Panasonic DMC-LX100 Operating Guide

Page of 332
75
Režim snímania
Snímanie s automatickými nastaveniami [Intelligent 
Auto] (Inteligentný automatický režim)
Režim snímania: 
V tomto režime fotoaparát optimalizuje nastavenia pre snímaný objekt a prostredie snímania, 
preto ho odporúčame osobám, ktoré chcú jednoducho namieriť fotoaparát a snímať.
Fotoaparát optimalizuje nastavenia a nasledujúce funkcie sa aktivujú automaticky.
•  Automatické rozpoznanie typu scény/Kompenzácia protisvetla/[Face/Eye Detection] 
(Rozpoznanie tvárí/očí)/Automatické vyváženie bielej/Inteligentné nastavovanie citlivosti 
ISO/[Red-Eye Removal] (Odstránenie efektu červených očí)/[i.Zoom] (Inteligentný zoom)/
[i.Resolution] (Inteligentné nastavenie rozlíšenia)/[Stabilizer] (Optická stabilizácia obrazu)/
[i.Dynamic] (Inteligentné ovládanie dynamického rozsahu)/[Long Shtr NR] (Tlmenie šumu 
pri dlhom expozičnom čase)/[Quick AF] (Rýchle automatické zaostrovanie)/[AF Assist 
Lamp] (Prisvetlenie)
1
  Stlačte tlačidlo [iA].
 
Fotoaparát sa prepne do inteligentného automatického režimu 
[Intelligent Auto].
•  Keď znova stlačíte tlačidlo [iA], režim snímania sa prepne 
na režim, ktorý je nastavený pomocou clonového krúžku 
a ovládača rýchlosti uzávierky.
2
50
i
  Fotoaparát namierte na snímaný objekt.
•  Keď fotoaparát určí optimálnu scénu, ikona pre príslušnú 
scénu sa na 2 sekundy zobrazí modrá a potom sa zmení 
na štandardnú červenú indikáciu.
•  Keď stlačíte tlačidlo ◄ a stlačíte spúšť do polovice, 
aktivuje sa funkcia aretácie zaostrenia na pohybujúci sa 
objekt. Podrobnejšie informácie 
.
Zmena spôsobu ovládania tlačidla [iA]
 →   [Custom] (Používateľské nastavenia) → [iA Button Switch] (Prepínanie 
tlačidlom iA)
[Single Press] (Jedno stlačenie):
 Keď stlačíte tlačidlo [iA], fotoaparát sa prepne do 
inteligentného automatického režimu [Intelligent Auto].
[Press and hold] (Stlačenie a pridržanie): Ak stlačíte a pridržíte tlačidlo [iA], fotoaparát sa 
prepne do inteligentného automatického režimu [Intelligent Auto].