Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Página de 332
306
SQW0034
Övrigt
Menylista
 [Anpassad]
Funktioner som visningsmetod på skärmen och olika knappfunktioner kan anpassas efter 
önskemål på den här enheten. Du kan också registrera de ändrade inställningarna.
[Använd pers.inst.funk.] Hämtar den inställning som registrerats med användning av 
[Pers.Inst.Minne].
[Pers.Inst.Minne]
Registrerar de aktuella kamerainställningarna som en anpassad 
inställning.
[Tyst läge]
Avaktiverar ljudsignalerna och blixten samtidigt.
[AF/AE-lås]
Låser den inställning för fokus och/eller exponering som används 
för att utföra AF/AE-lås.
[AF/AE lås håll]
Anger funktionen för [AF/AE LOCK]-knappen som används för 
bildtagning, genom att fixera fokus och/eller exponeringen.
[AF-slutare]
Aktiverar fokusjustering automatiskt när avtryckaren trycks ned 
halvvägs.
[Halvvägstry. f.slutarutl.] Aktiverar bildtagning när avtryckaren trycks ned halvvägs.
[Snabb AF]
Aktiverar snabbare fokusering när avtryckaren trycks ned.
[AF via ögonsensor]
Justerar fokus automatiskt när ögonsensorn aktiveras.
[Zoompunkt AF-tid]
Anger när den förstorade skärmbilden ska visas om avtryckaren 
trycks ned halvvägs när autofokusläget är inställt på [ 
 ].
122
[Visa Zoompunkt AF] Anger om hjälpskärmen ska förstoras på en del av skärmen eller 
över hela skärmen när autofokusläget är inställt på [ 
 ].
122
[AF-hjälplampa]
Tänder AF-lampan när avtryckaren trycks ned halvvägs om det är 
för mörkt för att fokusera.
[Direkt fokusområde] Flyttar AF-området eller MF-hjälpen med användning av 
markörknappen under bildtagning.
[Prio. f. fokus/slutarutl.] Avaktiverar bildtagning när motivet inte är i fokus.
[AF+MF]
Möjliggör manuell justering av fokus efter autofokusering.
[MF-hjälp]
Anger visningsmetod för MF-hjälpen (förstorad skärm).
[Visa MF-hjälp]
Anger om hjälpskärmen (förstorad skärm) ska förstoras på en del 
av skärmbilden eller över hela skärmen.
[MF-guide]
Visar MF-guiden som används för att kontrollera fokusriktningen 
på skärmen vid manuell justering av fokus.