Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
24
Príprava
Vkladanie a vyberanie batérie/karty 
(voliteľné príslušenstvo)
[OPEN] 
(Otvoriť)
[LOCK] 
(Zaistiť)
Zaisťovací prvok
  Skontrolujte, či je fotoaparát vypnutý.
1
  Posuňte zaisťovací prvok do polohy [OPEN] 
(Otvoriť) a otvorte priestor na vloženie karty/
batérie.
Páčka
Nedotýkajte 
sa konektorov.
Nabitá batéria (skontrolujte orientáciu)
Karta (skontrolujte orientáciu: 
konektory smerujú k displeju)
2
  Zasuňte batériu a kartu, pričom dbajte 
na dodržanie správnej orientácie.
 • 
Batéria:
  Zasuňte ju úplne na doraz tak, aby sa ozval 
zvuk zaistenia a skontrolujte, či sa nad batériu 
vysunula páčka.
 • 
Karta:
  Zasuňte ju úplne na doraz tak, aby zacvakla 
na miesto.
3
  Zatvorte kryt priestoru na vloženie 
karty/batérie a zaisťovací prvok 
posuňte do polohy [LOCK] (Zaistiť).
n
 Vyberanie
• 
Vyberanie batérie:
 
Páčku posuňte v smere šípky.
• 
Vyberanie karty:
 
Zatlačte na kartu v strede.
Páčka
  Po ukončení používania batériu vyberte z fotoaparátu.
  Pamäťovú kartu nenechávajte v dosahu detí. Mohli by ju prehltnúť.
  Ak chcete vybrať kartu alebo batériu, vypnite fotoaparát a počkajte, kým indikátor LUMIX 
na displeji zhasne. (V opačnom prípade by sa mohlo stať, že fotoaparát prestane fungovať 
správne; taktiež by sa mohla poškodiť pamäťová karta a mohlo by dôjsť k strate na nej 
uložených údajov.)