Panasonic DMC-LX100 Guida Al Funzionamento

Pagina di 332
332
Ďalšie informácie
Upozornenia a poznámky týkajúce sa používania fotoaparátu
Tento výrobok obsahuje nasledujúci softvér:
(1)  softvér nezávisle vyvinutý spoločnosťou alebo pre spoločnosť Panasonic Corporation,
(2)  softvér, ktorý je vlastníctvom tretej strany a spoločnosť Panasonic Corporation ho používa 
na základe licencie a/alebo
(3)  softvér s otvoreným zdrojom.
Softvér v kategórii (3) je distribuovaný v nádeji, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, 
dokonca bez implicitnej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.
Pozrite si, prosím, podrobné zmluvné podmienky, ktoré sa zobrazia voľbou [MENU/SET] → 
Menu nastavení [Setup] → [Version Disp.] (Zobrazenie verzie firmvéru) → [Software info] 
(Informácie o softvéri).
Likvidácia starých zariadení a batérií
Platí len pre Európsku úniu a krajiny so systémami recyklácie
Tieto symboly uvádzané na výrobkoch, balení a/alebo v sprievodnej 
dokumentácii informujú o tom, že opotrebované elektrické a elektronické 
výrobky a batérie nesmú byť likvidované ako bežný domový odpad.
V záujme zabezpečenia správneho spôsobu likvidácie, spracovania 
a recyklácie odovzdajte opotrebované výrobky a batérie na špecializovanom 
zbernom mieste, v súlade s platnou legislatívou.
Ich správnym spôsobom likvidácie prispejete k zachovaniu cenných zdrojov 
a predídete prípadným negatívnym dosahom na ľudské zdravie a životné 
prostredie.
Ďalšie informácie o zbere a recyklácii si vyžiadajte, prosím, od svojej 
miestnej samosprávy.
Za nesprávnu likvidáciu tohto odpadu môžu byť udeľované pokuty v súlade 
s národnou legislatívou.
Poznámka týkajúca sa symbolu batérie (spodný symbol):
Tento symbol môže byť použitý spolu so symbolom chemickej značky. 
V tomto prípade vyhovuje požiadavkám stanoveným smernicou pre 
obsiahnutú chemikáliu.
Viac informácií získate na adrese:
Panasonic Marketing Europe GmbH – 
organizačná zložka Slovenská republika
Štúrova 11
811 01 Bratislava
zákaznícka linka: + 421 2 206 22 911
e-mail: panasonic.bratislava@eu.panasonic.com
aktuálne info na www.panasonic.sk