Reflexion CLR2610USB User Manual

Page of 5
                                 
 
 
Kuchyňské rádio Reflexion  
CLR 2610    
 
 
 
Obj. č.: 32 59 14 
 
 
 
Vážený zákazníku, 
d
ě
kujeme Vám za Vaši d
ů
v
ě
ru a za nákup kuchy
ň
ského rádia Reflexion CLR 2610.  
Tento návod k obsluze je sou
č
ástí výrobku. Obsahuje d
ů
ležité pokyny k uvedení výrobku do provozu          
a k jeho obsluze. Jestliže výrobek p
ř
edáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.  
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv p
ř
e
č
íst!  
 
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
Znak vyk
ř
i
č
níku v trojúhelníku upozor
ň
uje uživatele na d
ů
ležité bezpe
č
nostní a údržbové 
(servisní) pokyny, a je bezpodmíne
č
n
ě
 nutné je dodržovat. 
 
Znak blesku v trojúhelníku upozor
ň
uje uživatele na nebezpe
č
né el. nap
ě
tí na neizolovaných 
sou
č
ástech ve vnit
ř
ní 
č
ásti za
ř
ízení. 
 
Pro omezení rizika úrazu elektrickým proudem nikdy neotvírejte kryt p
ř
ístroje. Ve vnit
ř
ních 
č
ástech p
ř
ístroje se nenacházejí žádné, pro b
ě
žného uživatele nastavitelné, sou
č
ásti. Opravy 
mohou nýt provád
ě
ny pouze autorizovaným servisem. 
 
Toto za
ř
ízení je ur
č
eno pro st
ř
ídavé sí
ť
ové nap
ě
tí 230V o frekvenci 50 Hz. P
ř
i delším 
nepoužívání za
ř
ízení vytáhn
ě
te prosím konektor ze zásuvky. 
 
Nevystavujte p
ř
ístroj vlhkosti ani dešti. 
 
Spína
č
 POWER je p
ř
ipojen na sekundární elektrický obvod p
ř
ístroje. Jeho vypnutí nep
ř
eruší 
hlavní napájení p
ř
ístroje! 
 
Zapínejte p
ř
ístroj až tehdy, když se p
ř
esv
ě
d
č
íte o správné realizaci všech propojení. 
 
P
ř
ístroj umíst
ě
te vždy tak, aby mu byl zabezpe
č
en dostate
č
ný p
ř
ívod 
č
erstvého vzduchu. 
V žádném p
ř
ípad
ě
 nepokládejte p
ř
ístroj na koberce a do blízkosti záv
ě
s
ů
 a neumis
ť
ujte ho mezi 
knihy do knihovny. 
 
Nevystavujte p
ř
ístroj p
ř
ímému slune
č
nímu zá
ř
ení ani jiným tepelným zdroj
ů
m.  
 
P
ř
i vkládání baterií dávejte pozor na jejich správnou polaritu. 
 
P
ř
i delším nepoužívání p
ř
ístroje (více než 1 m
ě
síc) z n
ě
j vyjm
ě
te baterie, pro zamezení výtoku 
kyseliny. 
 
 
PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU 
 
1. Tla
č
ítko ALARM 2 / VOL – 
2. Tla
č
ítko ALARM 1 / VOL + 
3. Tla
č
ítko TUNING / SEARCH FORWARD 
4. Tla
č
ítko TUNING / SEARCH BACKWARD 
5. Tla
č
ítko POWER / STANDBY 
6. Tla
č
ítko Prohledávání pam
ě
ti / A.M.S 
7. Tla
č
ítko TIMER / ALARM 
8. Tla
č
ítko Pam
ěť
 
9. Tla
č
ítko Režim 
10. Tla
č
ítko výb
ě
ru úložišt
ě
 A/B/C/D/E/F 
11. Tla
č
ítko AOT / SLEEP-TIMER