Timex T2N720 IQ Tide Temp Compass T2N720 Data Sheet

Product codes
T2N720
Page of 8
                        
 
 
 
 
 
 
Náramkové hodinky Tide Temp Compass 
  
T2N720 
 
Obj. č.: 77 72 15 
 
 
 
 
 
                             
Vážený zákazníku, 
 
d
ě
kujeme Vám za Vaši d
ů
v
ě
ru a za nákup náramkových hodinek Timex. 
Tento návod k obsluze je sou
č
ástí výrobku. Obsahuje d
ů
ležité pokyny k uvedení výrobku  
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek p
ř
edáte jiným osobám, dbejte na to, abyste  
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv p
ř
e
č
íst! 
 
 
 
Uvedení do provozu 
 
(Neplatí pro modely s naprogramovaným kalendá
ř
em) 
Odstra
ň
te plastový kryt pod korunkou a poté zmá
č
kn
ě
te korunku dovnit
ř
. V p
ř
ípad
ě
 n
ě
kterých model
ů
 
bude  pot
ř
ebné  nasadit  korunku  dovnit
ř
  do  závitu.  Pokud  má  Vaše  pouzdro  vý
č
n
ě
lek  se  závitem, 
korunku  je  nutné našroubovat  po  nastavení  hodinek  dovnit
ř
.  Zatla
č
te  korunku  pevn
ě
 do  vý
č
n
ě
lku  se 
závitem,  podržte  ji  a  otá
č
ejte  ve  sm
ě
ru  hodinových  ru
č
i
č
ek.  Pokra
č
ujte,  až  dokud  nebude  korunka 
pevn
ě
  utažena.  Když  budete  chtít  hodinky  v budoucnu  nastavit,  budete  muset  korunku  vyšroubovat 
(proti sm
ě
ru hodinových ru
č
i
č
ek) a vytáhnout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odolnost proti vodě a nárazům 
 
Pokud jsou Vaše hodinky vodot
ě
sné, je na nich ozna
č
ení vod
ě
odolnosti v metrech (WR_M). 
 
Vodot
ě
snost v hloubce 
Tlak vody pod hladinou (p.s.i.*) 
30 m / 98 ft. 
60 
50 m / 164 ft 
86 
100 m / 328 ft 
160 
200 m / 565 ft 
284 
 
* p.s.i. = jednotka tlaku, definovaná jako libra síly na 
č
tvere
č
ný palec (anglicky
 
pound per square inch) 
 
VAROVÁNÍ:  ABY  SE  ZACHOVALA  VOD
Ě
ODOLNOST  HODINEK,  NEMA
Č
KEJTE  POD  VODOU 
ŽÁDNÁ  TLA
Č
ÍTKA,  NEJSOU-LI  HODINKY  OZNA
Č
ENY  JAKO  VODOT
Ě
SNÉ  DO  HLOUBKY  200 
METR
Ů
. POKUD JSTE POD VODOU, NEVYTAHUJTE KORUNKU. 
 
1.  Hodinky jsou vod
ě
odolné jen pod podmínkou, že není porušen krystal, korunka ani pouzdro. 
2.  Hodinky nejsou certifikovány pro potáp
ě
ní. 
3.  Pokud jsou hodinky vystaveny slané vod
ě
, opláchn
ě
te je po použití pod vodou z vodovodu. 
4.  Odolnost  proti  náraz
ů
m  je  ozna
č
ena  na  spodní  stran
ě
  pouzdra  nebo  na 
č
íselníku.  Konstrukce 
hodinek  vyhovuje  ISO  zkoušce  odolnosti  proti  náraz
ů
m.  Nicmén
ě
  musíte  dávat  pozor,  aby  se 
nepoškodil krystal hodinek.  
 
Noční osvětlení INDIGLO
®
 
 
Osv
ě
tlení 
se 
aktivuje 
zmá
č
knutím 
tla
č
ítka 
nebo 
korunky. 
Elektroluminiscen
č
ní  technologie  použita  v no
č
ním  osv
ě
tlení  INDIGLO
®
 
oza
ř
uje 
č
íselník b
ě
hem noci a za špatných sv
ě
telných podmínek. 
 
Nastavení data a času 
 
POZNÁMKA:  Korunka  Vašich  hodinek  s inteligentním  systémem 
Quartz™ má t
ř
i polohy: vnit
ř
ní, st
ř
ední a vn
ě
jší. Abyste si osahali rozdíly mezi jednotlivými polohami, 
vytáhn
ě
te  korunku do  vn
ě
jší  polohy  a potom  ji  lehce zatla
č
te dovnit
ř
 do st
ř
edové  polohy, až  uslyšíte 
jedno kliknutí.  
P
ř
i nastavení data a 
č
asu postupujte následujícím zp
ů
sobem: 
Č
as 
Vytáhn
ě
te korunku do vn
ě
jší polohy a otá
č
ejte s ní, dokud se nebude ukazovat p
ř
esný 
č
as. Ov
ěř
te si, 
že  je  p
ř
esn
ě
  nastaven 
č
as  dopoledne  a  odpoledne  (AM/PM)  a  p
ř
esv
ě
d
č
te  se,  že  datum  se  m
ě
ní  
o p
ů
lnoci a ne v poledne. 
Datum (Neplatí pro modely s v
ěč
ným kalendá
ř
em) 
Zatla
č
te  korunku  do  st
ř
ední  polohy  a  otá
č
ejte  s ní,  dokud  se  v okn
ě
  pro  datum  neobjeví  správné 
datum.  Pozor:  Ke  zm
ě
n
ě
  data  dochází  mezi  22:00  a  02:00  hod.  Nem
ěň
te  datum  v tomto 
č
asovém 
rozmezí, aby nedošlo k poškození pohybu hodinek. 
Po  nastavení  data  a 
č
asu  zamá
č
kn
ě
te  korunku  do  spodní  (vnit
ř
ní)  polohy  a  za
č
ne  se  pohybovat 
sekundová ru
č
i
č
ka.     
POZOR: V m
ě
sících s menším po
č
tem dn
ů
 než 31, se musí datum upravit. 
 
Předprogramovaný kalendář 
 
S funkcí tohoto kalendá
ř
e se nemusí datum na hodinkách upravovat až do roku 2100. 
Hodinky automaticky po
č
ítají s kratšími m
ě
síci a s p
ř
estupnými  roky, takže  vždy ukazují správný den  
a  datum.  Den  a  datum  jsou  p
ř
ednastaveny  z výroby.  Jediné  co  musíte,  je  nastavit  správný 
č
as.  
Na  hodinkách  jsou  dv
ě
  zapušt
ě
ná  tla
č
ítka,  která  slouží  k nastavení  dne  a  data  v servisním  centru 
Timex po vým
ě
n
ě
 baterie. Tla
č
ítka nemají žádnou jinou funkci.