocou postupného premiestňovania 
snímaného objektu),
•  keď je nastavený [Silent Mode] (Tichý režim),
•  keď je funkcia [Simultaneous record w/o filter] (Súčasné snímanie bez filtra) nastavená na [ON] 
(Zap.),
•  keď je položka [4K PHOTO] (4K fotografia) nastavená na možnosť [ON] (Zap.).
  Panoramatické snímky sa nemusia vytvoriť alebo sa zábery nemusia nasnímať správne, keď snímate 
zábery nasledujúcich objektov alebo v nasledujúcich podmienkach:
 
•  objekty, ktoré sú jednotvárne alebo majú nemenný vzor (obloha, pláž atď.),
•  pohybujúce sa objekty (osoba, domáce zvieratko, vozidlo, vlny alebo kvetiny kývajúce sa vo vetre 
atď.),
 
•  objekty, ktorých farby alebo vzory sa rýchlo menia (napríklad obraz na displeji),
 
•  tmavé prostredia,
 
•  prostredia osvetlené blikajúcim svetelným zdrojom (žiarivka, svetlo sviečky atď.).