Ever PREMIUM 7RJ, 3m, 7 sockets 03-01-0003-11 Leaflet

Product codes
03-01-0003-11
Page of 2
siedem gniazd sieciowych o podwy¿szonej skutecznoœci 
zabezpieczenie przeciwprzepiêciowe i przeciwzak³óceniowe 
podœwietlany wy³acznik sieciowy zabezpieczony przed przypadkowym   wy³¹czeniem
system DUAL - mo¿liwoœæ u³o¿enia przewodu w dwóch kierunkach
automatyczny bezpiecznik   
ergonomiczny kszta³t
niezawodnoϾ
5-letnia gwarancja
ubezpieczenie przy³¹czonego sprzêtu do 6 000 z³
 
K A R T A              P R O D U K T U
www.ever.com.pl
2
modele
2
modele
K A R T A              P R O D U K T U
LISTWY ZABEZPIECZAJ¥CE Premium 7 i Premium 7RJ
system DUAL