Shenzhen Amisir Digital Technology Co. Ltd WCPA4 External Photos

Page de 7
 
 
 
Report No: CCIS15120093601 
 
 
Shenzhen Zhongjian Nanfang Testing Co., Ltd. 
Project No.:CCIS151200936RF 
No.B-C, 1/F., Building 2, Laodong No.2 Industrial Park, Xixiang Road,  
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong,China 
 
Telephone: +86 (0) 755 23118282 Fax: +86 (0) 755 23116366 
Page 24 of 41 
EUT Constructional Photos