Leitz Icon 70010000 User Manual

Product codes
70010000
Page of 22
Leitz Icon Printer Brugervejledning
Tekniske oplysninger
20
Sikkerhedsoplysninger
Tilsigtet anvendelse
Denne enhed er udviklet med henblik på udskrivning af etiketter og lignende elementer ved hjælp af Leitz Icon Intelligent 
Label-kassetter. Printeren bør udelukkende anvendes til dette formål, som beskrevet i denne brugervejledning.
Forholdsregler ved opsætning
• Printeren er udelukkende til indendørs brug. Benyt den ikke udendørs.
• Printerens strømadapter er designet til 100 - 240 V, 50/60 Hz. Kontrollér, at strømspændingen i din stikkontakt ligger 
inden for dette interval, inden du sætter strømadapteren i stikket.
• Placér enheden i nærheden af en tilgængelig stikkontakt. Sørg for, at du på ethvert tidspunkt let kan tage strømlednin-
gen ud af stikkontakten.
• Sørg for at beskytte strømledningen og strømadapteren, så de ikke strækkes, klemmes eller bukkes.
• Placér strømledningen uden for ganglinjer, så du forhindrer, at personer snubler over ledningen. 
• Brug udelukkende den strømadapter, der leveres med printeren. Brug af en forkert strømadapter kan forårsage over-
ophedning og brand.
• Bøj ikke strømledningen, og placér ikke tunge objekter på den, da dette kan beskadige ledningen og forårsage risiko 
for elektrisk stød eller brand. 
• Brug ikke strømledningen, hvis den er beskadiget eller flosset.
• Sørg for kun at holde i stikenden af strømkablet, når du tager kablet ud af stikkontakten. Gentagne træk i strømlednin-
gen kan beskadige den.
Forholdsregler ved drift
• Beskyt printeren mod fugt, og brug den ikke, hvis strømledningen eller strømstikket er defekt.
• Berør aldrig strømstikket med våde hænder.
• Placér ikke noget oven på printeren, og indsæt ikke noget i etiketudgangen.
• Indsæt aldrig objekter af nogen art i printeren, da dette kan beskadige mekanismerne eller de elektriske komponenter 
inde i printeren.
• Spild aldrig væske af nogen art på printeren.
• Benyt ikke printeren i nærheden af vand eller i ekstremt fugtige omgivelser.
• Tab ikke printeren, og slå ikke på den.
Forholdsregler ved rengøring, transport og opbevaring
• Anvend en blød, fugtig klud til at rengøre det ydre af printeren. Benyt ikke renseservietter eller kemiske substanser, 
som kan beskadige printerens overflade.
• Printeren er designet, så du kan få adgang til papirafgangen, så du kan afhjælpe papirstop. Se Afhjælpning af eti-
 
for at få vejledning i afhjælpning af papirstop. Åbn ikke printerhuset, og forsøg ikke på anden måde 
at reparere printeren. Kontakt kundesupport for at få oplysninger om reparation af printeren.
• Det termiske printhoved kan blive meget varmt under udskrivning. Hvis du skal afhjælpe et papirstop, skal du afbryde 
printeren og lade der gå tilstrækkelig lang tid til, at printhovedet kan køle ned, før du får adgang til papirafgangen.
• FORSIGTIG: Skærekniven er skarp og kan være eksponeret ved adgang til papirafgangen. Vær omhyggelig med ikke 
at røre ved skærekniven.
• Denne printer indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. Forsøg ikke selv at udføre service på printeren. 
Reparationsservice bør foretages af en uddannet tekniker.