Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
52
Príprava
Zadávanie textu
Pomocou tlačidiel kurzora môžete zadávať mená vo funkcii identifikácie tvárí a vo funkcii 
[Profile Setup] (Nastavenie profilu) (deti a domáce zvieratká) alebo uložiť cieľové miesta cesty 
vo funkcii [Travel Date] (Dátum cesty) a pod.
•  Zadať je možné len abecedné znaky a symboly.
•  Príklad ovládania na vyvolanie zobrazenia:
 
 → 
 [Rec] (Snímanie) → [Profile Setup] (Nastavenie profilu) → [SET] (Nastaviť) → 
[Baby1] (Dieťa 1) → [Name] (Meno) → [SET] (Nastaviť)
1
  Tlačidlami ▲▼◄► zvoľte znaky.
2
Pozícia kurzora
  Stláčajte tlačidlo [MENU/SET], kým sa nezobrazí  
požadovaný znak.
 
Text sa vloží na pozícii kurzora.
 
•  [
]: Zadanie medzery
 
n
 
Zmena typu znakov
•  Stlačte tlačidlo [DISP.].
•  Tlačidlami ▲▼◄► zvoľte [
] a stlačte tlačidlo 
[MENU/SET].
 
n
 
Ak chcete pokračovať v zadávaní znakov
 
  •  Tlačidlami ▲▼◄► zvoľte [ ] a stlačte tlačidlo [MENU/SET].
 
  •  Ovládač zoomu posuňte smerom k polohe T.
 
  •  Otočný ovládač otočte doprava.
 
n
 
Upravovanie textu
1
  Tlačidlami ▲▼◄► zvoľte [ ] [ ] a stlačte tlačidlo [MENU/SET]. Potom presuňte 
kurzor na text, ktorý chcete upraviť.
  •   Kurzor môžete presunúť aj pomocou ovládača zoomu alebo otočného ovládača.
2
  Tlačidlami ▲▼◄► zvoľte možnosť [Delete] (Vymazať) a stlačte tlačidlo [MENU/
SET].
3
  Tlačidlami ▲▼◄► zvoľte správny text a stlačte tlačidlo [MENU/SET].
3
  Po dokončení zadávania textu zvoľte tlačidlami ▲▼◄► možnosť [Set] 
(Nastaviť) a stlačte tlačidlo [MENU/SET].
  Zadať je možné maximálne 30 znakov (pri nastavovaní mien vo funkcii [Face Recog.] 
(Identifikácia tvárí) je možné zadať maximálne 9 znakov).
  V prípade znakov [ ], [ ], [ ], [ • ] a [—] je možné zadať maximálne 15 znakov (pri 
nastavovaní mien vo funkcii [Face Recog.] (Identifikácia tvárí) je možné zadať maximálne 
6 znakov).