Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
133
SQW0034
Justera fokus och ljusstyrka (exponering)
Ta bilder genom att låsa fokus och/eller exponeringen  
[AF/AE-lås]
Bildtagningsläge: 
Funktionen för AF/AE-lås är praktisk när det till exempel är för mycket kontrast i motivet 
och du inte kan få tillräckligt bra exponering (AE-lås) eller när du vill ta en stillbild 
komponerad med motivet utanför AF-området (AF-lås).
1
Rikta kameran mot motivet
2
Lås fokus och/eller exponeringen 
medan du trycker och håller ner 
[AF/AE LOCK]-knappen
 •När [AF/AE LOCK]-knappen släpps upp avaktiveras 
fokuslåset och/eller exponeringslåset.
 •Endast exponeringen är låst som förvald inställning.
3
Flytta kameran medan du trycker och 
håller ner [AF/AE LOCK]-knappen för att 
komponera den bild du vill ta, och tryck 
sedan ner avtryckaren helt
 •Om [AE LOCK] är inställt trycker du först ner 
avtryckaren halvvägs för att fokusera och trycker 
sedan ner den helt.
 : 
Fokus är låst (AF-lås)
Ställa in funktionen för [AF/AE LOCK]-knappen
 →   [Anpassad] → [AF/AE-lås]
[AE LOCK]
Låser endast exponering.
 •[AEL], bländarvärde och slutartid visas när korrekt exponering erhållits.
[AF LOCK]
Låser endast fokus.
 •[AFL], fokus, bländarvärde och slutartid visas när motivet är i fokus.
[AF/AE LOCK]
Låser fokus och exponering.
 •[AFL], [AEL], fokus, bländarvärde och slutartid visas när motivet är i fokus och 
korrekt exponering erhållits.
[AF-ON]
Autofokus är aktiverat.
Behålla/avaktivera låset när [AF/AE LOCK]-knappen släpps upp
 →   [Anpassad] → [AF/AE lås håll] → [ON] / [OFF]