Panasonic DMC-LX100 Guía De Operación

Descargar
Página de 332
266
Wi-Fi
Informácie o možnostiach pripojenia
n
  Pri pripájaní pomocou [Manual Input] (Manuálne zadanie)
1
 V zobrazení z kroku 
1
 časti „Ak si nie ste istí kompatibilitou s WPS (pripojenie pomocou [From 
List] (Zo zoznamu))“ zvoľte [Manual Input] (Manuálne zadanie). 
2
 Zadajte SSID bezdrôtového prístupového bodu, ku ktorému sa pripájate, potom zvoľte 
možnosť [Set] (Nastaviť).
•  Podrobnejšie informácie o zadávaní znakov si prečítajte v časti „Zadávanie textu“. 
3
 Zvoľte typ sieťovej autentifikácie.
•  Informácie o sieťovej autentifikácii nájdete v návode na obsluhu priloženom 
k bezdrôtovému prístupovému bodu.
4
 Zvoľte typ šifrovania.
•  Typ nastavení, ktoré je možné zmeniť, sa môže líšiť v závislosti od podrobností nastavení 
sieťovej autentifikácie.
Typ sieťovej autentifikácie
Typy šifrovania, ktoré je možné nastaviť
[WPA2-PSK]/[WPA-PSK]
[TKIP]/[AES]
[Common Key] (Rovnaký kľúč)
[WEP]
[OPEN] (Otvorená)
[No Encryption] (Bez šifrovania)/[WEP]
(Keď zvolíte inú možnosť než [No Encryption] (Bez šifrovania))
5
 Zadajte šifrovací kľúč.
  Pred uložením bezdrôtového prístupového bodu si prečítajte jeho návod na obsluhu 
a nastavenia.
  Ak nie je možné vytvoriť pripojenie, dôvodom môžu byť príliš slabé rádiové vlny bezdrôtového 
prístupového bodu. Podrobnejšie informácie nájdete v časti „Zobrazované hlásenia“ 
 
a „Otázky a odpovede Riešenie problémov“. 
  V závislosti od prostredia, v ktorom zariadenia používate sa môže prenosová rýchlosť znížiť 
alebo prenos nebude možný.