Sony PCS-11 User Manual

Page of 156
PC
S-11/11P
© 2004 Sony Corporation
3-836-774-12 (1)
Supplement for 
Video 
Communication 
System
最初にお読みください!
Please read it before proceeding!
Lisez-le avant de continuer!
Lesen Sie sie bitte, bevor Sie fortfahren!
L
éalo antes de continuar
!
Leggere attentamente prima di procedere!
Leia antes de continuar!
PCS-11/11P      

Summary of Contents of user manual for Sony PCS-11

 • Page 1 3-836-774-12 (1) Supplement for Video Communication PCS-11/11P System 操作ガイド JP 最初にお読みください! Operation Guide GB Please read it before proceeding!...
 • Page 2: JP ឬ֖᚜ᇉɁ৙֞ ާпɁȲɔȾ ՘੥ᝢ஥ంȝɛɆᛏֿ ȺɂǾඒɁɛșȽ᚜ᇉ ʇʕ˂ᛏֿɂާпȾЭґᥓਁȪȹᜫ᜛Ȩɟȹȗɑ ɥȪȹȗɑȬǿ᚜ᇉɁ ȬǿȪȞȪǾ᫖෥ᛏֿɂǾɑȴȟȶȲΈȗȞȲɥȬ ю߁ɥɛȢျᜓȪȹȞ ɞȻǾཌདɗ৞᫖ȽȼȾɛɝඳ̪ɗ‫۾‬ȤȟȽȼ̷ᡵ ɜట୫ɥȝᝣɒȢȳȨ ̜୒ȾȷȽȟɞȦȻȟȕɝǾԲ᪙ȺȬǿ ȗǿ ̜୒ɥ᩻ȣȲɔȾඒɁȦȻɥ॒ȭȝަɝȢȳȨȗǿ ާпɁȲɔɁา৙̜ᬱɥަɞ ȦɁ᚜ᇉɁา৙̜ᬱɥ ¶ ᵻ ¹ ʤ˂ʂɁา৙̜ᬱɥɛȢȝᝣɒȢȳȨȗǿ ަɜȽȗȻǾཌདɗ৞...
 • Page 3 2 b ÊáðáîåóåȉȻȗșʟɫɮʵջ ɂȫɔȹȝΈȗȾȽ Ɂ ÐÄÆ ɥʊʠʵɹʴʍɹȬɞǿ Áäïâå Áãòïâáô Òåáäåò ȟᠭӦ ɞȻȠȾ ȪǾటൡɁ՘੥ᝢ஥ంɁ᚜ጤȟ႕ᬂ ȦɁ଩ͽʨʕʯɬʵɂǾ² ٥ཟᩖɁʐ Ⱦ᚜ᇉȨɟɑȬǿ ʶʝ͢ឰȺǾஓࢠɁ͢ឰɥܿɔɞȻȦ bᄻඒȉɁյᬱᄻɥɹʴʍɹȬɞȻǾȰ ɠȞɜጶ̘ȬɞɑȺɁ଩ͽɥዊԨȾᝢ Ɂ᛻ҋȪɁʤ˂ʂȟ᚜ᇉȨɟɑȬǿ ஥ȪȹȗɑȬǿɛɝᝊȪȗ଩ͽ஁ศɗ...
 • Page 4 ஓటտȤǽèôô𺯯 ÷÷÷®áäïâå®ãï®êð¯ðòïäõãôó¯ áãòïâáô¯òåáäóôåð®èôíì ԈዢտȤǽèôô𺯯 ÷÷÷®áäïâå®ãïí¯ðòïäõãôó¯ áãòïâáô¯òåáäóôåð®èôíì ඔࡻտȤǽèôô𺯯 ÷÷÷®áäïâå®ãïᵪ¯ðòïäõãôó¯ áãòïâáô¯áãòòãåîôåõòï®èôíì JP 4 ɂȫɔȹȝΈȗȾȽɞȻȠȾ
 • Page 5ᄻඒ ឬ֖®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®¶ า৙®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®· ᫖෺ȾȷȗȹɁާп˨Ɂȧา৙  ®®®®®¹ ᫖ໃɥоɟɞ  ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ±° ᄾਖ਼ɥ֣ɆҋȬ  ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ±± ஭Ѕɗᬩ‫ۦ‬ɥᝩኮȬɞ  ®®®®®®®®®®®®®®®® ±´ ɵʫʳɬʽɺʵȻʄ˂ʪɥᝩኮȬ ɞ  ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ±´ ᬩᦀɥᝩኮȬɞ ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® ±µ...
 • Page 6 ˩ᜤɁา৙ɥަɜȽȗȻǾ ཌདɗ৞᫖Ⱦɛɝ ඳ̪ɗ‫۾‬ȤȟȾȷȽȟɞȦȻȟȕɝɑȬǿ ÁÃ ᫖ໃɽ˂ʓɗ ÄÃ ᫖ໃ૚ፖɽ˂ ʓɥϾȷȤȽȗ ÁÃ ᫖ໃɽ˂ʓɗ ÄÃ ᫖ໃ ૚ፖɽ˂ʓɥϾȷȤɞȻǾཌ དɗ৞᫖ɁՁ‫ى‬ȻȽɞȦȻ ȟȕɝɑȬǿ e ɽ˂ʓɥӏࡾȪȲɝǾϾ ȷȤȲɝȪȽȗǿ e...
 • Page 7 ˩ᜤɁา৙ɥަɜȽȗȻǾ ȤȟɥȪȲɝ֚ᣃɁ࿎ֿȾ ૺ޼ɥ˫țɞȦȻȟȕɝɑȬ ˪ާްȽ‫ک‬੔ȾᜫᏚȪȽȗ ȿɟȲਖ਼Ⱥ᫖ໃʡʳɺȾȨɢɜȽȗ ȣɜȷȗȲիɁ˨ɗϿȗȲ ȿɟȲਖ਼Ⱥ᫖ໃʡʳɺɁ੺ ȻȦɠȾᜫᏚȬɞȻǾ υɟȲ ȠࢃȪɥȬɞȻǾ৞᫖ɁՁ‫ى‬ ɝᕶȴȲɝȪȹȤȟɁՁ‫ى‬ ȻȽɞȦȻȟȕɝɑȬǿ ȻȽɞȦȻȟȕɝɑȬǿɑ ȲǾᜫᏚˁ՘ɝ͇Ȥ‫ک‬੔Ɂऐ ࣊ɥЭґȾȝᆬȞɔȢȳȨ ȗǿ ȿɟȲਖ਼Ⱥ ÁÃ ɬʊʡʉ˂ȾȨɢɜ...
 • Page 8 ˩ᜤɁา৙ɥަɜȽȗȻǾ ȤȟɥȪȲɝ֚ᣃɁ࿎ֿȾ ૺ޼ɥ˫țɞȦȻȟȕɝɑȬ ᄽߪஓбȾछȲɞ‫ک‬੔Ǿྒ‫ب‬щɁᣋ ȢȾɂᏚȞȽȗ ۰ढȪȲɝǾ ୒᪩ȪȲɝȬɞ ȳȤȺȽȢǾ ʶʽʄɁ࿑ॴȾ ɛɝཌདɁՁ‫ى‬ȻȽɝɑȬǿ ࿑Ⱦሻ᪨ȾᏚȢȻȠȽȼɂ ȧา৙ȢȳȨȗǿ ю᥂Ⱦ෩ɗႱ࿎ɥоɟȽȗ ෩ɗႱ࿎ȟоɞȻཌདɗ৞ ᫖ɁՁ‫ى‬ȻȽɞȦȻȟȕɝ ɑȬǿ ˥ˢǾ෩ɗႱ࿎ȟоȶȲȻȠ ɂǾȬȣȾ᫖ໃɥҒɝǾ ᫖ໃ...
 • Page 9᫖෺ȾȷȗȹɁާп ˨Ɂȧา৙ ໫๬ǾᄉྒǾ ᄉཌǾᆍᚺȽȼɥᤧȤɞȲ ɔǾ˩ᜤɁา৙̜ᬱɥ॒ȭȝަɝȢȳȨ ȗǿ e ཌɁ ˹ Ⱦ оɟ Ƚ ȗǿʁʱ ˂ ʒ Ȩ ȮȲ ɝǾ ґᜓǾӏྒȪȽȗǿ e...
 • Page 10 ᫖ໃɥоɟɞ 1 ʬʕʉ˂ႊʐʶʝɁ᫖ໃɥоɟɞǿ 2 ͢ឰȺΈႊȬɞȰɁͅɁൡ‫ب‬Ɂ᫖ໃɥоɟɞǿ 3 ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʉ˂ʩʔʵծϫᬂɁ᫖ໃʃɮʍʋɥɴʽᴥ" ϫᴦȾȬɞǿ ɵʫʳ ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽ ʉ˂ʩʔʵ ᫖ໃʃɮʍʋ ÐÏ×ÅÒ ʳʽʡ ȪɃɜȢȬɞȻǾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʉ˂ʩʔʵɁ᫖ໃȟоɝɑȬǿ ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʉ˂ʩʔʵҰᬂɁ ³ ȷɁʳʽʡȻɵʫʳɁ ÐÏ×ÅÒ...
 • Page 11ᄾਖ਼ɥ֣ɆҋȬ ȦȦȺɂǾɬʓʶʃ࢝Ⱦᄊ᧸ȨɟȹȗȽȗᄾਖ਼ɥ֣ɆҋȬ஁ศɥᝢ஥ ȪɑȬǿ 1 ʴʬɽʽɁ V¯v¯B¯b ʦʉʽɥઃȪȹʳʽʋʭ˂ʫʕʯ˂ɁȈʊɮ ʮʵȉɥᤣɆǾขްʦʉʽɥઃȬǿɑȲɂǾʴʬɽʽɁ૚ፖᴬҒ ୽ᴥ ¯ ᴦʦʉʽɥઃȬǿ ʊɮʮʵʫʕʯ˂ȟ᚜ᇉȨɟɑȬǿ ૚ፖ ɬʓʶʃ࢝ ʊɮʮʵ ʫʕʯ˂ ႕ᜏᝩ୥ ʢʵʡ᚜ᇉ Éк°®°®°®° ÉÓÄκ°±²³´µ¶·¸¹±² ...
 • Page 12 2 ʊɮʮʵʫʕʯ˂ɥᜫްȬɞǿ ʴʬɽʽɁ V¯v¯B¯b ʦʉʽɥઃȪȹᬱᄻɥᤣɆǾ ขްʦʉʽɥઃȪ ȹขްȪɑȬǿ ୣ‫ޏ‬ʦʉʽȻ ʦʉʽȺୣϏɥоӌȪɑȬǿ ˨ȾሉӦ ୣ‫ޏ‬ʦʉʽ ࡿȾ ծȾ ሉӦ ሉӦ ʦʉʽ ˩ȾሉӦ PCS-R1 ÌÁÎ...
 • Page 13ÉÓÄÎ ‫و‬፷ɥΈႊȬɞ‫ک‬ն 2 1 1 b‫و‬፷ሗҝȉɥᤣɆǾ᚜ᇉȨɟɞ ʊɮʮʵ ᬱᄻȞɜ ÉÓÄÎ ɥᤣɉǿ Á ‫و‬፷ሗҝ 2 ᫖ᝈႭհоӌඊɥᤣɆǾʴʬɽ ÉÓÄÎ ʽɁୣ‫ޏ‬ʦʉʽȺᄾਖ਼Ɂ‫و‬፷Ⴍ Έႊ‫و‬፷ୣ ¶ᴿ հɥоӌȬɞǿ 3...
 • Page 14 ஭Ѕɗᬩ‫ۦ‬ɥᝩኮȬɞ ɵʫʳɬʽɺʵȻʄ˂ʪɥᝩኮȬɞ ᣮαȪȹȗȽȗȻȠ ʴʬɽʽɁ V¯v¯B¯b ʦʉʽɥઃȪȹʳʽʋʭ˂ʫʕʯ˂Ɂ஭Ѕɥᤣ ɆǾขްʦʉʽɥઃȪɑȬǿȰɁऻǾV¯v¯B¯b ʦʉʽɥઃȪȹɵʫ ʳɬʽɺʵɥᝩኮȪǾʄ˂ʪʦʉʽɥઃȪȹʄ˂ʪɥᝩኮȪɑȬǿᝩ ኮȪጶȶȲɜขްʦʉʽɥઃȪɑȬǿ ɬʽɺʵɁᝩኮ ˨ȾሉӦ ࡿȾ ծȾ ሉӦ ሉӦ ˩ȾሉӦ ʄ˂ʪɁᝩ୥ PCS-R1...
 • Page 15 ᣮαȪȹȗɞȻȠ ʴʬɽʽɁ V¯v¯B¯b ʦʉʽȻʄ˂ʪʦʉʽȺǾᒲґϫɁ஭ЅɁɵʫ ʳɬʽɺʵȻʄ˂ʪɥᝩኮȺȠɑȬǿ ᄾਖ਼ϫɁ஭ЅɁɵʫʳɬʽɺʵɥᝩ୥Ȭɞ‫ک‬նɂǾ՘੥ᝢ஥ంɥȧᜄ ȢȳȨȗǿ ᬩᦀɥᝩኮȬɞ ᄾਖ਼ȞɜᣞɜɟȹȢɞᬩ‫ۦ‬ɥᝩኮȬɞȾɂ ʴʬɽʽɁᬩᦀᴨ ¯ ᴪʦʉʽɥઃȪɑȬǿ ᒲґϫȞɜᄾਖ਼Ⱦᣞɜɟɞᬩ‫ۦ‬ɥˢ஽ᄑȾ๡ȬȾɂ ʴʬɽʽɁʨɮɹɴʽ ¯ ɴʟʦʉʽɥઃȪɑȬǿ ʬʕʉ˂႕ᬂȾȈÍÉàÏÆÆȉȻ᚜ᇉȨɟɑȬǿɕșˢ࣊ઃȬȻᬩ‫ۦ‬ ȟѓɆᣞɜɟɑȬǿ ઃȬȻᬩ‫ۦ‬ȟҒɟɞ...
 • Page 16 ͢ឰɥጶ̘Ȭɞ ‫و‬፷ɥҒɞ 1 ʴʬɽʽɁ૚ፖᴬҒ୽ᴥ ¯ ᴦʦʉʽɥઃȬǿ ʬʕʉ˂႕ᬂȾ ȈҒ୽ȪɑȬȞᴼȉȻ᚜ᇉȨɟɑȬǿ Ғ୽ȪɑȬȞᴼ ÏË ɷʭʽʅʵ PCS-R1 2 ʴʬ˂ʒɽʨʽʊ˂Ɂ B ɑȲɂ b ʦʉʽɥઃȪȹȈÏËȉɥᤣɆǾ ขްʦʉʽɥઃȬǿɑȲɂǾʴʬɽʽɁ૚ፖᴬҒ୽ᴥ...
 • Page 17 ʃʉʽʚɮ࿡ৰȾȽɝǾ ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʉ˂ʩʔʵɁ ÐÏ×ÅÒ ʳ ʽʡȟɴʶʽʂᓨȾཟཌྷȪɑȬǿ ÐÏ×ÅÒ ʳʽʡᴥ๡ཌྷᴦ ÐÏ×ÅÒ ʳʽʡ ᴥɴʶʽʂȾཟཌྷᴦ `¯1 ʦʉʽ B¯b ʦʉʽȻขް ʦʉʽ ȦɁ࿡ৰȾȪȹȝȢȻǾʴʬɽʽɁ @¯1 ʦʉʽȺ᫖ໃɥоɟɞȦȻ ȟȺȠɑȬǿ...
 • Page 18 ʢʵʡɥ᚜ᇉȬɞ ʴʬɽʽɁʢʵʡʦʉʽɥઃȬȻǾ଩ͽಘюႊɁʚʵ˂ʽʢʵʡɑȲ ɂʢʵʡ႕ᬂȟ᚜ᇉȨɟɑȬǿ PCS-R1 ʢʵʡ႕ᬂɥ๡ȬȾɂǾɕșˢ࣊ʢʵʡʦʉʽɥઃȪɑȬǿ JP 18 ʢʵʡɥ᚜ᇉȬɞ
 • Page 19ʁʃʐʪɁ૚ፖ ȦȦȺɂǾ͍᚜ᄑȽʁʃʐʪɁ૚ፖɁȪȞȲɥᝢ஥ȪɑȬǿ e ૚ፖȬɞȻȠɂǾ॒ȭյൡ‫ب‬Ɂ᫖ໃɥҒȶȹȞɜᚐȶȹȢȳȨȗǿ e ɵʫʳʰʕʍʒɗɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʉ˂ʩʔʵȟ‫ە‬ɟɑȬɁȺǾ ᫖ໃɥоɟȲɑɑɵʫʳɻ˂ʠʵɥ੺ȠࢃȪȪȽȗȺȢȳȨȗǿ e ާпɁȲɔȾǾ±°°ÂÁÓÅ­Ôد±°ÂÁÓÅ­Ô ብ‫ފ‬ɥᤈ᫖٢ȟӏɢɞ ȝȰɟɁȕɞʗʍʒʹ˂ɹȽȼȾ૚ፖȪȽȗȺȢȳȨȗǿ ૚ፖ΍ᴥÌÁÎ ૚ፖᴦ ɵʫʳʰʕʍʒ ÐÃӭñ± TERMINAL VISCA OUT ÔÅÒÍÉÎÁÌ ʢ ɵʫʳɻ˂ʠʵᴥ͇ࠖᴦ...
 • Page 20 ૚ፖ΍ᴥÉÓÄÎ ૚ፖᴦ e ɵʫʳʰʕʍʒɗɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʉ˂ʩʔʵǾÉÓÄÎ ʰʕʍʒȟ‫ە‬ɟɑȬɁȺǾ ᫖ໃɥоɟȲɑɑɵʫʳɻ˂ʠʵɗɮʽʉ˂ʟɱ˂ʃɻ˂ʠʵɥ੺ȠࢃȪȪȽȗȺȢ ȳȨȗǿ e ISDN ʰʕʍʒɥқɔȹɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʉ˂ʩʔʵȾ૚ፖȪȹΈႊȬɞȻȠǾɽ ʩʯʕɻ˂ʁʱʽʉ˂ʩʔʵȟᒲӦᄑȾ ÉÓÄÎ ʰʕʍʒɁʇʟʒɰɱɬɥʚ˂ʂʱʽ ɬʍʡȬɞȦȻȟȕɝɑȬǿ႕ᬂȾʚ˂ʂʱʽɬʍʡ˹Ɂʫʍʅ˂ʂȟ᚜ᇉȨɟȹȗ ɞᩖɂ୒᪩ɁՁ‫ى‬ȻȽɝɑȬɁȺǾፏߦȾ᫖ໃɥҒɜȽȗȺȢȳȨȗǿ ɵʫʳʰʕʍʒ ÐÃӭñ± TERMINAL VISCA OUT...
 • Page 21 ͤᣞʶ˂ʒ µ¶ ËâðóǾ¶´ ËâðóᴥÇ®·±±  ̈́റ ÉÔÕ­Ô ӳ֖ໄચᴦ ´¸ ËâðóǾµ¶ ËâðóǾ¶´  ɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽʉ˂ʩʔʵ  ËâðóᴥÇ®·²²ǽÉÔÕ­Ô ӳ ÐÃӭб± ֖ໄચᴦ ±¶ ËâðóᴥÇ®·²¸ǽÉÔÕ­Ô ӳ టൡɂ ÉÔÕ­Ô ӳ֖ È®³²° Ȼ È®³²³...
 • Page 22 ๡៵᫖ํ ³®°Á ఊᒴᣋଟफᠾᫌ Ӧͽຣ࣊ µāà ᵻ ³µāà ±°° ííᴥ×ÉÄÅ ብᴦǾ  ¶°°  Ӧͽ຾࣊ ²°ᴢᵻ ¸°ᴢ ííᴥÔÅÌÅ ብᴦ ί‫ސ‬ຣ࣊ ᴪ ²°āà ᵻᴨ ¶°āÃ...
 • Page 23۶ढߤศ ¶³ ą ³± ą ±´° ííᴥࢥ ¯ ᯚ ÉÓÄÎ ʰʕʍʒ ÐÃӭ·¶¸ᴥҝۨ Ȩ ¯ ‫ܝ‬ᚐȠᴦ ɝᴦ ᠎ᦀ ጙ ´±° ç ᫖ໃ᫖٢ ±¹®µ Ö ๡៵᫖ํ...
 • Page 24: GB Operation is subject to the following two Owner’s Record conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and...
 • Page 25Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA). Lever het apparaat aan het einde...
 • Page 26 Clicking an item in the Table of Contents When Using the allows you to jump to the relevant page....
 • Page 27Table of Contents Turning the System On ......................6 Calling a Remote Party ......................7 Adjusting the Picture and Sound ......10 Adjusting...
 • Page 28Turning the System On 1 Turn on the TV monitor. 2 Turn on the power of any other equipment to...
 • Page 29Calling a Remote Party This guide shows you how to call a remote party not registered in the Phone Book....
 • Page 30 2 Set up the items in the Dial menu. Use the V, v, B or b button to select...
 • Page 31 When you connect a remote party over ISDN 2 1 1 Select “Line I/F”, then select “ISDN” from the...
 • Page 32 Adjusting the Picture and Sound Adjusting the Camera Angle and Zoom To adjust when not in communication Use the...
 • Page 33 To adjust when in communication You can adjust the angle of the picture and zoom on the local site...
 • Page 34 Ending the Conference Disconnecting the Line 1 Press the CONNECT/DISCONNECT ( / ) button on the Remote Commander. The...
 • Page 35 The System enters standby mode, and the POWER indicator on the Communication Terminal lights in orange. POWER indicator (Not...
 • Page 36 Displaying the Help Pressing the HELP button on the Remote Commander displays a balloon help or a help screen...
 • Page 37System Components The PCS-11/11P Video Communication System is composed of basic system components for a basic videoconference, and optional equipment...
 • Page 38 Optional Equipment TV monitor A TV or projector, etc. is required to monitor the images for videoconferencing system. Unit...
 • Page 39 Unit Description PCS-DS150/DS150P Allows transmission of pictures to the Document Stand Communication Terminal by infrared signals without connecting a...
 • Page 40 System Connections This section describes the typical system connections. Notes • Be sure to turn off all the equipment...
 • Page 41System Connection via an ISDN Notes • Do not connect/disconnect the camera cable or the interface cable with the power...
 • Page 42 Network Specifications Multiplexing Video, audio, data Frame format H.221 (compliant with ITU-T PCS-P11/P11P Communication Recommendation) Terminal Interface LAN (standard),...
 • Page 43 Audio connecting cable (1 m, 3.3 Control DC 3V using two size AA (R6) ft) (1) batteries AC adaptor...
 • Page 44 20% to 80% (no condensation) Dimensions 165 × 34 × 127 mm (w/h/d) (6 1/2 × 1 3/8 ×...
 • Page 45Specifications 23 GB
 • Page 46: FR Voor de klanten in Nederland AVERTISSEMENT Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden...
 • Page 47 Pour accéder à la page de votre choix, En cas d’utilisation cliquez sur un élément de la table des...
 • Page 48Table de matières Activation du système ........................5 Pour appeler un correspondant ...........6 Réglage de l’image et du son .............9 Réglage...
 • Page 49Activation du système 1 Mettez sous tension le moniteur de télévision. 2 Mettez sous tension le ou les autres appareils...
 • Page 50Pour appeler un correspondant Cette section vous montre comment appeler un correspondant non enregistré dans l’annuaire. 1 Appuyez sur la...
 • Page 51 2 Configurez les éléments dans le menu Appel. Utilisez la touche V, v, B ou b pour sélectionner l’élément...
 • Page 52 Si vous établissez une connexion avec un correspondant via une connexion RNIS 2 1 1 Sélectionnez « Interface réseau...
 • Page 53Réglage de l’image et du son Réglage de l’angle de la caméra et du zoom Réglages en dehors d’une communication...
 • Page 54 Réglage pendant une communication Vous pouvez régler l’angle de l’image et le zoom sur le site local à l’aide...
 • Page 55Pour terminer la conférence Déconnexion de la ligne 1 Appuyez sur la touche CONNECT/DISCONNECT ( / ) de la télécommande....
 • Page 56 2 Appuyez sur la touche B ou b de la télécommande pour sélectionner « OK », puis sur la...
 • Page 57Affichage de l’aide Appuyez sur la touche HELP de la télécommande pour afficher une bulle ou un écran d’aide afin...
 • Page 58 Composants du système Le système de communication vidéo PCS-11/11P est constitué des composants système nécessaires pour une vidéoconférence de...
 • Page 59 Equipement en option Moniteur de télévision Un téléviseur, un projecteur, etc., est nécessaire pour contrôler les images du système de...
 • Page 60 Unité Description Microphone PCS-A300 Microphone unidirectionnel. Recommandé pour capter la voix d’une personne orientée vers le microphone. Support Document...
 • Page 61Câbles de connexion Utilisez les câbles de connexion suivants pour connecter les appareils au système. PCS-11/11P Video Communication System Câble...
 • Page 62 Connexions système Cette section décrit les connexions système types. Remarques • Mettez tous les appareils hors tension avant d’établir...
 • Page 63Connexion système via un réseau RNIS Remarques • Ne branchez/débranchez pas le câble de caméra ou le câble d’interface lorsque...
 • Page 64 H.221 (conforme à la Spécifications Interface recommandation ITU-T) LAN (standard), 64 Kbps à 1024 Kbps RNIS (BRI), jusqu’à 3...
 • Page 65 Cordon d’alimentation (1) Commande Courant continu 3 V avec deux Adaptateur 21 broches (1) piles AA (R6) (PCS-P11P seulement)...
 • Page 66 –20°C à +60°C (–4°F à +140°F) Humidité de stockage 20% à 80% (sans condensation) Dimensions 165 × 34 ×...
 • Page 67
 • Page 68: DE Gooi de batterij niet weg maar lever deze in VORSICHT als klein chemisch afval (KCA). Lever het apparaat aan...
 • Page 69 2 Doppelklicken Sie auf die PDF-Datei Erstmalige „German“. Adobe Acrobat Reader startet, und die Benutzung des Titelseite der Bedienungsanleitung...
 • Page 70Inhaltsverzeichnis Einschalten des Systems ....................5 Anrufen einer anderen Teilnehmergruppe ..............................6 Einstellen von Bild und Ton ..............9 Einstellen von Kamerawinkel und...
 • Page 71Einschalten des Systems 1 Schalten Sie den Fernsehmonitor ein. 2 Schalten Sie alle anderen für die Videokonferenz benötigten Geräte ein....
 • Page 72Anrufen einer anderen Teilnehmergruppe Diese Anleitung erklärt das Anrufen einer anderen Teilnehmergruppe, die nicht im Telefonbuch registriert ist. 1 Wählen...
 • Page 73 2 Nehmen Sie im Menü „Wählen“ die gewünschten Einstellungen vor. Wählen Sie mit der Taste V, v, B oder...
 • Page 74 Bei Verbindung über ISDN 2 1 1 Wählen Sie „Netz-Schnittstelle“ und wählen Sie dann „ISDN“ aus dem Wählen Untermenü...
 • Page 75Einstellen von Bild und Ton Einstellen von Kamerawinkel und Zoom Bei nicht stattfindender Kommunikation einstellen Drücken Sie die Taste V,...
 • Page 76 Während der Kommunikation einstellen Sie können den Winkel des Bildes und den Zoomfaktor am eigenen Standort mit den Tasten...
 • Page 77Beenden der Konferenz Unterbrechen der Verbindung 1 Drücken Sie die Taste CONNECT/DISCONNECT ( / ) auf der Fernbedienung. Auf dem...
 • Page 78 2 Wählen Sie mit der Taste B oder b auf der Fernbedienung „OK“, und drücken Sie dann die Taste...
 • Page 79Aufrufen der Hilfe Drücken Sie die Taste HELP auf der Fernbedienung, um eine Sprechblasenhilfe oder einen Hilfebildschirm für die meisten...
 • Page 80 Systemanschlüsse In diesem Abschnitt werden die typischen Systemanschlüsse beschrieben. Hinweise • Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie Verbindungen...
 • Page 81Systemkonfiguration mit ISDN Hinweise • Schließen Sie das Kamera- bzw. Schnittstellenkabel nur an bzw. trennen Sie es nur, wenn das...
 • Page 82 Netzwerk Technische Daten Multiplexverfahren Video, Audio, Daten Vollbildformat H.221 (entspricht der ITU-T- Kommunikationsterminal PCS-P11/ Empfehlung) P11P Schnittstelle LAN (Standard),...
 • Page 83 Netzkabel (1) 21-poliger Adapter (1) AC-Netzteil PCS-AC195 (nur PCS-P11P) Betriebsspannung Klettbänder (3 für die Kamera, 2 100 bis 240...
 • Page 84 ISDN-Gerät PCS-B768 (optional) Betriebsspannung 19,5 V Leistungsaufnahme 0,5 A Betriebstemperatur 5 °C bis 35 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20...
 • Page 85
 • Page 86: ES Voor de klanten in Nederland ADVERTENCIA Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden...
 • Page 87 2 Haga doble clic sobre el archivo PDF Utilización del llamado “Spanish”. Se iniciará el programa Adobe Acrobat sistema...
 • Page 88Contenido Puesta en marcha del sistema .............5 Llamada a una ubicación remota .......6 Ajuste de imagen y sonido .................9 Ajuste...
 • Page 89Puesta en marcha del sistema 1 Encienda el monitor de TV. 2 Encienda las demás unidades del equipo que se...
 • Page 90Llamada a una ubicación remota Esta guía muestra la forma de llamar a una ubicación remota no registrada en el...
 • Page 91 2 Rellene los campos de texto del menú “Marcar”. Utilice los botones V, v, B y b para seleccionar...
 • Page 92 Conexión con una ubicación remota mediante RDSI 2 1 1 Seleccione “Línea I/F”, a continuación seleccione “RDSI” en el...
 • Page 93Ajuste de imagen y sonido Ajuste de ángulo y zoom de la cámara Ajuste sin comunicación Utilice los botones V,...
 • Page 94 Ajuste en comunicación Es posible ajustar el ángulo de la cámara y ampliar la imagen local con los botones...
 • Page 95Finalización de la conferencia Desconexión de la línea 1 Pulse el botón CONNECT/DISCONNECT ( / ) del mando a distancia....
 • Page 96 2 Pulse el botón B o b del mando a distancia para seleccionar “OK”, a continuación, pulse el botón...
 • Page 97Ayuda en pantalla Pulsando el botón HELP del mando a distancia aparece un globo de texto de ayuda o una...
 • Page 98 Conexiones del sistema Esta sección describe las conexiones características del sistema. Notas • Asegúrese de desactivar el suministro de...
 • Page 99Conexión del sistema a través de una RDSI Notas • No enchufe ni desenchufe el cable de la cámara o...
 • Page 100 Red Especificaciones Multiplexión Vídeo, audio, datos Formato de fotograma H.221 (que cumple las Terminal de comunicaciones recomendaciones de la...
 • Page 101 Cable de conexión de S-Video (1,5 m, 4,9 pies) (1) Mando a distancia PCS-R1 Cable de conexión de audio...
 • Page 102 Unidad RDSI PCS-B384 (opcional) Alimentación eléctrica 19,5 V Consumo de energía 0,3 A Temperatura de funcionamiento 5°C a 35°C...
 • Page 103
 • Page 104: IT Voor de klanten in Nederland ATTENZIONE Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden...
 • Page 105 Fare clic su una voce dell’Indice per arrivare Utilizzo del sistema direttamente a quella pagina. per la prima volta...
 • Page 106Sommario Attivazione del sistema ......................5 Chiamata di un sito remoto ................6 Regolazione dell’immagine e dell’audio ...........................................9 Regolazione dell’angolatura della videocamera...
 • Page 107Attivazione del sistema 1 Accendere il monitor TV. 2 Inserire l’alimentazione di qualsiasi altro apparecchio necessario per la videoconferenza. 3...
 • Page 108Chiamata di un sito remoto La presente guida illustra le modalità di chiamata di un sito remoto non registrato nella...
 • Page 109 2 Impostare le voci del menu Componi. Utilizzare il pulsante V, v, B o b per selezionare la voce...
 • Page 110 Collegamento di un sito remoto tramite ISDN 2 1 1 Selezionare “Linea I/F”, quindi selezionare “ISDN” dal sottomenu Componi...
 • Page 111Regolazione dell’immagine e dell’audio Regolazione dell’angolatura della videocamera e dello zoom Per regolare quando non si è in comunicazione Utilizzare...
 • Page 112 Per regolare quando si è in comunicazione È possibile regolare l’inquadratura dell’immagine e lo zoom sul sito locale utilizzando...
 • Page 113Termine della conferenza Scollegamento della linea 1 Premere il pulsante CONNECT/DISCONNECT ( / ) sul telecomando. Compare il messaggio “Disconnetti?”...
 • Page 114 Il sistema entra nella modalità di standby e l’indicatore POWER sul terminale di comunicazione si illumina di arancione. Indicatore...
 • Page 115Visualizzazione della Guida Premendo il pulsante HELP sul telecomando viene visualizzata una nuvoletta con il testo di guida oppure una...
 • Page 116 Connessioni del sistema La presente sezione descrive le connessioni tipiche del sistema. Note • Accertarsi di disinserire tutte le...
 • Page 117Connessione del sistema tramite ISDN Note • Non collegare/scollegare il cavo della videocamera o il cavo dell’interfaccia con l’alimentazione inserita....
 • Page 118 Rete Caratteristiche Trasmissione in multiplex Video, audio, dati tecniche Formato fotogramma H.221 (conforme alle raccomandazioni ITU-T) Interfaccia LAN (standard),...
 • Page 119 Adattatore CA PCS-AC195 (1) Cavo di alimentazione (1) Adattatore CA PCS-AC195 Adattatore a 21 pin (1) (solo Alimentazione PCS-P11P)...
 • Page 120 Unità ISDN PCS-B768 (opzionale) Alimentazione 19,5 V Consumo di corrente 0,5 A Temperatura di utilizzo Da 5°C a 35°C...
 • Page 121
 • Page 122: CS ᡚ‫ٴ‬ ϛᩕԏဟဨୈᆀա‫׽‬ᰔ ᢭‫ׅ‬यലസഏ᱘Ѓ᰾າୈᒳЃ ࿺ྰᄔࠏλ ϛᩕԏᆀա ᢭‫ׅ‬ஜ‫؂‬സ ࠤ ᑢһЀࣿਁЦᅽ‫ى‬ඨᑢһ О‫ٽ‬ᨆ៞ ᡚ‫ٴ‬ ๢ᡷࠩುᆀྶਥԟ ‫᠆ࣴޗ‬๢ᡷࠩ೎ ᠳ‫ࣽފޗ‬ৈᐰϔ᪞ᒳ δϑ೙Ѓҋᅶሇಯᆀᡷࠩ ୈᓥयᆀྶ ᐰξᆀພఠ਍ᨉఉ ๢ᆀພఠ਍੶Ᲊᱢ ᨀᢜᡷࠩৰς೙Ѓҋᅶ ‫ޗ‬౯Ѹᡷࠩ೎࡝൤‫ؤ‬ᅴಉᰧ...
 • Page 123 ࣴ᠆ Adobe Acrobat Reader 5.0 (E) ᎁδ๐ҋᅶ๢ᐄᑏ೎ ᠳ‫ૣޗ‬ሇᐄᑏϔࣴ᠆ Adobe Acrobat Reader 5.0 (E) ૣ᱇ᠳࣴ᠆мλኳх‫ڔ‬ ๢ெ‫׬‬ᎢᠳЫᐾϽҋᅶ PCS-11P ѕᡩᆀ ᧁх ᠺᐹ፨‫ص‬ਥဿտဿᆀᠺѕᡩሇ߰ല౯Ѹ...
 • Page 124ሩ੅ ୧ਥᐄᑏ ............................................5 ‫شڍ‬नಲ ............................................6 ᢹಜ‫ތ‬ӵ‫ࠣڔ‬ᲀ ................................9 ᢹಜѕᡩᆀᠺᐹ፨ేӵസ ᡅ਌‫ڔ‬ᒓಇ ....................... 9 ᢹಜᲀ᫗ ....................................10 ᑄ൉ѕᡩ ..........................................11 ಯਥᐰ᥶ ....................................11 यᐄᑏᡷᒳϛ੝സาਭ ............11 ೪ዥড়֭...
 • Page 125୧ਥᐄᑏ 1 ୧ਥᆀᠺሠᠺ‫ݥ‬ 2 ୧ਥѕᡩᆀᠺᐹ፨᱇ᠳҋᅶሇԢ࣯ᡷࠩᆀྶ 3 यѕᡩᆀᠺᐹ፨ࠨᄮ‫ؼݥ‬Ҝሇᆀྶਥԟ୧տ (@) Ѭᒳ ѕᡩᆀᠺᐹ፨ేӵസ ѕᡩᆀᠺᐹ፨ࠨᄮ‫ݥ‬ POWER ெዥဢ ᆀྶਥԟ ᑀ᧼δ๽೎ᯋَѕᡩᆀᠺᐹ፨ࠨᄮ‫ݥ‬୧ਥ ѕᡩᆀᠺᐹ፨ࠨᄮ‫֏ݥ‬ᱤሇ 3 ϑெዥဢ‫ڔ‬ѕᡩᆀᠺᐹ፨ేӵസκሇ POWER ெዥဢ‫ب‬К...
 • Page 126‫شڍ‬नಲ ᨅ᫔ّૣЫᐾ࡝Ѳ‫شڍ‬ര༉ԯտ‫ޤޞ‬Ꮤϔሇनಲ 1 ைᩎఊ‫ݥ‬κሇ V v B ୈ b ைᬋᨢஶ٦֬ᚚ‫ת‬ϔሇ வ‫ؿ‬ ၦ َை PUSH ENTER ைᬋୈை CONNECT/DISCONNECT ( ȏ )ை...
 • Page 127 2 ᡷᒳ வ‫ؿ‬ ᚚ‫ת‬ϔሇᲇሩ ҋᅶ V v B ୈ b ைᬋᨢஶᠳᡷᒳሇᲇሩ ၦَை PUSH ENTER ை ᬋ ૣ‫ظ‬мҋᅶಚࣗைᬋ‫ڔ‬ ( ဿ...
 • Page 128 ੄ૣᨭ᧼ ISDN ᨉఉनಲ೎ 2 1 1 ᨢஶ ᐰ᥶ጕᏚ ၦَЭ೪ዥሇ࣒ ᚚ‫ת‬ϔᨢஶ ISDN ݄੓ 2 ᨢஶᆀᢔ‫ؿ‬ኇಞലන ၦَҋᅶᩎఊ ‫ݥ‬κሇಚࣗைᬋ᧢ԗनಲሇᆀᢔ‫ؿ‬ A ሣവᒬಢ ኇ...
 • Page 129ᢹಜ‫ތ‬ӵ‫ࠣڔ‬ᲀ ᢹಜѕᡩᆀᠺᐹ፨ేӵസᡅ਌‫ڔ‬ᒓಇ ‫ޗ‬രᨆ៞ᨭᡪ೎ᢹಜ ҋᅶᩎఊ‫ݥ‬κሇ V v B ୈ b ைᬋᨢஶ٦֬ᚚ‫ת‬ϔሇ‫ތ‬ӵ ၦَை PUSH ENTER ைᬋ ை V v B ୈ b...
 • Page 130 ᨭᡪ೎ᨆ៞ᢹಜ ૣ‫ظ‬мҋᅶᩎఊ‫ݥ‬κሇ V/v/B/b ‫ ڔ‬ZOOM T/W ைᬋ‫ޗ‬ല‫ޞ‬ᢹಜ‫ތ‬ӵሇ ᡅ਌‫ڔ‬ᒓಇ ‫؝‬ᠶ౯Ѹᢪ೗ᚊ‫ئ‬ᢹಜ‫ތ‬ӵᡅ਌‫ڔ‬ᒓಇሇᢝ૮ ᢹಜᲀ᫗ ᢹಜൌᖪनಲሇࠣᲀᲀ᫗ ைᩎఊ‫ݥ‬κሇ VOLUME +/– ைᬋ ԟᯄൌᖪनಲሇࠣᲀ ைᩎఊ‫ݥ‬κሇ MIC ON/OFF...
 • Page 131ᑄ൉ѕᡩ ಯਥᐰ᥶ 1 ைᩎఊ‫ݥ‬κሇ CONNECT/DISCONNECT ( ȏ ) ைᬋ ๢೎ሠᠺ‫॓ݥ‬২κՠᄕδോཔૉ ೤ٞժಯᨉఉ MIC ON/OFF VOLUME ZOOM VIDEOINPUT DISPLAY SELECT CLEAR SYMBOL...
 • Page 132 ᐄᑏᨆԗ੝സჁઔ ѕᡩᆀᠺᐹ፨ࠨᄮ‫ݥ‬κሇ POWER ெዥဢ೪ዥϛ฾ ᗡ POWER ெዥဢ အ POWER ெዥဢ ฾ᗡ MIC @/1 ைᬋ ON/OFF VOLUME ZOOM VIDEOINPUT DISPLAY...
 • Page 133೪ዥড়֭ ைᩎఊ‫ݥ‬κሇ HELP ைᬋ ॓২κय೪ዥವᨕড়֭ୈড়֭ᆄᱤ ᨅЌড় ֭‫ظ‬мெफૣ‫ޗ‬ሠᠺ‫॓ݥ‬২κᨆ៞࠵᪇թሇ౯Ѹ MIC ON/OFF VOLUME ZOOM VIDEOINPUT DISPLAY SELECT CLEAR SYMBOL PinP FAR/NEAR BACK ALPHA/...
 • Page 134 ᐄᑏᨉఉ ലᗩԬऑЫᐾϽԤ߉ሇᐄᑏᨉఉ ༉ଐ • ‫ޗ‬ਥࡺчѲᨉఉϥ֏ ᢭ኵұԟᯄϽ୛ണᡷࠩ • ‫ޗ‬ᆀྶ୧ਥ೎νᠳᨉఉ / ஧λѕᡩᆀᠺᐹ፨ేӵസᆀᑳ ᨅඥӟѕώ᫕௬ޫѕ ᡩᆀᠺᐹ፨ేӵസୈᓥѕᡩᆀᠺᐹ፨ࠨᄮ‫ݥ‬ • ᓣ᜺տࣴԘપ ᢭νᠳय 100BASE-TX/10BASE-T ఉ‫ح‬ξᆀ؊ᥑ᧼ᲦࣽӖሇ ᒧᑌᨉఉ ᨭ᧼...
 • Page 135ᨭ᧼ ISDN ሇᐄᑏᨉఉ ༉ଐ • ‫ޗ‬ᆀྶ୧ਥ೎νᠳᨉఉ / ஧λѕᡩᆀᠺᐹ፨ేӵസᆀᑳୈᓥᨉఉᆀᑳ ᨅඥӟ ѕώ᫕௬ޫѕᡩᆀᠺᐹ፨ేӵസ ѕᡩᆀᠺᐹ፨ࠨᄮ‫ݥ‬ୈᓥ ISDN าޮ • ੄ૣᎁδ๐ᨉఉৰҋᅶ ISDN าޮ೎ ѕᡩᆀᠺᐹ፨ࠨᄮ‫ظݥ‬ᕜѕ‫ס‬ᐜ ISDN าޮሇᧁх...
 • Page 136 ᒧᑌ ᠸඨᢪ೗ ࠰᥶ࠪᅶ ৚ඨਭ ᠺᲝ ᲀᲝ ಚ௳ H.221 ( ፽‫ ى‬ITU-T ሇਢᡩ ) ఉ‫ح‬ LAN ( ඓՋ ) 64...
 • Page 137PCS-C11P ѕᡩᆀᠺᐹ፨ేӵസ PCS-B384 ISDN าޮ ‫ظ‬ᨢ ᠺᲝҴ‫ؿ‬ PAL ցਭ , CCIR ඓՋ ᆀྶᠳຸ 19.5 V ୄӵԈх 1/4 ߉ CCD (...
 • Page 138: PTADVERTÊNCIA Para evitar riscos de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho à umidade ou à chuva. Para evitar...
 • Page 139 Clicar em um item no Índice analítico Usando o sistema permite saltar para a página relevante. pela primeira vez...
 • Page 140Índice Ligando o sistema ..............................5 Chamando um local remoto ...............6 Ajustando a imagem e o som .............9 Ajustando o zoom...
 • Page 141Ligando o sistema 1 Ligue o monitor do TV. 2 Ligue os outros equipamentos a serem usados para a videoconferência....
 • Page 142Chamando um local remoto Este guia mostra como chamar um local remoto não registrado na lista telefônica. 1 Pressione o...
 • Page 143 2 Configure os itens no menu Discar. Use o botão V, v, B ou b para selecionar o item...
 • Page 144 Quando você conecta um local remoto através de ISDN 2 1 1 Selecione “Linha I/F”, em seguida, selecione “ISDN”...
 • Page 145Ajustando a imagem e o som Ajustando o zoom e o ângulo da câmera Para ajustar quando não estiver em...
 • Page 146 Para ajustar quando estiver em comunicação Ajuste o ângulo da imagem e do zoom no ambiente local com os...
 • Page 147Encerrando a conferência Desconectando a linha 1 Pressione o botão CONNECT/DISCONNECT ( ȏ ) no Controle Remoto. A mensagem “Desconectar?”...
 • Page 148 O sistema entra no modo de espera e o indicador POWER no Terminal de Comunicação acende em laranja. Indicador...
 • Page 149Exibindo a Ajuda Pressionar o botão HELP no Controle Remoto exibe um balão ou uma tela de ajuda para orientar...
 • Page 150 Conexões do sistema Esta seção descreve as conexões de sistema típicas. Notas • Desligue todo o equipamento antes de...
 • Page 151Conexão do sistema via ISDN Notas • Não conecte/desconecte o cabo da câmera ou o cabo da interface com a...
 • Page 152 Rede Características Multiplexação Vídeo, áudio, dados técnicas Formato do quadro H.221 (compatível com a Recomendação ITU-T) Interface LAN (padrão),...
 • Page 153 Cabo de conexão de áudio (1 m) (1) Controle Remoto PCS-R1 Adaptador PCS-AC195 para CA Formato do sinal (1)...
 • Page 154 Temperatura de armazenamento –20°C a +60°C Umidade para o armazenamento 20% a 80% (sem condensação) Dimensões 165 × 34...
 • Page 155
 • Page 156Sony Corporation