Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
59
Základné funkcie
Voľba režimu snímania
Voľba režimu snímania pomocou clonového krúžku a ovládača rýchlosti 
uzávierky
1
  Otočte clonový krúžok a ovládač rýchlosti uzávierky.
•  Pomaly otáčajte clonový krúžok a ovládač rýchlosti 
uzávierky, až kým sa nezacvaknú do správne nastavenej 
polohy.
  Clonový krúžok môžete nastaviť na [A] (AUTOMATICKY) 
alebo na hodnoty od [1.7] do [16].
Voľba inteligentného automatického režimu [Intelligent Auto]
1
  Stlačte tlačidlo [iA].
•  Nastaví sa inteligentný automatický režim [Intelligent Auto] 
a ikona režimu snímania sa zmení na [
]. Keď znova 
stlačíte tlačidlo [iA], režim snímania sa prepne na režim, 
ktorý umožňuje vykonanie nastavení pomocou clonového 
krúžku a ovládača rýchlosti uzávierky.
•  Keď zvolíte inteligentný automatický režim [Intelligent Auto], 
režim snímania, ktorý bol nastavený pomocou clonového krúžku a ovládača rýchlosti 
uzávierky sa zruší.
[Intelligent Auto] (Inteligentný automatický režim) 
Pri snímaní sa použijú automatické nastavenia zvolené fotoaparátom.
[Program AE] (Programy automatickej expozície) 
Snímanie s hodnotou clony a expozičným časom, ktoré automaticky nastaví fotoaparát.
[Aperture-Priority] (Režim dôrazu na hodnotu clony) 
Určte hodnotu clony a môžete snímať.
[Shutter-Priority] (Režim dôrazu na expozičný čas) 
Určte expozičný čas a môžete snímať.
[Manual Exposure] (Režim manuálneho nastavenia expozície) 
Určte hodnotu clony resp. expozičný čas a môžete snímať.