Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
286
Pripojenie k iným zariadeniam
Ukladanie zaznamenaných statických záberov 
a videozáznamov na rekordéri
Použite správny spôsob pre vaše zariadenie.
Kopírovanie vložením karty do rekordéra
Snímky môžete kopírovať pomocou zariadenia Panasonic 
(napríklad Blu-ray rekordéra), ktoré podporuje príslušný 
súborový formát.
•  Podrobnejšie informácie o kopírovaní a prehliadaní nájdete 
v návode na obsluhu rekordéra.
32
32
32
Vytváranie kópií prehrávaných obrazových záznamov s prepojením 
AV káblami (voliteľné príslušenstvo)
Obrazové záznamy prehrávané na tomto fotoaparáte môžete preniesť alebo kopírovať do 
rekordéra, na disk, videopásky alebo iné médiá v štandardnej kvalite obrazu. Tento spôsob je 
praktický, lebo umožňuje kopírovanie aj prostredníctvom zariadení, ktoré nie sú kompatibilné 
s obrazovými záznamami vo vysokom rozlíšení. Zvuk sa zaznamená monofónne.
1
  Pripojte fotoaparát k rekordéru.
•  Skontrolujte orientáciu konektora a zasuňte ho v priamom smere. (Ak pri zasúvaní nie je 
konektor kábla správne otočený, konektor sa môže zdeformovať a spôsobiť nesprávnu 
činnosť.) Dbajte tiež na to, aby ste ho nezasunuli do nesprávneho vstupného konektora. Mohli 
by ste poškodiť fotoaparát.
Priložte konektor tak, aby 
príslušné značky smerovali 
proti sebe a zasuňte.
Konektor [AV OUT/DIGITAL]
AV kábel (voliteľné príslušenstvo)
Do vstupného konektora rekordéra
2
  Spustite zaznamenávanie na rekordéri.
3
  Spustite prehrávanie vo fotoaparáte.
•  Ak chcete zaznamenávanie (kopírovanie) zastaviť, najprv zastavte zaznamenávanie na 
rekordéri, potom zastavte prehrávanie vo fotoaparáte.
  Používajte len originálny AV kábel značky Panasonic (DMW-AVC1: voliteľné príslušenstvo).
  V prípade použitia televízora so zobrazovacím pomerom 4:3 pred kopírovaním vždy zmeňte 
 na 
možnosť [4:3]. Videozáznamy skopírované s nastavením [16:9] sa budú pri prehrávaní na 
televízore so zobrazovacím pomerom 4:3 javiť zvisle roztiahnuté.
  Podrobnejšie informácie o spôsoboch kopírovania a prehliadania/prehrávania nájdete v návode 
na obsluhu rekordéra.