Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
21
Príprava
Nabíjanie batérie
Poznámky o dĺžke nabíjania
Dĺžka nabíjania
Približne 190 min
•  Vyššie uvedená dĺžka nabíjania znamená čas potrebný na nabitie úplne vybitej batérie. 
Dĺžka nabíjania sa môže líšiť podľa spôsobu, akým sa batéria používala. Nabíjanie trvá 
dlhšie v prípade, keď je teplota príliš vysoká alebo nízka, a keď sa batéria dlho nepoužívala.
Indikácia zostávajúcej kapacity batérie
Pri používaní fotoaparátu je zobrazená zostávajúca kapacita batérie.
Zostávajúca energia batérie (len pri napájaní z batérie)
(bliká načerveno)
Ak indikátor stavu batérie bliká načerveno, batériu nabite alebo 
vymeňte za plne nabitú batériu.
  Používajte len originálne batérie Panasonic.
  Pri používaní iných batérií nemôžeme zaručiť kvalitné a správne fungovanie tohto zariadenia.
 
Po ukončení používania batériu vyberte z fotoaparátu.
•  Batériu vložte do plastového vrecka a dbajte na to, aby sa pri uskladnení alebo prenášaní 
nedostala do kontaktu s kovovými predmetmi (spinky a pod.).
  Ak chcete vybrať batériu, vypnite fotoaparát a počkajte, kým indikátor LUMIX na displeji zhasne. 
(V opačnom prípade by sa mohlo stať, že fotoaparát prestane fungovať správne; taktiež by sa 
mohla poškodiť pamäťová karta a mohlo by dôjsť k strate na nej uložených údajov.)