Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
299
Ďalšie informácie
Zobrazované hlásenia
V nasledujúcej časti je vysvetlený význam dôležitých hlásení zobrazovaných na displeji alebo 
v hľadáčiku a postup, ktorý je potrebné na ich základe vykonať.
n
  Pamäťové karty
[Memory Card Error] (Chyba pamäťovej karty) [Format this card?] (Chcete pamäťovú kartu 
naformátovať?)
•  Fotoaparát nepodporuje formát vloženej pamäťovej karty.
→ Dôležité dáta uložte na pevný disk počítača alebo na iné záznamové médium a potom použite 
funkciu [Format] (Formátovanie) vo fotoaparáte. 
[Insert SD card again] (Kartu vyberte a znova vložte) [Try another card] (Skúste použiť inú 
kartu)
•  Prístup k údajom na pamäťovej karte zlyhal.
 
→ Kartu vyberte a znova ju vložte do fotoaparátu.
•  Vyskúšajte vložiť inú kartu.
[Read Error] (Chyba pri čítaní údajov)/[Write Error] (Chyba pri zapisovaní údajov) [Please 
check the card] (Skontrolujte, prosím, kartu)
•  Chyba pri čítaní údajov.
 
→ Skontrolujte, či je karta vložená správne. 
•  Chyba pri zapisovaní údajov na pamäťovú kartu.
 
→ Vypnite fotoaparát a vyberte kartu. Potom kartu znova vložte a zapnite fotoaparát.
•  Pamäťová karta môže byť poškodená.
 
→ Skúste vložiť inú kartu.
[Motion recording was cancelled due to the limitation of the writing speed of the card] 
(Snímanie videozáznamu nie je možné v dôsledku nedostatočnej rýchlosti zápisu dát na 
pamäťovú kartu)
•  Rýchlostná trieda požadovanej karty sa odlišuje v závislosti od nastavenia položky [Rec Format] 
(Záznamový formát) a [Rec Quality] (Kvalita záznamu) videozáznamu. Uistite sa, že používate 
kartu odporúčanej rýchlostnej triedy. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Snímanie 
videozáznamov a rýchlostná trieda“. 
→ Ak sa snímanie zastavilo aj pri použití karty s odporúčanou rýchlostnou triedou 
znamená to, že došlo k zhoršeniu rýchlosti zápisu dát. V takom prípade odporúčame 
zálohovanie dát a naformátovanie karty. 
[Memory Card Error] (Chyba pamäťovej karty) [This memory card cannot be used] (Túto 
pamäťovú kartu nie je možné použiť.)
•  Karta nie je kompatibilná s fotoaparátom. Použite kompatibilnú kartu.
[Cannot record due to incompatible format(NTSC/PAL) data on this card.] (Záznam nie je 
možný v dôsledku nekompatibilného formátu dát (NTSC/PAL) na karte.)
 
→ Vložte inú pamäťovú kartu.