Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
31
Príprava
Nastavenia v menu
Menu môžete použiť na nastavenie funkcií fotoaparátu a snímania, ovládanie funkcií 
prehliadania a vykonávanie iných úkonov. Predovšetkým menu nastavení [Setup] obsahuje 
dôležité nastavenia, ktoré sa týkajú hodín a napájania fotoaparátu. Skôr, ako začnete 
fotoaparát používať, skontrolujte nastavenie položiek v tomto menu.
  Keď je funkcia [Menu Resume] (Obnovenie pozície menu) 
[Setup] nastavená na [ON] (Zap.), znovu sa zobrazí prostredie, ktoré sa zobrazilo 
naposledy po tom, čo ste zvolili položku menu. Pri zakúpení fotoaparátu je táto funkcia 
nastavená na možnosť [ON] (Zap.).
 v menu nastavení [Setup] 
nastavená na [ON] (Zap.), v prostredí menu sa zobrazia vysvetlenia položiek menu 
a nastavení.
Príklad: Zmena nastavenia položky [Quality] (Kvalita snímky) z [ ] na [ ] v menu snímania 
[Rec]
V tomto návode na obsluhu sú kroky na nastavenie položky menu opísané 
nasledujúcim spôsobom:
 → 
 [Rec] (Snímanie) → [Quality] (Kvalita snímky) → [ ]
1
  Stlačením tlačidla [MENU/SET] vyvolajte menu.
Menu snímania [Rec]
Umožňuje vykonanie nastavení rozlíšenia a blesku.
Menu snímania 
videozáznamov 
[Motion Picture]
Môžete v ňom zvoliť záznamový formát, kvalitu obrazu a iné 
nastavenia.
Menu používateľských 
nastavení [Custom]
Obsluhu fotoaparátu, napr. zobrazenia a obsluhu 
prostredníctvom tlačidiel môžete prispôsobiť svojim 
požiadavkám. Upravené nastavenia tiež môžete uložiť do 
pamäte.
Menu nastavení [Setup]
Umožňuje vykonanie nastavení, ktoré vám spríjemnia 
používanie fotoaparátu, napríklad zmenu nastavenia hodín 
a hlasitosti zvukovej signalizácie. Môžete tu vykonať aj 
nastavenia súvisiace s funkciou Wi-Fi.
Menu prehliadania 
[Playback]
Toto menu vám umožňuje pre vytvorené snímky nastaviť 
ochranu proti vymazaniu, orezať snímky, nastaviť tlač a iné.