Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
225
Wi-Fi
Funkcia Wi-Fi
®
 a funkcia NFC
n
  Informácie o kontrolke pripojenia Wi-Fi
Tlačidlo [Wi-Fi]
Kontrolka pripojenia Wi-Fi
Svieti modrým svetlom: keď je funkcia Wi-Fi zapnutá
Bliká modrým svetlom: keď sa odosielajú dáta
n
  Informácie o tlačidle [Wi-Fi]
Tlačidlo [Wi-Fi]/[Fn2] môžete používať dvoma spôsobmi, buď ako tlačidlo [Wi-Fi] 
alebo ako funkčné tlačidlo [Fn2].
Pri zakúpení fotoaparátu je nastavené na [Wi-Fi].
Podrobnejšie informácie o funkčnom tlačidle 
•  Po stlačení tlačidla [Wi-Fi] pred vytvorením pripojenia budete môcť vykonať nasledovné 
úkony:
  (Rovnaké menu môžete vyvolať aj voľbou 
 →   [Setup] (Nastavenia) → [Wi-Fi] 
→ [Wi-Fi Function] (Funkcia Wi-Fi).)
[New Connection] (Nové pripojenie)
[Select a destination from History] 
(Voľba cieľového miesta z histórie) 
[Select a destination from Favorite] 
(Voľba cieľového miesta z obľúbených) 
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard