Panasonic DMC-TZ40 Mode D’Emploi

Page de 36
 (LV) VQT4S99
   21
Attēlu apskatīšana
Attēlu dzēšana
Nospiediet atskaņošanas pogu (    )
Pārvelciet ar pirkstu pāri ekrānam
un izvēlieties atskaņojamo attēlu. 
 
Turot atskaņošanas pogu, kad kamera ir izslēgta, Jūs varat kameru
ieslēgt attēlu demonstrēšanas režīmā.
 
Lai atskaņotu video, izvēlieties to un tad nospiediet       lai atskaņotu.
 
Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, vēlreiz nospiediet 
atskaņošanas taustiņu, vai atskaņošanas laikā viegli līdz pusei 
nospiediet aizvara pogu. 
Izdzēstus attēlus nevar atgūt.
Nospiediet [          ] taustiņu (    ) lai dzēstu 
displejā redzamo attēlu
Nospiediet      lai izvēlētos [Yes] (Jā) un tad 
nospiediet [MENU/SET] (Izvēlne/Iestatīt) (    )
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard