Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
218
Prehliadanie a úpravy snímok
Používanie menu prehliadania [Playback]
[Rotate] (Otočenie)/[Rotate Disp.] (Otočenie zobrazenia)
Snímku nasnímanú s fotoaparátom držaným zvisle môžete automaticky zobraziť na výšku 
alebo ju môžete manuálne otáčať v krokoch po 90 stupňov.
[Rotate] (Otočenie) 
Manuálne otočenie snímky
•  Funkciu [Rotate] (Otočenie) nie je možné zvoliť, keď je funkcia [Rotate Disp.] (Otočenie 
zobrazenia) nastavená na [OFF] (Vyp.).
1
  Nastavte menu.
 → 
 [Playback] (Prehliadanie) → [Rotate] (Otočenie)
2
  Tlačidlami ◄► zvoľte snímku a stlačte tlačidlo [MENU/SET].
 
•  Skupinové snímky nie je možné otočiť.
3
  Tlačidlami ▲▼ zvoľte smer otočenia a stlačte tlačidlo 
[MENU/SET].
[
]:  Otočenie snímky o 90 stupňov v smere hodinových 
ručičiek.
[
]:  Otočenie snímky o 90 stupňov proti smeru hodinových 
ručičiek.
[Rotate Disp.] (Otočenie zobrazenia) 
Automatické otočenie 
zobrazovanej snímky
1
  Nastavte menu.
 → 
 [Playback] (Prehliadanie) → [Rotate Disp.] (Otočenie zobrazenia) → 
[ON] (Zap.)
•  Keď je táto funkcia nastavená na [OFF] (Vyp.), snímka sa zobrazí bez zmeny orientácie.
 Nedostupné v nasledujúcich prípadoch:
  Pri prehliadaní snímok na počítači sa snímky zobrazia otočené len vtedy, ak je v ňom 
nainštalovaný operačný systém alebo iný softvér kompatibilný so štandardom Exif. Exif je 
formát súborov statických záberov, ktoré môžete doplniť o informácie o zázname a o ďalšie 
informácie. Tento formát vytvorila asociácia JEITA (Japan Electronics and Information 
Technology Industries Association).
  Môže sa stať, že sa snímka nezobrazí automaticky otočená v smere na výšku v multizobrazení 
viacerých snímok, ktoré sa zobrazí napríklad pri nastavení funkcie [Delete Multi] (Vymazať viac 
snímok).