Philips SRP2008B/86 Manuale Utente

Pagina di 14
Tiecieties ar Philips Internetâ
http://www.philips.com
SRP
2008B/86
Reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu
www.philips.com/welcome
Lietoðanas instrukcija

Sommario delle specifiche per Miele Philips SRP2008B/86

 • Pagina 1 Reìistrçjiet Jûsu preci un iegûstiet atbalstu www.philips.com/welcome SRP 2008B/86 Tiecieties ar Philips Internetâ http://www.philips.com Lietoðanas instrukcija
 • Pagina 2: 2.1 Bateriju ievietoðana SATURA RÂDÎTÂJS INFORMÂCIJA LIETOTÂJAM 1. Jûsu SRP2008B...........................................................2 Atbrîvoðanâs no Jûsu vecâ aprîkojuma 2. Uzsâkot darbîbu .......................................................2~7 Jûsu ierîce ir...
 • Pagina 3: 2.3 Tâlvadîbas pults iestatîðana MARKU KODU SARAKSTS ... UZSÂKOT DARBÎBU Videologic .......................3165 Welltech..........................3244 Y 2.2 Tâlvadîbas pults pârbaude Videologique ...................3166 Weltblick .........................3245 Yakumo...........................3324...
 • Pagina 4 ... UZSÂKOT DARBÎBU MARKU KODU SARAKSTS Tâlvadîbas pulti var iestatît 8 sekojoðu ierîèu vadîbai: Teleciel ...........................2903 Thorens ..........................2973 TSM...
 • Pagina 5: 4Kus MARKU KODU SARAKSTS ... UZSÂKOT DARBÎBU Skymax ...........................2622 Starring ..........................2733 T Ievadiet kodu, lietojot ciparu taustiòus (piem., Philips 2...
 • Pagina 6 ... UZSÂKOT DARBÎBU MARKU KODU SARAKSTS 2.3.1 Tâlvadîbas pults iestatîðana citâm ierîcçm Rex .................................2385 SAT ................................2470 Serino ............................2539 1....
 • Pagina 7 MARKU KODU SARAKSTS ... TAUSTIÒI UN FUNKCIJAS P Playsonic ........................2224 Q 3. Nospiediet un 5 sekundes turiet vienlaicîgi taustiòus...
 • Pagina 8: 3.1 Taustiòi un funkcijas 3. UNIVERSÂLÂS TÂLVADÎBAS PULTS LIETOÐANA MARKU KODU SARAKSTS Motorola .........................1878 Neufunk .........................1970 Omni ...............................2074 Movie Time .....................1880 Neuhaus..........................1971 ONCEAS..........................3544...
 • Pagina 9 MARKU KODU SARAKSTS ... UNIVERSÂLÂS TÂLVADÎBAS PULTS LIETOÐANA Lennox............................1616 M Mediator ........................1784 3.1 Taustiòi un funkcijas Lenoir ............................1617 Mediencom...
 • Pagina 10 ... UNIVERSÂLÂS TÂLVADÎBAS PULTS LIETOÐANA MARKU KODU SARAKSTS 6. I Jerrold ............................1431 Kiota ..............................1522 Jiahua .............................1435 Kiss ................................1524 Iberia...
 • Pagina 11: 4.1 Bieþi uzdoti jautâjumi MARKU KODU SARAKSTS 4. SERVISS UN ATBALSTS G Grandin ...........................1156 HiLine ............................3533 Ðajâ nodaïâ Jûs atradîsiet atbildes uz visbieþâk...
 • Pagina 12: A.R. Systems ... SERVISS UN ATBALSTS MARKU KODU SARAKSTS Darbîbas Dynatron ........................0855 Epson..............................0937 Filmnet Comcrypt ...........3702 Dynex..............................3476 Erres ..............................0942 Filsai ..............................1000...
 • Pagina 13: ABC MARKU KODU SARAKSTS ... SERVISS UN ATBALSTS Classic ............................0580 Cybermaxx......................3696 Diamond .........................0747 4.2 Nepiecieðama palîdzîba? Clatronic ........................0581 Cybertron........................0675 Digatron..........................0751...
 • Pagina 14: Marku kodu saraksts MARKU KODU SARAKSTS MARKU KODU SARAKSTS A Alize ................................0100 Aristona ..........................0192 Barcom ..........................0320 Boston ............................0410 Carena ............................0489 Alkos ..............................3523...
downloadlike
ArtboardArtboardArtboard
Report Bug