Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
220
Prehliadanie a úpravy snímok
Používanie menu prehliadania [Playback]
[Print Set] (Nastavenie tlače)
Pomocou tejto funkcie si môžete zvoliť, ktoré snímky sa majú vytlačiť, koľko kópií z každej 
snímky sa má vytlačiť a určiť, či sa majú pri tlači na kompatibilnej tlačiarni alebo vo 
fotografickom štúdiu snímky vytlačiť aj s označením dátumu. (O možnostiach sa informujte 
v príslušnom fotografickom štúdiu.)
1
  Nastavte menu.
 → 
 [Playback] (Prehliadanie) → [Print Set] (Nastavenie tlače) → [Single] 
(Jedna snímka) alebo [Multi] (Viacero snímok)
2
Count
Date
Date
Count
2
3
4
5
6
1
Date
Date
  Zvoľte statický záber.
[Single] (Jedna snímka)
1
 Tlačidlami ◄► zvoľte statický záber a stlačte tlačidlo [MENU/
SET].
[Multi] (Viacero snímok)
1
 Tlačidlami ▲▼◄► zvoľte statický záber a stlačte tlačidlo 
[MENU/SET].
3
  Tlačidlami ▲▼ nastavte požadovaný počet kópií a stlačte 
tlačidlo [MENU/SET].
 
(Ak ste zvolili možnosť [Multi] (Viacero snímok), kroky 
2
 a 
3
 
zopakujte pre každú snímku (max. 999 snímok))
 
•  Nastavenie/zrušenie tlače dátumu → Stlačte tlačidlo ►.
n
  Zrušenie nastavenia pre všetky snímky
 
V kroku 
1
 zvoľte [Print Set] (Nastavenie tlače) → [Cancel] (Zrušiť) → [Yes] (Áno) a potom 
stlačte tlačidlo [MENU/SET].
  Keď ste vykonali funkciu [Print Set] (Nastavenie tlače) pre snímky v skupine, nastavenia tlače 
sa vykonajú pre celkový počet snímok nastavených v danej skupine. Ak je celkový počet 
snímok 1 000 alebo vyšší, zobrazí sa [999+].
  Keď vykonáte funkciu [Print Set] (Nastavenie tlače) pre snímku v skupine, s ikonou nastavenia 
tlače prvej snímky sa zobrazí počet nastavených snímok a celkový počet snímok.
  Nastavenie tlače dátumu nie je možné vykonať pre snímky označené textovou pečiatkou [Text 
Stamp].
  V závislosti od druhu tlačiarne sa môže stať, že nastavenia tlačiarne budú mať prednosť pred 
nastaveniami fotoaparátu.
  Niektoré informácie v DPOF zadaní (nastavenia tlače) nastavenom v inom zariadení nebude 
možné použiť. V takom prípade vymažte všetky informácie v DPOF zadaní a nastavte ho znova 
v tomto fotoaparáte.
 Nedostupné v nasledujúcich prípadoch:
•  videozáznamy,
•  statické zábery nasnímané s nastavením položky [Quality] (Kvalita snímky) [ ].
•  Tlač nie je možné nastaviť pre súbory, ktoré nezodpovedajú štandardu DCF.