Bosch Appliances Washer/Dryer FPE-1000-CITY User Manual

Page of 16
FPE-1000-CITY
th
13
Bosch Security Systems, Inc.
F.01U.078.100 | 04 | 2011.11
หมายเหตุ
ใชคําแนะนําเหลานี้เพื่อติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE-1000-CITY ในแผงควบคุมอัคคีภัยที่สามารถระบุตําแหนงไดแบบอะนาล็อก FPA-1000
1. ติดตั้ง ทดสอบ และบํารุงรักษา FPE-1000-CITY ตามคําแนะนําตอไปนี้ คือ NFPA 72, กฎหมายในพื้นที่ 
และหนวยงานที่มีอํานาจทางกฎหมาย (AHJ)
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในเอกสารนี้เพื่อปองกันอันตรายกับตัวบุคคลและปองกันไมใหอุปกรณเสียหาย 
การไมปฏิบัติตามขั้นตอนเหลานี้อาจทําให FPE-1000-CITY ทํางานไมถูกตอง Bosch ไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้ง 
ทดสอบ หรือบํารุงรักษาอุปกรณอยางไมเหมาะสม
3. การไมปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งในเอกสารฉบ ับนี้อาจทําใหแผงสัญญาณเตือนอัคคีภัยเสียหาย
4. สําหรับรูปแบบการเดินสายไฟและคําแนะนําในการตั้งคาโปรแกรมโดยละเอียด โปรดดูที่คูมือการติดตั้งและใชงาน FPA-1000
ขอมูลโดยยอ
FPE-1000-CITY เปนระบบที่มีวงจร City Tie ผานการควบคุมสองโหมดแบบใชพลังงานในพื้นที่หรือแบบวงจรสลับขั้ว 
ซึ่งจะเชื่อมตอกับมาสเตอรบอกซ (โหมดใชพลังงานในพื้นที่) หรือศูนยรักษาความปลอดภัย (โหมดสลับขั้ว)
การติดตั้ง
สามารถติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน FPE-1000-CITY ตัวหนึ่งบนเมนบอรดได สําหรับตําแหนงของโมดูลปลั๊กอิน City Tie FPE-1000-CITY โปรดดูที่ รูป 
14
 หนา 14
 ชองปลั๊กอินสองชองดานบนสามารถใชสําหรับบอร ดวงจรสายสงสัญญาณ FPE-1000-SLC ตัวที่หนึ่งและตัวที่สองเทานั้น
โมดูลปลั๊กอินเหลานี้ติดตั้งกับเมนบอรดไดโดยตรงและจะไดรับการตรวจจับและควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อจายไฟฟาใหกับแผงควบคุม
การตั้งคาสวิตช DIP สําหรับ FPE-1000-CITY
หมายเหตุ: กอนติดตั้ง FPE-1000-CITY ใหตั้งคาสวิตช DIP บนโมดูลตามโหมดการทํางานที่ตองการ (โหมดพลังงานในเครื่องหรือโหมดสลับขั้ว)
โปรดดูที่ รูป 13 สําหรับตําแหนงและการตั้งคา DIP สวิตช
รูป 13 การตั้งคา DIP สวิตชบนโมดูลปลั๊กอิน City Tie
ขอควรระวัง
ระวังประจุไฟฟาสถิต! 
ใหตอสายดินกับตัวคุณเอง โดยใชสายรัดขอมือหรือวิธีอื่นที่เหมาะสม
เมนบอรด FPA-1000 และโมดูลปลั๊กอิน FPE-1000-CITY มีชิ้นสวนท ี่ไวตอไฟฟาสถิตซึ่งอาจเสียหายได 
เดินสายดินเขากับตูอุปกรณกอนทํางานกับเมนบอรดหรือโมดูลปลั๊กอิน 
ใหตอสายดินกอนการนําออกจากกลองและทํางานกับเมนบอรดหรือโมดูลปลั๊กอิน 
ซึ่งจะเปนการปลดปลอยไฟฟาสถิตใดๆ ที่อยูบนร างกายของคุณ รักษาการสัมผัสกับตูอุปกรณตอไป 
ขณะติดตั้งเมนบอรดหรือโมดูลปลั๊กอิน
อันตราย
กอนติดตั้งโมดูลปลั๊กอิน FPE-1000-CITY ใหถอดแหลงจายไฟ AC 
และแบตเตอรี่ทั้งหมดออกจากแผงสัญญาณเตือนอัคค ีภัย
Reverse
1
ON
S1
Local
2 3
Reverse
1
ON
S2
Local
2 3
BOSCH
S1
S2
1
Reverse
1
ON
S1 Local
2 3
Reverse
1
ON
S2
Local
2 3
2
Reverse
1
ON
S1 Local
2 3
Reverse
1
ON
S2
Local
2 3