Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
268
Wi-Fi
Informácie o možnostiach pripojenia
Rýchle pripojenie s rovnakými nastaveniami, ako sa použili 
predtým ([Select a destination from History] (Voľba cieľového 
miesta z Histórie)/[Select a destination from Favorite] (Voľba 
cieľového miesta z Obľúbených))
Fotoaparát si uchováva históriu použitia funkcie Wi-Fi. Položky v histórii (History) môžete 
zaregistrovať do obľúbených položiek (Favourite).
Pri pripojení z histórie (History) alebo obľúbených položiek (Favourite) sa môžete jednoducho 
pripojiť s rovnakými nastaveniami, ako sa použili predtým.
1
  Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].
2
  Zvoľte [Select a destination from History] (Voľba 
cieľového miesta z Histórie) alebo [Select a destination 
from Favorite] (Voľba cieľového miesta z Obľúbených).
Položka
Opis
[Select a destination from 
History] (Voľba cieľového 
miesta z Histórie)
Pripojenie s rovnakými 
nastaveniami, ako sa použili 
predtým.
[Select a destination from 
Favorite] (Voľba cieľového 
miesta z Obľúbených)
Pripojenie s nastaveniami 
zaregistrovanými ako 
obľúbené (Favourite).
3
  Zvoľte požadované nastavenie pripojenia.
Registrácia položiek histórie (History) do obľúbených položiek 
(Favourite)
1
  Stlačte tlačidlo [Wi-Fi].
2
  Zvoľte [Select a destination from History] (Voľba cieľového miesta z Histórie).
3
  Zvoľte položku, ktorú chcete zaregistrovať a stlačte ►.
4
  Zadajte názov uloženia.
•  Podrobnejšie informácie o zadávaní znakov si prečítajte v časti „Zadávanie textu“. 
•  Zadať je možné maximálne 30 znakov. Dvojbajtový znak sa bude považovať za dva znaky.