Sony icf-403s Manuale Utente

Pagina di 2
Nederlands
MW LW
FM
MW SW
FM
PO
WER/V
O
L
T
ONE
LO
W
H
IGH
TUNING
A
B
C
D
Telescoopantenne
Antenna telescopica
Antena telescópica
TUNE
naar een stopcontact
alla presa a muro
a uma tomada de parede
Netspanningsadapter
(niet bijgeleverd)
Alimentatore CA
(non in dotazione)
Transformador de CA
(não fornecido)
DC IN 4.5 V
FM
MW/LW
MG/LG
SW
KG
v
Standaard
Supporto
Suporte
Italiano
Português
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht
om gevaar voor brand of een elektrische schok te
voorkomen.
Open de ombouw van het apparaat evenmin om
dezelfde reden. Laat eventueel onderhoud over
aan de erkende vakhandel.
Voor
ingebruikneming
Dank u voor uw aankoop van deze Sony FM/
MG/LG of FM/MG/KG 3 radio! Dit-
betrouwbare toestel garandeert u vele uren
luistergenot.
Lees alvorens dit toestel in gebruik te nemen de
gebruiksaanwijzing aandachtig en bewaar ze
voor eventuele naslag.
Kenmerken
• TONE-regeling (HIGH of LOW)
• TUNE afstemlampje voor makkelijk afstemmen
Spanningsbronnen
Batterijen 
(Zie fig.
 
A)
1
Open het deksel van het batterijvak.
2
Plaats drie R6 (AA-formaat) batterijen
(niet bijgeleverd) in de juiste richting in
het batterijvak.
3
Sluit het batterijvak.
Gebruiksduur van de batterijen
Met Sony R6 (AA-formaat) batterijen:
Ca. 26 uur
Met Sony alkalinebatterijen LR6 (AA-formaat):
Ca. 71 uur
Batterijen vervangen
Wanneer het geluid zwakker of vervormd gaat
klinken, dient u alle batterijen te vervangen door
nieuwe.
Opmerkingen betreffende batterijen
• Tracht niet om gewone batterijen op te laden.
• Stop batterijen niet los in uw zak samen met
metalen voorwerpen, zoals kleingeld, een
sleutelbos e.d. Kortsluiting van de plus- en
min-polen door toevallige aanraking met
metalen voorwerpen kan gevaarlijke
oververhitting veroorzaken.
• Als u de radio geruime tijd niet gebruikt, kunt
u beter de batterijen er uit verwijderen, om
schade door eventuele batterijlekkage en
corrosie te vermijden.
Netstroom 
(Zie fig.
 
B)
Sluit de netspanningsadapter (niet bijgeleverd)
aan op DC IN 4.5 V en steek de stekker in het
stopcontact.
Opmerkingen betreffende de
netspanningsadapter
• Wanneer de netspanningsadapter (niet
meegeleverd) gedurende lange tijd niet wordt
gebruikt, koppel die dan los van de DC IN
4.5 V aansluiting en trek de stekker uit het
stopcontact.
• Gebruik alleen de aanbevolen
netspanningsadapter (niet bijgeleverd).
Gebruik geen andere netspanningsadapter.
Polariteit van de stekker
Bediening van de
Radio
 
1
Draai aan POWER/VOL om het
apparaat  in te schakelen en de
geluidssterkte te regelen.
2
Kies de gewenste band.
3
Stem af op een radiozender met
TUNING.
Het TUNE afstemlampje licht op
wanneer een radiozender wordt
ontvangen.
4
Regel de toon naar wens met de TONE-
knop.
Om heldere hoge tonen te krijgen,
draait u de knop naar “HIGH”.
Om de lage tonen te versterken, draait
u hem naar “LOW”.
Uitschakelen van de radio
Draai de knop POWER/VOL volledig om tot u
een klik hoort.
Luisteren via oortelefoon
Sluit de oortelefoon aan op de v (oortelefoon)
aansluiting. Zolang de oortelefoon is
aangesloten, komt er geen geluid door de
luidspreker.
Voor betere radio-ontvangst (Zie fig.
C)
FM: Schuif de telescoopantenne uit en zet deze in
de stand waarbij de radio het best klinkt.
MG/LG: Draai de gehele radio in het horizontale
vlak om de richting voor de beste ontvangst te
vinden. Er is een ferrietstaafantenne
ingebouwd.
KG: Schuif de telescoopantenne verticaal uit.
Gebruik van de standaard (Zie fig.
D)
• Om het toestel te laten steunen op de
standaard, klapt u de standaard half uit.
• De standaard kan ook worden gebruikt als
transporthandgreep. Daartoe klapt u de
standaard volledig uit.
Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik dit apparaat alleen op 4,5 V
gelijkstroom. Als u het apparaat wilt laten
werken op batterijen, gebruik dan drie R6 (AA-
formaat) batterijen.
Als u het apparaaat wilt laten werken op
netstroom, gebruik dan alleen de aanbevolen
netspanningsadapter.
• Het apparaat staat onder spanning zolang de
stekker in het stopcontact zit, ook al is het
uitgeschakeld.
• Zet het toestel niet op een plek waar het is
blootgesteld aan een warmtebron zoals
bijvoorbeeld een radiator of heteluchtblazer,
directe zonnestraling, overdreven stof,
mechanische trillingen of schokken.
• Het kenplaatje met vermelding van de
voedingsspanning e.d. bevindt zich achteraan
op het toestel.
• Mocht er vloeistof of een klein voorwerp in het
toestel terechtkomen, maak dan de
netspanningsadapter los, verwijder de
batterijen en laat het toestel eerst door een
deskundige nakijken alvorens het weer in
gebruik te nemen.
• Voor de luidspreker is een krachtige magneet
gebruikt, dus leg geen betaalkaarten of andere
kaarten met een magnetische code dicht bij het
toestel.
• Reinig de behuizing van de speler met een
zachte doek bevochtigd met een mild
schoonmaakmiddel. Gebruik geen
schuurmiddelen of chemische oplosmiddelen,
omdat die de behuizing kunnen beschadigen.
• In voertuigen of in gebouwen is het mogelijk
dat de ontvangst gestoord is. Probeer dan in de
buurt van een raam naar de radio te luisteren.
Met alle vragen kunt u steeds terecht bij een
Sony dealer.
Technische gegevens
Afstembereik:
Modellen voor Saoedi-Arabië en
Oosteuropese landen
Band
ICF-403L
ICF-403S
FM
65-108 MHz
87,5-108 MHz
MG
530-1605 kHz
526,5-1606,5 kHz
LG
153-255 kHz
KG
5,95-18 MHz
Modellen voor andere landen
Band
ICF-403L
ICF-403S
FM
87,5-108 MHz
87,5-108 MHz
MG
530-1605 kHz
530-1605 kHz
LG
153-255 kHz
KG
5,95-18 MHz
Luidspreker
Ca. 7,7 cm doorsnede, 4
Ω
Uitgang
v
 (oortelefoon) aansluiting (ministekkerbus)
Uitgangsvermogen
300 mW (bij 10 % harmonische vervorming)
Stroomvoorziening
4,5V gelijkstroom, drie R6 (AA-formaat)
batterijen
4,5V gelijkstroom, drie LR6 (AA-formaat)
batterijen
DC IN 4.5V aansluiting geschikt voor Sony
AC-E45HG netspanningsadapter (niet
bijgeleverd)
Afmetingen
Ca. 197 x 101 x 45 mm (b/h/d) incl.
uitstekende delen en knoppen
Gewicht
Ca. 465 g incl. batterijen
Optioneel toebehoren
Netspaningsadapter AC-E45HG*
* De uitvoering van de AC-E45HG
netspanningsadapter verschilt van gebied tot
gebied. Controleer vóór aanschaf de vorm van de
stekker en de geschiktheid voor de plaatselijke
netspanning.
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
AVVERTENZA
Non esporre l’apparecchio alla pioggia o
all’umidità, onde evitare il pericolo di incendi o
di scosse elettriche.
Non aprire il rivestimento esterno, onde evitare il
pericolo di scosse elettriche. Per le riparazioni,
rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
Operazioni
preliminari
Grazie per aver acquistato FM/MW/LW o FM/
MW/SW 3 Band Radio di Sony! Questo
apparecchio vi offrirà molte ore di piacevole
ascolto e vi garantirà un servizio affidabile.
Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere
attentamente queste istruzioni e conservarle per
un riferimento futuro.
Caratteristiche
• Comando TONE (HIGH o LOW)
• Indicatore TUNE per sintonizzarsi in modo
semplice
Scelta della fonte di
alimentazione
Pile 
(vedere la figura
 
A)
1
Aprire il coperchio del comparto pile.
2
Inserire tre pile R6 (formato AA) (non
in dotazione) rispettando la corretta
polarità.
3
Chiudere il coperchio.
Durata delle pile
Con pile Sony tipo R6 (formato AA):
Circa 26 ore
Con pile alcaline Sony tipo LR6 (formato AA):
Circa 71 ore
Sostituzione delle pile
Se il suono è debole o distorto, sostituire tutte le
pile con pile nuove.
Note sulle pile
• Non caricare le pile a secco.
• Non tenere le pile insieme a monete o altri
oggetti metallici. Può essere generato calore se
i terminali positivo e negativo delle pile sono
accidentalmente posti in contatto da oggetti
metallici.
• Se non si usa l’apparecchio per un lungo
periodo estrarre le pile per evitare danni
dovuti a perdite di fluido delle pile e
corrosione.
Corrente domestica
(vedere la figura
 
B)
Collegare l’alimentatore CA (non in dotazione)
all presa DC IN 4.5 V, quindi inserirlo nella presa
a muro.
Note sull’alimentatore CA
• Se si prevede di non utilizzare l’alimentatore
CA (non in dotazione) per un lungo periodo di
tempo, assicurarsi di scollegarlo sia dalla presa
DC IN 4.5 V che dalla presa a muro.
• Utilizzare solo l’alimentatore CA consigliato
(non in dotazione). Non utilizzare altri tipi di
alimentatore CA.
Polarità della spina
Uso della radio
1
Ruotare POWER/VOL per accendere
l’apparecchio, quindi regolare il
volume.
2
Selezionare la banda desiderata.
3
Sintonizzarsi su una stazione
utilizzando TUNING.
Quando viene sintonizzata una
stazione, l’indicatore TUNE si illumina.
4
Regolare il tono desiderato utilizzando
TONE.
Per ottenere toni acuti chiari, impostare
su “HIGH”.
Per ottenere suoni bassi più potenti,
impostare su “LOW”.
Per spegnere la radio
Ruotare POWER/VOL al minimo fino ad udire
uno scatto.
Per ascoltare tramite l’auricolare
Collegare l’auricolare alla presa v (auricolare).
Quando si collega l’auricolare, il diffusore viene
disattivato.
Per migliorare la ricezione (vedere la
figura 
C)
FM: Estendere l’antenna telescopica e regolarne
l’angolazione per ottenere la ricezione migliore.
MW/LW: Ruotare l’apparecchio orizzontalmente
per ottenere la ricezione migliore. Questo
apparecchio dispone di un’antenna a barra di
ferrite incorporata.
SW: Estendere l’antenna telescopica in senso
verticale.
Per utilizzare il supporto (vedere la
figura 
D)
• Per utilizzare il supporto dell’apparecchio,
aprire il supporto a metà.
• Il supporto può essere inoltre utilizzato come
maniglia per il trasporto dell’apparecchio. A
questo scopo, aprire completamente il
supporto.
Precauzioni
• Utilizzare l’apparecchio solo con CC a 4,5 V.
Per utilizzare l’apparecchio con le pile,
utilizzare tre pile R6 (formato AA).
Per utilizzare l’apparecchio con corrente
alternata, utilizzare solo l’alimentatore CA
consigliato.
• L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di
alimentazione CA fintanto che è inserito nella
presa a muro, anche se l’apparecchio è spento.
• Non lasciare l’apparecchio in prossimità di
fonti di calore o in luoghi esposti alla luce
diretta del sole, a sabbia, a polvere eccessiva o
ad urti.
• La targhetta che indica la tensione operativa e
così via, è posta sulla parte posteriore
dell’apparecchio.
• Se un qualsiasi oggetto solido o liquido
dovesse penetrare nell’apparecchio, scollegare
l’alimentatore CA e rimuovere le pile, quindi
fare controllare l’apparecchio da personale
qualificato prima di utilizzarlo di nuovo.
• Conservare carte di credito o altri oggetti simili
con codici magnetici lontano dall’apparecchio,
onde evitare che vengano danneggiati dal forte
magnete utilizzato per il diffusore.
• Per pulire il rivestimento, utilizzare un panno
morbido inumidito con una soluzione
detergente neutra. Non utilizzare detergenti
abrasivi o solventi chimici, onde evitare di
danneggiare il rivestimento.
• All’interno di veicoli e costruzioni, la ricezione
della radio potrebbe risultare difficile o
disturbata. Ascoltare la radio vicino ad una
finestra.
Per domande o problemi relativi a questo
apparecchio, rivolgersi al rivenditore Sony più
vicino.
Caratteristiche
tecniche
Gamma di frequenza:
Modelli per l’Arabia Saudita e per i paesi
dell’Europa orientale
Banda
ICF-403L
ICF-403S
FM
65-108 MHz
87,5-108 MHz
MW
530-1605 kHz
526,5-1606,5 kHz
LW
153-255 kHz
SW
5,95-18 MHz
Modelli per gli altri paesi
Banda
ICF-403L
ICF-403S
FM
87,5-108 MHz
87,5-108 MHz
MW
530-1605 kHz
530-1605 kHz
LW
153-255 kHz
SW
5,95-18 MHz
Diffusore
Circa 7,7 cm di diametro, 4
Ω
Uscita
presa v (auricolare) (minipresa)
Uscita alimentazione
300 mW (al 10% di distorsione armonica)
Requisiti di alimentazione
CC 4,5V, tre pile R6 (formato AA)
CC 4,5V, tre pile LR6 (formato AA)
La presa DC IN 4.5V accetta: alimentatore CA
AC-E45HG Sony (non in dotazione)
Dimensioni
Circa 197 x 101x 45 mm (l/a/p) comprese le
parti sporgenti e i comandi
Peso
Circa 465 g comprese le pile
Accessori opzionali
Alimentatore CA AC-E45HG*
* Le caratteristiche tecniche dell’AC-E45HG variano
a seconda delle aree. Controllare la tensione e la
polarità della spina prima dell’acquisto.
Il design e le caratteristiche tecniche possono
subire modifiche senza preavviso.
ADVERTÊNCIA
Para evitar perigos de incêndio ou choques
eléctricos, não exponha o aparelho à chuva ou
humidade.
Para evitar choques eléctricos, não abra a caixa
do aparelho. Os serviços de assistência só devem
ser prestados por técnicos qualificados.
Antes de começar
Obrigado por ter escolhido o rádio de 3 bandas
FM/MW/LW ou FM/MW/SW da Sony! Este
aparelho vai proporcionar-lhe muitas horas de
música e um funcionamento sem problemas.
Antes de utilizar o aparelho, leia as instruções até
ao fim e guarde-as para consulta futura.
Características
• Comando TONE (HIGH ou LOW)
• Indicador TUNE para facilitar a sintonização
Escolher as fontes
de alimentação
Pilhas 
(consulte a fig. A)
1
Abra a tampa do compartimento das
pilhas.
2
Introduza três pilhas R6 (tamanho AA)
(não fornecidas) respeitando as
polaridades.
3
Feche a tampa.
Duração das pilhas
Utilizando pilhas R6 da Sony (tamanho AA):
Aprox. 26 horas
Utilizando pilhas alcalinas LR6 da Sony
(tamanho AA):
Aprox. 71 horas
Substituir as pilhas
Se o som ficar fraco ou distorcido, substitua
todas as pilhas por outras novas.
Notas sobre as pilhas
•  Não recarregue as pilhas secas.
•  Não transporte pilhas junto com moedas ou
outros objectos metálicos. Do contrário,
poderá ocorrer geração de calor, se os
terminais positivo e negativo das pilhas
entrarem acidentalmente em contacto com
objectos metálicos.
• Quando não for utilizar o aparelho por um
longo intervalo, remova as pilhas para evitar
avarias decorrentes de vazamentos e
corrosões das mesmas.
Corrente eléctrica
(consulte a fig.
 
B)
Ligue o transformador de CA (não fornecido) à
ficha DC IN 4.5 V e a uma tomada de parede.
Notas sobre o transformador de CA
• Se não tenciona utilizar o transformador de CA
(não fornecido) durante um período
prolongado, desligue-o da ficha DC IN 4.5 V e
da tomada de parede.
• Utilize apenas o transformador de CA
recomendado (não fornecido). Não utilize
nenhum outro tipo de transformador de
corrente.
Polaridade da ficha
Funcionamento do
rádio
1
Rode POWER/VOL para ligar o rádio e
regular o volume.
2
Seleccione a banda pretendida.
3
Sintonize uma estação com TUNING.
O indicador TUNE acende-se quando
sintonizar uma estação.
4
Regule o tom da sua preferência com
TONE.
Para obter agudos nítidos, seleccione
“HIGH”.
Para intensificar os graves, seleccione
“LOW”.
Para desligar o rádio
Rode POWER/VOL completamente até ouvir
um clique.
Para ouvir com um auricular
Ligue o auricular à ficha v (auricular).
O altifalante fica desactivado quando ligar o
auricular.
Para melhorar a recepção (consulte a
fig. 
C)
FM: Estenda a antena telescópica e ajuste o
ângulo para obter a melhor recepção.
MW/LW: Rode o aparelho horizontalmente para
melhorar a recepção. O aparelho tem uma
antena de barra de ferrite incorporada.
SW: Estenda a antena telescópica verticalmente.
Para utilizar o suporte (consulte a fig.
D)
• Se quiser utilizar o suporte para apoiar o
aparelho, desdobre-o até meio.
• Também pode utilizar o suporte como pega de
transporte do aparelho. Para tal, desdobre-o
completamente.
Precauções
• Utilize este aparelho apenas com corrente 4,5 V
CC. Se utilizar pilhas, utilize três pilhas R6
(tamanho AA). No funcionamento CA, utilize
apenas o transformador de CA recomendado.
• O aparelho só fica completamente desligado da
fonte de alimentação CA quando retirar a ficha
da tomada de parede, mesmo que desligue o
interruptor do próprio aparelho.
• Não deixe o aparelho perto de fontes de calor
ou em locais sob a luz solar directa, com
poeiras excessivas ou sujeitos a choques
mecânicos.
• A placa de identificação que indica a tensão de
funcionamento, etc., está localizada na parte
posterior do aparelho.
• Se deixar cair objectos ou líquidos dentro do
aparelho, retire as pilhas ou desligue o
transformador de CA e mande verificar o
aparelho por pessoal qualificado antes de
voltar a utilizá-lo.
• Como o altifalante utiliza um íman forte,
mantenha os cartões de crédito que utilizam
uma codificação magnética afastados do
aparelho.
• Se a caixa estiver suja, limpe-a com um pano
macio seco ou humedecido em água ou numa
solução de detergente suave. Nunca utilize
produtos de limpeza abrasivos ou químicos,
porque podem danificar a caixa.
• Dentro de veículos ou edifícios, pode haver
interferências ou dificuldades de recepção.
Tente ouvir o rádio perto de uma janela.
Em caso de dúvidas ou problemas relativos a
este aparelho, consulte um agente Sony.
Características
técnicas
Gama de frequências:
Modelos para a Arábia Saudita e países da
Europa de Leste
Banda
ICF-403L
ICF-403S
FM
65-108 MHz
87,5-108 MHz
MW
530-1605 kHz
526,5-1606,5  kHz
LW
153-255 kHz
SW
5,95-18 MHz
Modelos para os outros países
Banda
ICF-403L
ICF-403S
FM
87,5-108 MHz
87,5-108 MHz
MW
530-1605 kHz
530-1605 kHz
LW
153-255 kHz
SW
5,95-18 MHz
Altifalantes
Aprox. 7,7 cm de diâm., 4
Ω
Saída
Ficha v (auricular) (minificha)
Potência de saída
300 mW (com 10 % de distorção harmónica)
Requisitos de alimentação
4,5V CC, três pilhas R6 (tamanho AA)
4,5V CC, três pilhas LR6 (tamanho AA)
A ficha DC IN 4.5V aceita: O transformador de
CA AC-E45HG (não fornecido) da Sony.
Dimensões
Aprox. 197 x 101 x 45 mm (l/a/p) incl.
controlos e peças salientes
Peso
Aprox. 465 g incl. pilhas
Acessório opcional
Transformador de CA AC-E45HG*
* As especificações para o AC-E45HG variam para
cada área. Verifique a tensão local e a polaridade
da ficha antes da aquisição.
Design e especificações sujeitos a alteração sem
aviso prévio.
R6 (AA)x3